امتیاز کاربران: 

پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج)

word
121
4 MB
30379
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۲,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج)

  پاِیان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

   

  توسعه روستایی از عوامل مختلفی نشات می­گیرد که یکی از آنها مسکن مطلوب می باشد . مسکن مناسب درواقع مسکن پایدار است که دارای ویژگی های آسایش مناسب،فضای مناسب،عوامل بهداشتی مناسب،مکان مناسب،وقابلت دسترسی از نظر کار را دارا می باشد . از این رو هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار  مسکن در نواحی روستایی است که به صورت مطالعه موردی در دهستان های بخش مرکزی شهرستان کرج صورت گرفته است . روش تحقیق به صورت توصیفی –تحلیلی و پیمایشی می باشد . برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای – اسنادی و از روش میدانی همچون مشاهده و پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق کل خانوارهای روستایی بخش مرکزی کرج که دارای 10316 نفر میباشد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 220 نفر تعیین شد . برای تعیین اعتبار متغیرهای تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با 77/. به دست آمد . برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری  SPSSآزمون های آماری T-test و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد . نتایج حاصل از تحلیل  داده هابا استفاده ازتحلیل واریانس یک طرفه  نشان داد که در مولفه پایداری کالبدی  شاخص­های "میزان رعایت اصول مقاوم سازی در ساخت واحد مسکونی "مقدار آماره F برابربا 549/16و " میزان رعایت شرایط جغرافیایی منطقه در ساخت واحد مسکونی "برابربا 549/12وهمچنین شاخص " میزان مقاوم بودن مساکن روستایی در برابر حوادث طبیعی " برابر با 465/12 می­باشدو در مولفه پایداری اجتماعی شاخص های "دسترسی به مراکز فرهنگی ومذهبی" مقدار آماره F برابربا 313/13 و"رضایت از سیستم فاضلاب واحدمسکونی"برابر با460/16 و"تاثیر مهاجرت بر ساخت و سازهای غیر اصولی " برابر با362/12 میباشد. همچنین در مولفه پایداری اقتصادی در شاخص های "میزان قیمت هر متر مربع زمین " مقدار آماره F برابربا 527/10و"میزان اجاره بها در روستا "برابر با046/12 و"مساکن روستایی دارای مالک شخصی " برابر با 985/5 میباشد . همچنین نتایج نشان از متفاوت بودن پایداری کالبدی، اجتماعی و اقتصادی مسکن بین دهستان های مورد مطالعه است و دراکثر موارد پایداری بدست آمده در حد متوسط یا کمتر از حد متوسط بوده است .

  واژه های کلیدی : روستا ، مسکن روستایی، توسعه پایدار مسکن، بخش مرکزی شهرستان کرج .

  فصل اول

  کلیات تحقیق

     مقدمه

    جغرافیا علم شناخت محیط و پدیده­های موجود در آن است . این پدیده­ها اعم از اینکه به شکل طبیعی وجود داشته باشند یا اینکه در نتیجه رابطه انسان با محیط بوجود آمده و شکل گرفته باشند، به دلیل اشغال فضا و قرارگیری در بستر محیط به خودی خود در حیطه مطالعات جغرافیایی قرار می­گیرند . سکونتگاههای انسانی ، پدیده هایی مکانی و فضایی بوده است وبه همین علت شناخت و تبیین و درک قانونمندیهای حاکم بر شکل­گیری ، تحول و تکامل آن در چهارچوب روابط متقابل انسان و محیط ، یک موضوع جغرافیایی بوده و در محور مطالعات جغرافیایی قرار می­گیرد . همچنین سکونتگاهها تبلور و انعکاس فضایی ایفای نقش انسان میباشند که برحسب شرایط محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، سیاسی و تاریخی شکل گرفته و متحول شده اند . با توجه به اهمیت روستاها و نقش تعیین کننده­ای که در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و امنیت ملی ایفا می نمایند تامین مسکن مناسب در آنها و برطرف نمودن مشکلات موجود در این زمینه خصوصا تامین استحکام در رفع آسیب پذیری آنها از موضوعاتی است که اهمیت خاصی می یابد . بنابراین رسیدگی به کالبد روستا وبهبود بخشی فضایی زیست محیطی روستایی بخش کوچکی از مجموعه اقدامات عملی در زمینه توسعه روستایی است .                                                

  بدین ترتیب توجه به مجتمع های زیستی روستایی که مسکن و شاخص­های پایدار آن از مهمترین عناصر توسعه پایدار روستایی به شمار می رود از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از میان انواع مولفه های پایداری روستایی مسکن از جایگاه ویژه ای برخوردار است.   

          .                                                                                                                                                

    1-1.تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن

  مسکن خردترین و کوچک ترین شکل تجسم کالبدی رابطه متقابل انسان و محیط وخصوصی ترین فضای زندگی انسان است (زیاری و همکاران،2:1389). مسکن روستایی یکی ازمهمترین بخش­های سکونتگاههای روستایی را تشکیل می دهد که از رابطه با کارکردهای اجتماعی ، اقتصادی ،اکولوژیکی و الگوهای زندگی روستاییان شکل می گیرد و در طول زمان با توجه به تحول نظام اقتصادی و اجتماعی متحول می­شود که آثار این تحول را در وسعت ، فضابندی و مصالح بکاررفته در مساکن روستایی می­توان مشاهده کرد ( چپرلی ،18:1387 ). مسکن نیاز اولیه بشر و مهمترین کالایی است که تامین آن سهم متنابهی از درآمد عامه مردم را به خود مشغول می دارد ( احمدی ، 23:1387 ). مسکن در مجموعه بافت روستابه عنوان یک جز از هویت کلی روستا وایفاگر نقشی چندکارکردی است.مسکن علاوه بر نقش سکونت به عنوان بخشی از فضای اشتغال وتولید مطرح بوده که این امر از نقش سکونت و شیوه زیست و کیفیت استفاده از محیط و اقتصاد حاکم در روستا و سنت هاو هنجارهای پنهان و آشکار روستایی نشات می­گیرد(روح الامینی،1370).کارکرد اصلی مسکن علاوه بر نقش آن به عنوان سرپناه ،فراهم آوردن شرایط مطلوب برای خانواده به منظور تحقق فعالیت­های خانوادگی است یکی از پیامدهای مثبت این امر ثبات و همبستگی خانواده است(هدایت نژاد،563:1375). مسکن علاوه بر تامین یکی از نیازهای زندگی یعنی سرپناه به عنوان یک پس انداز نیز مطرح  است از این رو مسکن کالایی سرمایه ای است و یک ارزش اجتماعی است که باعث پایداری جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی می شود ( Dix,1985:1-10). مسکن به عنوان نمادی ازچگونگی تعامل و ارتباط انسان با محیط طبیعی پیرامون خویش است که درطی سالیان متمادی بر حسب شرایط زمانی –مکانی در هرمنطقه شکل گرفته و به نوعی نشان دهنده نوع فعالیت ها در ابعاد اقتصادی،نگرش اجتماعی-فرهنگی روستاییان،چگونگی تحول و استفاده ازتکنولوژی ونهایتا سطح درآمدو معیشت وساکنان آن می باشد(شمس الدینی،44:1387) . عوامل اقتصادی ، سبک معماری ،زبان بومی منطقه ، گرایش­های سبک شناختی ، آب و هوا ، جغرافیا و آداب و سنن محلی در توسعه و طراحی مسکن در مکان های مختلف تاثیر گذارند( Sendich ,2006:185) . امروزه تقاضا برای مسکن مناسب درحال افزایش است به دلیل اینکه مسکن و شرایط محیطی آن ،اثربخش­ترین مولفه رضایت فرد از محله مسکونی اش می باشد(westaway,2006:187) .مسکن مناسب درواقع مسکن پایدار است که دارای ویژگی­های آسایش مناسب،فضای مناسب،عوامل بهداشتی مناسب،مکان مناسب،وقابلت دسترسی از نظر کار را دارا می باشد(روستایی وهمکاران،151:1391) .                                                                                          

  مسکن پایدار نقش بااهمیتی در ثبات خانواده ، رشد اقتصادی و اجتماعی و بالا بردن ضریب ایمنی افراد خصوصا ارتقای فرهنگی و آرامش روحی اعضای خانواده دارد و در کل سیستم نیز تاثیر میگذارد (آسایش ،67:1375). یکی از راههای مهم آگاهی از وضعیت مسکن پایدار ، استفاده از شاخص های پایداری مسکن میباشد . این شاخص ها بیانگر وضعیت کمی و کیفی مسکن روستایی از یک طرف و بهبود بخشی برنامه ریزی مسکن از سوی دیگر برای یک افق بلندمدت است (لطفی ،1:1388).شاخص ها در واقع ابزار اندازه­گیری وسنجش وضعیت پایداری مسکن و روند تحول آن و همچنین میزان موفقیت و تحقق سیاست های مسکن محسوب می شوند به همین دلیل علاوه بر ارزیابی وضعیت ، در تدوین اهداف کمی برنامه ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند .( حکمت نیا ، 116:1385). تاکنون بطورهماهنگ و یکپارچه درخصوص تعیین سطح پایداری شاخص­های مسکن پایدار روستایی مطالعه­ای صورت نگرفته و همچنین در برنامه ها نسخه یکسانی برای روستاها و مساکن روستایی تجویز می شود در حالی که مناطق روستایی و مساکن از نظر شرایط جغرافیایی و آسیب پذیری با یکدیگر متفاوتند لذا نظام برنامه ریزی کشور نیازمند ساختاری جهت سنجش و ارزیابی پایدار مسکن روستایی است تا علاوه بر مشخص شدن شاخص های مناسب برای هر منطقه جغرافیایی ، میزان تحقق آنها در برنامه ها ارزیابی شود .

  با توجه به تحولاتی که طی سالهای اخیر در جوامع روستایی کشور بوجود آمده است پرداختن به مقوله مسکن پایدار روستایی ، اهمیت خاصی می یابد ، برای رسیدن به نتایج کاربردی از جهات مختلف چون اقتصاد ، فرهنگ ، معماری ، سازه و ..... به پایداری مسکن روستایی باید توجه کرد . در این راستا طراحی و تدوین شاخص های پایدار مسکن روستایی همگام با تغییرات و تحولات در عرصه سکونت گاههای روستایی امری قطعی و ضروری تلقی می گردد تا فرایند طراحی الگوی توسعه پایدار با تاکید بر مسکن روستایی ، سازگاری خود را با سایر شاخص های توسعه روستایی همراه و همگام سازد .

  با این حال مساله مهم آن است که شاخص های تبیین کننده پایداری مسکن روستایی در هر مکان جغرافیایی متفاوت و دارای ویژگیهای خاص خود میباشد . در این بین لازم است با بهره گیری از ابزارهای مناسب ضمن شناسایی این شاخص ها که تبیین کننده تفاوت ها و افتراقات مکانی – فضایی است اهمیت آنها شناخته در محدوده دهستان های مشخص با تفاوت های جغرافیایی مورد آزمون قرار گیرند .

  تا کنون بطور هماهنگ و یکپارچه در خصوص تدوین شاخص های پایداری مسکن در نواحی روستایی کاری صورت نگرفته لذا نظام برنامه ریزی کشور نیازمند ساختاری جهت ارزیابی پایداری مسکن روستایی است تا علاوه بر مشخص شدن شاخص های مناسب برای هر منطقه جغرافیایی ، میزان تحقق آنها نیز در برنامه ها ارزیابی شود .

  مساکن روستایی بخش مرکزی کرج نیز به مانند مساکن روستایی کشور از این مسایل جدا نیست و مشکلات بخش مسکن رادارد بنابراین با توجه به وضعیت مساکن روستایی بخش مرکزی کرج ،تلاش برای شناسایی هرچه دقیق ترمشکلات مسکن و رفع مسایل وموانع بر سر راه رسیدن به مسکن پایدار از جمله الزاماتی در مسیر توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه به شمار می آید.مطالعه حاضر درصدد است تا با شناسایی عوامل موثر بر توسعه مسکن پایدارونقش مسکن پایدار بر توسعه روستایی بخش مرکزی شهرستان کرج را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

   

    1-2.ضرورت و اهمیت تحقیق

  روستاها مرکز تولیدات کشاورزی،دامی،صنایع دستی وکانون تامین مایحتاج خوراکی جمعیت کشور هستند. به اعتباری می تون آنها را کانون تولید ثروت و ارزش افزوده در کشور محسوب نمود. زیرا به رغم میزان سرمایه گذاری اندک در مقایسه با شهر ها،حدود یک سوم تولید ناخالص ملی کشور از آنها به دست می آید(طالب و دیگران،1379).تجربه نشان می دهد درمناطقی که روستاها مورد غفلت و بی­توجهی بوده­اند مشکلات شهری-روستایی بیشتر و در مناطقی که ازعمران وآبادانی برخوردارند نابسامانی منطقه ای کمتر بوده است(سعیدی و طالب،1376).به همین دلیل نادیده گرفتن و رها نمودن روستاهاو بی توجهی نسبت به مسکن و بافت آنهاضمن نادیده گرفتن شرایط آسایش برای بخش قابل توجهی ازجمعیت کشور؛برهم زدن تعادل اجتماعی –اقتصادی کالبدی مناطق و متعاقب آن بروزنابسامانی نظام سکونتگاهی کشوررا به دنبال خواهد داشت(حبیب،1375). با توجه به اینکه مسکن یکی ازشاخص­های توسعه یافتگی ویکی ازنیازهای اساسی انسان محسوب می شود،بنابراین جایگاه مسکن و برنامه ریزی برای آن ولزوم توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. مهمترین دلایل توجه به مسئله مسکن روستایی عبارتند از:تحول شرایط زندگی روستایی والزام تطابق با شرایط حال،ضرورت کاهش خسارات بلایای طبیعی،سیل،زلزله،طوفان و رانش زمین،الزامات بهسازی و مقاوم سازی مساکن وابسته،فراهم آوردن محیط مناسب زندگی وتوازن شهر وروستاوبوجودآوردن شرایط مناسب زندگی برای جوانان و افراد تحصیل کرده می باشد.مساکن روستایی در ایران با توجه به تنوع اقلیمی وجغرافیایی دارای تیپ های مختلفی هستند،این مساکن با توجه به ویژگی های جغرافیایی،وضعیت زمین،نوع معیشت،شیوه های زیستی وسبک زندگی هرناحیه ساخته شده اند.روستاییان با توجه به دسترسی به مواد اولیه مسکن که اغلب از منابع محلی تامین می شود،اقدام به احداث مسکن خود می نمایندکه درنهایت استاندارهای مربوط به مسکن،رعایت نشده است.از این رو توجه جدی به کیفیت و کمیت ساختمان هایا به عبارتی مسکن روستایی لازم و ضروری مینماید،چرا که مسکن مناسب واستانداردازشاخص های توسعه روستایی به شمارمی آید(لطفی ودیگران،1388: 107-106). مسکن روستایی در ایران ازچند عامل رنج می­برد: ضعف تکنیکی ساخت و ساز،وجود مصالح کم دوام و کم توجهی به مقاوم سازی مسکن روستایی است(بهرامی،1390).که مساکن روستایی شهرستان کرج هم از این قاعده مستثنی نیستند.لازم است در شیوه نگرش به طراحی و ساخت مسکن روستایی در عین حفظ خصوصیات بومی،روش های ساخت محلی وتطابق مسکن با نیازهای معیشتی روستاییان اصلاح شده ومسایلی مانند مقاومت در برابر زلزله،ملزومات بهداشتی ،مباحث زیست محیطی ،استفاده بهینه از انرژی و مانند آن در طرح مسکن روستایی ملحوظ گردد(زندیه وحصاری،1390).

  از مهمترین موارد اهمیت و ضرورت تحقیق ، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1) مطالعات در زمینه مسکن در کشور عمدتا به مسکن شهری معطوف بوده است . کمبود مطالعات در این زمینه و وجود تفاوت بین مسکن شهری و روستایی ، تحقیقات در زمینه شناخت ویژگی های توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی را از اهمیت خاصی برخوردار ساخته است . علی رغم این نیاز ، ماهیت توصیفی پژوهش های انجام شده طی سالهای اخیر و یا محدود بودن آنها به مناطقی خاص مانند گونه شناسی مسکن در برخی استان ها تاکنون نتوانسته به ارایه معیارهای مشخص و معتبری که در طراحی و برنامه ریزی مسکن موثرند منجر شود .                                                                                       

  2) مبحث مسکن به طور عام و پایداری مسکن روستایی به طور خاص از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب به شمار می رود . عدم درک و شناخت تفاوت های موجود در این زمینه به لحاظ هم سویی و هم پوشی مسکن روستایی با سایر فعالیت های اقتصادی و جریانات اجتماعی و تاثیر عمیق آن در فرایند اشتغال و رفاه جامعه روستایی ، میتواند اثرات سویی بر پیکره نظام برنامه ریزی کشور وارد نموده و تنش های اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی مختلفی را به همراه داشته باشد .                                                                                                           

  3) تدوین یک برنامه جامع در بخش مسکن روستایی نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد و اجزای مختلف مسکن است و شاخص های مسکن به عنوان یک برنامه جامع و ابزاری ضروری برای بیان ابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی وکالبدی  مسکن از جایگاه ویژه­ای در برنامه ریزی مسکن روستایی برخوردار هستند .

  4) با تعریف و تدوین شاخص های مسکن روستایی شناخت عناصر ، کمیت ها و کیفیت های فضایی آن ، تفاوت های موجود در نیازهای کمی و کیفی مسکن در مناطق مختلف کشور را نشان داده  و با تاکید بر ضرورت پرهیز از برنامه ها و اقدامات یکسان مشابه در مناطق روستایی بستر لازم برای تصمیم گیری های متناسب با قوت ها و ضعف های مسکن در پهنه – های مختلف جغرافیایی کشور را مهیا سازد .   

   

  Abstract:

   

  Rural development comes from of various factors one of them is optimal housing . sustainable housing have features appropriate Safe , Environment , Health  ingredient , Location and access  ability  has efficiency. .The main objective of this research Analysis the effective of  factors of settlement sustainable development in rural areas The Case study  is central district of karaj . .Research method is descriptive-analytical . In order to data collect of two method  library- documentation and field methods such as observation and questionnaires have been used. statistical society this research rural families  central district of karaj  have 10316 population . sample mass using Cochran formula 220  people were assigned . in order to credit  appointment research variables cronbach  Alpha  were used amount equal to ./77 obtained . For data analysis statistical software SPSS , satatistical tests one-sample T Test , one-way Anova was used . The results of the data analysis using one-way ANOVA analysis showed that in component skeletal stability   indicators “ amount of heed reinforcement  Principles in construction of housing units” amount of Statistics F equal to 16/549, ”, “ amount of heed   condition of geographic area in construction of housing units” equal to 12/549, ”, amount of  reinforcement rural houses in natural disaster “equal to 12/465. In component social stability   indicators “access to religious and cultural centers” amount of Statistics F equal to 13/313,” satisfaction  from sewer system residential unit” equal to 16/460,” Impact migration on illegal constructions”, equal to 12/362 . Also in component economic stability   indicators”Amount of price measure per square meter of land” equal to 10/527,” amount of rent  in the village” equal to 12/046,” Rural houses with private owner” equal to 5/985 .Also results show being different housing   skeletal ,socio-economic sustainability between villages of under study. And in most cases, the stability of moderate or less than moderate.

   

  Key words:Rural ,Rural housing , Settlement sustainable development, central district of Karaj .

 • فهرست و منابع پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج)

  فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه........................................................................................................................................................................ 1

  1-1.تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن............................................................................................................... 2

  1-2.ضرورت و اهمیت تحقیق............................................................................................................................... 3

  1-3. پیشینه تحقیق............................................................................................................................................... 5

  1-4. اهداف تحقیق................................................................................................................................................. 6

  1-5. سوال­های تحقیق........................................................................................................................................... 7

  1-6. فرضیه­های تحقیق.......................................................................................................................................... 7

  1-7. روش تحقیق................................................................................................................................................... 7

  1-7-1.جامعه آماری............................................................................................................................................... 7

  1-7-2.روش و طرح نمونه برداری......................................................................................................................... 7

  1-7-3. حجم نمونه و روش محاسبه..................................................................................................................... 7

  1-7-4. ابزار گردآوری داده ها................................................................................................................................. 7

  1-7-5. ابزار تجزیه و تحلیل................................................................................................................................... 8

  1-8. کاربرد نتایج تحقیق....................................................................................................................................... 8

   

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  مقدمه........................................................................................................................................................................ 9

  2-1.­تعاریف ومفاهیم............................................................................................................................................ 10

  2-1-1.مفهوم مسکن ......................................................................................................................................... 10

  2-1-2.مسکن روستایی....................................................................................................................................... 11

  2-1-3.پایداری و توسعه پایدار........................................................................................................................... 14

  2-1-4.توسعه پایدار روستایی............................................................................................................................. 15

   2-1-5.مسکن پایدار روستایی........................................................................................................................... 17

   

  2-2.مسکن و نظریات مربوط به آن.................................................................................................................... 17

  2-3.اهمیت مسکن در زندگی انسان.................................................................................................................. 18

  2-4.نقش مسکن درفرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن............................................................... 19

  2-5.روشهای اساسی تامین مسکن.................................................................................................................... 20

  2-5-1.ارتقای کیفیت سکونت............................................................................................................................ 20

  2-5-2.تامین زمین و خدمات............................................................................................................................. 21

  2-5-3.اهداف روش تامین زمین و خدمات........................................................................................................ 21

  2-5-4.روش توانمند سازی................................................................................................................................. 22

  2-6.عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن.............................................................................................. 23

  2-6-1.زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن.................................................................. 23

  2-6-2.استانداردهای مسکن............................................................................................................................... 23

  2-6-3.شکل مطلوب مسکن............................................................................................................................... 24

  2-6-4.استحکام مسکن....................................................................................................................................... 24

  2-7.جایگاه مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی.................................................................................... 24

  2-9.  شاخص ها ی تبیین کننده توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی....................................................... 26

  2-10.اصول طراحی مسکن پایدار روستایی....................................................................................................... 27

  2-10-1.موارد اکولوژیکی ................................................................................................................................... 27

  2-10-1-1.مسکن پایدار و طراحی منظر.......................................................................................................... 27

  2-10-1-2.مسکن پایدار و اقلیم........................................................................................................................ 27

   2-10-1-3.مسکن پایدار و حفاظت از منابع آبی............................................................................................ 28

  2-10-1-4.مسکن پایدار و پیوند با طبیعت...................................................................................................... 28

  2-10-2.موارد اجتماعی...................................................................................................................................... 29

  2-10-2-1.مسکن پایدار و فرهنگ ساکنین..................................................................................................... 29

  2-10-2-2.مسکن پایدار و کاربریهای مختلط.................................................................................................. 29

  2-10-2-3.مسکن پایدار و تراکم....................................................................................................................... 29

   2-10-2-4.مسکن پایدار و رابطه انرژی و سلامت........................................................................................... 30

  2-10-3.موارد اقتصادی....................................................................................................................................... 30

  2-10-3-1.مسکن پایدار و عوامل تکنیکی........................................................................................................ 30

  2-11.شاخص­های مسکن پایدار در تجارب جهانی.......................................................................................... 30

  2-11-1.شاخص های توسعه پایدارمسکن در ایران.......................................................................................... 33

  2-12.سیاست های مسکن در برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب.......................................................... 34

  2-12-1.سیاست های مسکن در برنامه های قبل از انقلاب............................................................................ 34

  2-12-2.سیاستهای مسکن در برنامه های عمرانی بعد از انقلاب................................................................... 35

  2-13.روش شناسی پژوهش............................................................................................................................... 36

  2-13-1. روش تحقیق........................................................................................................................................ 36

  2-13-2.تعیین حجم نمونه............................................................................................................................... 37

  2-13-3.تجزیه و تحلیل داده­ها.......................................................................................................................... 38

  2-13-4.اجزای پرسشنامه.................................................................................................................................. 38

  2-14.شاخص های مسکن پایدارمورد استفاده  در این تحقیق........................................................................ 39

   

  فصل سوم: جغرافیای تاریخی شهرستان کرج

  مقدمه..................................................................................................................................................................... 40

  3-1.موقعیت جغرافیایی....................................................................................................................................... 40

  3-2.موقعیت سیاسی........................................................................................................................................... 42

  3-3.ویژگی زمین شناسی.................................................................................................................................... 43

  3-3-1. زمین شناسی استان البرز در ترسیر و کواترنر...................................................................................... 43

  3-3-2.کواترنر تا میوپلیوسن............................................................................................................................... 43

  3-3-3. کانسار اشتهارد ( چشمه شور)............................................................................................................ ..43

  3-4.وضعیت توپوگرافی........................................................................................................................................ 43

  3-4-1.کوه ها....................................................................................................................................................... 43

  3-4-2.تپه ها....................................................................................................................................................... 44

  3-4-3.دشت........................................................................................................................................................ 44

  -5.وضعیت شیب شهر.......................................................................................................................................... 45

  3-6.بررسی حرکات فعال زمین (زلزله )........................................................................................................... .45

  -7.ویژگیهای اقلیمی(درجه حرارت، بارش و ...)................................................................................................ .46

  3-7-1.کویر یا دشت کویر................................................................................................................................... 46

  3-7-2.رشته کوه‌های البرز.................................................................................................................................. 46

  3-7-3.بادهای مرطوب و باران‌زای غربی............................................................................................................ 46

  3-8.فاکتورهای دمایی.......................................................................................................................................... 46

  3-8-1.بررسی وضعیت بارش ............................................................................................................................ 49

  3-8-2.رطوبت نسبی.......................................................................................................................................... .51

  3-8-3.یخبندان................................................................................................................................................... 52

  3-8-4.بررسی وضعیت باد.................................................................................................................................. 54

  3-8-5.تابش ....................................................................................................................................................... 54

  3-9.شناسنامه اقلیمی ........................................................................................................................................ 55

  3-10.پوشش گیاهی........................................................................................................................................... 55

  3-11. جغرافیای تاریخی منطقه......................................................................................................................... 56

  3-11-1.پیشینه تاریخی..................................................................................................................................... 56

  3-11-2.چگونگی توسعه شهرستان کرج.......................................................................................................... 56

  3-11-3.تحولات بافت ....................................................................................................................................... 57

  3-11-4.وضع موجو مساکن روستایی................................................................................................................ 57

  3-12.ویژگی های انسانی – اجتماعی............................................................................................................... 57

   3-12-1. بررسی ساختار جمعیتی استان البرز................................................................................................ 57

  3-12-2.نسبت جنسی و بعد خانوار استان البرز............................................................................................... 58

  3-12-3.نرخ رشد طبیعی جمعیت طی سالهای 1390-1385................................................................... 59

  3-12-4. وضعیت اشتغال در شهر کرج............................................................................................................. 60

  3-12-5.  وضعیت سواد...................................................................................................................................... 61

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

  مقدمه..................................................................................................................................................................... 62

   

  4-1.یافته های توصیفی متغیر­های تحقیق........................................................................................................ 62

  4-1-1.جنس پاسخگویان................................................................................................................................... 63

  4-1-2.وضعیت سنی پاسخگویان....................................................................................................................... 64

  4-1-3.وضعیت تحصیلات پاسخگویان ............................................................................................................. 65

  4-1-4.وضعیت شغلی پاسخگویان .................................................................................................................... 66

  4-1-5.بعد خانوار................................................................................................................................................. 67

  4-1-6.سال ساخت مسکن................................................................................................................................. 67

  4-1-7.وضعیت دهستان ها از لحاظ مالکیت واحد مسکونی............................................................................ 68

  4-1-8.فاصله روستا تا شهر................................................................................................................................. 68

  4-1-9.زیر بنای واحدهای مسکونی................................................................................................................... 69

  4-1-10.تعداد طبقات واحدهای مسکونی......................................................................................................... 69

  4-1-11.تعداد اتاق در واحدهای مسکونی ....................................................................................................... 70

  4-1-12.تعداد نفر در هر واحد مسکونی............................................................................................................ 70

  4-2. بررسی توصیفی متغیر­ها............................................................................................................................. 71

  4-2-1. بررسی توصیفی متغیر­های کالبدی...................................................................................................... 71

  4-2-2. بررسی توصیفی متغیر­های اجتماعی.................................................................................................... 72

  4-2-3 .بررسی توصیفی متغیر­های اقتصادی..................................................................................................... 74

  4-3.یافته های تحلیلی (آمار استنباطی ).......................................................................................................... 75

  4-3-1. آزمون T-test......................................................................................................................................... 75

  4-3-1-1. نتایج حاصل ازآزمون T-test........................................................................................................... 75

  4-3-1-1-1. شاخص کالبدی .......................................................................................................................... 75

  4-3-1-1-2. شاخص اجتماعی......................................................................................................................... 77

  4-3-1-1-3.شاخص اقتصادی........................................................................................................................... 79

  4-4. تحلیل واریانس یک طرفه .......................................................................................................................... 81

  4-4-1-1.شاخص کالبدی.................................................................................................................................. 86

  4-4-1-2.شاخص اجتماعی............................................................................................................................... 84

  4-4-1-3 .شاخص اقتصادی............................................................................................................................... 88

  4-5. عوامل موثر بر ساخت و سازهای غیراصولی مسکن در پیرامون شهرستان کرج...................................... 91

  فصل پنجم: تبیین فرضیه­ها ،نتیجه گیری و پیشنهادات

  مقدمه..................................................................................................................................................................... 92

   5-1.سوال­ها......................................................................................................................................................... 93

  5-1-1.پاسخ سوال اول........................................................................................................................................ 93

  5-1-2.پاسخ سوال دوم....................................................................................................................................... 93

  5-2.آزمون فرضیه­ها............................................................................................................................................. 93

  5-2-1.آزمون فرضیه اول .................................................................................................................................... 94

  5-2-2. آزمون فرضیه دوم .................................................................................................................................. 95

  5-3.نتیجه گیری................................................................................................................................................. .95

  5-4. پیشنهادها.................................................................................................................................................... 98

  منابع و مآخذ...................................................................................................................................................... 100

   

   

  منبع:

   

   - آسایش ، حسین (1375) . سنجش کیفیت زندگی ،مجله مسکن و انقلاب اسلامی ، شماره 76 و77، تهران .

  - ابن خلدون ،عبد الرحمن (1366) .مقدمه ،ترجمه پروین گنابادی ، انتشارات شرکت علمی و فرهنگی ، چاپ پنجم ، تهران.

  - احمدی ، حسن(1374). بررسی تطبیقی برنامه مسکن برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با توصیه های سازمان ملل متحد در رمینه توسعه پایدار سکونتگاههای انسانی (دستور کار21)،مجموعه مقالات سومین سمینار سیاستهای توسعه مسکن در ایران ، جلد1.

  - احمدی ، سیدوحید (1387) .آسیب شناسی بازار مسکن در ایران ، تهران .

  - استانداری استان البرز، 1389.

  .- اعتماد،گیتی(1369). مالکیت مسکن و تاثیر آن در مکان یابی فضای شهری،مجله معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی،شماره 9.

  - افشاری ، مریم (1388) .مطالعه و تحلیل تاثیر آلودگی آب بر پایداری سکونتگاههای روستایی( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بیجار) ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی .

  - اطهاری ،کمال (1375). درآمدی بر اسکان غیر رسمی و سیاستهای اسکان ،مجله علمی معماری و شهرسازی ،شماره 5.

  - اطهری،کمال و محمدکاظم تاج بخش (1367) . برنامه ریزی مسکن در کشورهای رو به توسعه، سرپناه ، وزارت مسکن و شهرسازی ، شماره 39.

  - الیوت ، جنیفر (1378) . مقدمه­ای بر توسعه پایداردر کشورهای در حال توسعه ، ترجمه عبدالرضا ،رکن الدین افتخاری و حسین رحیمی ،انتشارات موسسه توسعه روستایی ایران ، تهران .

  اهری ، زهرا (1367). مسکن حداقل ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن . -

  - باستیه ، ژان ودرز برنار (1377). شهر، ترجمه علی اشرفی ، انتشارات دانشگاه هنر ،تهران .

  - بحرینی ،حسن (1376). شهر،توسعه و توسعه پایدار:یک تحلیل نظری در سمینار توسعه پایدار محیط زیست دانشگاه تهران ، تهران .

  -بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1380). نقش مسکن روستایی در ایجاد اشتغال (محاسبه مازاد ظرفیت اشتغالزایی مسکن روستایی (ص 81) ، معاونت امور مسکن .

  - بیتی،محمد (1390) . ارزیابی جایگاه الگوهای بومی در برنامه­های ساخت و ساز مسکن روستایی ؛فصلنامه مدیریت شهری،شماره29،صص 130-115.

  - بهرامی،رحمت الله (1390) . تحلیلی بر وضعیت مسکن روستایی در استان کرمانشاه،مجله مسکن و محیط روستا،شماره 134، تهران، صص104-95.

   

   

  - پورمحمدی ،محمدرضا (1388) . برنامه ریزی مسکن ،چاپ ششم،انتشارات سمت .

  - پور طاهری ، مهدی ،حمدا....سجاسی قیداری و طاهره صادقلو،(1389)، سنجش و اولویت بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل فازی ، مجله مدرس ، دانشگاه تربیت مدرس ،تهران .

  - پور طاهری،مهدی.رکن الدین،عبدالرضاومنصوره نیکبخت(1390). اثر تغییرات فرهنگی برالگوی مسکن روستایی(نمونه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اهر، سال نهم،شماره 35،اهر،صص134-115.

  - تقی زاده ، محمد،(1380) .توسعه پایدار شهر و مسکن ، نشریه مسکن و انقلاب ، شماره 96- 95.

  - توسلی ، محمود ، (1378). اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی ،انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران .

  - جورج ، ویلیام،(1357). شهرسازی در عقب ماندگی ،ترجمه مهدی کاظمی بید هندی ،انتشارات داشنگاه شهید بهشتی.

  - جهانی ، محمود ، (1374). بررسی شاخص های کلان بخش مسکن ، بولتن اقتصاد مسکن ، شماره 16.

  - چپرلی ، حامد،(1387-1386) .نقش درآمد در تحول الگوی مسکن روستایی (مورد مطالعه دهستان سلطانعلی شهرستان گنبد) ،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی .

  - حافظ نیا،محمدرضا،(1387). روش تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات سمت، تهران

  - حبیبی ، سید محسن و دیگران (1370). مسکن حداقل ، چاپ دوم ، تهران ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی .

  - حبیبی،محسن (1375). از شار تا شهر،انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

  - حکمت نیا ، حسین،سید نجف موسوی (1385) .کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای ، انتشارات علم نوین .

  - خاتم ،اعظم (1374). خانه و فضای اجتماعی شهر،مجله علمی معماری و شهرسازی ،شماره 32و31 .

  - جلالی،سید حسین (1387). نقش ناحیه صنعتی روستای راونج در توسعه روستایی دهستان دودهک ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  - درگاه ملی آمار،سایت اینترنتی (www.amar.org.ir) .

  - دهقان ، مهدی ،(1382) ، مسکن و ابعاد نظری آن ، فصانامه مسکن و انقلاب ، شماره 101، تهران ، انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .

  - دفتر اقتصاد مسکن(1375)، بولتن اقتصاد مسکن،وزارت مسکن و شهرسازی ، شماره 18 .

   دفتر تعاونیهای عمران و مسکن و وزارت تعاون ،1380. -

  - دلال پور محمدی ،محمد رضا  (1379) .برنامه ریزی مسکن ، تهران ، انتشارات سمت .

  - رفیعی ، مینو(1376). مسکن شهری در ایران چشم انداز آتی توسعه پایدار ، بولتون اقتصاد مسکن ، شماره 23 .

  - رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا ،(1382)، جایگاه روستا در فرایند توسعه ملی، موسسه توسعه روستایی ایران ، تهران .

  - رحیمی نادر،حسین(1385). تحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS)، پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته جغرافیا و برنامه ریزی رستایی ،دانشگاه اصفهان .

  - روح الامینی،محمود (1370).  زمینه فرهنگ شناسی،تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  - روستایی،شهریور.احدنژاد،محسن.اصغری زمانی،اکبر و علی رضا زنگنه (1391) .برسی شاخص های کالبدی-اجتماعی مسکن در تعیین بلوک های فیر نشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی(نمونه موردی:شهرکرمانشاه)،پژوهش های جغرافیای انسانی ،شماره 81،صص156-141.

  - زاهدی ، شمس السادات وغلامعلی نهی ، (1385)، بسط مفهومی توسعه پایدار ، فصلنامه مدرس ، شماره 4(پیاپی 49)، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران .

  - زندیه،مهدی و پدرام حصاری،(1390)،تداوم معماری مسکن روستایی با انگیزه توسعه پایدار روستایی،مجله مسکن و محیط روستا،شماره 138،تهران،صص72-63..

  - زیاری،کرامت الله.پرهیز،فریاد.مهدی نژاد،حافظ وحسن اشتری(1389)،ارزیابی مسکن گروه های درآمدی و ارایه برنامه تامین مسکن اقشار کم درآمد(نمونه موردی:استان لرستان) ،مجله آبادی،شماره 74،تهران،صص22-1.

  - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان ، 1365.

  - سازمان هواشناسی استان البرز،1390.

  - سرتیپی پور،محسن،(1384)،شاخص های معماری مسکن روستایی در ایران ،نشریه هنرهای زیبا،شماره22،صص52-43.

  - سروری، زهتاب­(1384)،روشهای تامین مسکن گروه­های کم درآمد(مطالعه موردی:شهر کرج)،پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی .

  - سعیدی، عباس (1375) ،الزامات اجتماعی ،اقتصادی در ساخت وساز مسکن ، مجموعه مقالات سمینار سیاست های توسعه مسکن ،انتشارات دانشگاه تهران ، تهران .

  - سعیدی،عباس و مهدی طالب (1376)، طرح بندی خدمات روستایی ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران.

  - شمس الدینی،علی(1387) ، جایگاه مسکن روستایی درتاثیر پذیری تغییرات کالبدی-فضایی روستاها از محیط های شهری،فصلنامه مسکن و انقلاب،شماره124،صص51-40.

  - صیدایی،اسکندر.کیانی،صدیقه و زهرا سلطانی(1389).تحلیل فضایی وضعیت مسکن روستایی در استان کهکیلویه و بویراحمد، فصلنامه پژوهش های روستایی،سال اول،شماره2،تهران،صص72-49.

  - طالب ، مهدی و دیگران (1379) .میزگرد ساماندهی سکونت گاه روستایی از اندیشه تاعمل ،فصلنامه مسکن و انقلاب ، شماره 98 .

  - طهماسبی ، فرهاد(1372) . بررسی اجمالی شاخص های مسکن در ایران ، ماهنامه مسکن و انقلاب ، شماره 50،انتشارات بنیاد مسکن ، تهران .

   - فرجی ،عبدالرضا و دیگران ،(1366)،جغرافیای کامل ایران،شرکت چاپ و نشر ایران، تهران .

  - لاکویان ،آپرودیسیوا،خانه سازی در جهان سوم ،(1364)، ترجمه مینو رفیعی ،وزارت برنامه و بودجه ،مرکز مدارک اقتصادی –اجتماعی .

  - لطفی،حیدر.احمدی،علی و داودحسن زاده فرجود،(1388)،شاخص ها مولفه های ضروری در برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن روستایی در ایران، فصل نامه جغرافیایی آمایش محیط،شماره 7،ملایر،صص127-105.

  - مرکز آمار ایران ،(1390) ، نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، شهرستان کرج .

  - مرکز آمار ایران(1385).سالنامه آماری کشور،مرکز آمار ایران، تهران.

  - محمدی، ملاسرایی ،(1375)، تحولات مسکن و معماری در روستای حاجی ده پس از زلزله سال 1369شهرستان رودبار، پایان نامه کارشناسی ارشد مردم شناسی، استاد راهنما دکتر محمود طالقانی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

  - محمودی نژاد ،هادی(1380) . توسعه پایدار شهری (متغیرهای درونی و بیرونی کنکاشی دررابطه با توسعه پایدار ، مجله عمران ، معماری و شهرسازی .

  - مخبر ، عباس (1363) .ابعاد اجتماعی مسکن ،ترجمه مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی ، تهران ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه .

  - مطیعی لنگرودی،حسن (1382 ) .برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ،مشهد،جهاد دانشگاهی مشهد.

  - مطالعه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان البرز،1390.

  - معاونت برنامه ریزی استان البرز،1390.

  - موسسه گیتا شناسی (1383) .اطلس استان های ایران،جلده استان تهران.

  - موسسه توسعه روستایی ایران (1383). طرح چشم انداز وآینده ممکن توسعه روستایی ،فصل ششم ،گزینه های توسعه روستایی ، انتشارات موسسه توسعه روستایی ایران ، تهران .

  -مهندسین مشاور پژوهش و عمران(1381).مطالعات طرح جامع شهرسازی حریم شهر بزرگ،معاونت حریم شهرداری کرج .

  - نیکو سرشت ، ناصر(1374) ، بخش مسکن و سایه روشن جذب نقدینگی ،بولتن اقتصاد مسکن ،دفتر اقتصاد مسکن ،شماره 34و12.

  - نیازخانی ، معصومه(1373) .ابعاد اجتماعی –روانی و فرهنگی مسکن در ایران ،مجموعه مقالات اولین سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران ، جلد 2،وزارت مسکن و شهرسازی .

  - نیکو سرشت ، ناصر (1374). راهنمای تامین مالی مسکن برای کشورهای در حال توسعه و راهکاری برای تشکیل موسسات تامین مالی مسکن ، بولتن اقتصاد مسکن ،شماره 15.

  - ورسلی ،پیتر (1998). نظم اجتماعی در نظریه­های جامعه شناسی ، ترجمه :سعید معیدفر ،انتشارات تیان ، تهران .

  - هدایت نژاد،محمود(1375). اجاره نشینی،عوارض روانی –اجتماعی و راه حلها،مجموعه مقالات سومین سمینارسیاست های توسعه مسکن در ایران،جلد2، انتشارات وزارت مسکن و شهر سازی، تهران.

   

  - Ahmad,K.I,(1997);"Government of Bangladesh  _GOB the fifth five years plan:  1997-2002",Planning  commission, ministry of planning ,Issue 14.

   

  - Bourne,L,S.(1981);"A Geography of Housing ,Blackwell Publishing ,New York,p 14.

   

  -Barbier,F.B,Blue .(1987);" Print for Geen Economy Earth Scam", London .

   

  - Cheemas, S,(1987);" Financing, Cost Rcovery,and Affordability " , Urban Shelter and services , Public Policies and Management Approches ; USA:Praeger Publication.

   

  - Cullingworth, B. (1997) ;"Planning in the  USA: Policies, Issues , and Processes , Routledge" , Newyork ,Erfurt university.

   

  - Cater,J.and Trevor .(1980);"Social Geograraphy ,Routledge" , London .

   

  - Chokor,B.A.(2005);"Changing rural  housing from and  organization in Nigeria:lessons for community planning",  Planning perspective 20(January):pp 69-96.

   

  - Charles,L(2007),The search for policies to support sustainable housing,journal of Habitant International,31,143-149.

   

   

   

  - Dix,G.(1985);"The place of shelter in national development",pp1-10 .

   

  - Edward,B. and D,Turret.(2000) ; "Sustainable housing: principles and practices ,E &FN Spon,London .

   

  - Gauzin,Muller,D .(2000);"Sustainable architecture and urbanism",Switzerland :Po Box 133, CH 401.

   

  - Harris,M.J,(2000);"Basic principles of sustainable development" ,Tufts,University U.S.A.

   

  - Isik,B and Tulbentic , T,)2008(,sustainable housing in island conditions usingAlkergypsum- stabilized earth : A case study from northern Cyprus . Building and

  Ennironment 43,p: 1428 .

   

  - Knapp,E,(1982);"Housing  Problems in Third  World ;University  of  Stuttgart" , p.35.

   

  - Merrill,R.N,(1977);"Projects , and  Objectives for Site and  Services"Low Income Housing Technology and Policy ;Edited by R . P .Pama et al ,Vol .III.

   

  - Mitlin, D .(1997);" Building with credit, Housing  Finance for Low Income Households",Third World Planning Review ,19.

   

  - Milbourne ,Paul and Cloke ,(2006);"International alperspectives on rural homeless" ,by :Routledge .

   

  - Mai .M and Shamsuddin,Sh .(2006);"Urbanization and globalization of gbagyi housing transformation ",Axford university .

   

  - Maliene , V . and Mayls , N.( 2009) , High-quality  housing –A key issue in delivering

  sustainable communities . Building  and Environment 44, p:426.

   

  - Organization for Economic Co-operation and development ,(2007);The DAC guidelines,strategies for sustainable development .

   

  - Phillips,D, and Williams,A.(1982) ;"Rural housing and publicsector ", Gower aldershot .

   

  - Peattie,L .R(1983);" Some Second Thoughts on site and servies",Habitat International; Vol .6,NO.12.

   

  - Pugh,C.(1990);"Housing and urbanization :a study of India ,Issues and processes,

   

  - Pugh,C.)1994);"Housing Policy Development in Developing Countries ", Cities.

   

  - Rapoport,(1969);"Housing and culture ", Habital International ,Vol, p30.1

   

  - Ranywala,S .C.(1998);"Town planning charatar publishing house ",India .

   

  - Rymond,B. and  Androw ,N.(2000), The Trajectories of Rural Life :New Persrectives on Rural Canada;”Mont Alison university.

   

  -Sultana,S.(1993);"Rural settlement in Bangladesh", Graphosman ,Dhaka.

   

  -Spencer,K.(1995), "The reform of social housing in local  Government in the 1990 ,edsj , Stewart and G.Stoker,Macmillan,(1995);London.

   

  - Sendich,B.(2006):Planning and urban standard ,Routledge ,New gersy .

   

  - Short,J.R .(2006),"Urban theory aeritical assessment ",Routledge ,Newyork.

   

  - UNESCO,(1997);"Education for a sustainable future,Thessalonik:UNESCO,The government of Greece .

   

  - Vincent,I. .O .and E.O.Joseph ,(2001) ;" Housing policy in Nigeria: toward  enablement of private housing development ,Journal of Habitat International , 25,473-492 .

   

  - Whit,R.(2002):"Building the ecological city , woodhead publishing ,CRC Press.

   

  - Westaway,M.S.(2006):A longtitudinal invesyigation of satisfaction with personal and

  environmental  quality of life in an informal south African housing settlement,Doornkop Soweto,journal of  Habitat International,30,175-

   

  - Www.curture.aruna.ir

   

  -Yagi,K .A .(1987);"A Japanese touch for your home ,Codansha International Co .تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج), مقاله در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج), پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج), تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج), پروژه درباره پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج), گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج), رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک