امتیاز کاربران: 

پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران)

word
158
1 MB
30232
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۵,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران)

  پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته مدیریت دولتی-تحول

   

  چکیده

  تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارایی های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی، موجب تحول و نوآوری شده و با برانگیختن پیروان و ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری و هماهنگی در آن ها، عوامل و عناصر سازمانی را به گونه ای به کار می گیرند که هم بقای سازمان راتضمین کرده و هم موجبات رشد آن ها را فراهم سازند.

  رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیما به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمانی می شود(کاهن و کول، 2004 به نقل از  شیخ اسمعیلی، 1390). بنابراین و بطور مشخص هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران) است. در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران است که تعداد آنها 730 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و در سطح 05/0 خطا و با در نظر گرفتن حجم جامعه ، حجم نمونه مشخص شد. تعداد نمونه 240 نفر برآورد شد. در تحقیق فوق روش جمع آوری اطلاعات ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: همبستگی معنی داری بین رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران وجود دارد. مقدار همبستگی پیرسون {-.214(**)}محاسبه شده که در سطح 0.01 معنی دار است. نتیجه این آزمون قبول فرض کلی پژوهش است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که رهبری تحول آفرین مدیران همبستگی معنی داری با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران دارد. ثانیا این همبستگی منفی شده است. یعنی این دو متغیر با هم رابطه منفی دارند. که دلیل آن می تواند سن کم شرکت کنندگان در تحقیق و همچنین تعداد بسیار کم شرکت کنندگان زن باشد. در رابطه با بررسی های بیشتر در این حوزه محقق پیشنهادهایی ارائه داده است

   

  1-1 مقدمه

  تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارایی های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی موجب تحول و نوآوری شده و با برانگیختن پیروان و ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری و هماهنگی در آن ها، عوامل و عناصر سازمانی را به گونه ای به کار می گیرند که هم بقای سازمان راتضمین کرده و هم موجبات رشد آن هارا فراهم می سازند. این رهبران توانایی عمل مؤثر در شرایط پیچیده و مخاطره آمیز را داشته و این حس را در خود و زیردستانشان به وجود می آورند که در برابر چالش ها و فرصت های احتمالی واکنش مناسب از خود بروز دهند. رهبرانی که با مسئولیت پذیری و به کارگیری قوه تخیل خود و تحقق تخیلات و ایده ها، موجبات تعهد، مشارکت داوطلبانه و تلاش فوق العاده را در زیردستان فراهم آورده و در نهایت سازمان ها را به سمت سازمان های یادگیرنده هدایت میکنند. چنین رهبرانی را رهبران تحولی می نامند(مرتضوی و همکاران به نقل از میرکمالی، 1390).

  پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره ورترین طُرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی های خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است(یعقوبی و همکاران، 1391).

  به تعبیر چین سازمان های موفق نیازمند کارکنانی هستند که بیش از وظایف معمول خود کار کرده و عملکردی فراتر از انتظارات سازمان داشته باشند و به طور داوطلبانه همکاری جمعی را در جهت تحقق اثربخشی به کار گیرند. رفتارهایی که از انتظارات رسمی نقش فراتر رفته اند، ولی برای بقای سازمان خیلی مهم و حتی ضروری هستند، به عنوان رفتارهای شهروندی سازمانی تعریف شد ه اند(شعبانی و همکاران، 1390)؛ این متغیر در چند دهه اخیر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته (یعقوبی و همکاران، 1391) به تعبیر پادساکوف و همکارن ( 2000 ) رفتار شهروندی عامل بسیار مهمی در اثر بخشی سازمان ها است؛ تا جائی که اثربخشی فردی و سازمانی را می توان نتیجه مستقیم چنین رفتاری دانست(شعبانی و همکاران، 1390). این تحقیق در صدد پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی  بر اساس  مولفه های رهبری تحول آفرین یعنی ویژگی­های آرمانی، رفتار های آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی است.

   

   

   

  2-1 بیان مساله

  رهبری تحول آفرین[1]، یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار است. نظریه سبک رهبری تحول آفرین یکی از چارچوبهای نظری در دنیا است، که از سوی برنز[2] (1978) و بس[3] (1985) مطرح شده است. در سال­های اخیر نیز توجه زیادی به آزمودن الگوی نوین مدیریتی رهبری تحول گرا شده است. همچنین تحقیقات نشان داد بین رهبری تحول آفرین با تعهد کارکنان، سطوح پایین استرس شغلی، رضایت شغلی و رضایت از رهبر، خلاقیت، هوش عاطفی، مبادله رهبر- پیرو و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد (Bass,1985; Smit et al.,1983; Organ, 1988; Boyal & brison, 1988; Yukle, 1989; به نقل از یعقوبی و همکاران، 1391).

  در ادبیات آکادمیک و حرفه‌ای مدیریت، برای فهم تأثیر نقشهای فرا وظیفه‌ای کارکنان بر مشارکت آنان به صورت مثبت در عملکرد سازمانها توجه قابل ملاحظه‌‌ای صورت گرفته است. در میان نقشهای مختلف فرا وظیفه ای، اهمیت حیاتی رفتار شهروندی در اثربخشی سازمانی، برای مدیران عملگرا به اثبات رسیده است. «کوهن و ویگودا» اهمیت رفتار شهروندی سازمانی را در تمام شکلهای سازمانی تأکید کرده و متذکر شده‌اند که رفتار شهروندی سازمانی، اثربخشی سازمانی را به طرق مختلف بهبود می‌بخشد. «ارتورک» نیز در این‌باره معتقد است، رفتار شهروندی سازمانی به عنوان الگوی نوین رفتار کارکنان در سازمان، امروزه به عنوان رویکرد مدرن مدیریت نوین نیروی انسانی در بسیاری از سازمانها مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی، رفتار شهروندی، یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورتدلخواه و داوطلبانه از خود بروز می‌‌دهند. به این ترتیب، مطالعه و بررسی این‌گونهرفتار افراد در سازمان بسیار مهم و ضروری به نظر می‌‌رسد(اسلامی و سیار، به نقل از اسعدی و همکاران، 1387).

  با وجود علاقه فراوان به تحقیق رفتار شهروندی سازمانی، هنوز ابعاد آن به طور کامل شناخته نشده است، و صاحبنظران مختلف برای آن ابعاد مختلفی، که این مفاهیم همپوشانی زیادی وجود دارد، ارائه نموده اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:

  رفتارهای کمکی[4]: شکل مهمی از رفتارهای شهروندی سازمانی است که عملاً مورد توجه هر فردی که در این زمینه کار کرده واقع شده است. از لحاظ مفهومی رفتارهای کمکی، به معنای کمک­های داوطلبانه نسبت به دیگران (نوع دوستی، میانجی­گری و تشویق) و جلوگیری از وقوع اتفاقات و مشکلات کاری (احترام) است.

  نوع دوستی: رفتارهای اختیاری از جانب کارمندان برای کمک به افرادی که درگیر مشکلات کاری هستند.

  میانجی­گری: میانجی­گری زمانی اتفاق می‌افتد که تعارض

   

  باعث جنگ شخصی بین دو یا بیش­تر افراد گروه شود. فرد میانجی­گر برای رفع تعارضات گام بر می‌دارد و به آنها کمک می‌کند که تعارضات را به خاطر جلوگیری از آبروریزی کنار گذاشته و مسائل غیر شخصی را هم در نظر بگیرند.

  تشویق: تجلیل از موفقیت های همکاران(چه کوچک و چه بزرگ) که تقویت کننده های مثبتی را برای ایجاد همکاری های مثبت به دنبال دارد، به طوری که امکان بروز این همکاری ها را در آینده فراهم می‌کند. خوب است که مدیران از کارهای خوب زیردستان خود تقدیر کنند، اما وقتی که یک و یا بیشتر همکاران به آن توجه می‌کنند تأثیر بیشتری دارد. به دلیل اینکه افراد می‌دانند که همکاران ارزش آنچه را که آنها انجام می­دهند درک کرده و از آن تقدیر به عمل می‌آورند.

  احترام: اورگان بیان کرده است که احترام یک شکل متمایزی از رفتار شهروندی سازمانی است به دلیل اینکه بقیه ابعاد رفتار شهروندی به کاهش و یا حل مشکلات کمک می­کنند، اما احترام شامل ابعادی است که از ایجاد مشکلات، قبل از این که اتفاقی بیفتند جلوگیری می‌کند.

  جوانمردی[1]: جوانمردی نوعی از رفتار شهروندی سازمانی است که نسبت به رفتارهای کمک کننده توجه بسیار کم­تری به آن شده است. ارگان (1990) جوانمردی را به عنوان تمایل به تحمل شرایط ناراحت کننده اجتناب ناپذیر در کار بدون شکایت و ابراز ناراحتی تعریف کرد. برای مثال به اعتقاد ما، مردم خوب، مردمی هستند که هنگامی که با دیگران مشکل پیدا می‌کنند و کارها بر وفق مراد آنها پیش نمی‌رود نه تنها ناراحت نشده و شکایت نمی کنند، بلکه با نگرشی مثبت به آنها نگاه می‌کنند و هنگامی که دیگران به پیشنهادهای آنها توجه نمی‌کنند دلخور نمی‌شوند و علایق شخصی خود را فدای علایق گروه می‌کنند و در مقابل ایده های شخصی دیگران اعتراض نمی‌کنند.

  رفتار یا فضیلت مدنی[2]: بعد دیگری که از مباحث گراهام (1991) در مورد مسئولیت پذیری ناشی می‌شود، رفتار مدنی در سازمان است. رفتار مدنی از علاقه یا تعهد به سازمان ناشی می‌شود. نظارت بر محیط به منظور شناسایی فرصت ها و تهدیدها (در نظر گرفتن تغییرات صنعت به لحاظ تأثیرات بر سازمان) حتی با هزینه های شخصی نمونه ای از این رفتارهاست. پس این رفتار منعکس کننده شناخت فرد نسبت به این موضوع است که او جزئی از یک کل بزرگ­تر است و همچون شهروندان مسئول در قبال جامعه، او نیز به عنوان یک عضو سازمان مسئولیت هایی را در قبال سازمان بر عهده دارد. این بعد در مطالعات ارگان(1988) به عنوان رفتار یا فضیلت مدنی و در مطالعات گراهام (1991) به عنوان مشارکت سازمانی در نظر گرفته شده است.

  ابتکارات فردی[3]: بعد دیگری از رفتار شهروندی سازمانی که توسط چندین محقق مشخص گردیده، ابتکارات فردی است. این نوع از رفتار شهروندی سازمانی، رفتار فرانقشی است که ماوراء حداقل نیازمندی­های کلی مورد انتظار قرار دارد. نمونه های از چنین رفتار هایی شامل فعالیت های خلاقانه و طراحی های نوآورانه برای بهبود وظیفه شخصی و یا عملکرد سازمانی است. بورمن و موتوویدلو(1993)، انجام مشتاقانه و داوطلبانه فعالیت های وظیفه ای را به عنوان مؤلفه های این بُعد بیان کرده اند.

   

  وفاداری سازمانی[1]: وفاداری به معنای احساس هویت و پیروی از مدیرِسازمان و سازمان به صورت کلی، و فراتر رفتن از علایق گروهی افراد می‌باشد. این بعد شامل جدیت در تبلیغات به نفع سازمان، حمایت از سازمان در مقابل غریبه ها، و دفاع از آن در مقابل تهدیدهای بیرونی و متعهد ماندن به سازمان حتی تحت شرایط نامطلوب است.

  بعضی افراد نسبت به کارفرما احسان و خوبی نشان می‌دهند. حتی هنگامی که با انتقادات غریبه‌ها و حقوق بگیران و مشتریان بالقوه آینده مواجه می‌شوند. از مکانی که در آن کار می‌کنند به گونه ای مثبت سخن می‌گویند. بلیک لی و مورمن (1995) نشان دادند که این نوع رفتار متمایز از سایر انواع رفتار شهروندی سازمانی است. وفاداری سازمانی در برگیرنده مفهوم

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران)

  فهرست:

   

  1-1

  فهرست مطالب

  فصل اول

  1-1 مقدمه

  2-1 بیان مساله

  3-1 ضرورت تحقیق

  4-1 اهداف اصلی

  5-1 فرضیه های تحقیق

  6-1 تعریف مفهومی و عملیاتی

  فصل دوم

  1-2  رهبری تحول آفرین

  1-1-2  گذری بر رهبری

  2-1-2 نظریه رفتار رهبری

  3-1-2 نظریه اقتضائی

  4-1-2  نظریه رهبری تحول آفرین

  5-1-2 سابقه رهبری تحول آفرین

  6-1-2  رهبری مراوده ای و رهبری تحول‌آفرین (دو رویکرد متفاوت)

  7-1-2 رویکردهای رهبری تحول آفرین

  1-7-1-2  نظریه رهبری تحول آفرین برنز(1978)

  2-7-1-2  نظریه رهبری تحول آفرین بنیس و نانوس (1985)

  3-7-1-2   نظریه رهبری تحول آفرین تی چی و دیوانا (1990)

  4-7-1-2    نظریه رهبری تحول آفرین شرمرهورن

  5-7-1-2    نظریه رهبری تحول آفرین باس (1999-1985)

  6-7-1-2    شاخصهای رهبری چند عاملی از دیدگاه بس و آوولیو

  2-2  رفتار شهروندی سازمانی

  1-2-2 طبقه‌بندی ابعاد چندگانه رفتار شهروندی سازمانی یا OCB

  2-2-2  ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی

  3-2-2 حیطه های رفتار شهروندی

  4-2-2  مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی

  5-2-2 عواملی که شهروندی کارکنان را ارتقاء و پرورش می‌‌دهند

  1- رضایت شغلی

  2- رهبری تحول آفرین

  3- درگیری شغلی و شغل‌ها و مأموریتهای جذاب

  4- حمایت سازمانی

  5- تحقق قراردادهای روانشناختی، عدالت سازمانی و اعتماد

  6 )خصوصیات و خصلت‌های شخصی کارکنان

  5-2-2 سیاست و اقدامات سازمانی که رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌کنند

  1)  استخدام و جذب

  2) آموزش و توسعه

  3)ارزیابی عملکرد و جبران پرداخت

  6-2-2 سیستم‌های غیر رسمی رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌کنند

  7-2-2 عوامل کلیدی تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی یا OCB

  1) فرهنگ سازمانی

  2)  شخصیت و وضعیت روحی

  8-2-2 تعادل رهبری و فرهنگ سازمانی

  9-2-2 متغییرهای پیش‌بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی

  1- رضایت شغلی و تعهد سازمانی

  2- رهبران سازمانی

  3- ادراک انصاف یا عدالت

  4- ادراک نقش

  5- شخصیت

  10-2-2 نظارت رهبری و رفتار شهروندی سازمانی

  11-2-2 علل وعوامل شکست و ناتوانی سازمانها برای ایجاد رفتار شهروندی

  12-2-2 ترتیب شاخص­های شناسایی شده در ایجاد رفتار شهروندی کارکنان

  1)فداکاری

  2) مشارکت (حمایتی،وظیفه­ای،مدنی،اجتماعی )

  3) تحمل پذیری (جوانمردی)

  4) توجه

  5) وفاداری

  6)- وظیفه­شناسی

  3-2 پیشینه پژوهش

  4-2 نتیجه گیری

  5-2 چارچوب مفهومی تحقیق

  فصل سوم

  1-3 مقدمه

  2-3  روش تحقیق

  3-3  جامعه آماری، نمونه آماری و روشهای نمونه گیری

  4-3 روش گردآوری  داده ها

  5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها

  فصل چهارم

  1-4 مقدمه

  2-4 تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی

  جنسیت

  وضعیت تاهل

  سطح تحصیلات

  سابقه کار

  رشته تحصیلی

  سن

  وضعیت استخدامی

  3-4 تحلیل توصیفی داده های پرسشنامه های  تحقیق

  الف- اطلاعات توصیفی پرسشنامه رهبری تحول آفرین

  ب- اطلاعات توصیفی پرسشنامه شهروندی سازمانی

  4-4 تحلیل استنباطی داده های تحقیق

   

  فصل پنجم

  1-5 مقدمه

  2-5 تحلیل و تفسیر نتایج پژوهش

  1-2-5 اطلاعات توصیفی پرسشنامه رهبری تحول آفرین

  2-2-5 - تحلیل اطلاعات توصیفی پرسشنامه شهروندی سازمانی

  3-5 تحلیل نتایج

  4-5 پیشنهاد های پژوهشی:

  -5 محدودیتهای محقق:

  منبع:

  فهرست منابع و ماخذ

  اسلامی،ح. (1387)" رفتار شهروندی سازمانی". تدبیر شماره 187 آذر ماه 1386

  اسعدی، میر محمد، ندافی، غزاله شفیعی رودپشتی، میثم(1387). بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابداران کتابخانه‌های عمومی (مورد: کتابخانه‌های عمومی شهرستان یزد. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی شماره اول، جلد 14(این نشریه در www.isc.gov.ir نمایه می شود).

  امیرکبیری، علیرضا؛ خدایاری، ابراهیم؛ نظری، فرزاد و مرادی، محمد(1385). بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی باتعهد سازمانی کارکنان. فرهنگ مدیریت. سال چهارم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان 1385.

  بیک زاد جعفر، یزدانی سهراب، حمدالهی مریم(1390). معنویت محیط کاری و تاثیر آن بر مولفه های رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش نواحی پنج گانه شهر تبریز). فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی پاییز 1390; 3(1 (مسلسل 9):61-90.

  توره، ناصر(1383).شناخت عوامل رفتار شهروندی وبررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران  

  جان بست(1371). روشهای تحقیق در علوم تربیتی. مترجم پاشا شریفی و نرگس طالقانی. تهران انتشارات رشد.

  خاکی، غلامرضا(1378). روش های تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

  رضایی کلید بری،ح، ر. باقر سلیمی، س. (1387). " نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی".

  زاهدی،شمس السادات؛ خیر اندیش،مهدی(1387) تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی کارکنان: مطالعه موردی درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران . مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت :: زمستان 1387 - شماره 5از 9 تا 30

  زالی، محمد رضا.(1380). رهبری تحول آفرین، فصلنامه مصباح، شماره25.

  ساروخانی، باقر(1381) روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. جلد دوم. تهران پژوهشکده علوم انسانی و فرهنگی

  ستایشگر، داریوش؛ قدسی، غلامعباس(1387). ترویج OCB ( رفتار شهروندی سازمانی ). راهکاری جهت جلوگیری از فرسودگی شغلی در سازمان- دستیابی در شبکه اینترنتی به آدرس:

  http://modir91.glxblog.com/post/9

  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1383). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

  سکاران، اوما(1381) روش تحقیق در مدیریت؛ ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی. موسسه مدیریت و برنامه ریزی.

  سنجقی، محمد ابراهیم.(1380). تحلیلی بر ماهیت و ابعاد رهبری تحول آفرین. فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، سال یازدهم، شماره 37 و 38.

  سیادت، سید علی؛ خوران، عبدالله؛ کاظم پور، مریم(-) بررسی عوامل موثر در بروز رفتار شهروندی سازمانی

  سیدنقوی، میرعلی؛ رفعتی الاشتی، کبری؛ میری، محبوبه().رهبری تحول افرین و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی. لینک دایمی به این صفحه: http://www.civilica.com/Paper-NCOCB01-NCOCB01_011.html

  شرمرهورن، جان آر.هانت، جیمز جی و اوزبورن، ریچارد ان.(1380). مدیریت رفتارسازمانی، ترجمه ایران نژاد پاریزی، محمد علی زکلیکی و علی سبحان الهی، تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

  شعبانی، علی، تقوی قره بلاغ، حسین (1390). بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار مدنی سازمانی در کتابخانه های دانشگاه تهران. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، سال چهل و پنجم، شماره 57. 62- پاییز 1390، ص 39

  عابدی جعفری، حسن؛ مرادی، محمد (1384). بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین. دانش مدیریت 1384 شماره 70

   مرادی، محمدرضا؛  حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سیدنصرا..؛ جعفری، اکرم؛  چالشتری، جواد مرادی(1390). رابطه سبک های رهبری تحول آفرین - تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. مقاله 8، دوره 3، شماره 8، بهار 1390

  مستبصری، م. نجابی، ع، ر(1387). "فرسودگی شغلی عامل تعدیل کننده OCB در سازمان".

  موغلی، علی رضا (1383). رهبری تحول آفرین و ابزار سنجش آن(MLQ). مطالعات مدیریت، شماره 44-43 : 112-96.

  موغلی، علی رضا. (1382). طراحی الگوی رهبری تحول آفرین در سازمانهای اداری ایران. دانش مدیریت، شماره 62 : 100-77.

  میرکمالی، سید محمد؛ نارنجی ثانی، فاطمه و اعلامی، فرنوش(1390). بررسی رابطه رهبری تحولآفرین با یادگیری سازمانی(مورد مطالعه: شرکت سایپا). پژوهش نامه مدیریت تحول، سال سوم، شماره 6، پاییز و زمستان 1390

   میرکمالی، سید محمد؛ چوپانی، حیدر ؛  حیات، علی اصغر ؛ غلام‌زاده، حجت ( 1391). بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران. پژوهش های مدیریت منابع انسانی.س دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 138-155

   

  اله توکلی، زینب، عابدی، محمدرضا، صالح نیا، منیره(1388). بررسی تاثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی. چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت) زمستان 1388; 9(33):105-1

  یعقوبی، نورمحمد، مقدمی، مجید؛ کیخا، عالمه(1389). بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان. پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 4، نیمه دوم 1389

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران), مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران), پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک

Follow Us On: