امتیاز کاربران: 

پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت

word
101
880 KB
29890
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۰,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته­ی برنامه ریزی درسی

   

  چکیده

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت بود به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرودشت بوده که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله­ای  تعداد 290 نفر به عنوان حجم  نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983)، اضطراب امتحان ساراسون (1975) و عملکرد تحصیلی فام  تیلور (1990) استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از داده­ها در سطح آمار استنباطی از آزمون­­های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین بعدهای رفتار مناسب اجتماعی و اطمینان به خود داشتن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین بعدهای رفتار نامناسب اجتماعی، تکانشی عمل کردن با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، بین حسادت با عملکرد تحصیلی رابطه ای مشاهده نگردید. بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد مهارت­های اجتماعی به صورت مثبت و اضطراب امتحان به صورت منفی قادر به پیش­بینی عملکرد تحصیلی می­باشند.

   

  کلیدواژه: مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی

  مقدمه

  از وظایف اصلی نظام­های آموزشی در هر کشور انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعداد‌های دانش‌آموختگان و آماده‌کردن آنان برای شرکت فعال در جامعه است. بنابراین آموزش افراد به منظور تصدی امور مختلف ضروری می‌نماید و مسأله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهمترین دغدغه‌های هر نظام آموزشی در تمامی جوامع است. موفقیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان هر جامعه نشان‌دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف‌یابی و توجه به رفع نیاز‌های فردی است. بنابراین نظام آموزشی را زمانی می‌توان کار‌آمد و موفق دانست که عملکرد تحصیلی دانش آموزان آن در مقاطع مختلف بیشترین و بالاترین رقم را داشته باشد.

  امروزه پژوهشگران بر ضرورت توجه به پیش‌بینی‌کننده‌های موفقیت تحصیلی تأکیدی خاص دارند، آن چنان که در سه دهه اخیر، مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی بیش از پیش مورد توجه نظام های آموزشی قرار گرفته است(باتلر و وینه[1]، 1995). هلر و ویک[2](2000) عقیده دارند پیش‌بینی دقیق از عملکرد تحصیلی، تنها بر پایه ظرفیت‌هایی که به وسیله آزمون‌های هوش سنجیده می‌شوند، صورت نمی‌گیرد، بلکه باید اطلاعاتی در خصوص ویژگی‌های شخصیتی، انگیزشی، عاطفی و شناختی که نقش میانجی بین توانایی‌ها و پیشرفت در حیطه‌ای ویژه ایفا می‌کنند در اختیار داشت. در این راستا با توجه به ارتباط شناخت، انگیزش، عاطفه در رفتار انسان، متغیر‌های متعددی به منظور تبیین عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در حوزه‌های متفاوت درسی شکل گرفته و به آزمایش گذاشته شده‌اند(ولترز، پینتریچ، کاربینک[3]، 2003).

  از جمله متغیر‌هایی که با عملکرد تحصیلی در ارتباط است، اضطراب امتحان می‌باشد. ساراسون[4](1986) به ماهیت اضطراب امتحان به عنوان عامل ایجاد‌کنندهْ تداخلات شناختی در فرایند توجهی، افکار تحریف شده و نا‌مرتبط با تکلیف اشاره دارد که سبب ایجاد اختلال در فرایند یاد‌گیری، افت عملکرد تحصیلی و رویگردانی از مدرسه می‌شود. بنابراین اضطراب امتحان می تواند بر روند تحصیلی دانش­آموزان اثرگذار باشد. علاوه بر کاهش اضطراب توجه به مهارت­های اجتماعی و تقویت آن می­تواند راهگشایی جهت بهبود یادگیری و فعالیت­های آموزشی در مدارس باشد. چرا که مهارت اجتماعی، رفتارهای آموخته شده ای است که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه اثر بخش داشته و از واکنش های نامعقول اجتماعی خودداری کند(گرشام و الویت[5]، 2005). بنابراین مهارتهای اجتماعی ممکن است با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان در ارتباط باشد (اسواتز1 و والکر2، 1984، به نقل از حمیدپور و همکاران، 1388)، لذا توجه به آن در دوره تحصیلی مفید می باشد. در این راستا این پژوهش رابطه بین مهارت­های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی مورد توجه قرار داده است.

  دراین فصل، ابتدا مسئله مورد تحقیق مطرح گردیده است. در ادامه، اهمیت پژوهش تبیین شده و هدف­های تحقیق ذکر شده است. در قسمت بعد سؤال­های تحقیق بیان شده و در بخش آخر، واژه­ها و اصطلاحات مهم این تحقیق تعریف گردیده است.

   

  بیان مسأله

  امروزه تعلیم و تربیت نقش مهمی در زندگی و آینده فرد ایفا می‌کند. سنجش میزان پیشرفت تحصیلی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از جمله مسایلی است که توجه روان‌شناسان را به خود جلب کرده است (بینه و سیمون[6]، 1905، ثرندایک[7]، 1920، الشات و هامکر[8]،2000؛ به نقل از دری­هکی، 1392)، زیرا دست‌یافتن به نتایج مثبت در زمینه تحصیل (با شناسایی و مهار عوامل تأثیر‌گذار بر عملکرد تحصیلی) منجر به پیشرفت همه جانبه دانش‌آموزان و جامعه می‌شود (چادوری[9]، 2010). اتکینسون[10] و همکاران (1998) عملکرد تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائه شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می­دانند که به وسیله­ی آزمون­های استاندارد شده، اندازه­گیری می­شود (به نقل از سیف، 1388). اگر چه عملکرد تحصیلی از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد، اما نمی‌توان نقش مهارت­های اجتماعی را در عملکرد تحصیلی نادیده گرفت.

  داشتن مهارتهای اجتماعی از ضرورتهای اساسی زندگی امروز است. این ضرورت بویژه‏ برای سنین نوجوانی و جوانی که افراد را در رویارویی با موقعیتهای متعدد قرار می‏دهد، بیشتر ملموس می‏باشد. در این رابطه، نقش مدرسه و معلمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس، با توجه به اهمیت یادگیری مهارتهای اجتماعی در سالهای حساس رشد، لازم است‏ ارزیابی اولیه‏ای مبنی بر میزان یاددهی این مهارتها از سوی دبیران صورت گیرد(فتحی و همکاران،1384).

  مهارت های اجتماعی توانایی­هایی هستند که باعث بروز رفتارهایی می شوند که به صورت مثبت یا منفی تقویت می گردند. این مهارت­ها می توانند در روابط انسان با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی به وجودآورند و موجبات سازگاری بیشتر و اثرگذاری مناسب و مطلوب در رفتار دیگر افراد جامعه که کودک در ارتباط با آن ها در اجتماع زندگی می کند، را فراهم نمایند (مجیب،1384). اجتماعی شدن فرایندی است که طی آن هنجارها، مهارت‏ها، انگیزه‏ها و رفتارهای فرد شکل می‏گیرد و او را برای ورود به‏ جامعه آماده می‏کند (نساجی زواره، 1388) و زمینه موفقیت در امر تحصیل را فراهم می کند.

  از جمله متغیر‌هایی دیگری که بر عملکرد تحصیلی اثرگذار است، اضطراب امتحان می‌باشد.

  اضطراب حالتی است که تقریبا در همه انسانها در طول زندگی و به درجات مختلف بروز می کند. یکی از اضطراب‌های شناخته شده در تعلیم و تربیت اضطراب امتحان است. اضطراب امتحان، نوع شایعی از اضطراب عملکرد است که سالانه میلیونها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهشگران اضطراب امتحان را نوعی اضطراب مربوط به موقعیت می‌دانند که با عملکرد یاد‌گیری دانش‌آموز در مراکز آموزشی رابطهْ تنگاتنگ دارد و به عنوان صفتی نسبتاً پایدار و مرتبط با موقعیت‌های تهدید‌آمیز تعریف شده است(لارسون[11] و همکاران، 2010).

  ساراسون[12](1986) اضطراب امتحان را نوعی اشتغال فکری معرفی کرد که به وسیله شک به خود در مورد توانایی تحصیلی و کم ارزش شمردن خود مشخص می‌شود. ساراسون به ماهیت اضطراب امتحان به عنوان عامل ایجاد‌کنندهْ تداخلات شناختی در فرایند توجهی، افکار تحریف شده و نا‌مرتبط با تکلیف اشاره دارد که سبب ایجاد اختلال در فرایند یاد‌گیری، افت عملکرد تحصیلی و رویگردانی از مدرسه می‌شود(لارسون و همکاران،2010). اضطراب امتحان بک واکنش هیجانی نا خوشایندبه موقعیت ارزیابی است. این هیجان با احساس نوعی از تنش، تشویش و برانگیختگی سیستم عصبی مشخص می شود. همانطور که وبر[13](1988) بیان داشتند: اضطراب معمولا به یک حالت هیجانی ناخوشایند و مبهم اطلاق می شود که با پریشانی، وحشت، هراس وتشویش همراه است(به نقل از کاظمیان، 1389). بنابراین اضطراب یکی از متغیرهای انگیزشی و شناختی است که پیشرفت تحصیلی، یادگیری، عملکرد، توجه، تمرکز و بازیابی اطلاعات یادگیرندگان را به طور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد(بنچمین[14]، 2008) و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیت های ارزیابی کننده، حل مشکلات و تقلیل کارآمدی تحصیلی است. اضطراب امتحان، عامل اصلی کمک به تنوع نتایج منفی از جمله ناراحتی روانی، عدم موفقیت در اتمام تحصیلات مدرسه­ای و ناامنی است (همبر[15]، 1988). دانش­آموزانی که اضطراب امتحان­شان در حد بالاست، مهارت های مطالعه و یادگیری خود را چه در زمان مطالعه و چه در زمان شرکت در آزمون پایین­تر از حد توان و دانش خود مورد استفاده قرار می دهند (جین[16]، 2007). بنابراین اضطراب امتحان با تأثیر منفی ای که بر روی نحوه مطالعه کردن و بازآوری اطلاعات در جلسه امتحان دارد، سبب می­شود که دانش­آموزان نتوانند از توانایی­های خود بیشترین استفاده را ببرند و اینکه در امتحان بازدهی مناسبی نداشته باشند. لذا جهت موفقیت تحصیلی دانش­آموزان ضروری است که به اضطراب امتحان توجه شود و تمهیداتی جهت کاهش آن اندیشیده شود.

  لذا با توجه به اهمیت توجه به مهارت­های اجتماعی و اضطراب امتحان در آموزش و پرورش این پژوهش قصد دارد به بررسی رابطه بین مهارت­های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهر مرودشت بپردازد.

   

  اهمیت و ضرورت پژوهش:

  آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای­اجتماعی است که در واقع کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی بستگی به چگونگی عملکرد در این نهاد دارد (ندیمی و بروج، 1390). حساسیت تعلیم و تربیت از یک سو و پیچیدگی جهان امروز از سوی دیگر این را طلب می کند که به بحث آموزش و میزان یادگیری دانش­آموزان توجه ویژه­ای مبذول شود. امروزه تمرکز آموزش به­جای ارایه­ی برنامه­های آموزشی یا مدیریت رفتار کلاسی، به پرورش دانش­آموزان با انگیزه و راهبردی تغییر کرده است (پاریس و وینگوگراد[17]، 2008)، زیرا دانش آموزان بزرگترین سرمایه‌های هر جامعه به حساب می آید و می توانند با درهم آمیختن نیروی جوانی، علم و مهارت آموخته شده، چرخهای پیشرفت و توسعه را به حرکت در آورند. در حقیقت، امروزه ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان برای یاد‌گیری و حفظ و تداوم آن، شاید یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های والدین و معلمین باشد. هم‌چنین از نقطه نظر آموزشی، ایجاد و حفظ یک انگیزش علاقه‌مدار در طول یاد‌گیری و آموزش بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس به نظر می‌رسد که مهم‌ترین وظیفه مدارس، تدارک تجارب کیفی برای دانش‌آموزان، ایجاد علاقه و درگیر‌شدن در تکلیف و رشد مهارت‌ها و دانش آنان است(تسای، کونتر، لودکه، تراتوین و ریان[18]، 2009). با توجه به این که یک سوم جمعیت کشور ما را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند و افت تحصیلی یکی از مشکلات نظام آموزش و پرورش کشور ما است، ضرورت دارد عواملی که بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثرگذار هستند مورد توجه قرار گیرند، چرا که عملکرد تحصیلی پایین سبب از دست رفتن سرمایه ملی و تلف شدن وقت و عمر دانش­آموزان خواهد شد، بنابراین توجه به عملکرد تحصیلی و عوامل اثرگذار بر آن ضرورت دارد. از جمله این عوامل می توان به اضطراب امتحان و مهارت های اجتماعی اشاره کرد.

  اضطراب امتحان یک مشکل آموزشی مهمی است که سالانه میلیون‌ها دانش‌آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تأ‌ثیر قرار می‌دهد و هم‌چنین یک واکنش هیجانی نا‌خوشایند به موقعیت ارزیابی است که این هیجان با احساس نوعی تنش، تشویش و برانگیختگی سیستم عصبی خود‌کار مشخص می‌شود و حتی سلامت روانی دانش‌آموزان را تهدید می‌کند و بر کار‌آمدی، شکوفایی استعداد، شکل‌گیری شخصیت و هویت اجتماعی آنان تأ‌ثیر سوء می‌گذارد و هم‌چنین به عنوان یکی از پدیده‌های فرا‌گیر و مشکل‌ساز میان دانشجویان و دانش‌آموزان می‌تواند در خود‌کار‌آمدی تحصیلی و عملکرد بهینه آنان به ‌ویژه هنگام ارزشیابی اثر منفی گذارد (خسروی و بیگدلی،1387).

   اکتساب مهارت های اجتماعی، محور اصلی رشد اجتماعی، شکل گیری روابط اجتماعی، کیفیت تعامل­های اجتماعی، سازگاری اجتماعی و حتی سلامت روان فرد به شمار می­آید (تئودورو[19] و همکاران، 2005). بیشتر روانشناسان بر این باورند که مهارت­های اجتماعی مجموعه رفتارهای فراگرفته و قابل قبولی است که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه مؤثر داشته باشد و از عکس­العمل های نامعقول اجتماعی خودداری کند. بنابراین مهارت­های اجتماعی می­تواند از مشکلات یادگیری دانش­آموزان بکاهد و به کیفیت یادگیری آنها کمک کند. اما پژوهش­هایی که در این راستا صورت گرفته است کمتر نقش مهارت­های اجتماعی در یادگیری و بهبود فعالیت­های آموزشی را مورد توجه قرار داده است. در راستای بهبود وضعیت تحصیلی این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین مهارت­های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی در دانش­آموزان می باشد. به امید انکه زمینه ساز رشد و توسعه نظام­های آموزشی و کاهش افت تحصیلی دانش­آموزان گردد.

   

  اهداف پژوهش

  هدف کلی

  بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرودشت

   

  هدف­های جزیی

  بررسی رابطه مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی

  بررسی رابطه اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی

  پیش بینی عملکرد تحصیلی  با توجه به مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان

   

  فرضیه­های پژوهشی

  بین مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

  بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

  مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد.

   

   

   

   

   

  تعاریف واژه­ها و اصطلاحات

  تعاریف نظری متغیرها

  مهارت های اجتماعی

  مهارتهای اجتماعی، رفتارهای انطباقی فراگرفته شده‏ای است که فرد را قادر می‏سازد با دیگران‏ روابط متقابل داشته باشد،واکنشهای مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد منفی دارد،اجتناب‏ ورزد. مهارتهای اجتماعی رفتارهایی نظیر همکاری، مسوولیت‏پذیری، همدلی، خویشتن‏داری و خوداتکایی را شامل می‏شود (گرمارودی و حدانی نیا، 1385).

  اضطراب امتحان

   ساراسون(1999) اضطراب امتحان را این گونه تعریف نموده است: نوعی اشتغال ذهنی که با خودآگاهی، شک و تردید نسبت به خود و خودتحقیری مشخص می شود. چنین فعالیتهای شناختی هم بر رفتار اشکار فرد وهم بر واکنشهای فیزیولوژیکی او تاثیر می گذارد که واسطه ای بین تجربه (موردامتحان واقع شدن ) و رفتار (مضطرب شدن) می باشد. این اشتغال ذهنی، توجه فرد را به خود جلب می کند و در عملکرد آن از طریق کاهش توجه نسبت به قرینه های مرتبط با یک تکلیف اختلال ایجاد می نماید و رمز گردانی و انتقال اطلاعات را مختل می کند (به نقل از نادری، 1389).

   

  [1] -Buttler & Winn

  [2] -Heller & Vike

  [3] -Wolters, Pintrich & Karbenick

  [4]  -Sarason

  [5]- Greshman  & Elliott

  1- Swatz

  2- Walker

  [6] -Binet & Simon

  [7] -Thorendike

  [8] -Alshat & Hamker

  [9] -Chow

  [10]- Atkinson

  [11] -larson

  [12]  -Sarason

  [13] -Weber

  [14]- Beauchemine

  [15]- Hembree

  [16]- Jing

  [17] - Paris & Winograde

  [18] -Tsai, Kunter, Ludtke, Traumanis & Rayan

  [19]- Teodoro

   

   

   

  Islamic Azad University

   

  Facolty of educational Science and Psychology Thesis for reciving (M.A) degree On Curriculum

   

   

  Title:

  the relationship between social skills and test anxiety with academic performance in high school girl students the city of Marvdasht

   

   

  Thesis Advisor:

  Consulting Advisor:

  By:

  Summer 2014

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت

  فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                   صفحه

  چکیده.......................................................................................................................... 1

   

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه........................................................................................................................... 3

  بیان مسئله..................................................................................................................... 4

  اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................ 6

  اهداف­ پژوهش............................................................................................................. 8

  هدف­ کلی.................................................................................................................... 8

  هدف­های جزئی............................................................................................................ 8

  فرضیه­های پژوهش........................................................................................................ 8

  تعریف واژه ها واصطلاحات ......................................................................................... 9

  تعاریف نظری............................................................................................................... 9

  تعاریف عملیات............................................................................................................ 9

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  مقدمه........................................................................................................................... 12

  مبانی نظری عملکرد تحصیلی......................................................................................... 12

  تعاریف عملکرد تحصیلی.............................................................................................. 13

  عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی...................................................................................... 14

  نظریات موجود در زمینه عملکرد تحصیلی ...................................................................... 17

  عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی...................................................................................... 23

  مبانی نظری مهارتهای اجتماعی....................................................................................... 25

  هدفهای اجتماعی شدن.................................................................................................. 27

  مولفه های مهارتهای اجتماعی......................................................................................... 28

  عوامل موثر در رشد مهارتهای اجتماعی........................................................................... 29

  مبانی نظری اضطراب امتحان.......................................................................................... 30

  علایم اضطراب............................................................................................................. 31

  عنوان                                                                                                   صفحه

  مدلها و نظریه های اضطراب امتحان................................................................................ 32

  شیوع اضطراب امتحان................................................................................................... 33

  علایم و نشانه های اضطراب.......................................................................................... 34

  عوامل موثر در بروز اضطراب امتحان............................................................................... 36

  تکنیکهای شناختی و رفتاری برای کاهش اضطراب امتحان................................................. 40

  پیشینه پژوهش.............................................................................................................. 46

  پژوهش­های داخلی....................................................................................................... 46

  پژوهش­های خارجی...................................................................................................... 50

  جمع­بندی..................................................................................................................... 52

   

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  روش تحقیق................................................................................................................. 55

  جامعه آماری و نمونه مورد بررسی.................................................................................. 55

  روش نمونه­گیری و نمونه آماری..................................................................................... 55

  ابزار گردآوری داده ها و روایی و پایایی آنها................................................................... 55

  روش اجرای پژوهش.................................................................................................... 59

  روش تجزیه و تحلیل داده­ها.......................................................................................... 59

  ملاحظات اخلاقی......................................................................................................... 59

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

  یافته­های توصیفی ......................................................................................................... 61

  یافته­های استنباطی......................................................................................................... 62

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  خلاصه پژوهش............................................................................................................ 66

  تحلیل یافته­های پژوهش................................................................................................ 67

  محدودیت­های پژوهش.................................................................................................. 70

  پیشنهادهای کاربردی..................................................................................................... 71

  عنوان                                                                                                   صفحه

  پیشنهادهای پژوهشی..................................................................................................... 71

  منابع و مآخذ ............................................................................................................... 73

  منابع فارسی ................................................................................................................ 73

  منابع انگلیسی............................................................................................................... 80

  پیوست  ...................................................................................................................... 84

  پیوست 1 .................................................................................................................... 85

  پیوست 2 .................................................................................................................... 88

  پیوست 3 .................................................................................................................... 90

  چکیده انگلیسی ............................................................................................................ 93

  منبع:

   

  فهرست منابع

  منابع فارسی

   

  ابطحی، معصومه السادات و ندری، خدیجه. (1390). رابطه خلاقیت و سازگاری با عملکرد تحصیلی دانش­آموزان متوسطه شهر زنجان، فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره دوم، صص 28-15.

  ابوالقاسمی، عباس.(1381). اضطراب امتحان. اردبیل: نیک آموز

  ابوالقاسمی، عباس، گلپور، رضا، نریمانی، محمد، قمری.(1388). بررسی رابطه باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان. مطالعات تربیتی و روانشناسی. سال 10، شماره 5، صص 35-20.

  ابوالقاسمی، عباس. (1375). ساخت و اعتبار‌یابی پرسشنامه اضطراب امتحان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  ابوالقاسمی، عباس و نجاریان، بهمن. (1378). اضطراب امتحان علل سنجش و درمان. پژوهش‌های روان‌شناختی، دوره 5، شماره‌ 3 و4، صص 99-82 .

  ادراکی، میترا؛ رامبد، معصومه و عبدلی، روح­اله. (1390). ارتباط رضایت از تحصیل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سال 11، شماره 1، صص 39-11.

  به­پژوه، احمد؛ سلیمانی، منصور؛ افروز، غلامعلی و غلامعلی لواسانی، مسعود.(1388). تأثیر آموزش مهارت­های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، سال نهم،  شماره 33، صص186-163.

  بیابانگرد، اسماعیل.(1378). اضطراب امتحان: ماهیت، علل، درمان، همراه با آزمون های مربوطه. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

  پور‌حمیدی، مجید.(1386). بررسی تأثیر هیپنوتیزم بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان سوم راهنمایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه، آزاد واحد مرودشت.

  جمعه‌پور، احمد. (1390). رهایی از اضطراب امتحان. مشهد: انتشارات فرا‌انگیزش.

  جوادی، مرضیه؛ کیوان­آرا، محمود، یعقوبی، مریم، حسن­زاده، اکبر و عبادی، زهرا .(1389). رابطه بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سال 10، شماره 3، صص254-246.

  چراغیان، بهمن.، فریدونی‌مقدم، مالک.، براز‌پردنجانی، شهرام.، باورصاد، نفیسه. (1387). بررسی اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان پرستاری. دانش و تندرستی، دوره 3، شماره 3 و 4، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، صص 29- 25.  

  حجازی، الهه؛ نقش، زهرا و سنگری، علی اکبر.(1388). ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ای متغیرهای انگیزشی و شناختی، مجله مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء، دوره 5، شماره 4، صص 45-25.

  حسن­شاهی، زهرا.(1379). بررسی ارتباط سبک شناختی استقلال – وابستگی میدانی با عملکرد تحصیلی دانش­اموزان مقطع دبیرستان در شهرستان ارسنجان، پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی شهر اصفهان.

  حسینی، سیده زهرا.(1392). رابطه اضطراب امتحان و جایگاه مهار درونی و بیرونی با خودکارآمدی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  حسینی نسب، داوود. (1377). عوامل مهم و مؤثر در تعبیه یک سیستم ارزشیابی آموزشی یا در طرح یک برنامه جامع ارزشیابی، نشریه دانشگده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره جدید، شماره سوم، صص 47- 33.

  حمیدپور، حسن؛ حسینائی، علی و پژوهنده، علی.(1388). نقش آموزش پیش دبستانی در یادگیری مهارت­های حرکتی و مهارت­های اجتماعی، مجله علوم تربیتی دانشگاه چمران، دوره 5، شماره 3، صص 138-117.

  خدامی، نغمه؛ عابدی، احمد و آتش­پور، سیدحمید.(1390). تاثیر آموزش حافظه فعال و فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر ناتوان در یادگیری ریاضی، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال 12، شماره 43، صص 53-45.

  خدایاری فرد، محمد(1385). بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد، طرح پژوهشی مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی.

  خسروی، معصومه.، بیگدلی، ایمان‌. (1387). رابطه ویژگی‌های شخصیتی با اضطراب امتحان در  دانشجویان. مجله علوم رفتاری، دوره 2، شماره 1، صص 24- 13.

  دادستان، پریرخ. (1391). روانشناسی مرضی تحوّلی از کودکی تا بزرگسالی، جلد اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

  دری­هکی، سیما.(1392). بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب امتحان در رابطه بین جهت‌گیری هدف و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پایه سوم متوسطه دبیرستان‌های دولتی روزانه شهر شیراز، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  دلاورپور، محمدآقا.(1387). پیش بینی آگاهی فراشناختی و پیشرفت تحصیلی بر اساس جهت گیری هدف پیشرفت، مجله پژوهش­های نوین روانشناختی، سال 3، شماره 9، صص 91-65.

  رابینز، استفن.(1388). مبانی رفتار سازمانی، مترجمان، علی پارسیان و محمد اعرابی، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.

  رستمی، صباح؛ احمدنیا، شیرین(1390). تعیین سهم مؤلفه­های حمایت اجتماعی ادراک شده در ، پیش­بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان جوانرود، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال چهارم، صص 129- 138.

  زرین چنگ، محبوبه.(1384). بررسی تأثیر آموزش فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی. نوآوری های آموزشی. شماره  14.

  سالاری­فر، محمدحسین و پاکدامن، شهلا .(1388). نقش مولفه های حالت فراشناختی در عملکرد تحصیلی، مجله روانشناسی کاربردی، سال 3، شماره 4، صص 112-102.

  سپهریان، فیروزه.، رضایی، زمانه. (1389). میزان شیوع اضطراب امتحان و تأثیر مقابلهْ درمانگری بر کاهش میزان آن و افزایش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی. برنامه‌ریزی درسی، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره 25، صص 80-65.

  سلیمانی، تادر؛ حدادیان، احمد و شهرابی، کاظم.(1389). بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان کلاس های چندپایه و عادی در مدارس ابتدایی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال 4، شماره 4، صص 144-129.

  سلیمی، مسعود (1388). مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محبوب و منزوی، مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه ازاد خوراسگان، شماره 24، صص130-119.

  سیف، سوسن؛ کدیور، پروین؛ کرمی نوری، رضا و لطف آبادی، حسین(1392).روانشناسی رشد(1) ، تهران  انتشارات سمت.

  سیف، علی اکبر. (1388). روانشناسی تربیتی، تهران: انتشارات آگاه.

  سیف، علی اکبر .(1383). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، تهران: نشر روان.

  سیف، علی اکبر.(1388). روش­های آموزش و یادگیری، تهران: انتشارات دوران.

  شریف زاده، فتاح و کاظمی، مهدی.(1391). مدیریت و فرهنگ سازمانی، تهران: انتشارات قومس.

  شعاری­نژاد، علی اکبر.(1389). فلسفه آموزش­وپرورش، تهران: انتشارات امیر کبیر

  شعیری، محمد‌رضا.، ملا‌میرزایی، محمد‌علی.، پروری، مریم.، شه‌مرادی، فاطمه.، و هاشمی، اختر. (1383). مطالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی. دو‌ماهنامه علمی- پژوهشی، دانشگاه شاهد، سال یازدهم، دوره جدید، شماره 6.

  شکوهی، غلامحسین.(1390). تعلیم و تربیت و مراحل آن، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

  شمس، فاطمه.، تابع‌بردبار، فریبا. (1390). نقش واسطه‌ای خود‌کار‌آمدی تحصیلی در رابط‌ی بین جهت‌گیری هدف و عملکرد ریاضی .روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، سال اول، شماره سوم صص 96- 83.

  شمس، قاسم. (1378). رابطه بین درونگرایی و برونگرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.

  شهنی‌ییلاق، منیژه.، مهرابی‌زاده‌هنرمند، مهناز.، علامه، عاطفه. (1386). رابطه حرمت خود، اضطراب اجتماعی، کمال‌گرایی و تعلل با عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان. فصل‌نامه انجمن ایرانی روان‌شناسی، سال یازدهم، شماره 43.

  صفری، یحیی و رحمت­اله، مرزوقی.(1388). مطالعه تجربی بررسی میزان تاثیر آموزش به شیوه فراشناختی بر عملکرد تحصیلی و آگاهی های فراشناختی دانش آموزان در برنامه درسی علوم دوره راهنمایی، مجله دانشور رفتار، سال 16، شماره 39، صص 54-45.

  عابدینی، یاسمین؛ باقریان، رضا و کدخدایی، محبوبه السادات.(1389). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی فراشناختی با پیشرفت تحصیلی: آزمون مدل های رقیب، مجله تازه­های علوم شناختی، سال 12، شماره 3، صص 48-34. 

  عباس‌آبادی، بتول. (1376). رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد.

  علاقمند، علی.(1391).جامعه شناسی آموزش و پرورش ، تهران: نشر روان.

  فتحی، فاطمه؛ فاتحی زاده، مریم؛ نصر اصفهانی،احمد رضا.(1384). تهیه چک لیست سنجش مهارتهای اجتماعی قابل انتقال از دبیران به دانش آموزان دوره دبیرستان. پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان. شماره 19 صص  206-175.

  فروتنی، مرجان. (1387). تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر کازرون، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  فروتن، مرجان.(1387). تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر کازرون، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  قلی‌زاده، مظفر.، شکر‌شکن، حسین.، و حقیقی، جمال. (1386). بررسی روابط ساده و چند‌گانه هدف‌های چهار‌گانه پیشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسرسال اول دبیرستان‌های شهرستان ایذه. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال چهاردهم، شماره‌های 1و2، صص 166-149.

  کاظمیان مقدم، کبری.(1389). اضطراب امتحان و شیوه های مقابله با آن، تهران:آزاد.

  کاظمیان، کبری، مهرابی زاده هنرمند، مهناز.(1389). اضطراب امتحان و شیوه های مقابله با آن، تهران:آزاد.

  کدیور، پروین.(1390). روانشناسی پرورشی، تهران: انتشارات سمت.

  کیامرثی، آذر، ابوالقاسمی، عباس، آق، عبدالصمد.(1390). بررسی نقش باورهای فراشناختی بر اضطراب امتحان و عملکردتحصیلی دانشجویان. یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد.

  کیوانفر، محمد رضا.(1374). بررسی رابطه خودپنداره و پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان سال سوم راهنمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.

  گرمارودی، غلامرضا؛ وحدانی نیا، مریم سادات.(1385). سلامت اجتماعی؛ بررسی میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان، مجله پایش، دوره 5، شماره 2، صص  147-141.

  گلمن، دانیل؛ بویاتزیس، ریچارد( 1995). هوش هیجانی در مدیریت و رهبری سازمانی، ترجمه ابراهیمی ، بهمن(1385).تهران: سازمان مدیریت.

  گیج، نیت ل؛ برلاینر، دیویدسی، «روانشاسی تربیتی» ترجمه: غلامرضا خوی نژاد(1374). مشهد: نشر پاژ- موسسه انتشارات حکیم فردوسی.

  لشکری‌پور، کبری.،  بخشانی، نور‌محمد.، و سلیمانی، محمد‌جواد. (1385). بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر زاهدان. مجله طبیب شرق، سال هشتم، شماره 4، 259-253.

  لطف­آبادی، حسن.(1384). روانشناسی آموزشی، تهران: انتشارات سمت.

  لورای، برک (1383). روان‌شناسی رشد، ترجمه یحیی سید محمدی، جلد اول، نشر ارسباران.

  محسن‌پور، مریم.، حجازی، الهه.، کیا‌منش، علیرضا. (1386). نقش خودکار‌آمدی، اهداف پیشرفت، راهبرد‌های یاد‌گیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه (ریاضی) شهر تهران. فصلنامه نو‌آوری‌های آموزشی، شماره 16، سال پنجم صص 35- 9.

  محمدی، سارا، بابایی، فریبا.(1390). مروری کوتاه بر شیوه های یادگیری و خلاقیت در آموزش ریاضی، فصلنامه آموزش خبری، سال نهم، اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، شماره 25، پاییز 1390.

  محمدی، محمد.(1386). رابطه یادگیری خود تنظیم و اختلال یادگیری در دانش­آموزان پایه­های چهارم و پنجم ابتدایی استان کردستان، پایاننامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  محمودی، فیروز؛ فتحی­آذر، اسکندر و اسفندیاری، رجب.(1388). بررسی رابطۀ میزان مشارکت فعال دانش آموزان در جریان تدریس با پیشرفت تحصیلی، مطالعات تربیتی و روانشناسی، سال 10، شماره 3، صص 82-65.

  مرادی، فاطمه.(1392). مقایسه خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش­آموزان مدارس هوشمند و عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  مرادی‌زاده، سیروس. (1382) بررسی رابطه هدف‌گرایی معطوف به تکلیف، خود‌تخریبی و خود‌ارتقایی با اضطراب امتحان، خود‌اثر‌بخشی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان‌های اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  مرادی‌مقدم، محمود. (1383). نگاهی به آمار نتایج امتحانات سال تحصیلی 82-81. پژوهش‌نامه آموزشی پژوهشکده تعلیم و تربیت، شماره 73-72 .

  ملکی، بهرام.(1384). تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یاد داری متون درسی مختلف. تازه­های علوم شناختی، سال7، شماره3، صص50-42.

  مهدوی‌غروی، مریم.، خسروی، معصومه.، و نجفی، محمود. (1391). رابطهْ اضطراب امتحان، کمال‌گرایی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی. اندیشه‌های نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء(س)، دوره 8، شماره 3، صص 50-31.

  مهرابی زاده هنرمند، مهناز، نجاریان، بهمن، ابوالقاسمی، عباس، شکرکن، حسین.(1387). بررسی میزان همه­گیرشناسی اضطراب امتحان و رابطه خودکارآمدی و جایگاه مهار با آن با توجه به متغیرهوش، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، سال 7، شماره 1و2، صص 72-55.

  میرمظفری، معصومی؛ حسین­زاده لطفی، فرهاد؛ شاهورانی، احمد و رشیدیان، زهرا (1386). بررسی علل افت تحصیلی دانش­آموزان دوره متوسطه شهر خرم­آباد در درس ریاضی، مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان، سال چهارم، شماره 14، صص 88-75.

  نادری، فرح.(1389). روانشناسی اضطراب(اضطراب امتحان، اضطراب مرگ و اضطراب کامپیوتر). پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

  ندیمی، محمدتقی و بروج، محمدحسین(1385). آموزش و پرورش سه مقطع ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه­ی نظام جدید(واحدی)، تهران: انتشارات مهرداد.

  نساجی زواره، اسماعیل.(1388). بالندگی کودکان در پرتو مهارت های اجتماعی. پیوند، شماره 356، صص 20 تا 23.

  نور‌اله، علیرضا. (1374). رابطه اضطراب امتحان عزت‌نفس و پیشرفت تحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.

  وکیلی، رقیه.، غلامعلی لواسانی، مسعود.، حجازی، باقر.، اژه‌ای، جواد (1389). راهبرد‌های یاد‌گیری، جهت‌گیری‌های هدفی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان نابینا. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال دهم، شماره 1، 36-29.

  هارجی، اون؛ ساندرز، کریستین؛ دیکسون ، دیوید ، مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمه: خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت(1386). تهران: انتشارات رشد، چاپ چهارم.

  هومن، حیدرعلی؛ صالحی، مهدیه و ارجمند، الهام.(1389). ساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و ارتباط این مهارت ها با انگیزه پیشرفت تحصیلی، مجله تحقیقات روانشناختی، سال 2، شماره 5، صص48-26.  

  یوسفی، بهنام.(1390). رابطه مهارت خواندن با پیشرفت تحصیلی ریاضی و جغرافی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی منطقه اوز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت.

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

  Andrew, J., Elliot, A., Holly, A., & McGregor, M. C. (2001). A 2×2 achievement goal framework. Journal of personality and social psychology, 3, 501- 519.

  Beauchemine, J.( 2008), Mindfulness meditation may lessen anxiety promote social skills and improve academic performance among adolescents with learning disabilities. J psychol. 11: 34-45.

  Beer,J.(1991).depression,general anxiety,test anxiety ,and ridity of gifted junior high and high school. Psychol Rep. 69(2):11.28-30

  Buttler, D., & Winne, P. (1995). Feedback and Self- Regulated Learning: A Theoretical Synthesis. Review of Educational Research, 65, 245- 281.

  Chapell, M.S. &Blanding, Z.B. &Silverstein, M.E. &Takahoshi, M. & Newman, B. & Gubi ,A. Mccann, N (2005). Test anxiety and academic per formance in undergraduate and graduate students, Jornal of Educatinal psychology, 97(2), 268-274.

  Chen, H., Wang, Q, & Chen, X. (2001). School achievement and social behaviors: A cross-lagged regression analysis. Acta Psychological Sinica, 33(6), 532-536.

  Chow, H. P. H. (2010). Predicting academic success & psychological wellness in a sample of canadaian undergraguate dtudents. Electronhc Journal of Research in Educational psychology. 8, 473-496.

  Comunian,A.L .(1993).Anxiety ,cognitive interference,and school performance of Italian children. Psychoh Rep, 73(1): 747-540

  Covington, M. V. (2002).Making the grade: Aself- worthperspective on motivationand school reform. New York: Cambridge university press.

  Deffenbacher, J. L., & Hazaleus, S. L. (1985). Cognitive, emotional, and physiological components of test anxiety. Cognitive therapy and Research, 9, 169- 180.

  Dhingra,R; Manhas,S&Thakur, N(2005). Estabilishing connectivity of emotioal quotient (EQ), spiritual quotient whith social adjustment: A study of Kashmiri Migrant Woman. J. Hum. Ecol,No 18 (4), 313-317.

  Elliot, A.J., & McGregor, H. (2001). A 2 × 2 Achievement Goal Framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80(3), 501-519.

  Elliot, Stephen. N and Gersham, Frank. M(1993). Social skill intervention for children, Behavior Modification, No,17(2), 233-309.

  Galla, B.M & Wood, J.J. (2012). Emotonal self- efficacy moderates anxiety- related impairments in math performance in elementary school- age youth. personality and Individual Differences, 52,118-220.

  Greshman . F & Elliott , S. (2005). The social skills rating system . Criclepines

  Guida,F.V.& Ludliw, L.H,. (1989). A cross cultural study of test anxiety. Journal of  Cross Cultural Psychology, 20, 178-190.

  Hefer, B,.(2009). Test Anxiety and Academic Delay of Gratification. college student Journal. 430.1:proquest Educational Journal

  Hein, S. (2004). Short definition of emotional intelligence, Emotional Intelligence Homepage.

  Hein, S. (2004). Short definition of emotional intelligence, Emotional Intelligence Homepage.

  Heller, K. A., & Vike, P. (2000). Support for University Student: Individual and Social Factors. I.C.F.M.van lieshout and P.G heyman (Eds), Developing Talent across the life span. Philadphia,pa: Taylor and Francicinc.

  Hembree, R. (1988). Correlates, causes, effects, and treatment of test anxiety. Review of educational research. 58(1): 47-77.

  Hill, K,T. (1984). Debilitation Motivation And Testing. New York: Academic Press.

  Hughes, M., Patterson, L. B. & Terrell, J. B. (2005). Emotional Intelligence In Action-Training and Coaching Activities for Leaders and Managers, San Francisco: Pfeiffer-An Imprint of Wiley.

  Hung, H. P. (2005). " Ethnicity, gender and the Academic performance of aadolescents: An examination of the influence of ccultureRetrived of Google (9-32).

  Jing, HE. (2007). Analysis on the Relationship among test Anxiety, self-concept and academic competency. J us- chines Foreign Language. 5(1): 48-51.

  Larson, H. A., Yoder, A, Johnson, C., Ramahi, M. E., Sung, J., & Washbum, F.  (2010). Test anxiety and relaxation training in their – grade students. Journal of Easterm Education. 39(1): 13-22.

  Lavasani, M. G.,Weisani, M & Ejei, J, (2011). The role of achievement goals, academic motivation, and learning strategies in statisties anxiety: testing a causal model.Department of educational psychchology and Counselling, university of Tehran, Tehran, iran.  

  Matthews, G., Hillyard, E.J. & Campell, S.E.(1999). Meta-cognition and maladaptive coping as components of test anxiety. Clincal Psychology and Psychotherapy, 6,111-126

  Mau, w. c. (1997). Parental influences on the high school students academic achievement: A comparison of Asian immigrants, Asian Amerians, and white Americans. Psychology in the scools, 34: 267-277.

  Mayo, KE. (2006). Learning strategy instruction, exploring of metacognition. Reading Improvement, 30(3): 130-3.

  Meichenbaum. D, & Butler, L. (2007) Toward a conceptual model for the treatment of test anxiety, pergamon press.

  Nie,Y., Lau,S., Liau, A.K.(2011). Role of academic self-efficacy in moderating the relation between task importance and test anxiety. Learning and Individaul Differences.21.736-741.

  Niemiec, C. P. & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence. And relatedness in the classroom. Applying self- determination theory to educational practice. Theory and Research in Educationvol, 7(2), 133-144.

  Paris, S. G., Winograde. P. (2012). The role of self- regulation learning in contextual teaching: Principle and practice for prepration. w.w.w.ciera.org/library/achieve.

  Piutrich, P.R. & schunk, D.H. (2002). Motivation In Education:theory, Research,8APPLi cations,New Jersey:Johnston.

  Putwain, D. W & daniels, R. A. (2010). Is the relationship between Beliefs and Test Anxiety Influenced by Goal orientation? Learning and Individual Differences. 20 (1).

  Robinson, D. (2009). Evaluation Test Anxiety. Philadelphia: Lippincott Williams & wilkins.

  Sarason, S. B. and Davidson, K. S. (1966). Anxiety in elementary  school children: A report of research. Lightall, Yale university.

  Schunk, D.H,.(2000). learning theories: An educational perspective Englowood cliffs. NJ: Merrill.

  Schuts, P.A., & Davis, H.A,.(2000). Emotional and self-regulation airing test taking; Educational psychologist, 35:243-57.

  Secar, Zarife. (2009). Social skills and problem behavior of children with different cognitive styles who attend preschool education. Retrieved 4-7 February, http://www.ScinceDirect.com.

  Sieber, J.E. (1980). Defining test anxiety :Problems and approaches. In I.G. Sarason (Eds), Test anxiety: Theory, research and applications (15-42(. Hillsdale, NJ:Lawrence Erlbaum.

  Slavin, W. D. (2006). examination stress and test anxiety., Journal of streaa and anxiety. 35, 45- 53.

  Sodock, B.J., Sadock, V.A. (2003). Anxiety disorders; synopsis of psychiatry. Philadelphia: lippinctt William and wilkins.

  Speilberger, C.(1980). Test anxiety inventory. Palo Alto, CA: consulting psychologist press.Inc.

  Teodoro, M.L.; Kappler, K.C.; Rodrigues, J.L., de Freitas, P.M. & Haase, V.G. (2005). The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY) and its Adaptation for Brazilian children and adolescents. International Journal of Psychology, 39, 2, 239-246.

  Tobias, S. (1986) Anxiety and instruction, pergamon press. Tryron. G. S (1990) the measurement and treatment of test anxiety. Review of Educational Research. 50(24), 343-372.

  Tryon, G. S. (1980). The measurement and treatment of test anxiety. Review of Educational Research, 50, 343- 372.

  Tsai, Y., Kunter, M., Ludtke, O., Trautwein, U. & Ryan, R. M. (2009). What Makes Lessons Interesting? The role of situational and individual factors in three school subjects journal of Educational psychology, 100, 460- 472.

  Tucker-Ladd, C. E. (2000). Psychological Self-Help. http.//mental help. net/psyhelp/chap 4 / chap 4k.htm.

  Ward, S.M. (2004). Our children's social skills. Eric Digest, ERIC Document Reproduction Service, Retrieved www.eric.ed.gov/ ERICPortalrecordDetail? ac cno=ED411279.

  Washbum, F.  (2010). Test anxiety and relaxation training in their – grade students. Journal of Easterm Education. 39(1): 13-22.

  Welsh, M., Parke, R., Widaman, K. & Oneil, R. (2001). Linkages between children‘s social and academic competence: Longitudinal analysis. Journal of School Psychology, 39(6), 463-482.

  Wigfield, A. & cambria, J. (2010). Students achievement values goal orientations, and interest: pefinitions, development, and relations to achievement out comes, Developmental Review, 30, 1-35.

  Wolters,C. A.,Pintrich, P. R. & Karbenick, S. A. (2003). Assessing academic self-regulated learning. Prepared For Indicators of Positive Development Conference: Definitions, Measures, and Prospective Validity.Sponsored by ChildTrends, National Institutes of Health.

  Zeidner, M. (1998). Test Anxiety: The state of the art. Journal of the Educational Research. 80, 325-358.

  Zimbardo, P. G. (2010). Psychology and Life. NewYork: Harper Collins.

   

   

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک

Follow Us On: