امتیاز کاربران: 

پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان)

word
147
13 MB
30368
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان)

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی

  چکیده

  با توجه به این که امروزه توانمندسازی به یکی از مفاهیم اصلی توسعه پایدار تبدیل شده است و رابطه آن با توسعه پایدار به شکلی است که یا از اجزای آن یا عامل آن و یا معلول توسعه پایدار به حساب می­آید، لذا دستیابی به توسعه پایدار بدون توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه امکان­پذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش گردیده است تا با تحلیل فضایی، موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد سیستان مورد کنکاش قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل روستاهای با بیش از 50 خانوار تحت پوشش کمیته امداد می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 40 روستا به عنوان حجم نمونه محاسبه گردید. روش تحقیق حاضر، توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع اسنادی، بررسی­های میدانی و تکمیل پرسشنامه بوده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با کمک نرم­افزار Expert Choice و تحلیل­های فضایی و آماری از طریق نرم افزارهایArcGIS  و SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بر اساس آزمون ANOVA نشان داد که وابستگی به آب رودخانه هیرمند با میانگین 5020/0، مشکلات سازمانی با میانگین 4900/0، ویژگی­های شخصیتی و فردی سرپرست خانواده با میانگین 4365/0 و مشارکت با میانگین 4179/0 بعنوان بالاترین عوامل در موانع یا محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد شناخته شد. در همین راستا، دیگر نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس تحلیل های آماری، بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی با سایر روستاهای سیستان اختلاف معناداری وجود دارد.

  کلید واژه­ها: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، روستا، توانمندسازی، تحلیل فضایی، سیستان.

  فصل اول

  1- مقدمه

  فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات توسعه مطرح و زدودن فقر از یک جامعه یکی از اهداف اصلی توسعه­ی اقتصادی است (خالدی و پرمه، 1384: 57). بانک جهانی دلایل فقر اقتصاد روستایی را در عواملی چون پایین بودن میزان درآمد سرانه، بازدهی کم زمین و فرصت­های محدود شغلی بر شمرده­اند و دلایل فقر اجتماعی روستایی را در سطح پایین سواد و بالا بودن بعد خانوار که خود کاهش پس­انداز و صرف هزینه هنگفت برای بهداشت، آموزش، مصرف غذایی و مسکن را به دنبال دارد می­داند (رحیمی­سوره و رضوی، 1375: 281). بنابراین تامین رفاه اجتماعی از جمله مهم­ترین اهداف هر نظام اقتصادی است و فراهم نمودن شرایط مناسب برای زندگی تمامی اقشار جامعه وظیفه­ی اصلی کارگزاران و مسئولان اقتصادی کشور تلقی می­شود. از این روست که تغییر در رفاه اجتماعی یا هم زمان با آن تغییر در فقر از جمله زمینه­های ارزیابی نظام­های اقتصادی به شمار می­آید (فرج­زاده،1382: 10).

  یکی از مهم­ترین اهداف تشکیل دولت­ها فراهم ساختن رفاه و توسعه برای جامعه است. فرآیند توسعه همواره کنش دولت را در بر دارد. در نوشتارهای توسعه کشورهای جهان سوم، در مورد اهمیت دولت برای پیشبرد فرآیند توسعه توافق کلی وجود دارد و به عنوان یکی از نیروهایی تلقی می­شود که نقش زیادی در فرآیندهای تغییر این جوامع، از جمله در زمینه تغییر روستایی ایفا می­کند (دوفومیه، 1373: 18). از این رو ماهیت دولت­ها، فلسفه سیاسی و ایدئولوژیکی و ساختار آنها نقش اساسی در فرآیند توسعه و از جمله توسعه روستایی دارد (شکوری، 1384: 51).

  توسعه روستایی، از برنامه­های توسعه هر کشور به شمار می­رود که برای دگرگون­سازی ساخت اقتصادی- اجتماعی جامعه روستایی به کار می­رود. این برنامه­ها توسط دولت و کارگزاران آن، در مناطق روستایی به اجرا در می­آیند. دولت­ها برای دستیابی به این اهداف از ابزارهای مختلف و متفاوتی استفاده می کنند که این موضوع در مورد دولت ایران نیز مصداق دارد.

  در ایران دولت به منظور دستیابی به توسعه روستایی از ابزارهای مختلف استفاده کرده و اقدامات متعددی را به مرحله اجرا درآورده است. از جمله این اقدامات پس از انقلاب می­توان تشکیل نهادهایی همچون جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی را نام برد. هدف از ایجاد این نهادها عمران، آبادانی مناطق عقب مانده از توسعه و کمک به اقشار محروم جامعه علی­الخصوص نقاط روستایی فاقد امکانات بود.

  در این میان کمیته امداد به عنوان نهادی شناخته می­شود که به توانمندسازی خانوارهای محروم و آسیب­پذیر جامعه چه در نقاط شهری و چه روستایی می­پردازد و نقش آن در مناطق روستایی با توجه به ماهیت اقتصادی- اجتماعی این نقاط پر رنگ­تر است.

  با توجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه تلاش بر این است تا  موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت راه­کار­های مناسب جهت تقویت و توانمندسازی این قشر از جامعه ارائه گردد. این پژوهش در قالب پنج فصل سازمان یافته است که:

   در فصل اول؛ چارچوب پژوهش همراه با طرح مساله، ضرورت و اهداف پژوهش، فرضیات پژوهش و برخی از تجربیات گذشته در قالب پیشینه پژوهش بیان گردیده است.

  در فصل دوم؛ مباحث نظری پژوهش پیرامون موضوع تحقیق در قالب نظریات و دیدگاه­ها مورد بررسی قرار گرفته است.

  در فصل سوم؛ متدولوژی و روش­های مورد استفاده در پژوهش و همچنین منطقه مطالعاتی از جنبه­های طبیعی و انسانی مورد بررسی قرار گرفته و چشم­انداز وضع موجود ترسیم و بیان گردیده است.

  در فصل چهارم؛ به تجزیه و تحلیل موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد پرداخته شده و در ادامه فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته شده است.

  در فصل پنجم؛ در نهایت جمع­بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادات ارائه می­گردد.

   

  1-1- طرح و بیان مسئله تحقیق

  سالیان متمادی در پیاده­سازی مدل‎های گوناگون رشد و توسعه وقت صرف شده و ناکامی‎های بسیاری در این امر اتّفاق افتاده است. سهم عدم بهره‎مندی جوامع روستایی از رشد و توسعه در این جریان، شاید بیش از سایر اقشار است. شرایط محیطی و انسانی حاکم بر روستاها به‎ گونه‎ای است که آنان را در انزوا قرار داده و باعث شده از فعالیت‎های مربوط به توسعه بهره‎ی کمتری ببرند. مهم‎ترین نمود این امر در نبود اشتغال، ناپایداری و عدم تنوع شغلی در روستاها است که مهاجرت به خارج روستاییان را درپی دارد (طاهرخانی،1381: 50 و فلیحی،1379: 203). اما در این میان، برنامه‎های جدید توسعه، الگوی نوینی از توسعه روستایی را معرفی می‌‎نماید که  مبتنی بر اصل توانمندسازی روستاییان می‎باشد. توانمندسازی از مؤلفه‎های جدید توسعه و در کانون مفاهیم جدید توسعه و تقویت راهبردهای فقرزدایی به ویژه در مناطق روستایی قرار دارد.

  مفهوم توانمندسازی از دهه 1950 شکل گرفت و در دهه 1970 به اوج خود رسید. در دهه 1990 وجه غالب نظریه‎های توسعه روستایی را به خود اختصاص داد و در مفهوم جدید توانمندسازی، مردم خود نقش بازیگر اصلی را دارند. توانمندسازی یک بحث کیفی و ارتقائی است و این تعریف را در برمی‎گیرد: توانمندسازی به عنوان فرآیندی که به واسطه آن افراد بر امور و کارهای خود تسلط بیشتری می‎یابند و با کسب قدرت بالا، کنترل بر منابع، اعتمادسازی، ظرفیت­سازی و مشارکت فعال می‎توانند مسیر زندگی‎شان را به درستی هدایت کنند. راهبردهای توانمندسازی، کمک به مردم برای داشتن نقش فعال در زمینه شناخت خود است (Rifkin, 2003: 170). در همین راستا، توماس اسلیتر[1] از توانمندسازی تعریف ذیل را ارائه کرده است: توانمندسازی یعنی فرآیند گسترش قابلیت‎ها و ظرفیت‎های موجود برای مشارکت در گفت و گو، مذاکره و تحت نفوذ و کنترل درآوردن نهادها و سازمان­هایی است که در زندگی جوامع روستایی تاثیر دارند (رضوانی و همکاران، 1389: 128).

  در توانمندسازی چهار عنصر کلیدی مهم عبارتند از: 1- دسترسی به اطلاعات؛ 2- درگیر شدن و مشارکت؛ 3- مسئولیت­پذیری و پاسخگویی؛ و 4- ظرفیت سازمان‎های محلی (رضوانی و همکاران، 1389: 128). در همین راستا در برنامه‎های جدید توسعه روستایی که بیش از هر چیز مبتنی بر دو اصل توانمندسازی روستاییان و فقرزدایی است، دست کم سه فرآیند سازماندهی مورد توجه قرار دارد: 1- سازماندهی اداری و مدیریتی کارگزاران و مسئولان دستگاه‎ها و نهادهای دولتی ذیربط به منظور هماهنگ­سازی و یکپارچه­سازی اقدامات دولتی در روستاها؛ 2- سازماندهی اقتصادی مردم روستا برای اجرای فعالیت‎های درآمدزا از طریق وام‎های کم بهره و بدون بهره؛ و 3- سازماندهی اجتماعی مردم روستا به منظور برنامه‎ریزی توسعه و نوسازی اجتماعی در سطح محلی و تشریک مساعی برای اجرای پروژ‎ه‎های اولویت‎دار (زاهدی مازندرانی، 1387: 280-271). بنابراین می‎‎توان انتظار داشت که این سه نوع سازماندهی بتواند با تقویت روح خودیاری، خوداتکایی و خودکفایی مالی، مشارکت واقعی مردم را در فرآیند توانمندسازی و برنامه‎ریزی توسعه روستایی تأمین کند و از این طریق ضمن تقلیل حدود مداخله و تصدی­گری دولت، هدف‎های گسترش اشتغال در روستا، افزایش تولید و ارزش افزوده در اقتصاد روستا و کاهش فقر و بهبود سطح زندگی روستاییان را تأمین کند و زمینه اثرگذاری نقش روستاییان را در فرآیند توسعه روستایی فراهم سازد (رضوانی، 1390: 108). اهمیت توانمندسازی برای دنیای امروزی به حدی است که از آن به عنوان رکن اساسی در فرآیند اشتغال یاد می­شود و با توجه به اینکه جامعه روستایی ایران به میزان زیادی با بیکاری (آشکار و پنهان) مواجه است، می­توان گفت که توانمندسازی روستاییان راه حل سودمندی برای خروج از بیکاری است (میرزایی و همکاران، 1389: 100).

  در ایران به منظور مبارزه با فقر و نابرابری‎های درآمدی، توانمندسازی اقشار جامعه روستایی، سازمان‎ها و نهادهای رفاهی متعددی در قالب راهبردهای حمایتی ایجاد شده است. یکی از این نهادهای عمده، کمیته امداد امام خمینی(ره) می‎باشد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف شناخت محرومیت‎های مادی و معنوی افراد جامعه، طبقات محروم و حمایت از آنان به منظور فقرزدایی از طریق ایجاد برنامه‎های ارائه خدمات مالی، بهداشتی، آموزشی و خودکفایی به نیازمندان تشکیل شده است (اسلامی و حجازی، 1390: 277-276). این نهاد، در طی بیش از سه دهه فعالیت، خدمات ارزنده‎ای را به محرومترین اقشار جامعه در اقصی نقاط کشور ارائه کرده است. استفاده از منابع، ظرفیت‎ها و توانمندیهای مردمی برای دستگیری و حمایت از نیازمندان و خودکفایی و توانمندسازی ایشان، از مهم‎ترین ویژگی‎های این نهاد می‎باشد.

  توانمندسازی در کمیته امداد سبب ایجاد قابلیت در افراد و گروه ‎های محروم برای مشارکت فعال و آگاهانه در تأمین رفاه فردی و اجتماعی می‎شود؛ اگر چه برنامه توانمندسازی افراد و جوامع، در قلمرو حمایت‎های اجتماعی است، اما با توجه به این که هدف نهایی آن منجر به فقرزدایی می‌‎شود، نیازمند شناخت موانع و محدودیت‎ها، طراحی و اجرای برنامه‎های توانمندسازی است (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، 1384: 1). پژوهش حاضر با استفاده از نظریه توانمندسازی به تحلیل فضایی موانع و محدودیت‎های توانمندسازی اقتصادی- اجتماعی روستاییان منطقه سیستان می‎پردازد.

  Abstract

  Nowadays qualification is one of the main concepts of the stable development, and is considered as one of its components, factors and effects. Thus gaining stable development is not possible without qualification of the indigent class of society. Regarding the significance of the subject, this study aims to investigate the social and economic limitations in qualification of rural families who are under auspices of Sistani Help Committee. The statistical society of this study includes villages with more than 50 families being under auspices of the Help Committee, and using Kokran formula 40 villages was calculated as sample volume. Method of this study, being descriptive-analytical, is based on the study of documentary references, field studies and filling questionnaires. The analysis of information was done on the basis of Analysis Hierarchical Pattern (AHP) using Expert Choice software, and ArcGIS and SPSS soft wares was used for statistical and spatial analyses. The results of study using ANOVA test showed dependence to water of Hirmand river averagely 0.5020,   organization problems approximately 0.4900, personality and individual peculiarities of husbandman approximately 0.4365 and cooperation averagely 0.4179 and these are main factors in the social and economic limitations of qualification of families which are under auspices of Help Committee. Considering these, other results of study on the basis of statistical analyses shows significant difference between the intensity of socio-economic limitations of border-line villages in comparison with other villages of Sistan.

  Key Words: Families under Auspices of the Help Committee, Village, Qualification, Spatial Analysis, Sistan

 • فهرست و منابع پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان)

  فهرست:

   فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

   مقدمه. 2

  1-1- طرح و بیان مسئله تحقیق.. 4

  1-2- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 7

  1-3- اهداف تحقیق.. 8

  1-4- سوال های تحقیق.. 8

  1-5- فرضیه های تحقیق.. 9

  1-6- سابقه تحقیق.. 9

  1-6-1- مطالعات خارجی.. 9

  1-6-2- مطالعات داخلی.. 11

  1-7- محدوده موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق.. 13

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

   پیش درآمد. 15

  2-1- تعاریف و مفاهیم. 15

  2-1-1- فضا 15

  2-1-2- مکان در ارتباط با فضا 16

  2-1-3- سازمان فضایی.. 17

  2-1-4- توانمندسازی.. 17

  2-1-5- مشارکت... 19

  2-1-6- توانمندسازی و بهسازی مشارکتی.. 22

  2-1-7- فقر و محرومیت اقتصاد. 22

  2-1-8- کارآفرینی روستایی.. 23

  2-1-9- توسعه. 23

  2-2- دیدگاه ها و نظریه ها 26

  2-2-1- تاریخچه و مبانی نظری مطالعات فقر. 26

  2-2-2- دیدگاه های مرتبط با کارآفرینی.. 30

  2-2-3- دیدگاه جامعه شناختی و جمعیت شناختی.. 30

  2-2-4- دیدگاه روانشناختی.. 31

  2-2-5- دیدگاه اقتصادی (کارآفرینی درون تئوری اقتصادی) 31

  2-2-6- دیدگاه توسعه ای و محیطی.. 33

  2-2-7- دیدگاه نهادی.. 33

  2-3- بررسی رویکردهای گوناگون در مورد مشارکت... 34

  2-3-1- دیدگاه روانشناختی.. 34

  2-3-2- دیدگاه جامعه شناختی.. 34

  2-3-3- دیدگاه علوم سیاسی.. 35

  2-4- پیشینه تاریخی توانمندسازی.. 35

  2-4-1- رویکردهای نظری توانمندسازی.. 36

  2-4-2- فرآیند توانمندسازی.. 37

  2-4-3- چارچوب توانمندسازی.. 38

  2-4-4- حوزه های توانمندسازی مددجویان.. 40

  2-4-5- ساماندهی افراد و ایجاد تشکل.. 42

  2-4-6- رویکردهای سازمانی.. 43

  2-4-7- نظریه های گونه ی اول. 44

  2-4-8- نظریه های گونه ی دوم. 45

  2-4-9- نظریه های گونه ی سوم. 45

  2-4-10- نظریه های گونه ی چهارم. 45

  2-4-11- نوع شناسی کمیته امداد امام خمینی (ره) 46

  2-4-12- اهمیت موضوع توانمندسازی در کمیته امداد امام خمینی (ره) 48

  2-4-13- جایگاه کمیته امداد در توانمندسازی مددجویان تحت پوشش این نهاد. 49

  2-4-14- توانمندسازی مددجویان.. 50

  2-4-15- عوامل موثر بر توانمندسازی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد. 51

  2-5- جمع بندی.. 53

  فصل سوم: مواد و روش ها

  پیش درآمد. 56

  3-1-  معرفی اجمالی محدوده مورد مطالعه. 56

  3-1-1- موقعیت، حدود و وسعت منطقه مورد مطالعه. 56

  3-1-2- توپوگرافی و ژئومورفولوژی.. 58

  3-1-3- اقلیم. 59

  3-1-4- منابع آب.. 64

  3-2- ویژگیهای جغرافیای انسانی.. 70

  3-2-1- جمعیّت و ویژگیهای آن.. 70

  3-3- ویژگیهای اقتصادی منطقه سیستان.. 75

  3-4- روش شناسی تحقیق.. 76

  3-4-1- روش پژوهش.... 76

  3-4-2- جامعه آماری و تعداد  نمونه. 77

  3-4-3- شاخصهای تحقیق.. 80

  3-4-4- روش و ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات.. 83

  3-4-5-  شیوه تجزیه و تحلیل داده‎ها 83

  3-4-6- مدل تصمیم‎گیری چند شاخصه (MCDM) 84

  3-4-7- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 86

  3-4-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 90

  3-5- جمع بندی.. 92

  فصل چهارم: یافته­های تحقیق

  پیش درآمد. 94

  4-1- ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان پرسشنامه ها 94

  4-1-1- وضعیت سنی پاسخگویان.. 94

  4-1-2- وضعیت جنسی.. 96

  4-3-1- وضعیت سواد. 96

  4-2- یافته ها 98

  4-2-1- علل قرار گرفتن تحت پوشش کمیته امداد. 98

  4-2-2- روند تغییرات خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد. 99

  4-3-3- شدت اثرات موانع یا محدودیتهای مطرح در توانمندسازی خانوارهای روستایی.............................103

  4-4- آزمون فرضیات.. 106

  فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه گیری

  4-5- جمع بندی.. 115

  4-6- نتیجه گیری.. 116

  4-7- پیشنهادات.. 118

  فصل ششم: فهرست منابع

  1-6- منابع .................................................................................................................................................121

   

  منبع:

  ازکیا، م. 1364. مقدمه­ای بر جامعه­شناسی توسعه نیافتگی. تهران: اطلاعات تهران، صفحه 18.

  اذانی، م. 1381. توسعه پایدار شهری، مورد: اصفهان. پایان­نامه دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. صص23-20.

  افروغ، ع. 1379. چشم­اندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه. چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ و دانش. ص80.

  افروغ، ع. 1376. فضا و نابرابری اجتماعی: مطالعه­ی جدایی­گزینی فضایی و تمرکز فقر در محله­های مسکونی تهران. پایان­نامه دکتری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه  تربیت مدرس. ص231.

  امین­زاده، ب. و عادلی، ز. 1391. اهمیت پایگاه­های اسکان موقت در مدیریت بحران و مکان­یابی آن­ها به منظور کاهش آسیب­پذیری (نمونه موردی: منطقه یک شهر قزوین). چهارمین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری، 21-20 اردیبهشت­ماه، 1391، مشهد مقدس، ایران، 15-1.

  احمری، ح. تجریشی، م. اویس ترابی، س.ا. 1380. مطالعه فرآیند رسوب گذاری در رودخانه سیستان، مجموعه مقالات سومین کنفرانس هیدرولیک ایران، صص 83-193.

   افشار سیستانی، ا. 1369سیستان نامه، جلد اول، ص 77.

  آقابخشی، ح. 1382. نظام مشارکت مردم در مناطق حاشیه­نشین. مجموعه مقالات حاشیه­نشینی و اسکان غیر رسمی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران، ص 4.

  بای­بوردی، م. 1368. خاک، پیدایش و رده­بندی. چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 1.

  بدری، س.ع. 1376. توسعه پایدار، مفهوم، ارزش و عمل. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال دوازدهم، 1: 67-43.

  تهران سحاب.1371، طرح جامع کنترل سیل سیستان، مطالعات رسوب رودخانه سیستان.

  تقی­پور جاوی، ع. 1388. امکان­سنجی توسعه اشتغال با تاکید بر اسبقرار صنایع تبدیلی (کشاورزی) مورد: دهستان خان­میرزا شهرستان لردگان. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  جلیلوند، ر. و نوری هندی، ل. 1388.کشت هیدروپونیک راهکار صحیح اصلاح الگوی مصرف آب برای گذر از بحران خشکسالی در سیستان، دومین کنفرانس سراسری آب، دانشکاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، صص 1146 - 1135.

  حیدری­مکرر، ح. نادریان‎فر، م. نادریان‎فر، ث. و شهرکی، ع. 1391. بررسی نقش کمیته امداد در توسعه کارآفرینی روستایی. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، مازندران، ایران، ص 3.

  خالدی، ک. و پرمه، ز. 1384. بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران. فصل­نامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 49: 81-57.

  خسروی، م. 1387. تأثیرات محیطی اندرکنش نوسان­های رودخانه هیرمند با بادهای 120 روزه سیستان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 91، صص 19 تا 48.

  دارابی، ح. 1384. تبیین پیامدهای فضایی فعالیت­های عمرانی در پرتو مشارکت مردمی، مورد: سکونتگاه­های روستایی ناحیه کاشان، پایان­نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس. ص272.

  رحیمی­سوره و همکاران. 1375. نگرش بر جایگاه روستا و روستاییان در برنامه­های فقرزدایی. مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی. جلد اول، سازمان برنامه و بودجه. 31-29 اردیبهشت­ماه، 1375، تهران، ایران، ص 281.

  رضوانی، م.ر.نظری، و.ا. و خراسانی، م.ا. 1389. فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات برنامه‎ریزی و توسعه روستایی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران. ص 128.

  رضوانی، م.ر. 1390. برنامه‎ریزی توسعه روستایی در ایران. تهران: انتشارات قومس. ص 108.

  رکن‎الدین­افتخاری، ع.ر. پورطاهری، م. فرج‎زاده، م. و حیدری­ساربان، 1388. نقش توانمندسازی در توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: استان اردبیل). مجله پژوهش‎های جغرافیای انسانی، 69: 103-87.

  رضوانی، ع. ا. 1382. رابطه شهر و روستا. چاپ اول، تهران: انتشارات ماکان، ص 42 و 46.

  رهنمایی، م.ت. و اشرفی، ی. 1386. فضاهای عمومی شهر و نقش آن در شکل­گیری جامعه مدنی از دیدگاه برنامه­ریزی شهری. مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال پنجم، 14 و 15: 25.

  رضوی، م.ک. 1384. کاربرد روش­ها و فنون رهیافت مشارکت گامی در جهت ظرفیت­سازی سازمانی و توانمندسازی مردم جوامع محلی. چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی (اصول و روش­های کاربردی).

  رضایی، ع.ع. 1375. مشارکت اجتماعی، هدف یا ابزار توسعه. ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 110-109: 54.

  رازدشت، ع.ا. 1390. تحلیل شاخص­های توسعه پایدار شهری در شهرهای کوچک مورد: شهر دهدشت. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  رکن­الدین افتخاری، ع.ر. و سجاسی قیداری، ح. 1389. توسعه روستایی با تاکید بر کارآفرینی (تعاریف، دیدگاه­ها و تجربیات). چاپ اول، تهران: انتشارات سمت. ص25.

   رضوانی، م.ر. بدری، س.ع. سلمانی، م. و قرنی آرانی، ب. 1388. تحلیل عوامل موثر بر الگوی مشارکتی توسعه روستایی. مجله پژوهش­های جغرافیای انسانی، سال 41، 69: 86-50.

  رهنورد، ف. و حسینی، ن. 1387. عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان. نشریه پژوهش زنان، 6(1): 118-105.

  زیاری، ک.ا. 1387. برنامه­ریزی شهرهای جدید. چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت، 184 ص.

  زاهدی­مازندارنی، م.ج. 1387. توانمندسازی، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‎ها و دهیاری‎های کشور. صص 280-271.

  زاهدی­مازندارنی، م.ج. 1389. توانمندسازی، دایره­المعارف سازمان دهیاری­ها و شهرداری­ها. چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت کشور، ص 276.

  زبردست، ا. 1380. کاربرد فرآیند تحلیل سلسله­مراتبی در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای. نشریه هنرهای زیبا، 10: 13.

  زمردیان، م.ج و پورکرمانی، م. 1367، ژئومورفولوژی استان سیستان و بلوچستان شهرستان زابل، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 9، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی مشهد.

  سلطانی، ج. و کرباسی، ع. 1381. نقش اجرایی رژیم حقوقی رودخانه هیرمند در تعدیل خشکسالی سیستان، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دهم، شماره38.

  سعادت، م. 1380. مدیریت بهینه آب در سیستان، اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب، دانشگاه زابل.

  سجاسی­قیداری، ح. 1387. مطالعه و تحلیل عوامل موثر در توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

  سهامی، س. 1385. جغرافیا چیست؟ (ترجمه). چاپ اول، تهران: انتشارات محقق.

  سازمان برنامه و بودجه. 1364. سیری در مباحث توسعه فضایی با نگاهی ویژه بر طرح آمایش سرزمین. تهران: انتشارات سازمان برنامه بودجه، صص 5-4.

  سعیدی، م.ر. 1382. درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان­های غیر دولتی. چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، ص 11.

  شاه­حسینی، ع. ۱۳۸۳. کارآفرینی. چاپ اول، تهران: انتشارات آییژ. ص74.

  شاه محمدی، ز. سلطانی، ج. 1380. بررسی راهکارهای مقابله با خشکسالی و کم آبی در منطقه سیستان، مجله آب و فاضلاب، ص54-62.

  شاطریان، م. و گنجی­پور، م. 1389. تأثیرات سرمایه­گذاری­های عمرانی در توانمندسازی روستاها (مطالعه موردی: روستاهای بخش ابوزیدآباد شهرستان کاشان). فصلنامه پژوهش‏های روستایی. 4: 152- 131.

  شادی­طلب، ژ. 1382. مشارکت مردم در مدیریت. ماهنامه جهاد، سال 13، 162: 142.

  شکویی، ح. 1383. دیدگاه­های نو در جغرافیای شهری. جلد اول، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت، ص 429.

  شکوری، ع. 1384، سیاست­های توسعه کشاورزی در ایران. تهران: انتشارات سمت، ص 51.

  صبوری­کاشانی، م. 1380. جامعه­شناسی سازمان­ها: بوروکراسی مدرن ایران. تهران: انتشارات سخن.

  ضیاءتوانا، م.ح. رحمانی­فضلی، ع.ر. گنجی، م.ح. و اصغری­لفمجانی، ص. 1389. بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت‎های کشاورزی در روستاهای سیستان. نشریه پژوهش‎های جغرافیای انسانی، 71: 65-49.

  طاوسی، ت و رئیس­پور، ک. 1389. تحلیل آماری و پیش­بینی احتمال وقوع طوفان­های شدید با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سری­های جزئی (مطالعه موردی: منطقه سیستان). مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال اول، شماره 2، 105 – 93.

  عنابستانی، ع.‎ا. شایان، ح. خسروبیگی، ر. و تقلیو، ع.ا. 1390. نقش ویژگی‎های مکانی- فضایی مشارکت در توانمندسازی اقتصاد روستایی(مورد: دهستان ایجرود بالا شهرستان ایجرود). فصلنامه برنامه‎ریزی منطقه‎ای، 4:صص 13-1.

  عنبری،  م. 1379. ارتباط زمینه­های خانوادگی دانشجویان با مشارکت اجتماعی آنان، مورد مطالعه دانشگاه تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

  عنابستانی، ع.‎ا. شایان، ح. خسروبیگی، ر. و تقلیو، ع.ا. 1390. نقش ویژگی‎های مکانی- فضایی مشارکت در توانمندسازی اقتصاد روستایی(مورد: دهستان ایجرود بالا شهرستان ایجرود). فصلنامه برنامه‎ریزی منطقه‎ای، 4:صص 13-1.

  غفاری، غ.ر. و جمشیدزاده، ا. 1390. مشارکت های مردمی و امور شهری (بررسی موانع، مشکلات و راهکارهای توسعه مشارکت های مردمی). چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ،ص231.

  فاضل­نیا، غ. کیانی، ا . خسروی، م. ع و بندانی، م. 1390. بررسی انطباق الگوی بومی توسعه کالبدی- فیزیکی روستای تمبکاء شهرستان زابل با جهت حرکت طوفان­های شن و ماسه، فصلنامه مسکن و محیط روستا، سال 30، شماره 136، صص 3 تا 16.

  فیاض، م. 1384. بررسی منشأ طوفانهای ماسه ای دشت سیستان با استفاده از اطلاعات دورسنجی، فصلنامه پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد12 شماره 1.

  فرج­زاده، ز. 1382. هدفمند کردن یارانه­ها و کاهش فقر، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. ص10.

  فلیحی، ن. 1379. بررسی بازار کار روستایی و پیش‎بینی چگونگی آن تا پایان برنامه سوم توسعه. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 29:صص 230-201.

  قدسی پور، ح.  1387. فرآیند تحلیل سلسله­ مراتبی AHP. چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر. ص5.

  قلی­پور، آ. و رحیمیان، ا. 1388. رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، 40:صص 62-29.

  قائدی، ع.ا. 1385. فقر و راه­کارهای فقرزدایی. چاپ اول، تهران: انتشارات معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره). ص31.

  گروتس باخ، ا. 1368. جغرافیای شهری افغانستان، مترجم محسن محسنیان، چاپ اول مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.

  "گزارشات منتشر نشده پژوهشکده کشاورزی زابل "، دانشگاه زابل،1380.

  گلشن فومنی، م.ر. 1379. جامعه­شناسی سازمان­ها و توانمندسازی. تهران: انتشارات دوران، ص17.

  میرزایی، ح. غفاری، غ.ر. و کریمی، ع.ر. 1389. توانمندسازی، صنعتی شدن و عوامل زمینه‎ای مؤثر بر آن (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان قروه). فصلنامه پژوهش‏های روستایی. 4:صص 128- 99.

  محمدی، د. شعبانعلی­فمی، ح. و شریف­زاده، ا.ق. 1381. بررسی نظام­مند فن­آوری­های اطلاع­رسانی و ارتباطی در فرآیند فقرزدایی. دومین همایش علمی امداد، اشتغال، فقرزدایی- کمیته امداد امام خمینی (ره). اسفندماه 1381، تهران، ایران. ص27.

  مهندسین مشاور آبزی گستر.1376. مطالعات جامع تالاب هامون. تهران: معاونت تکثیر و پرورش آبزیان.

  محمدپور، ا. بوستانی، د. و علیزاده، م. 1391. ارزیابی کیفی عملکرد سازمان­های بهزیستی و کمیته­ی امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری. فصلنامه­ی علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، 46: صص352-319.

  مطیعی­لنگرودی، س.ح. قدیری­معصوم، م. دادورخانی، ف. یداللهی­فارسی، ج. و ترکاشوند، ز. 1391. تبیین عوامل مؤثّر بر توانمندسازی روستاییان در توسعه­ی کارآفرینی (مطالعه موردی: بخش‎های زند و سامن شهرستان ملایر). پژوهش‎های جغرافیای انسانی، 80:صص 138-119.

  مقیمی. س.م. زارع، ح. و رضایی­تبار، ر. 1390. الگوی تعاملی توانمندسازی در کمیته امداد امام خمینی (ره) با رویکرد جهادی محله محور. مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی توانمندسازی با رویکرد جهاد اقتصادی در کمیته امداد امام خمینی (ره)، خردادماه 1390، تهران، ایران، صص 324-295.

  میرشکار، ا. شکرایی، م. و کشاورزیان، م.م. 1390. طراحی مدل مفهومی توانمندسازی در کمیته امداد با تاکید بر نقش این نهاد در تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت. مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی توانمندسازی با رویکرد جهاد اقتصادی در کمیته امداد امام خمینی (ره)، خردادماه 1390، تهران، ایران، صص376-359.

  معاونت برنامه­ریزی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره). 1387. گزارش آماری سال 1386 کمیته امداد امام خمینی (ره)، صص 13 و 16.

   میرزایی، ح؛ غفاری، غ.ر. و کریمی، ع.ر. 1389. توانمندسازی، صنعتی شدن و عوامل زمینه‎ای مؤثر بر آن (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان قروه). فصلنامه پژوهش‏های روستایی. 4: 128- 99.

  میرزایی­اهرنجانی، ح. و سلطانی­تیرانی، ف. 1374. سازمان­ها: سیستم­های عقلایی، طبیعی و باز، (ترجمه). تهران : انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  محمدی­سلیمانی، م. 1380. عوامل جغرافیایی موثر بر میزان مشارکت جوانان و نوجوانان روستایی در برنامه­ریزی توسعه: نمونه موردی شهرستان کرمان. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

  نوروزی، م.ت. 1383. نظریه­­های کلان جامعه­شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان، (ترجمه). تهران: انتشارات سمت.

  هزارجریبی، ج. ۱۳۸۴. کارآفرینی. تهران: انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی. ص59.

  وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. 1384. طرح جامع توانمندسازی زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار. ص 1.

  Alison.M., (1990). Entrepreneurship: An International Perspective. Oxford, Jordan Haill, Linacre House.pp.304.

  Al-Subhi Al-Harbi, K.M. 2001. Application of the AHP in project management. International Journal of Project Management, 19: 19-27.

  Barrios, B. E., (2008). Infrastructure and rural development: household perceptions on rural development. Progress in Planning, 70(1): pp. 1–44.

  Baum, J. and Rowley, T. 2002. Companion to Organizations: An Introduction. Blackwell Publishing.

  Bowen, D.E. and Lawler, E.E. 1992. The Empowerment of Service Workers: What, Why, How and When?, Sloan Management Review, 31, spring, pp31-9.

  Conger, J.A. and Kanungo, R.N.,(1998). The empowerment process: Integratine Theory and Practice. The academy of Management Review, 13(3): 471-482.

  Cai, P. Y., Huang, H. G., Yang, F. Z., Sun, W. and Chen, B., (2009). public's perception towards rural sustainable development based on two-level expert system. Expert Systems Applications, 36(5): pp. 8910-8924.

  Couger, J; Daniel Higgins, L.F. and McIntyre, S.C., (1990). Differentiating creativity, innovation, entrepreneurship, and intrapreneurship, copyright and patenting for I.S. Products/Processes. Center for Research on Creativity and Innovation, College of Business, University of Colorado, Colorado Springs, 719(593-3403): p.375.

  Edward, J.Ch. and Stuart, E.Sh., (2004). A Primer on western Canadian Entrepreneurship. The Western Centre for Economic Research gratefully acknowledges the support of Western Economic Diversification Canada; NUMBER: 76.

  Eklund, L., (1999). Form Citizen Participation to Community Empowerment. University of Tampere.pp.45

  Eskandari, J. and Deinpanah, A. 2006. The Survey of Effective Factors on Motivation Creation For Rural Young Employment of Esfahan Province. Journal of Jihad, 16(2): 10-13.

  Fetterman, D. 2004. Empowerment Evaluation’s Technological Tools of the Trade. The Evaluation Exchange, X (3).

  Hsien, W. and Wen-Chin Chou, T. 2009. Selecting Management Systems for Sustainable Development in SMEs: A Novel Hybrid Model Based on Dematel, ANP, ZOGP. Expert Systems With Applications, 36, pp: 1444-1458.

  Heritot, K.,( 2002). A New Approach to Rural Entrepreneurship a Case Study of Two Rural Electric Cooperatives. Western Kentucky University, and Noel D. Campbell, North Georgia College and State University.

  Honold, L. 1997. A Review of the Literature on Employee Empowerment, Empowerment in Organizations,.5(4): pp.202-212.

  Kyem, P.A.K., ( 2004). Power, Participation, and Inflexible Institutions: An Examination of the Challenges to Community Empowerment in Participatory GIS Applications. Cartographica, 38(3&4): pp.5-17.

  Laverack, C. and Labonte, F. 2000. A planning Framework for Community empowerment Goals within Health Promotion. Health Policy and planning, 15(3): 255-262.

  Lordkipanidze, M and Et al., (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development. Journal of Cleaner Production, 13: 787- 798.

  Madu, A. I., (2007). Case study: the underlying factors of rural development patterns in the Nsukka region of southeastern Nigeria. Journal of Rural and Community Development, 2(2): pp. 110-122.

  Moemeka, A.A., (2000). Development, Social Change, and Development Communication: Background and Conceptual Discussion, In Development Communication in Action: Building Understanding and Creating Participation GIS Workshop, Orono, ME, 10-13 July.

  Mubashir, H., (1991). Empowerment, Democracy Participation and Development South Asia, Jornal of SID, No.1, p.99.

  Maia, L., (2002). Enhancing Entrepreneurship in Rural Tourism for Sustainable Regional Development: The case of S.dersl.tt region. Sweden; the International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE); International milj institute.pp.25

  Mirjam, V.P., (1999). Some classic views on entrepreneurship. Journal DE Economist, 147(3): 311-335.

  Malczewski, J., (1999). Spatial Multi Criteria Decision Analysis in: J. Ctill (Ed), Multicriteria Decision Making and Analysis: a Geographic Information Sciences Approach. Brook field, VT: Ashgate poblishing, P 157.

  McClelland, D.C. 1975. Power: the inner experience. New York: Halstead.

  Menon, S.T. 1995. Employee Empowerment: Definition, Measurement and Construct Validation, McGill University, Canada.

  Ngai, E.W.T. and Chan, E.W.C.  2005. Evaluation of knowledge management tools using AHP. Expert systems with applications, 29: 890.

  Osterwalder, A. .2003. ICT in Developing Countries. Lausana: University of Lausana.

  Ripsas, S., (1998). Towards an Interdisciplinary Theory of Entrepreneurship. Journal Small Business Economics, 10(2): 103- 105.

  REED., (2003). Guide to Rural Economic and Enterprise Development. working Paper, November: www.gtz.de.

  Reagan, B., (2002). Are high-growth entrepreneurs building the rural economy? Center for the Study of Rural America. Kansas City, Mo.: Federal Reserve Bank of Kansas City.

  Rifkin, S.B. 2003. A Framework Linking Community Empowerment and Health Equality: It is Matter of CHOICH. Journal of health, Population and nutrition, 21(3): 168-180

  Rifkin, J. 1996. After Work: A Blueprint for Social Harmony in a World without Jobs. Utne Reader, May-June, 52-62.

  Schiller, B.R., (1980). The Economics of Poverty and Discrimination. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hal Inc, p 40.

  Serayeldin, I., (1991). Culture, Empowerment and The Development Paradigm. Journal of SID, 1:pp 87-99.

  Scarpello, V.G.J., (2006). Ledvinka, Personnel/Human Ressource Management: Environment and Function Pws – KENT Publiishing Co.

  Spritzer, G.M., (1996). Social structural characteristics of psychological empowerment. Academy of Management Journal, 39:pp 483–504.

  Schultz, B. 2002. Water for food And Sustainable Rural Development In Drought Prone Areas.

  U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)., (1999). Creating Employment and Entrepreneurship Opportunities for Youth. Neighborhood Networks Information Center, JUNE.

  Wu .B.,( 2003). Sustainable development in rural china farmer innovation and self organization in marginal areas. London: Routledge.

  Waxman, ch.I., (1983). The Stigma of Poverty. U.S.A: Pergamon Press Inc, p 5.

  Wilson, P.A., (1996). Empowerment: Community Economice Development from the Inside Out. Urban Studies, 33:pp 617-631

  Zeller, M. 2006. Rural development theory and policy. Germany: University of Hohenheim.تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان), مقاله در مورد پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان), پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان), تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان), پروژه درباره پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان), رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوار های روستایی (مطالعه موردی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک