امتیاز کاربران: 

پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران

word
207
5 MB
30388
1394
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۰,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

  رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری – محیط زیست شهری

  چکیده:

  کیفیت زندگی به عنوان مفهومی چند بعدی جهت نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت یا عدم رضایت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی است. این ابعاد می تواند زمینه های تغذیه ای، آموزشی، بهداشتی، امنیتی و اوقات فراغت را شامل می شود، امروزه در ادبیات برنامه ریزی توسعه مباحث کیفیت زندگی به عنوان یک اصل اساسی پیوسته مورد توجه برنامه ریزان و مدیران امر توسعه قرار می گیرد. از این رو در این پژوهش، هدف مهم و اساسی، ارزیابی اثرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری مورد مطالعه در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان منطقه 18 تهران است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و علّی-مقایسه ای است. جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از بررسی های اسنادی، کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. برای سنجش نظرات و ابعاد ذهنی کیفیت زندگی در منطقه 18، جامعه نمونه با توجه به جمعیت 391368 نفر با استفاده از فرمول کوکران، 385 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه از آزمون های تی تک نمونه ای، تی مستقل و فریدمن استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فضاهای مورد مطالعه با ارائه کارکردهای متفاوت در منطقه و فرامنطقه بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر متفاوتی گذاشته اند و همچنین احداث این فضاها موجب تغییر شیوه زندگی شهروندان از سنتی به مدرن شده است. جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از تکنیک SWOT استفاده شده است، که طبق نتایج ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، راهبرد تهاجمی برای افزایش تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی انتخاب شد. جهت رتبه بندی مراکز با توجه به نظرات شهروندان با استفاده از تکنیک AHP اقدام گردید، بر اساس نتایج نهایی این تکنیک، پردیس تماشا با بیشترین امتیاز و مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی با کمترین امتیاز به ترتیب در رتبه اول و آخر قرار گرفتند.

  کلید واژه ها: فضای فرهنگی، فضای ورزشی، فضای هنری، کیفیت زندگی، منطقه 18

  پیشگفتار

  بررسی کیفیت زندگی از اهداف مهم دست اندرکاران بوده و با توجه به گستردگی این مفهوم مورد توجه بسیاری از رشته های علوم مختلف قرار گرفته است. از این رو، بهبود رفاه و آسایش به عنوان هدف توسعه، وابسته به شناخت هر چه بیشتر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس، شروع جدی این بحث به دهه 1960 باز می گردد. زمانی که مشخص شد رشد و توسعه اقتصادی لزوماً منجر به بهبود کیفیت زندگی مردم نمی شود. کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی است. این ابعاد می تواند زمینه های تغذیه ای، آموزشی، بهداشت، امنیت و اوقات فراغت را شامل می شود، از طرفی، دیگر امروزه در ادبیات برنامه ریزی توسعه مباحث کیفیت زندگی به عنوان یک اصل اساسی پیوسته مورد نظر برنامه ریزان و مدیران امر توسعه است. ارتقاء برنامه ریزی شهری از نگاه صرف کالبدی-کارکردی به نگاهی چند بعدی و چند وجهی در قالب در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، روانی، کیفی و اقتصادی در تعامل و کنش متقابل با ابعاد کالبدی-کارکردی، یکی از نتایج توجه به مفهوم کیفیت زندگی شهری در عرصه جهانی بوده است. به طور کلی می توان گفت که مفهوم «کیفیت محیط زندگی» و یا «کیفیت زندگی شهری» با هدف اصلاح و تکامل مفهوم توسعه از توسعه صرف کمی و اقتصادی به توسعه پایدار شهری مطرح و مورد توجه قرار گرفت. به هر جهت، کیفیت زندگی به عنوان یک اصطلاح کلی، مفهومی برای نشان دادن چگونگی برآورده شدن نیازهای انسانی و همچنین معیاری برای ادراک رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی است.

  پژوهش پیش رو در 5 فصل تدوین شده است که در فصل نخست به کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، سؤالات تحقیق، فرضیه، اهداف، روش تحقیق، پیشینه و واژگان کلیدی تحقیق اشاره شده است.

  در فصل دوم ابتدا تعاریف و مفاهیم و سپس نظریه ها، مدل ها و تجربیات کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفته است.

  در فصل سوم ابتدا، مشخصات کلی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت، و سپس پیشینه منطقه و ویژگی های طبیعی و انسانی منطقه 18 مورد بررسی قرار گرفت و در انتهای فصل، مشخصات مراکز مورد بررسی در پژوهش ذکر شده است.

  در فصل چهارم ابتدا به بررسی و تحلیل نظر و دیدگاه مراجعه کنندگان مراکز مورد مطالعه پرداخته شده است و در نهایت از مدل های AHP و SWOT به منظور رتبه بندی و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مراکز استفاده شده است.

  در پایان، در فصل پنجم برای تجزیه و تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودارهای میله ای برای تجزیه و تحلیل داده های مشخصات فردی و سؤالات توصیفی و از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای با ارزش آزمون 3، آزمون تی مستقل و آزمون فریدمن جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است.

  فصل اول

  کلیات پژوهش

  -1- طرح مسئله تحقیق

  امروزه یکی از شاخص های پیشرفت یک اجتماع، ارتقاء کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی شهری، واژه ای پیچیده، چند بعدی و کیفی در رابطه با شرایط و وضعیت جمعیت، در یک مقیاس جغرافیایی خاص (شهر، منطقه، محله و...) است که هم متکی به شاخص های ذهنی یا کیفی و هم متکی به شاخص های عینی یا کمی است. مفهوم کیفیت زندگی شهری را می توان در یک برداشت جامع و کلی بدین گونه تعریف کرد: « کیفیت زندگی شهری در برگیرنده ی ابعادی روانی است که شاخص هایی همچون رضایت، شادمانی و امنیت را در بر می گیرد. در برخی موارد، رضایت اجتماعی نیز نامیده می شود. همچنین ابعادی محیطی که در برگیرنده ی سنجه هایی همچون مسکن، دسترسی به خدمات و امنیت محیطی است. جنبه های دیگر در برگیرنده ی توجه به فرصتهای اجتماعی، امیدهای اشتغال، ثروت و اوقات فراغت است». قبل از دهه 1970 در برنامه ریزی شهری بیشتر بر ابعاد کالبدی-کارکردی توجه می شده است و به اهداف و ارزشهای اجتماعی و کیفی توجهی نمی گردید. بعد از تحولاتی که در دیدگاهها، اهداف و روشهای برنامه ریزی صورت گرفت مفاهیم جدیدی از جمله توجه به مفهوم کیفیت زندگی وارد مباحث برنامه ریزی شهری گردید و برنامه ریزی شهری را به سمت تعیین شاخص ها و معیارهای جدیدی جهت بیان ارتقاء کیفیت زندگی شهری سوق داد.

  از جمله شاخص های اساسی سنجش کیفیت زندگی وجود فضاهای عمومی در سطح شهر است که همه شهروندان بدان دسترسی بی قید و شرط دارند و نیازهای وسیعی از شهروندان را پاسخگو می باشد. فضا های عمومی شهری طیف وسیعی از فضاها را دربر می گیرد. فضاهای عمومی صحنه نمایش زندگی روزمره مردم است و در تقابل با فضای زندگی خصوصی تعریف می شود. اهمیت فضای عمومی به دلیل نقشی است که در توسعه جامعه ی دموکراتیک بازی می کند؛ به عبارتی چنانچه دسترسی برابر به عرصه ی عمومی برای همه ی جامعه فراهم شود، تهدید تمایز و جدایی اجتماعی کاهش می یابد و تنوع فرهنگی شکل یافته، می تواند فضای عمومی را تبدیل به مکانی نماید که افراد و گروه های مختلف بتوانند در اجرای قوانین خود گزیده، مشارکت کنند. مطابق با نظریات هابرماس و آرنت، دسترسی بی قید و شرط، اصل اساسی در فضاهای عمومی است (مدیری، 1385: 12). از این رو توجه به فضاهای مورد نیازی که ضامن سلامت جسم و روح و کیفیت زندگی شهروندان است، در برنامه ریزی و ساختار شهر ضروری به نظر می رسد. بدین منظور برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهری نیازمند دستیابی به معیارها و شرایطی است که آسایش و رضایتمندی شهروندان را از طریق برآوردن نیازهای مادی و روانی آنان پاسخ گوید (وظیفه و همکاران، 1392: 2).

  منطقه 18 تهران در سال 1359 به عنوان منطقه جدید به شهر تهران ملحق گردیده است. این منطقه در منتهی الیه جنوب غربی شهر تهران واقع شده و از شمال به 45 متری زرند و بزرگراه فتح در منطقه 9 و منطقه 21، از جنوب به بزرگراه آیت اله سعیدی (منطقه 19) و بزرگراه آزادگان و شهر چهاردانگه، از شرق به بزرگراه آیت اله سعیدی و منطقه 17، و از غرب به بزرگراه آزادگان محدود می گردد.

  در دهه 80، پنج مجموعه بزرگ فرهنگی، ورزشی، هنری (پردیس تماشا، شهید سلیمانی، بدر، شهیدان اسماعیلی و امام رضا) در این منطقه احداث گردیده که تامین کننده و برطرف کننده نیازهای اجتماعی شهروندان ساکن در منطقه می باشد و این پایان نامه در پی آن است که به ارزیابی تأثیر این فضاهای عمومی در بهره مندی از آنها جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان بعد از گذشت یک دهه بپردازد.

  1-2- سوالات تحقیق

  1- تاثیر احداث فضاهای جدید فرهنگی، ورزشی و هنری مورد مطالعه منطقه 18 بر کیفیت زندگی شهروندان چگونه است؟

  2- فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری مورد مطالعه منطقه 18 چه تغییری در شیوه زندگی مردم منطقه به وجود آورده اند؟

  1-3- فرضیات تحقیق

  1- فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 با ارائه کارکردهای متفاوت در منطقه و فرامنطقه بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر متفاوتی گذاشته اند.

  2- احداث 5 مجموعه فرهنگی، ورزشی و هنری مورد مطالعه منطقه 18، موجب تغییر شیوه زندگی شهروندان از سنتی به مدرن شده است.

  1-4- اهداف تحقیق

  اهداف این تحقیق را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

  1- شناسایی نقاط قوت و ضعف مراکز مورد مطالعه

  2- ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی، هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در منطقه 18 شهر تهران

  3- تشریح چگونگی تأثیر مراکز مورد مطالعه در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان منطقه 18

  1-5- بهره وران تحقیق

  - شهرداری تهران

  - شهرداری منطقه 18

  - مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

  - شورای شهر تهران و شورایاری ها

  - مسئولین سازمان های مورد مطالعه

  - مراکز دانشگاهی

  1-6- نوآوری تحقیق

  تاکنون طرح و پژوهشی در زمینه ارزیابی تاثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان منطقه 18 تهیه نشده است، بر همین مبنا می توان آن را موضوع جدید تلقی کرد.

  1-7- روش تحقیق

  روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی – تحلیلی و علّی- مقایسه ای است. در بخش اول به بررسی پیشینه منطقه با توجه به اسناد و مدارک موجود وضعیت قبلی منطقه بررسی می شود و سپس با روش مقایسه ای ضمن بررسی و تحلیل ویژگی ها و خصوصیات منطقه و ساکنان آن قبل از احداث مجموعه ها و بعد از آن به تحلیل، ارزیابی و علت یابی آنها می پردازیم.

  1-8- تکنیک کار و ابزار گردآوری اطلاعات

  از روش کتابخانه ای و میدانی با توجه به مراحل ذیل استفاده می شود:

  - تعریف متغیرها (سن، جنس، سطح در آمد، هزینه، نحوه دسترسی، هدف استفاده، میزان رضایت، امنیت، سلامت، آموزش و...)

  - تعیین شاخص ها

  - طراحی پرسشنامه و تحلیل آن

  - استخراج اطلاعات و تحلیل آن

  - مقایسه ی فعالیتها

  - تببین آثار فعالیت ها با توجه به جدول SWOT

  - وزن دهی

  - ارزیابی

  1-8-1- ابزار گردآوری اطلاعات

  پرسشنامه – آمارنامه – اسناد و مدارک مرتبط 

  1-9- نمونه گیری

  جامعه آماری این پایان نامه شامل تمامی شهروندان منطقه 18 می گردد. با توجه به جمعیت منطقه، امکان پرسشگری از تمام شهروندان امکان پذیر نمی باشد بنابراین به دلیل نیاز به حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. جمعیت منطقه مورد مطالعه در سال 1390 معادل 391368 نفر می باشد و در نتیجه حجم نمونه 385 نفر محاسبه گردید و نمونه برداری به شیوه تصادفی و خوشه ای انجام می شود.

  1-10- روش تحلیل اطلاعات و داده ها

  روش تحلیل با کاربرد شاخص های آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی انجام خواهد گرفت. از نرم افزارSPSS  برای تحلیل آماری و AHP نیز برای تبیین سلسله مراتب فعالیت ها استفاده می شود.

  1-11- پیشینه تحقیق

  1-11-1- داخلی

  - کاظم جاجرمی و ابراهیم کلته (1385) در مقاله ای با «عنوان سنجش وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردی: گنبدقابوس»، به وسیله ی پرسشنامه داده های تحقیق را جمع آوری نموده اند و به سنجش الگوهای ذهنی افراد از وضعیت شاخص های کیفیت زندگی محله شان پرداخته اند و میزان آن را در کل شهر و نواحی مختلف مورد استفاده قرار می دهد و به این نتیجه رسیده اند که شاخص های کیفیت زندگی از نظر شهروندان در نواحی مختلف شهر تفاوت شدیدی را نشان می دهد.

  - ئه سرین محمودپور (1387) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «برنامه ریزی ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری نمونه موردی بوستان های شهری» در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی به این نتیجه رسیده است که ضریب تاثیرگذار فضاهای عمومی شهری و بوستان های شهری-همچون یک نمونه از فضاهای عمومی شهری- از عناصر اصلی ساختار شهرها هستند که نقش مهمی در کیفیت زندگی و رفاه افراد ساکن در شهرها دارند. ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی و بوستان های شهری با بهبود و تقویت ویژگی های کارکردی، اجتماع پذیری و تأمین نیازهای مردم، افزایش میزان استفاده از این فضاها را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش میزان استفاده، تقویت سرمایه اجتماعی و به تبع آن ارتقاء کیفیت زندگی و احساس رفاه مردم در شهرها، که از اهداف توسعه شهری پایدار است، می شود.

  - امین فرجی ملایی (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « تحلیل شاخصهای کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی برای بهبود آن مورد شهر بابلسر» در دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران به این نتیجه رسیده است که میان محلات مختلف شهر بابلسر از بعد شاخص های مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد و در عین حال براساس نتایج به دست آمده محلات مرزی شهر بابلسر (که شامل: شهرک آزادگان، یورمحله بالا، کاظم آباد، جوادیه و محله 16) نسبت به محلات داخلی از سطح کیفیت زندگی کمتری برخوردارند.

  - وحید بیگدلی راد (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی و تبیین نقش فضاهای جمعی در ارتقاء کیفیت زندگی شهری و محیط های سکونتی، مطالعات موردی محلات نارمک و نواب» در دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به این نتیجه رسیده است که ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی جهت اعتلاء زندگی شهری و تقویت کیفیت زندگی، امری الزامی است. لذا توجه به فضاهای عمومی و برنامه ریزی مناسب جهت خلق فضاهای با کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

  - علی شهپری (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « نقش فضاهای عمومی در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی پارک ملت، منطقه 3 تهران» در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی به این نتیجه رسیده است که رابطه ی تنگاتنگی مابین امکانات پارک و تنوع فضاها با مراجعه به پارک و همچنین حس تعلق به پارک و محل سکونت و نیز تمایل به مشارکت در راستای بهبود کیفیت محیط زندگی وجود دارد.

  1-11-2- خارجی

  اچمد و واهینی [1] (2012) در مقاله ای با عنوان «تأثیر خصوصی سازی فضای باز عمومی بر کیفیت زندگی بر روی میدان مردکا[2] » به این نتیجه رسیده است که مردم در هر شرایطی به فعالیت های اجتماعی خود هم در فضاهای عمومی و هم خصوصی ادامه می دهند اما این فعالیت ها از لحاظ فیزیکی تفکیک شده است. به طور کلی، مردم از شرایط زندگی خود و نیز از ویژگی ها و امکانات فضاهای باز عمومی و خصوصی راضی هستند اما جوانب مدیریتی فضاهای خصوصی سازی شده از نوع عمومی بالاتر است.

  الاجوییگبه[3] و همکاران (2013) در مقاله ای تحت عنوان «ارزیابی کیفیت زندگی با استفاده از رویکرد سیستمی اطلاعات جغرافیایی برای تصمیم گیری درباره کاهش فقر» به این نتیجه رسیده اند که طبقات بالاتر از حد متوسط و خیلی خوب با وجود اینکه در مدل کیفیت زندگی وجود نداشته اند، کیفیت زندگی 61.53 %  از فضای جغرافیایی دولت محلی اگور[4] پایین تر از حد متوسط، 17.94 % شدیداً فقیر و 14.55 % در حد متوسط بوده است. همچنین، این تحقیق محل هایی با اولویت توسعه را شناسایی کرده و به این نتیجه رسیده است که کیفیت زندگی محلی اگور فقیر است و نیازمند مداخله فوری آگاهانه توسط تمامی شرکای توسعه به همراه دولت می باشد.

  تی سانگ[5] (2000) در پایان نامه خود با عنوان «آیا برنامه ریزی شهری در هنگ کنگ کیفیت زندگی را بهبود می دهد یا خیر؟» در دانشگاه هنگ کنگ به این نتیجه رسیده است که روند کیفیت زندگی در طی چند سال اخیر و درمیان مؤلفه های انتخابی در هنگ کنگ بسیار متفاوت و متنوع است. به طور کلی، زیرساخت های اجتماعی از قبیل آموزش، حمل و نقل، بهداشت و سلامت، و خدمات تفریحی بهتر شده اند و در عین حال این بهبود به قیمت زوال محیط زیست تمام شده است. خانه سازی موقعیت پیچیده تری دارد، چرا که برخی از عوامل کیفیت زندگی بهتر و برخی دیگر کاهش یافته اند. در رابطه با سیستم برنامه ریزی شهری، نتایج نشان دادند که برنامه ریزی ناهماهنگ و ناسازگار و مکانیسم پیاده سازی دولت مقیاس هایی که باعث بهبود کیفیت زندگی می شوند را در عمل کاهش می دهد. همچنین در فرآیند توسعه گذشته به برنامه ریزی برای محیط زیست توجه بی موردی شده است که خود به کاهش کیفیت محیط زیست منجر شده است. به طور کلی در حین توسعه، بین جنبه های مختلف کیفیت زندگی معامله بده بستانی برقرار است، به طور کلی که برای داشتن کیفیت زندگی تثبیت شده عمومی، تصمیم گیری جوابگو و منطقی ضروری است.

   

  1-12- موانع تحقیق

  انجام هر تحقیقی معمولاً با مشکلات و تنگناهایی مواجه می شود. این مسأله برای محقق جغرافیا بیش از سایر رشته ها است. زیرا جغرافیا با موضوعاتی سروکار دارد که علاوه بر گستردگی و تنوع، تغییر و تحول دائمی ماهیت وجود آن را تشکیل می دهد. در انجام پژوهش حاضر نیز مشکلات زیادی وجود داشت که عمده ترین آن به شرح زیر است:

  تلقی محرمانه بودن هرگونه اطلاعات و آمار و ارقام ساده از نظر مسؤولین شهرداری و بخصوص فایل نقشه وضع موجود کاربری های شهری؛

  کمبود تحقیقات و مطالعات صورت گرفته پیشین در منطقه مورد مطالعه؛

  مصاحبه نکردن مدیران مراکز مورد مطالعه؛

  محدودیت آمار یا قدیمی بودن اغلب آنها که مشکلات فراوانی را در رسیدن به نتایج و اهداف تحقیق به همراه داشت.

   

  1-13- روایی و پایایی تحقیق

  برای روایی پرسشنامه از نظرات اساتید استفاده گردید و در نتیجه پرسشنامه در قالب زیر تدوین شده است.

  (چارت و نمودار ها در فایل اصلی وجود دارد)

  Abstract

  As a multidimensional concept, quality of life is an index for demonstrating the satisfaction level of one's life. In other words, it is a measure for determining satisfaction or dissatisfaction of people or groups from various aspects of life. These aspects can include nutrition, educational, healthy, security, and leisure. Nowadays, topics regarding quality of life as a main principle, are constantly considered by development planners and managers in the development planning literature. Therefore, the main objective of the present study is to evaluate the impacts of the studied cultural, sports, and art spaces on improving life quality of Tehran's district 18 citizens. This was a practical study with descriptive-analytical and causal-comparative research method. Required data and information were collected using documentary, library, and field studies. For measuring opinions and subjective dimensions about the quality of life in district 18, sample population was calculated as 385 using Cochran's formula and with regards to the population of 391,368. For analyzing the questionnaire, one-sample t-test, independent t-test, and Friedman test were used. The results of the study showed that the studied spaces impact the citizens life quality differently by providing various regional and transregional functions. In addition, these spaces caused citizens the lifestyle to become modern from a traditional one. SWOT technique was used to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats. Aggressive strategy was selected for increasing the effects of cultural, sports, and art spaces on improving quality of life based on the results of situation assessment matrix and strategic action. AHP technique was used for rating centers according to citizen's opinions. Based on the final results of this technique, Paradis Tamasha gained the highest score and Esmaeili Martyrs Sports Complex gained the lowest score and were ranked in the first and last place respectively.

  Key words: Cultural Space, Sport’s Space, Art’s Space, Quality of Life, District 18

 • فهرست و منابع پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران

  فهرست:

  فصل اول.. 1

  1-1- طرح مسئله تحقیق.. 2

  1-2- سوالات تحقیق.. 3

  1-3- فرضیات تحقیق.. 3

  1-4- اهداف تحقیق.. 3

  1-5- بهره وران تحقیق.. 3

  1-6- نوآوری تحقیق.. 4

  1-7- روش تحقیق.. 4

  1-8- تکنیک کار و ابزار گردآوری اطلاعات.. 4

  1-8-1- ابزار گردآوری اطلاعات.. 4

  1-9- نمونه گیری.. 4

  1-10- روش تحلیل اطلاعات و داده ها 5

  1-11- پیشینه تحقیق.. 5

  1-11-1- داخلی.. 5

  1-11-2- خارجی.. 6

  1-12- موانع تحقیق.. 7

  1-13- روایی و پایایی تحقیق.. 7

  1-14- واژه ها و مفاهیم. 8

  فصل دوم.. 10

  مقدمه. 11

  2-1- تعاریف و مفاهیم. 11

  2-1-1- فضا 11

  2-1-2- فضاهای عمومی.. 11

  2-1-3- فضای شهری.. 12

  2-1-4- فرهنگ... 13

  2-1-5- فضای فرهنگی و هنری.. 13

  2-1-6- ورزش... 14

  2-1-7- فضاهای ورزشی.. 14

  2-1-8- کیفیت.. 14

  2-1-9- کیفیت زندگی.. 15

  2-1-10- سبک زندگی.. 17

  2-2- فضاهای ورزشی.. 17

  2-2-1- نظریه های تفریحات سالم. 17

  2-2-1-1- نظریه ی تأمین نیاز. 17

  2-2-1-2- نظریه ی گذران اوقات فراغت.. 17

  2-2-1-3- نظریه ی ارزش فردی و اجتماعی.. 18

  2-2-1-4- نظریه بازآفرینی.. 18

  2-2-1-5- مدل مول و همکاران. 18

  2-2-2- ورزش همگانی و عوامل توسعه آن. 19

  2-2-2-1- عوامل اصلی توسعه ورزش همگانی.. 20

  2-2-3- تکامل ورزش همگانی.. 20

  2-2-4- متغیرهای تأثیرگذار بر فعالیت بدنی شهروندان. 21

  2-2-5- ورزش به عنوان حق شهروندی.. 22

  2-2-6- ابعاد ورزش همگانی.. 23

  2-2-7- انگیزه های گرایش به ورزش همگانی.. 23

  2-2-8- ویژگی فضاهای ورزشی.. 24

  2-2-9- نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضاهای ورزشی در ایران. 25

  2-2-10- مشخصات انواع زمینهای ورزشی.. 26

  2-2-10-1- مرکز ورزشی واحد همسایگی.. 26

  2-2-10-2- مرکز ورزشی محله. 26

  2-2-10-3- مرکز ورزشی ناحیه. 27

  2-2-10-4- مرکز ورزشی شهر. 27

  2-3- فضاهای فرهنگی و هنری.. 27

  2-3-1- حوزه های فرهنگ... 27

  2-3-2- سابقه برنامه ریزی فرهنگی در ایران. 28

  2-3-3- اهمیت و نقش برنامه ریزی فرهنگی در شهرها جهت توسعه فرهنگی.. 29

  2-3-4- نقش و وظیفه ی شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضاهای فرهنگی- هنری در ایران. 30

  2-3-5- جایگاه فعالیت های فرهنگی در نظام عمومی گذران اوقات فراغت.. 30

  2-3-6- فضاهای فرهنگی- هنری عرضه شده در شهر تهران. 31

  2-3-6-1- تئاتر. 31

  2-3-6-2- فرهنگسرا 31

  2-3-6-3- کتابخانه عمومی.. 32

  2-3-6-4- موزه. 32

  2-3-6-5- خانه فرهنگ... 33

  2-3-6-6- سینما 34

  2-3-6-7- نگارخانه. 34

  2-3-6-8- زورخانه. 34

  2-3-6-9- مراکز ویژه. 35

  2-4- سبک زندگی.. 35

  2-5- کیفیت زندگی.. 36

  2-5-1- دیدگاه های مربوط به کیفیت زندگی شهری.. 36

  2-5-1-1- دیدگاه سیاست گذاران. 36

  2-5-1-2- دیدگاه مخاطب محور. 37

  2-5-1-3- دیدگاه کارشناس محور. 37

  2-5-1-4- دیدگاه روان شناختی- ادارکی.. 38

  2-5-1-5- دیدگاه های نیمه تجربی.. 38

  2-5-2- رویکردهای نظری کیفیت زندگی.. 39

  2-5-2-1- رویکرد برنامه ریزی شهری.. 39

  2-5-2-2- رویکرد جغرافیایی.. 40

  2-5-2-3- رویکرد فلسفی.. 42

  2-5-2-4- رویکرد اجتماعی.. 43

  2-5-2-5- رویکرد اقتصادی.. 44

  2-5-2-6- رویکرد بوم شناسی.. 45

  2-5-3- ابعاد کیفیت زندگی شهری.. 46

  2-5-4- رویکردهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری.. 48

  2-5-4-1- رویکرد ذهنی.. 52

  2-5-4-2- رویکرد عینی.. 53

  2-5-4-3- رابطه بین کیفیت ذهنی و عینی.. 54

  2-5-5- شاخص های اصلی کیفیت زندگی.. 55

  2-5-5-1- تولید ناخالص داخلی(GDP) 55

  2-5-5-2- شاخص پیشرفت اصلی (GPI) 56

  2-5-5-3- شاخص سلامت اجتماعی (SHI) 56

  2-5-5-4- شاخص توسعه انسانی (HDI) 56

  2-5-6- شاخص های کیفیت زندگی در ایران. 57

  2-5-6-1- شاخصهای محیطی.. 57

  2-5-6-2- شاخصهای فرهنگ شهروندی.. 57

  2-5-6-3- شاخصهای اقتصادی.. 57

  2-5-6-4- شاخصهای جمعیتی و اجتماعی.. 58

  2-5-6-5- شاخصهای آموزش، تحصیلات و مهارت ها 58

  2-5-6-6- شاخصهای زیر ساخت ها و تأسیسات.. 58

  2-5-6-7- شاخصهای سلامتی و بهداشت.. 58

  2-5-6-8- شاخصهای حقوق شهروندی.. 59

  2-5-6-9- شاخصهای تفریحات و استراحت.. 59

  2-5-6-10- شاخصهای مسکن و سرپناه. 59

  2-5-6-11- شاخصهای امنیت.. 59

  2-5-7- مدل های کیفیت زندگی.. 60

  2-5-7-1- مدل کیفیت زندگی هنکوک و همکارانش... 60

  2-5-7-2-  مدل کیفیت زندگی کامپل و همکاران. 61

  2-5-7-3-  مدل کیفیت زندگی لندزمن.. 62

  2-5-7-4-  مدل کیفیت زندگی فلیس و پری.. 63

  2-5-7-5-  مدل کیفیت زندگی رافائل.. 65

  2-5-7-6-  مدل کیفیت زندگی سالواریس... 65

  2-5-7-7-  مدل کیفیت زندگی داس... 66

  2-5-7-8-  مدل کیفیت زندگی میشل.. 66

  2-5-7-9-  کیفیت فراگیر زندگی اشمیت و نول. 67

  2-5-7-10-  مدل کیفیت زندگی دلفیم و همکارانش... 68

  2-5-8- تکنیک های ارزیابی کیفیت زندگی.. 70

  2-5-8-1- تکنیک SWOT.. 70

  2-5-8-2- تکنیک AHP. 72

  2-5-9- تجربیات جهانی در زمینه کیفیت زندگی.. 73

  2-5-9-1- آمریکا 73

  2-5-9-2- هلند. 74

  2-5-9-3- سنگاپور. 74

  2-5-10-4- تورنتو کانادا 74

  2-5-10-5- استانبول ترکیه. 74

  2-5-10-6- سائوکارلوس برزیل.. 75

  2-5-10-7- پورتو پرتغال. 76

  2-5-10-8- تایپه تایوان. 77

  نتیجه گیری.. 79

  فصل سوم.. 80

  مقدمه. 81

  3-1- مشخصات کلی شهر تهران. 81

  3-2- سابقه تاریخی و نحوه شکل گیری منطقه 18. 82

  3-3- موقعیت منطقه 18 در شهر تهران. 84

  3-4- مشکلات منطقه. 88

  3-5- پتانسیل های منطقه. 89

  3-6- خصوصیات اقلیمی و مسیلهای منطقه 18. 92

  3-7- خصوصیات ژئومورفولوژی منطقه 18. 93

  3-7-1- ژئومورفولوژی اقلیمی.. 93

  3-7-2- ژئومورفولوژی ساختمانی.. 93

  3-8- خصوصیات جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و خدماتی منطقه 18. 94

  3-8-1- خصوصیات جمعیتی و اجتماعی.. 94

  3-8-1-1- روند تحولات جمعیت منطقه 18. 94

  3-8-1-2- الگوی سنی جمعیت.. 95

  3-8-1-3- خانوار و بعد خانوار. 96

  3-8-1-4- مهاجرت.. 97

  3-8-1-5- ویژگیهای اجتماعی جمعیت.. 97

  3-8-2- خصوصیات اقتصادی.. 98

  3-8-2-1- وضع فعالیت.. 98

  3-8-2-2- وضع شاغلان بر حسب گروه های عمده فعالیت.. 99

  3-8-3- خصوصیات صنعتی.. 100

  3-8-4- خصوصیات سیاسی.. 101

  3-8-5- خصوصیات خدماتی.. 101

  3-9- معرفی فضاهای مورد مطالعه در منطقه 18. 101

  3-9-1- پردیس تماشا 101

  3-9-2- مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی.. 103

  3-9-3- ورزشگاه امام رضا (ع) 103

  3-9-4- مجموعه ورزشی بدر. 104

  3-9-5- مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی.. 105

  نتیجه گیری.. 106

  فصل چهارم.. 107

  مقدمه. 108

  4-1- تحلیلهای توصیفی.. 108

  4-1-1- جنسیت.. 108

  4-1-2- سن.. 109

  4-1-3- وضعیت تأهل.. 110

  4-1-4- سطح تحصیلات.. 111

  4-1-5- وضعیت اشتغال. 112

  4-1-6- میزان درآمد ماهانه. 113

  4-1-7- میزان هزینه ماهانه. 114

  4-1-8- از کدام منطقه شهر تهران به این مرکز مراجعه می نمایید؟. 115

  4-1-9- چه مدت است که در این منطقه اقامت دارید؟. 116

  4-1-10- کدام یک از مراکز زیر را می شناسید؟. 117

  4-1-11- هر چند وقت یکبار به مراکز نام برده مراجعه می کنید؟. 118

  4-1-12- بیشتر، چه روزی را برای رفتن به مراکز نام برده انتخاب می کنید؟. 119

  4-1-13- چه ساعتی از شبانه روز را برای رفتن به مراکز نام برده انتخاب می کنید؟. 120

  4-1-14- نحوه دسترسی شما به مراکز نام برده کدام گزینه است؟. 121

  4-1-15- مهمترین هدف استفاده شما از این مراکز کدام گزینه است؟. 122

  4-1-16- مشخصه ی بارز مراکز نام برده که باعث حضور شما در آن می شود، کدام است؟. 123

  4-1-17- کدام عامل باعث وابستگی و حس تعلق شما به مراکز نام برده، گردیده است؟. 124

  4-1-18- انتظار شما از این مراکز چیست؟. 125

  4-2- تعیین سلسله مراتب مراکز مورد بررسی در شاخص های پژوهش با روش سلسله مراتبی (AHP) 126

  4-2-1- شاخص محیطی و کالبدی.. 129

  4-2-2- شاخص اقتصادی.. 129

  4-2-3- شاخص اجتماعی.. 130

  4-2-4- شاخص آموزشی.. 131

  4-2-5- شاخص زیرساخت و تأسیسات.. 132

  4-2-6- شاخص امنیت.. 132

  4-2-7- شاخص سلامت.. 133

  4-3- تکنیک SWOT.. 134

  4-3-1- تدوین راهبردهای SWOT.. 137

  فصل پنجم.. 139

  مقدمه. 140

  5-1- شاخصهای آمار توصیفی (مرکزی و پراکندگی) 140

  5-2- آمار استنباطی.. 143

  5-2-1- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 143

  5-2-2- بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در منطقه و فرا منطقه بر کیفیت زندگی زندگی شهروندان  144

  5-2-2-1– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در منطقه بر گویه های کیفیت زندگی شهروندان  144

  5-2-2-2– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در فرا منطقه بر گویه های کیفیت زندگی شهروندان  148

  5-2-2-3- مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری بر گویه های کیفیت زندگی در منطقه و فرا منطقه  151

  5-2-2-4– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان  154

  5-2-2-5– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در فرا منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان  155

  5-2-3- اولویت بندی میزان تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر منطقه و فرا منطقه. 156

  5-3- آزمون فرضیه های پژوهش... 157

  5-3-1-آزمون فرضیه اول. 157

  5-3-2- آزمون فرضیه دوم. 158

  نتیجه گیری.. 160

  پیشنهادات.. 161

  فهرست منابع.. 140

  پیوست... 177

  Abstract. 184

  منبع:

  ارجمند سیاهپوش، اسحق و حیدری زرگوش، معصومه، 1391، تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر سبک زندگی روستایی و عشایری شهرستان گیلان غرب، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره چهارم، صص 103-89

  اسمیت، دیوید ام، 1381، کیفیت زندگی: رفاه انسانی و عدالت اجتماعی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی بهمن و اسفند، شماره 185 و 186، صص 173-160

  اعرابی، سیدمحمد، 1387، دستنامه برنامه ریزی استراتژیک، نشر دفتر پژوهش های فرهنگی

  امبرین، جی سی، 1377، مقدمه ای بر بوم شناسی، مترجم محمدباقر باقریه نجار، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، چاپ اول

  انتظاری، علی، 1382، فضاهای فرهنگی ایران، یافته های طرح آمارگیری جامع فرهنگی کشور، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  ایمانی، علی، 1389، بررسی میزان شهروندان تهرانی از فعالیت ها و اقدامات شهرداری تهران در حوزه ی ورزش همگانی، نشر اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

  آراولسون، جان، 1384، مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی، ترجمه سید محمد حسین رضوی، محسن بلوریان و داریوش خواجوی، نشر شمال پایدار

  آقاجانی بیگی، زهرا، 1391، بررسی سبک زندگی در قشرهای مختلف زنان شاغل و عوامل مؤثر بر آن در شهر قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  باسخا، مهدی و عاقلی کهنه شهری، لطفعلی و مسائلی، ارشک، 1389، رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور، رفاه اجتماعی، شماره 37، صص 112-95

  بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 18، فصل دوم: مطالعات فضایی و سیمای شهر، 1382، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهندسین مشاور آبان

  بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 18، فصل دهم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات، 1382، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهندسین مشاور آبان

  برنامه عمرانی پنجساله (86-82) منطقه 18، 1381، جلد اول، حوزه معاونت طرح و برنامه منطقه 18

  بنی فاطمه، حسین و روستایی، شهرام و علیزاده اقدم، محمدباقر و حسین نژاد، فهیمه، 1391، بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز، دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، شماره دوم، صص 56-33

  بهمنی، بهمن، 1380، بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و نگرش دینی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور و خدمات درمانی، طرح پژوهشی

  پارسایی، فرزانه، 1391، بررسی رابطه سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر نابینا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  پناهی، مهرناز، 1381، برنامه ریزی فرهنگی در شهرها (نمونه موردی شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

  پوراحمد، احمد و فرجی ملایی، امین و عظیمی، آزاده و لطفی، صدیقه، 1391، تحلیل طبقه بندی کیفیت زندگی شهری با روش SAW، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 44، شماره 4، صص 44-21

  پوراحمد، احمد و مهدی، علی و مهدیان بهنمیری، معصومه و میرزایی کوتنایی، زهرا و محمدی، آرزو، 1391، بررسی و تحلیل نقش موزه ها در توسعه ی گردشگری فرهنگی (مطالعه ی موردی موزه های شرق استان مازندران)، مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، شماره ی 1، صص 128-105

  جاجرمی، کاظم و کلته، ابراهیم، 1385، سنجش وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردی: گنبد قابوس، مجله جغرافیا و توسعه، دوره 4، شماره پیاپی 8، صص 18-5

  جوادی پور، محمد و سمیع نیا، مونا، 1392، ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم انداز، استراتژی و برنامه های آینده، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4، صص 30-21

  حاجی نژاد، علی و رفیعیان، مجتبی و زمانی، حسین، 1390، بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی (مطالعه موردی: مقایسه ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز)، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 77، صص 144-129

  حاجیانی، ابراهیم، 1391، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر، انتشارات تیسا

  حبیبی، محسن، 1379، جامعه مدنی و حیات شهری، نشریه ی هنرهای زیبا، شماره ی 7، صص 33-21

  حمیدی، مهرزاد، 1392، مدیریت شهری و ورزش همگانی، انتشارات تیسا

  خادمی، امیرحسین، 1392، ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر آمل)، پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد، صص 18-1

  خانه های فرهنگ محله، 1375، گزارش فعالیت مراکز اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، جلد پنجم، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

  خبری، محمدعلی و فرهنگی، علی اکبر، 1383، تئاتر هنر ایرانی، فصلنامه هنر، شماره 62، صص 120-110

  داوری نژاد مقدم، مسعود و مبهوت، محمدرضا، 1389، توسعه پایدار و نقش جایگاه آن در ارتقا کیفیت زندگی شهری، همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار، استهبان، صص 10-1

  دماری، بهزاد، 1392، مدیریت شهری و سلامت، انتشارات تیسا

  دهداری، طاهره، 1381، بررسی تأثیر آموزش بر کیفیت بیماران با عمل جراحی قلب باز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

  ذکایی، محمد سعید و روشنفکر، پیام، 1384، رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محلات شهری، علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبائی)، شماره 32، صص 38-1

  راودراد، اعظم، 1387، جامعه شناسی و سینما: تبیین فیلم و جامعه، مجله فارابی، شماره 34، صص 123-104

  ربانی خوراسگانی، علی و کیان پور، مسعود، 1386، مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه خوارزمی)، دوره 15، شماره 59-58، صص 108-67

  رضاپور، مریم، 1389، برنامه ریزی شهری مبتنی بر بکار گیری انگاشت کیفیت زندگی نمونه موردی منطقه 8 شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

  رضوانی، محمدرضا و شکیبا، علیرضا و منصوریان، حسین، 1387، ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، نشریه رفاه اجتماعی، شماره 31-30، صص 59-35

  رضوانی، محمدرضا و متکان، علی اکبر و منصوریان، حسین و ستاری، محمدحسین، 1388، توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر نورآباد، استان لرستان)، دوره 1، شماره 2، صص 110-87

  رضوانی، محمدرضا، 1387، توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران

  رهنمایی، محمد تقی و اشرفی، یوسف، 1386، فضاهای عمومی شهر و نقش آن در شکل گیری جامعه ی مدنی از دیدگاه برنامه ریزی شهری، جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران)، سال پنجم، شماره ی 14 و 15

  رهنمایی، محمدتقی و پور موسوی، سید موسی، 1385، بررسی ناپایداری های امنیتی کلانشهر تهران بر اساس شاخص های توسعه پایدار شهری، پژوهش های جغرافیایی، شماره 57، صص 193-177

  رهنمایی، محمدتقی و منوچهری میاندوآب، ایوب و فرجی ملایی، امین، 1390، تحلیل کیفیت زندگی در بافت فرسوده شهر میاندوآب، مدیریت شهری، شماره 28، صص 240-223

  زاهدی، جاوید، 1392، سنجش کیفیت زندگی شهری مهاجران افغانستانی مقیم ایران با رویکرد ذهنی (مطالعه موردی: شهر رباط کریم)، دانشکده جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی

  زورخانه ها، 1378، گزارش فعالیت مراکز اجتماعی و فرهنگی شهر تهران، جلد پنجم، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

  زیاری، یوسفعلی و رضوانی، مهرناز، 1389، بررسی و مکان یابی مراکز خدمات پستی با استفاده از روش AHP در محیط GIS مطالعه موردی: شهر سمنان، فصلنامه آمایش محیط، شماره 10، صص 89-73

  سالنامه آماری شهر تهران، 1390، قابل دسترس از: http://www.tehran.ir/portals/0/flipbook/tehran-statistical-yearbook-2011-2012/index.html

  سبحانی، بهروز، 1389، شناخت پتانسیل های گردشگری منطقه آبگرم سردابه در استان اردبیل با روش SWOT، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شماره چهارم، صص 128-113

  ستاری، محمد حسین، 1389، بررسی کیفیت زندگی شهری به تفکیک محلات شهر نورآباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

  سعیدنیا، احمد، 1379، فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی (جلد دهم کتاب سبز شهرداری)، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور

  سعیدی رضوانی، نوید و حاجی نوروزی، فتانه، 1392، سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت فرسوده محله سپه شهر قزوین از دیدگاه ساکنین به کمک تحلیل AHP، اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، قزوین، صص 16-1

  سعیدی رضوانی، نوید، 1373، شهرداریها و اوقات فراغت، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری

  سعیدی، عباس، 1387، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، نشر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، چاپ اول

  سعیدی، علی اصغر و حیدری چروده، مجید و قدیمی، بهرام، 1390، ورزش همگانی و شهروندان تهرانی، انتشارات جامعه و فرهنگ

  سیدعامری، میرحسن و محمدآلق، قربان بردی، 1391، تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی مطالعه موردی: ارومیه، پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، شماره 4، صص 34-23

  سیدی، فرانک و بیرقی، محمدرحیم، 1391، بررسی تطبیقی روابط اجتماعی سبک زندگی دینی و سبک زندگی مدرن با تأکید بر جامعه ایران، فصلنامه پژوهش دینی، شماره 25، صص 64-35

  سیف الدینی، فرانک، 1388، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری و منطقه ای، انتشارات آییژ

  شصتی، شیما و فلامکی، محمد منصور، 1393، رابطه میان سبک زندگی و مسکن ایرانی (با تکیه بر نظریه ی جامعه کوتاه مدت و نظریه ی راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ی ایرانی)، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره 3، صص 137-117

  شکویی، حسین، 1378، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیایی، انتشارات گیتاشناسی، چاپ هفتم

  شهبازی، مهدی و شعبانی مقدم، کیوان و صفاری، مرجان، 1392، ورزش همگانی (ضرورت، موانع و راهکارها)، مجلس و راهبرد، شماره 76، صص 97-69

  شهپری، علی، 1390، نقش فضاهای عمومی در کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: پارک ملت، منطقه 3 تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

  صدوق، حسن و سعیدی، عباس، 1385، نظام فضائی به مثابه جوهره مطالعات جغرافیایی، فصلنامه جغرافیا، سال چهارم، شماره 10 و 11، صص 20-7

  صرافی، مظفر، 1364، سیری در مباحث توسعه فضائی با نگاهی ویژه بر طرح آمایش سرزمین، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

  صفاری زاده، مصیب، 1391، ارزیابی فضایی-فرهنگی استهلاک تجهیزات ورزشی در پارک های شهری (مورد: مناطق 3 و 18 شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

  صفری، مهدیه، 1392، رابطه بین تاب آوری و خلاقیت با کیفیت زندگی در دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

  طوسی، محمدعلی، 1372، فرهنگ سازمانی، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی

  عبدی، عباس و گودرزی، محسن، 1378، تحولات فرهنگی در ایران، انتشارات روش

  عسکریان، مصطفی، 1385، جایگاه فرهنگ های قومی در تربیت شهروند، فصلنامه ی نوآوریهای آموزشی، شماره ی 17، سال پنجم

  علی اکبری، اسماعیل و امینی، مهدی، 1389، کیفیت زندگی شهری در ایران 1385-1365، مجله رفاه اجتماعی، شماره 36، صص 148-121

  غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا، 1387، کیفیت زندگی در برنامه های عمرانی و توسعه ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره 30 و 31، صص 33-9

  غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا، 1390، کیفیت زندگی شاخصهای توسعه اجتماعی، نشر شیرازه

  فاضلی، نعمت الله، 1391، فرهنگ و شهر؛ چرخش فرهنگی در گفتمان های شهری با تکیه بر مطالعات شهر تهران، انتشارات تیسا

  فرخی، مریم، 1388، برنامه ریزی مدیریت توسعه شهری با استفاده از تحلیل سیستم های پویا (نمونه موردی: منطقه 18 شهرداری تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

  فرهنگسراها، 1375، گزارش فعالیت مراکز اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، جلد چهارم، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

  فکوهی، ناصر، 1387، انسان شناسی شهری، چاپ هفتم، نشر نی

  قالیباف، محمدباقر و روستائی، مجتبی و رمضان زاده لسبویی، مهدی و طاهری، محمدرضا، 1390، ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: محله یافت آباد)، جغرافیا (فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، سال نهم، شماره 31، صص 53-33

  قدیمی، بهرام، 1390، ورزش در شهر تهران (فرا تحلیل مطالعات ورزش جوانان، بانوان و سالمندان)، ناشر جامعه و فرهنگ

  قرنجیک، عبدالمجید، 1389، سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی با رویکرد ذهنی (مورد: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

  کریمی صالح، محمدجعفر، 1385، فضاهای ورزشی و طراحی شهری، اولین همایش ملی شهر و ورزش، تهران، صص 5-1

  کوکبی، افشین، 1384، برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری در مرکز شهر خرم آباد؛ مطالعه موردی: پهنه مرکزی شهر خرم آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

  گروسی، سعیده و نقوی، علی، 1387، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمان، رفاه اجتماعی، شماره 30 و 31، صص 82-61

  گزارش الگوی توسعه منطقه 18، 1384، مهندسین مشاور آبان

  گزارش دوسالانه فعالیتهای راهبردی-اجرایی منطقه 18 تهران، 1384

  گلکار، کوروش، 1384، مناسب سازی تکنیک تحلیل سوآت (SWOT) برای کاربرد در طراحی شهری، فصلنامه صفه، دوره 15، شماره 41، صص 65-44

  لطفی، صدیقه و صابری، سجاد، 1391، ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی نواحی شهر یاسوج)، دوره 1، شماره 4، صص 59-45

  لطفی، صدیقه، 1388، مفهوم کیفیت زندگی شهری، تعاریف، ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، دوره 1، شماره4، صص 80-65

  لواسانی، 1378، شناخت وضعیت پراکندگی مراکز فرهنگی-هنری شهر تهران «2»، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

  محسنی تبریزی، علیرضا، 1370، «بیگانگی» نامه علوم اجتماعی، دوره جدید، جلد دوم، شماره 2، دانشگاه تهران

  محمدی ده چشمه، مصطفی و زنگی آبادی، علی، 1387، امکان سنجی توانمندی های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT، مجله ی محیط شناسی، شماره 47، صص 10-1

  محمودی نژاد، هادی و صادقی، علی رضا، 1388، طراحی شهری از روانشناسی محیطی تا رفاه اجتماعی، انتشارات هله، چاپ اول

  محمودی، بهارک، 1392، تهران، سیما و مدرنیته شهری، انتشارات تیسا

  مختاری، مرضیه و نظری، جواد، 1389، جامعه شناسی کیفیت زندگی، انتشارات جامعه شناسان

  مدرس پور نوری، صدیقه، 1369، ضرورت بازنگری بر نقش فرهنگسرا در توسعه فرهنگی، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، شماره 2، صص 95-83

  مدنی پور، علی، 1384، طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی و مکانی، ترجمه ی فرهاد مرتضایی، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، چاپ دوم

  مدیری، آتوسا، 1385، جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22، صص 28-11

  مراکز ورزشی، 1376، گزارش فعالیت مراکز اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، جلد ششم، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

  مراکز ویژه، 1375، گزارش فعالیت مراکز اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، جلد اول، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

  مرکز آمار ایران، 1390

  مشکینی، ابوالفضل و احدنژاد، محسن و تفکری، اکرم، 1386، تحلیل سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل AHP نمونه موردی منطقه یک شهر تهران، اولین همایش GIS شهری، آمل، صص 15-1

  مشکینی، ابوالفضل و الیاس زاده، نصرالدین و ضابطیان، الهام، 1391، ارزیابی مکان یابی پروژه های مسکن مهر با رویکرد کالبدی-زیست محیطی با استفاده از مدل سلسله مراتب AHP، فصلنامه مطالعات شهری، شماره دوم، صص 70-50

  معیدفر، سعید، 1392، مدیریت شهری، فرهنگ عمومی و باورهای دینی، انتشارات تیسا

  مهدی یار، 1373، شناخت و پراکندگی مراکز فرهنگی- هنری شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

  مؤمنی، منصور، 1393، مباحث نوین تحقیق در عملیات، انتشارات دانشگاه تهران

  میرزا حسینی، حسن، 1384، بررسی کیفیت زندگی شهروندان قم و رضایت آنها از زندگی، پژوهش نامه استان قم، شماره 3، صص 71-100

  نگارخانه ها، 1375، گزارش فعالیت مراکز اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، جلد سوم، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

  نگاهی به تاریخچه منطقه 18 شهر تهران، 1392، ماهنامه ساختمان و پلیمر، شماره 31

  نوحه گر، احمد و حسین زاده، محمدمهدی و پیراسته، اسماء، 1388، ارزیابی قابلیت های طبیعت گردی جزیره ی قشم با بهره گیری از مدل مدیریت استراتژی SWOT، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 15، صص 172-151

  نوغانی، محسن و اصغرپور ماسوله، احمدرضا و شیما، صفا و کرمانی، مهدی، 1387، کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد، علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره 11، صص 140-111

  نیازی، محسن و دلال خراسانی، محمد، 1391، تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی شهروندان، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 27، صص 232-200

   وظیفه، بهمن و پاشازاده، اصغر و نریمانزاده، علیرضا، 1392، سنجش وضعیت شاخص های کیفیت زندگی شهری منطقه 2 اردبیل از دیدگاه شهروندان، پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد، صص 16-1

  Achmad, Delianur Nasution, and Wahyuni, Zahrah, 2012, Public Open Space Privatization and Quality of Life Case Study Merdeka Square Medan, Procedia-Social and Behavioral Science, No. 36, pp 466-475

  Andrews, Frank M & Bassett Withey, Stephen, 1976. Social Indicators of Well-being, American’s Perceptions of Life Quality. NY: Plenum Press

  Apparicio, Philippe & Seguin, Anne-Marie & Naud, Daniel, 2008, The Quality of the Urban Environment Around Public Housing Building in MontrealL An Objective Approach Based on Gis and Multivariate Statistical Analysis, Volume 86, Issue 3, pp 355-380

   Aref, Fariborz, 2011, The Effects of Tourism on Quality of Life: A Case of Shiraz, Iran, Life Science Journal, Volume 8, Issue 2, pp 26-30

  Blyth, Colin R, 1972,  Subjective vs. Objective Methods in Statistics, The American Statistician, Vol 26, No 3, pp 20-22

  Campbell, Angus & Converse, Philip E & Rodgers, Willard L, 1976, The Quality of American Life, Russell Sage Foundation Publisher

  Community Sports Committee of the Sports Commission, 2009, Consultancy Study on Sport for All-Participation Patterns of Hong Kong People in Physical Activities, Submitted by The Chinese University of Hong Kong Department of Sports Science & Physical Education, pp 1-36, Available at: www.lcsd.gov.hk/en/sportforall/common/pdf/study_abr_082009_e.pdf

  Crap, Frances M & Zawadaski, Rick T, Shokrkn, Hossein, 1976, Dimensions of Urban Environmental, Quality Environmental Behavior, Vol 8, No 2, pp 239-264

  Das, Daisy, 2008, Urban Quality of Life: A Case Study of Guwahati, Social Indicators Research, Volume 88, Issue 2, pp 297-310

  Eid, Michael. & Ed. Diener, 2004, Global judgments of Subjective Well-being: Situational Variability and Long-Term Stability, Social Indicators Research, Volume 65, Issue 3, pp 245-277

  Evans, David R, 1994, Enhancing Quality of Life in the Population at Large, Social Indicators Research, Volume 33, Issue 1-3, pp 47-88

  Eyles, John, 1990, Objective and Subjective: The Measurement of Environmental Quality, Social Indicators Research, Volume 22, Issue 2, pp 139-153

  Flace, David & Perry, Jonathan, 1995, Quality of Life: Its Definition and Measurement, Research in Developmental Disabilities, Vol 16, No 1, pp 51-74

  Grasso, Marco & Canova, Luciano, 2007, An Assessment of the Quality of Life in the European Union Based on the Social Indicators Approach, Università degli Studi di Milano Bicocca, pp 1-26

  Hancock, Trevor & Labonte, Ron & Edwards, Rick, 1999, Indicators that Count! Measuring Population Health at the Community Level, Canadian Journal Public Health, pp 22-26

  Jirojankul, Paragi and Skevington, Suzanne and Hudson, john, 2003, Predicting Young Children Quality of Life, Social Science & Medicine, N 57, pp 1277-1288

  Kamp, Irane Van & Leidelmeijer, Kees, & Marsman, Gootiske & de Hollander, Aughustinus, 2003, Urban Environmental Quality and Human Well-being Towards a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts, a Literature Stud. Volume 65, Issues 1-2, pp 5-18

  Kim, Kyungmi, 2002, The  Effects  of Tourism Impacts upon Quality of Residents in the Community, Ph.D. Dissertation, Blacksburg, Virginia: Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Available at: http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-12062002-123337

  Lee, Yung-Jaan, 2008, Subjective Quality of Life Measurement in Taipei, Building and Environment,  Volume 43, Issue 7, pp 1205-1215

  Lynch, Kevin, 1972, The Openness of Open Space, Arts of Environment, Aidan Ellis

  Matarria Cascante, David, 2008, Consequences of Tourism-Based Growth on Rural Communities’ Quality of Life: A Comparative Study of Liberia and LA Fortuna, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, The Pennsylvania State University

  McCrea, Rod & Shyy, Tung-Kai & Stimson, Robert, 2006, What is the Strength of the Link Between Objective and Subjective Indicators of Urban Quality of Life?, Applied Research in Quality of Life, Volume 1, Issue 1, pp 79-96

  Mcqillivray, Mark, 2006, Human Well-Being, Concept and Measurement. New York: Palgrave MacMillan

  Mendes, Jose F.G & Motizuki, Wilson Satoro, 2001, Urban Quality of Life Evaluation Scenarios: The Case of Sao Carlos in Brazil, CTBUH Journal, Volume 1, Issue 2, pp 13-23, Available at: http://regions.ctbuh.org/paper/1222

  Mitchell, Don, 1996, Introduction Public Space and The The city, Urban Geography, Volume 17, Issue 2, pp 127-131

  National Position Paper Sports Space, 2014, Parks & Leisure Australia, Available At: www.parksleisure.com.au/documents/item/2765

  Olajuyigbe, A.E, Osakpolor, S, and Adegboyega, S.A, 2013, Assessment of Quality of Life Using Geographical Information System Approach for Poverty Alleviation Decision-Making, International Journal of Sustainable Land Use and Urban Planning, Vol.1, No.1, pp. 1-20

  Oliver, Joseph & Huxley, Peter & Bridges, Keith & Mohamad, Hadi, 2005, Quality of Life and Mental Health Services, Routledge Publisher

  Parsons, Tacott, 1951, The Social System, Glencoe, lll.: Free Press

  Philips, David, 2006, Quality of Life, Concept, Policy and Practice, Routledge Publisher

  Rawls, John, 1971, A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press

  Repley, Mark, 2003, Quality of Life Research, SAGE Publications Ltd

  Santos, Luis Delfim & Martins, Isabel & Brito, Paula, 2007, Measuring Subjective Quality of Life: A Survey to Porto,s Residents, Applied Research in Quality of Life, Volume 2, Issue 1, pp 51-64

  Santos, Luis Delfim & Matins, Isabel, 2007, Monitoring Urban Quality of Life: the Porto Experience, Social Indicators Research, Volume 80, Issue 2, pp 411-425

  Schalock, Robert L, 2004, The Concept of Quality of Life: What we Know and Do Not know, Journal of Intellectual Disability Research, Volume 48, Part 3, pp 203-216

  Schuessler, K.F & Fisher, G.A, 1985, Quality of Life Research and Sociology, Annual Review of Sociology, Vol. 11, pp 129-149

  Schyns, Peggy & Boelhower, Jeroen, 2004, Measuring of Life in Amsterdam from the Viewpoint of Participation, The Amsterdam Bureau for Research and Statistics/Social and Cultural Planning Office, pp 1-20

  Schyns, Peggy and Jeroen Boelhouwer, 2004, Measuring Quality of Life in Amsterdam from the Viewpoint of Participation, The Amsterdam Bureau for Research and Statistics / Social and Cultural Planning Office, pp 1-20

  Tsang, Yick Tat, 2000, Does Urban Planning in Hong Kong Improve our Quality of Life?, Master Theses, The Centre of Urban Planning and Environmental Management, The University of Hong Kong, Available at: http://hub.hku.hk/handle/10722/37518

  Tuan Seik, Foo, 2000, Subjective Assessment of Urban Quality of Life in Singapore (1997-1998), Habitat International, Volume 24, Issue 1, pp 34-91

  Ulengin, Burc and Ulengin, Fusum and Guvenc, Umit, 2001, A Multidimensional Apporach to Urban Quality of Life: The Case of Istanbul, European Journal of Operational Research, Volume 130, Issue 2, pp 361-374

  Van poll, Ric, 1997, The Perceived Quality of the Urban Residential Environment A Multi-Attribute Evaluation, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Available at: www.irs.ub.rug.nl/dbi/43789c1635b39

  Wang, D, 2002, Systematic Construction of Urban Public Space, Nanjing: Southeast University Press

  منابع اینترنتی:

   

  www.region18.tehran.ir وبسایت شهرداری منطقه 18، 1393،

  www.seattle.gov/arts/space/cultural_space_definition.asp

   www.seppidar.ir/mostafa-akbari-motlaq/1448

  www.shadabad.mytehran.ir وبسایت محله شادآباد، 1393

   www.wikipedia.orgتحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی ، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک