امتیاز کاربران: 

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392

word
156
2 MB
29886
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۵,۶۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

   

   

  چکیده:

         هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93- 1392بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان به تعداد 777 نفر (587 نفر مرد و 190 نفر زن)  بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 348 نفر( 211 نفرمرد و 137 نفر زن  ) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی از بین کارکنان انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل سه پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا و همکاران ( 2001)، رفتار شهروندی سازمانی (ارگان و کانوسکی، 1991) و خلاقیت سازمانی رندسیپ  (1979) بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها به وسیله  چند تن از متخصصان مدیریت آموزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسش نامه ها نیز با استفاده از روش آلفای کرانباخ، به ترتیب 87/0، 84/0 و 92/0 به دست آمد. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و در دو سطح آمار توصیفی از قبیل جدول، نمودار، میانگین، انحراف معیار، درصد فراوانی و آمار استنباطی (آزمون کالموگروف – اسمیرونوف، آزمون t برای گروه های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام،آزمون LSD) انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که وضعیت هوش اجتماعی در حد متوسط(میانگین آماری 3) اما رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان  دانشگاه بوعلی سینا بالاتر از سطح متوسط(بالاتر از میانگین آماری3) است. همچنین، نتایج تحقیق رابطه مثبت و معناداری را بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی نشان می دهد. با استفاده از رگرسیون گام به گام، یافته ها نشان می دهد که از بین مؤلفه های هوش اجتماعی، تنها مؤلفه های  پردازش اطلاعات و آگاهی اجتماعی از توانایی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی برخوردار است. به علاوه، از بین مؤلفه های هوش اجتماعی،  تنها بعدمهارت های اجتماعی قدرت پیش بینی متغیر خلاقیت سازمانی را دارند.

  واژه­های کلیدی: هوش اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی، خلاقیت سازمانی، کارکنان  دانشگاه بوعلی سینا

  1-1. مقدمه:

  جامعه امروزی، جامعه سازمانی است. امروزه بخش عمده ای از زندگی ما در سازمان ها یا در ارتباط با سازمان ها سپری می شود. هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی، هدفهای عام یا خاصی را برای جامعه و مردم محقق می سازد (علاقه بند، 1387: 4). یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور رشد و بقا در محیط های جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد، یکی از مهم ترین خصیصه‌هایی که می تواند در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش اجتماعی است (میرزا قادری، 1386: 60).

  هوش اجتماعی[1] اصطلاح فراگیری است که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در بر گرفته و معمولا به آن دسته از مهارت های درون فردی و بین فردی اطلاق می شود که فراتر از حوزه مشخصی از دانش های پیشین، چون مهارت های فنی یا حرفه ای است. ثرندایک[2] از پیشگامان نظریه هوش اجتماعی است که آن را به عنوان توانایی درک دیگران و رفتار عاقلانه در ارتباطات انسانی تعریف کرده است. ثرندایک برای اولین بار اصطلاح هوش جمعی یا اجتماعی را در تبیین رفتار و کردار انسان به کار گرفت (بوزان، 1384). بررسی رفتار فرد در محیط کاری توجه محققان را به میزان زیادی به خود جلب کرده است. هدف مشترک مطالعات، تعریف نوعی رفتار است که به موفقیت بلند مدت سازمان کمک می کند. هوش اجتماعی کارکنان سازمان تأثیرات زیادی بر رفتار آنها ، رضایت شغلی، تعهد سازمانی (تهامی منفرد، علیایی زند و یوسفی،1381) و به خصوص رفتار شهروندی سازمانی [3]و خلاقیت سازمانی[4] آنها خواهد داشت. رفتار شهروندی از نظر اورگان و همکارانش[5] به عنوان رفتار های فردی و داوطلبانه ای است که باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان شده اما به صورت مستقیم به وسیله نظام های رسمی سازمان به آن پاداش داده نمی شود. خلاقیت سازمانی عبارت است از هر نوع فراگرد تفکری که مسئله ای را به طور مفید و بدیع حل کند (به نقل از مارتینز و تربلانچ[6]، 2003: 65).

  1-2. بیان مسأله پژوهش

  افراد در موقعیتهای اجتماعی، بخاطر تفاوتهای فردی، یکسان عمل نمی کنند این تفاوتهای فردی در ادبیات روانشناسی به هوش اجتماعی اشاره دارد. هوش اجتماعی برای نخستین بار زمانی که ثرندایک هوش را در سال۱۹۲۰ به عنوان هوش اجتماعی، مکانیکی و انتزاعی در بیین رفتار و کردار انسان تعریف کرد، به صورت جدی مورد بحث قرار گرفت، وی  هوش اجتماعی را به عنوان توانایی درک دیگران و رفتار عاقلانه در ارتباطات انسانی تعریف کرده است (دوقان و چتین[7]، 2009). هوش اجتماعی عبارت است از توانایی برقراری روابط بین فردی در گروه و همکاری با دیگران، استفاده از توان ذهن و جسم برای برقراری ارتباط با دیگران و درک بهتر آنان، رشد و توسعه روابط بین فردی و رفتار دوستانه با دیگران. در حقیقت ایجاد روابط سالم یا به دیگر سخن " سیاست برقرار کردن رابطه" یک توان خاص و ارجمند است که هوش اجتماعی نام دارد (بوزان[8] ،2002). همچنین هوش اجتماعی عبارت است از توانایی بکارگیری مهارتهای ارتباطی، روابط دوستانه با دیگران، رفتارهای اجتماعی و هم دلی با دیگران (محمدیان حسین آبادی، 1386)، که شامل این مؤلفه­ها می باشد: پردازش اطلاعات اجتماعی؛ یعنی توانایی درک و فهم و پیش بینی رفتار و احساسات دیگران. آگاهی اجتماعی؛ درک مناسب از نگرانی ها و احساسات سایرین از ارکان موفقیت در فعالیت­های اجتماعی و مهارت­های اجتماعی؛ حساسیت به دیگران، برای کسب عملکرد شغلی برتر و توانایی شناخت نیاز­های دیگران (گلمن[9]، 2000). از سوی دیگر رفتار­های مدنی که با پا گذاشتن بشر به جوامع مدنی بوجود آمده اند، از دیرباز محور توجه صاحبنظران و پژوهشگران عرصه های مختلف جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفته است. بوی‍ژه توجه پژوهشگران در حوزه­های روانشناسی تربیتی در سال های آخر قرن بیستم به این متغیر معطوف شده است (سی چیچا و کیم[10]، 2009: 58). کاتز و کان[11] (1968) معتقدند که این گونه رفتارها باعث افزایش اثربخشی سازمان می شوند و در محیط­هایی که تعامل و روابط گروهی وجود دارد، به این شکل قابل تعریف است، "الگو­های رفتاری که بافت اجتماعی و روانی انجام تکالیف و وظایف را مورد حمایت قرار می دهد" (گل پرور، وکیلی و آتش پور، 1390). این رفتارها را رفتارهای داوطلبانه نیز تعریف کردند که به شدت مورد نیاز سازمان های رسمی هستند (ایبروگوز[12]، 2010). مکنزی، پودساکوف و پین[13] (2000) معتقدند که این نوع رفتارها در درجۀ اول از زمره وظایف و مسئولیت های تعریف شده در شرح وظایف افراد نیست، اما انجام آنها به اشکال متعددی بر عملکرد مؤثر فردی و گروهی تأثیر می گذارد. این نوع رفتار­ها مشتمل بر گستره ی وسیعی، نظیر یاری رسانی به دیگران، همکاری و مشارکت غیر الزامی و مبتنی بر انگیزش درونی و ارائه ی پیشنهادات و راه حل­هایی برای بهبود فرایندهای موجود در محیط هستند.

  بی شک باید گفت که از اهداف اصلی و محور اساسی بحث های مدیریتی و تحقیقات آموزشی که می بایست بطور جدی مورد توجه واقع شود، خلاقیت سازمانی است. در دنیای کنونی که سرعت تغییرات بسیار افزایش پیدا کرده و رقابت در سازمان ها گسترش یافته است خلاقیت راه کلیدی بقاء و پایداری سازمان ها در این عرصه پرتلاطم محسوب می شود. خلاقیت یعنی توانایی تولید ایده های نو که برای یک زمان معینی مفید می باشد (ولفولس[14]، 2008: 221). خلاقیت سازمانی یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیت یا کیفیت فعالیت‌های سازمان؛ مثلاً افزایش بهره‌وری، افزایش تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه‌ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر، تولیدات یا خدمات جدید و غیره (کورکماز، آرپکی[15] ، 2009). در پژوهشی میجس و همکاران[16] (2008) تأثیرات هوش اجتماعی و هوش شناختی را بر میزان محبوبیت نوجوانان مدرسه از طریق سنجش پیشرفت تحصیلی مقایسه کردند. مشاهده شد که محبوبیت به طور معنا داری با هوش اجتماعی مرتبط است. رضایی و خلیل زاده (1388) در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس به این نتیجه رسیدند که (1) بین هوش اجتماعی مدیران و رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معنا داری و جود دارد. (2) از بین سه مؤلفه هوش اجتماعی، مؤلفه مهارت اجتماعی و پردازش اطلاعات بهترین پیش بین برای رضایت شغلی می باشند.

  کولدیپ و همکارانش[17] (2009) در پژوهشی با عنوان رابطه بین پنج بعد شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی نتیجه گرفتند که چهار بعد شخصیتی برون گرا، با وجدان بودن، وظیفه مداری و تجربه پذیری به صورت مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط می باشد.­رابطه هوش اجتماعی با متغیر­های گوناگون توسط پژوهشگران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است، امّا به نظر می­رسد کمتر پژوهشی در ارتباط با همبستگی هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی انجام گرفته شده باشد. لذا این پژوهش در صدد مطالعه رابطه بین این متغیر­ها می­باشد. بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سؤال اساسی زیر می­باشد.

   

  آیا رابطه­ای بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا شهر همدان وجود دارد؟

  بر اساس مطالعات نظری این تحقیق، مدل مفهومی تحقیق (نمودار 1-1) که نشان دهنده رابطه هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی است، طراحی شده است.

   

   

  آگاهی اجتماعی

  خلاقیت سازمانی

   

  پردازش اطلاعات

   

  مهارت اجتماعی

  هوش اجتماعی

  ادب و ملاحظه

  رفتار مدنی

   

  وجدان کاری

  نوع دوستی

   

  جوانمردی

  رفتار شهروندی سازمانی

  شکل1-2.  

  شکل 1-1. مدل مفهومی تحقیق

   

  منبع: سیلورا (2001)، ارگان (2001)، رندسیپ (1979)

   

  منبع: سیلورا(2001)،ارگان(2001)، رندسیپ(1979)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-3. اهمیّت و ضرورت انجام پژوهش

  هوش اجتماعی یکی از جدیدترین مفاهیمی است  که به عنوان یکی ازعناصر حیاتی رهبری و مدیریت در سازمان ها به حساب می آید (اوکیجی و همکاران، 2009) افرادی که از هوش اجتماعی بالایی برخوردار هستند باید بتوانند از تمام قدرت مغزی و جسمانی خود استفاده کنند تا بتوانند با بقیه ارتباط مؤثری برقرار کنند. هوش اجتماعی روز به روز به عنوان یک مبحث جدید به ویژه برای افرادی که در طول روز به مهارتهای ارتباطی از جمله کارکنان سازمان نیازمند هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است (گودرزی،1384). ضرورت و اهمیت این تحقیق از این جهت است که مشخص می کند تا چه حد دارا بودن هوش اجتماعی می تواند بر میزان موفقیت کارکنان سازمان کمک کند؟چرا که مهارت های اجتماعی هم در درازمدت و هم در کوتاه مدت موجب موفقیت افراد می شود، با گنجاندن مفهوم هوش اجتماعی در برنامه آموزشی سازمان ها می توان به کارکنان کمک کرد تا عملکرد بهتری در سازمان داشته باشند (‌گلمن، به نقل از پارسا، 1389: 339). از آنجا که کارکنان در تحقق اهداف سازمان نقش بسزایی دارند و از جایگاه خاصی برخوردارند و کارکنانی می­توانند در سازمان مؤثر باشند که از ویژگی­های خاصی همچون مهارت، تخصص، خلاقیت، نوآوری و مهارت­های رفتار شهروندی سازمانی و هوش اجتماعی برخوردار باشند. بنابراین  شناسایی افراد با قابلیت­های هوش اجتماعی بالا، قرار دادن آن­ها در پست­های مورد نیاز و جلوگیری از هدر رفتن زمان، زیان شخصی، سازمانی و سرمایه­های ملی، در پژوهش حاضر بسیار با اهمیّت و ضروری می­باشد. همه آنچه که بدان اشاره شد به خوبی گواه این مهم است که هوش اجتماعی می تواند به عنوان یکی از پیش نیازهای توفیق کارکنان در بروز رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی قلمداد شود. بر این اساس فرضیه این پژوهش در صدد است تا ارتباط و همبستگی بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان را بررسی نماید.

   

  1-4. اهداف پژوهش

  1-4-1. هدف کلی؛

  شناسایی رابطه بین هوش اجتماعی بارفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان.

  1-4-2.  اهداف ویژه؛

  1. تعیین میزان هوش اجتماعی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا شهر همدان

  2. تعیین میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا شهر همدان

  3. تعیین میزان خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا شهر همدان

  4. تعیین میزان رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی  و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان.

  1-5. سوالات پژوهش:

  1. میزان هوش اجتماعی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان چقدر است؟

  2. میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان چقدر است؟

  3. میزان خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان چقدر است؟

  1-6. فرضیه­های پژوهش

  فرضیه اصلی: بین هوش اجتماعی  با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان  دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.

  فرضیه ویژه 1. بین هوش اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.

  1. بین مؤلفه مهارت­های اجتماعی هوش اجتماعی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.

  2. بین مؤلفه آگاهی­های اجتماعی هوش اجتماعی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد .

  3. بین مؤلفه پردازش اطلاعات هوش اجتماعی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد .

  فرضیه ویژه 2. بین هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی کارکنان  دانشگاه بوعلی سینا  همدان رابطه وجود دارد.

  1. بین مؤلفه مهارت­های اجتماعی هوش اجتماعی کارکنان و خلاقیت سازمانی کارکنان  دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.

  2. بین مؤلفه آگاهی اجتماعی هوش اجتماعی کارکنان و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.

  3. بین مؤلفه پردازش اطلاعات هوش اجتماعی کارکنان و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.

  فرضیه ویژه 3. بین میزان هوش اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشکده‌های دانشگاه بوعلی‌سینا تفاوت وجود دارد.

  فرضیه ویژه 4. مؤلفه های هوش اجتماعی توان پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا را دارند.

  فرضیه ویژه 5. مؤلفه های هوش اجتماعی توان پیش بینی خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا را دارند.

   

  1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق

  سازه­ها و متغیر­ها را می­توان به دو صورت مفهومی و عملیاتی تعریف کرد؛ تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی. تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه­های دیگر اشاره دارد. به عبارت دیگر در این گونه تعریف از واژه­های انتزاعی و ملاک­های فرضی استفاده می­شود. در این نوع تعریف به شناسایی ماهیت یک پدیده اشاره کرده و نقش مهمی را در فرایند تدوین فرضیه­ها ایفا می­کند (سرمد، بازرگان و حجازی، 1388: 40).

  الف: هوش اجتماعی

  - تعریف مفهومی: والنیوس، پوناماکی و ریمپلا [18] (2007) هوش اجتماعی را درک بهتر از روابط بین انسانها، احساسها، افکار و رفتارها تعریف کرده اند.

  - تعریف عملیاتی: در این پژوهش هوش اجتماعی عبارت است از نمره­ای که شرکت کنندگان در پژوهش از  پاسخ به سؤالات پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا[19] ، مارتین یوسن[20] داهل[21] (2001) به دست می آورند.

  - تعریف مفهومی مؤلفه پردازش اطلاعات: پردازش اطلاعات اجتماعی یعنی توانایی برای درک و فهم و پیش بینی رفتار و احساسات دیگران (سبحانی نژاد و یوزباشی، 1387: 21).

  - تعریف عملیاتی مؤلفه پردازش اطلاعات: در این پژوهش پردازش اطلاعات عبارت از نمره­ای است که هر یک از شرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به پرسش های : 1-2-3-4-5-6-7 پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا، مارتین یوسن داهل به دست می آورند.

  - تعریف مفهومی مؤلفه مهارت­های اجتماعی: به توانایی مهارت در مدیریت روابط و ساختن شبکه­های حمایتی و داشتن روابط مثبت با افراد تعریف می­شود (دوبرین[22]، 1387: 88).

  - تعریف عملیاتی مؤلفه مهارت­های اجتماعی: در این پژوهش مهارت هوش اجتماعی عبارت از نمره­ای است که هر یک از شرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به پرسش­های 8-9-10-11-12-13-14 پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا، مارتین یوسن داهل بدست می آورند.

  - تعریف مفهومی مؤلفه آگاهی­های اجتماعی: آگاهی اجتماعی یعنی درک مناسب از نگرانی­ها و احساسات سایرین در فعالیت­های اجتماعی (سبحانی نژاد و یوزباشی، 1387: 22).

  - تعریف عملیاتی مؤلفه آگاهی­های اجتماعی: در این پژوهش آگاهی اجتماعی عبارت از نمره­ای است که هر یک از شرکت کنندگان در پژوهش از  پاسخ به پرسش­های 15-16-17-18-19-20-21 پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا، مارتین یوسن داهل بدست می آورند.

  ب) رفتار شهروندی سازمانی

  - تعریف مفهومی: رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله نظام رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد سازمان می شود( کوهان و کول[23]، 2004: 120)

   

  [1]. Social intelligence

  [2]. Soryndak

  [3]. Organizational Citizenship Behavior

  [4]. Organizational innovation

  [5]. Orgon et al

  1. Martins & Terblanche

  2. Dogan & chetin

  3. Bozan

  4. Golman

  1. Cichy Cha & Kim

  2. Katz & Kahn

  3. Ebru Oguz

  4. Mackenzie, Podsakoff & Paine

  4. Volfolc

  5. Korkmaz, T. & Arpaci

  6. Myjs et al

  1. Kvldyp and et al

  [18]. Wallenius, Punamaki & Rimpela

  [19]. Silvera

  [20]. Martinssen

  5. Dahl

   

   

  1. Dubrin

  [23]. Cohen and Kol

  Abstract

      The aim of this Dissertation is studying of relationship between social intelligence with organizational citizenship behavior and organizational creativity of the Staffs of Hamadan Bu Ali Sina university it was in the year1392-93. The statistical population of this research consists of all employess was number 777 (587 male and 190 female) based on table kergsi and morgan 348 persons (211 male and 137 female ) were selected using a stratified random sampling relative of the employee. This study was descriptive and type of correlation.  Three questionnaires were used for data collection, including questions of 1. Social intelligence.2 organizational citizenship behavior and organizational creativity .To determine the validity of the method was evaluated using content validity and reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha, respectively /0،87 /0 84 and/0 92 obtained. Data were analyzed through SPSS for descriptive statistics such as Table, Diagram, Mean, Standard deviation, Frequence and Pearson’s R and Inferential statistics Such as Kolmogrov – Smironov – z, One sample T-Test,the correlation coefficient pearson, anova, multivariate regression analysis were used. The results showed: The situation was moderate social intelligence, but the situation is above average organizational citizenship behavior and creativity. Between social intelligence, creativity and organizational citizenship behavior are related. It was concluded through stepwise regression that among dimensions of social intelligence, only dimensions information processing and social knowledge organizational citizenship behavior is the ability to  predict.  Moreover, it was concluded that among all the dimensions social intelligence, only soial skills factor have capacity of predicting organizational creativity.

  Key Words: social intelligence, organizational citizenship behavior, organizational creativity, Bu Ali Sina University staffs

   

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                        صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1. مقدمه: 2

  1-2. بیان مسأله پژوهش... 3

  1-3. اهمیّت و ضرورت انجام پژوهش... 6

  1-4. اهداف پژوهش... 7

  1-4-1. هدف کلی.. 7

  1-4-2. اهداف ویژه 7

  1-5. سوالات پژوهش... 7

  1-6. فرضیه های پژوهش... 7

  1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق.. 8

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  2-1. مقدمه: 14

  2-2. مبانی نظری و ادبیات تحقیق.. 14

  2-3. مؤلفه های هوش اجتماعی از دید صاحب نظران. 29

  2-4. ویژگیهای هوش اجتماعی.. 29

  2-5. عوامل موثر بر پرورش هوش اجتماعی.. 31

  2-6. رفتار شهروندی سازمانی.. 32

  2-6-1. مقدمه: 32

  2-6-2. ظهور و پیدایش رفتار شهروندی سازمانی.. 33

  2-6-3. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی.. 33

  2-6-4. دو رویکرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی.. 36

  2-6-5. دیدگاه های صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی.. 37

  2-6-6. ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی.. 45

  2-6-7. عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 45

  2-6-8. پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. 46

  2-6-9. نتایج فردی رفتار شهروندی سازمانی.. 47

  2-6-10. اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر سازمان. 48

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                        صفحه

  2-6-11. سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی.. 49

  2-7. خلاقیت سازمانی.. 51

  2-7-1. مفهوم خلاقیت 51

  2-7-2. نقش و اهمیت خلاقیت... 51

  2-7-3. درجه یا سطوح خلاقیت... 53

  2-7-4. مؤلفه های خلاقیت... 53

  2-7-5. رابطه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی.. 55

  2-7-6. تفاوت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی.. 56

  2-7-7. مدلهای فرایند خلاقیت... 57

  2-7-8. خصوصیت افراد خلاق و نوآور. 58

  2-7-9. ویژگی سازمانهای خلاق.. 61

  2-7-10. تبیین مفهوم خلاقیت سازمانی.. 62

  2-7-11. موانع خلاقیت و نوآوری در سازمان ها 63

  2-7-12. عوامل رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان. 66

  2-8. پیشینه تحقیق.. 68

  2-8-1. تحقیقات انجام شده  در داخل.. 68

  2-8-2. تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی.. 71

  2-9. نتیجه گیری.. 73

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1. مقدمه. 82

  3-2. روش تحقیق.. 82

  3-3. جامعه آماری.. 83

  3-4. حجم نمونه و روش نمونه گیری: 83

  3-5. روش جمع آوری اطلاعات... 84

  3-6. پایایی و روایی پرسش نامه ها 85

  3-6-1. روایی پرسش نامه ها 85

  3-6-2. پایایی پرسش نامه ها 85

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                        صفحه

  3-7. روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی؛ 86

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

  4-1. مقدمه. 90

  4-2. توصیف یافته‌های تحقیق.. 90

  4-2-1. توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه. 90

  4-3. پیش فرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک... 95

  4-4. تجزیه و تحلیل سؤال‌های پژوهش... 98

  4-5. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش... 101

  فصل پنجم: استنباط و نتیجه گیری

  5-1. مقدمه. 111

  5-2. خلاصۀ پژوهش: 111

  5-3. بحث و نتیجه گیری.. 112

  5-4. نتیجه گیری کلی.. 117

  5-5. پیشنهادها 117

  5-5-1. پیشنهادهای کاربردی.. 117

  5-5-2. پیشنهادهای کاربردی برای تحقیقات آتی.. 119

  5-6. محدودیت های پژوهش... 120

  5-6-1. محدودیتهای در اختیار یا کنترل محقق: 120

  5-6-2. محدودیتهایی که کنترل آنها از عهدۀ پژوهشگر خارج است... 120

  منابع و مآخذ ........................................................................................................................... 124

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست شکل ها و نمودارها

  عنوان                                                                                                                        صفحه

  شکل 1-1. مدل مفهومی تحقیق......................................................................................................... 5

   شکل 2-1. مؤلفه های هوش اجتماعی .............................................................................. .27

  شکل 2-2. ابعاد رفتار شهروندی سازمانی............................................................................ 44

  شکل 2-3. مؤلفه های خلاقیت سازمانی.............................................................................. 58

  شکل 2-4. عوامل رشد خلاقیت در سازمان......................................................................... 65

  شکل 2-5. عوامل خلاقیت و نوآوری در سازمان................................................................. 66

  نمودار 4-1. درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس............................................. 90

  نمودار 4-2. درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک دانشکده محل خدمت...................... 92

  نمودار 4-3. درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن................................................ 93

  نمودار 4-4. درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب مدرک تحصیلی............................... 94

  نمودار 4-5. درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت.................................. 95

  نمودار 4-6. فراوانی هوش اجتماعی نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال......................... 97

  نمودار 4-7. فراوانی رفتار شهروندی سازمانی نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال........... 97

  نمودار 4-8. فراوانی خلاقیت سازمانی نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال

   

  منابع :

  منابع فارسی

  آقامحمدی،ج.(1392).بررسی رابطه  سبک رهبری مدیران مدارس و خلاقیت دبیران دوره متوسطه شهرستان دیواندره،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،سال هفتم،21-9.

  احمد پور داریانی، م ، عزیزی، م. (1383). کارآفرینی. موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم.

  احمدی، ح ، ماهر، ف. (1385). شناخت بازی­های ذهن. تهران: نشر پردیس.

  احمدی، غ ، وردی علائی، ط. (1388). آشنایی با خلاقیت سازمانی به عنوان ضرورت نظام آموزشی، مجله مدرسه کارآمد، شماره هفتم، صص64-67.

  اختیاری،م (1389). بررسی ابعادی از عملکرد شناخت اجتماعی در بیماران وابسته به مواد افیونی، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره چهل و یکم، 419 – 399.

  آریان پور، م، آریان پور، عباس. (1387). فرهنگ انگلیسی به فارسی، تهران: امیر کبیر.

  اسلامی، ح، سیار(1386). رفتار شهروندی سازمانی، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، سال هجدهم، شماره 187، ص59-56.

  اسلوب، س. (1389). بررسی رابطه هوش اجتماعی و قابلیت جذب دانش در میان مدیران مدارس شهر بوکان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  افروز، غ. (1385). مباحثی در روان شناسی و تربیت کودکان و نوجوانان. چاپ شقایق.

  آقایی فیشانی، ت. (1377). خلاقیت و نوآوری در انسان ها و سازمان ها. انتشارات ترمه.

  بوزان،ت.(1384). نیروی نبوغ اجتماعی (ترجمه حوراد زاد صالحی). تهران: انتشارات پل. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1977).

  پیرخائفی.، ع. معنوی پور، د ، شریفی، ح. (1386). مقایسه خلاقیت و هوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال سوم، شماره اول.

  پیرخایفی، ع. (1380). خلاقیت، مدیریت و کارآفرینی. فصلنامه خلاقیت و نوآوری، شماره 9.

  تهامی منفرد، ش.، علیایی زند، ش ، یوسفی، م. (1381). بررسی رابطه هوش هیجانی و راهبردهای رویارویی در دانش آموزان عادی و تیزهوش دبیرستان های شهر تهران. اولین همایش ملی استعدادهای درخشان، شیراز.

  سیدتقوی، م. ع. و جعفری فارسانی، ج. (1389). رابطه بین کیفیت ادراک شده در سبک رهبری و رفتار شهروندی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 56، ص114.

  حاجی زاده، م. (1387). اعتباریابی مقیاس هوش اجتماعی و رابطه آن با شادکامی و پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی عمومی.

  حسینی ،ا.(1380). مدیریت خلاقیت و خلاقیت در مدیریت . فصلنامه رهیافت ، شماره 26 .

  حافظ نیا، م. (1387). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.

  خالصی، ن.، قادری، ا.، خوشگام، م.، برهانی نژاد، ح ، طرسکی، م. (1388). بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، صص81-75.

  خانی، ا. (1382). تأثیر هوش فرهنگی براثربخشی گروهی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

  دلاور، ع. (1389). روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران، انتشارات پیام نور.

  دلاور، ع. (1387). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات رشد.

  دهشیری، غ. (1382). هنجاریابی پرسشنامه بهر هیجانی بار آن ­(­ EQ-I) برای ارزیابی جنبه های مختلف هوش دانشجویان دانشگاه های تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  دوبرین، ا. (1387). روان شناسی کاربردی (اثربخشی فردی و سازمانی)، (ترجمه: معمارزاده طهران، غ.، طاهری گودرزی، ح و قیتانی، ا)، تهران: اندیشه­های گوهر بار.

  رحمان سرشت، ح ، صنوبر، ن. (1380)، نظام اداری و نقش آن در بهروه وری ملی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.

  رضایی، ا ، خلیل زاده، و. (1388). رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس، مجله علوم تربیتی شمار ه هفتم، 145-121.

  رضایی، ا. (1389). مقیاس هوش اجتماعی ترومسو: ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی مقیاس در جامعه دانشجویان، فصلنامۀ پژوهش­های نوین روانشناختی، سال پنجم، شماره بیستم،87-70.

  رضایی، ا،خلیل زاده، ا. (1388). رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس، مجله علوم تربیتی، سال دوم، شماره 7، صص 145-121.

  سام خانیان، م. ر. (1387). خلاقیت و نوآوری در سازمان آموزشی (مفاهیم، نظریه ها، تکنیک ها و سنجش). تهران. انتشارات رسانه تخصصی..

  سبحانی نژاد، م ، یوزباشی، ع. (1387). هوش هیجانی و مدیریت در سازمان، تهران: نشر یسطرون.

  سرمد، ز.، بازرگان، ع ، حجازی، ا.(1388). روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ هیجدهم، تهران: موسسات انتشارات آگاه.

  سید نقوی، م. ع، جعفری فارسانی، ج. (1389). رابطه بین کیفیت ادراک شده درسبک رهبری رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی درآموزش عالی، شماره 56،  صص 126-115

  شریعتمداری، م ، توانگر، ع. (1390). بررسی رابطه ی ابعاد سازمان یادگیرنده و خلاقیت مدیران متوسطه استان سمنان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال پنجم، شماره1.

  شمس آبادی، ر. (1383). هنجاریابی آزمون هوش هیجانی بر روی دانش آموزان دبیرستان های شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، انیستیتیو روان پزشکی تهران.

  شهرآرای، م.، سیدان، ق ، فرزاد، و.(­1381). تحلیل خلاقیت درکودکان: معرفی آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، شماره 2، 213-191.

  صادقی مال امیری، م. (1386). خلاقیت: رویکردی سیستمی، فرد، گروه، سازمان، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین.       

  صنوبری، م. (1387). رفتار شهروندی سازمانی (مفاهیم، تعاریف، ابعاد و عوامل مؤثر بر آن)، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال پنجم، شماره 16.

  عبادی، م. (1391). تعریف هوش. Avilable from:http://www.pajoohe.com

  عصاری، م .(1391). مقایسه اثربخشی آموزش تاریخ به دو روش بحث گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه دارای هوش اجتماعی متفاوت، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشگاه بو علی سینا همدان.

  عباداله، ا،ایرانیان، ج،پارسا نژاد، م.(1390).بررسی رابطه بین خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان فارس،فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی،سال دوم،شماره هشتم،صص84-71.

  علاقه بند، ع. (1387). مدیریت عمومی. تهران: نشر روان.

  فرازمند، ع. (1382). نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ظرفیت سازی در عصر جهانی شدن، ارایه شده در کنفرانس ویژه در باب مدیریت منابع انسانی در تهران، اکتبر 2003.

  قلی پور، آ. (1386). مدیریت رفتار سازمان (رفتار فردی)، تهران: انتشارات سمت.

  قنبری، س.، عطائی، ن ، کریمی، ا. (1391). بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان، نشریه علمی-تخصصی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان- دوره چهارم. شماره ششم.

  کچویی، ن. (1392). بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی معلمان با اثربخشی سازمانی مدارس ابتدایی شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه بو علی سینا همدان.

  کریمی، ا. (1391). بررسی رابطه بین خلاقیت و هوش هیجانی مدیران با میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی و متوسطه دولتی شهر اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه بو علی سینا همدان.

  گاردنر، ک. ت.، ریوا ، م. ای. (1386). به دنبال خوشبختی (ترجمه ندا شادنظر). تهران: نشر افراز (بی تا).

  گل پرور، م، وکیلی، ن ،آتش پور، ح. (1390). بررسی رابطه دشواری هدف و رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی. ماهنامه دانشور رفتار، شماره 5، ص 177.

  گلستان هاشمی، س. م. (1380). خلاقیت و نوآوری سازمانی و فناورانه. مجله رهیافت، شماره 26.   

  گلمن، د. (1389). علم جدید هوش اجتماعی، ترجمه حمید رضا بلوچ، قم: نشر رخ مهتاب، (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2006).

  گلمن، د. (1389). هوش هیجانی، ترجمه نسرین پارسا، تهران: نشر رشد.

  گلمن، د. (1379).هوش عاطفی(ترجمه حمیدرضا بلوچ). تهران: انتشارات جیحون.

  گودرزی، ع. م. (1384). نقش هوش در ارتقاء عملکرد مدیران. خلاصه مقالات همایش دین و رسانه. تهران: فرهنگستان علوم.

  گیلانی، م. (1392). بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و هوش فرهنگی کارکنان با اثربخشی سازمانی سازمان آموزش و پرورش استان ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه بو علی سینا همدان.

  محبوبی، ط ، توره، ن. (1387). آسیب شناسی خلاقیت و نوآوری در دانشگاه، فصل نامه دانشگاه آزاد اسلامی 37، سال دوازدهم، شماره1.

  محقر، ع ، احمدی، الف ، دهقان، م ، غریبی، م ، خارلقی، ا. (1388). بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اجرای موفقیت آمیز مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی، دانشگاه تهران.

  مهرآذر،ز.(1391).بررسی رابطه بین مهارتهای سازمانی مدیریت زمان با خلاقیت سازمانی در بین مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر همدان.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه واحد ساوه.

  محمدی، م. (1388). رفتار شهروندی سازمانی: رفتار جامعه پسند در کار، تدبیر، شماره 209، مهر88.

  محمدیان حسین آبادی، ا. (1386). بررسی رابطه هوش هیجانی با هوش اجتماعی، مجموعه مقالات دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه اصفهان، صص31-14.

  مصطفوی، ب. (1388). بررسی مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس متوسطه و رابطه آن با میزان خلاقیت دبیران ناحیه یک شهر ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.

  مقیمی، م. (1384). رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل، فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره 11، ص48.

  ملکی آوارسین، ص ، سیدکلان، م. (1387). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال دوم، شماره دوم، 123-115.

  ملکی نیا، ع ، صادقی، م. (1388). بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی، دانشگاه تهران.

  مهرابی، م.، آشورزاده، ب، امیرتیموری، ش. (1386). هوش اجتماعی، مقالات دانش آموزی.

  میرزا قادری، ع. (1386). بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت، رابطه مدار، ضابطه مدار ) مدیران و روحیه معلمان شهرستان بوکان). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت برنامه ریزی، دانشگاه آزاد تبریز.

  میرقیداری،م.(1382).ماهیت و وجوه خلاقیت.فصلنامه خلاقیت و نوآوری شماره 3 تابستان.

  نادری، ع ، سیف نراقی، م. (1390). روش­های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تأکید بر علوم تربیتی)، ویرایش پنجم، چاپ هشتم، تهران: ارسباران.

  نادری، ف ، روشنی، خ. (1390). رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با اضطراب مرگ زنان سالمند، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره ششم، 67-55.

  نیای آرام، ع. (1383). خلاقیت و نوآوری در سازمان، مجله تدبیر، شماره 85.

  نیکنامی، م، تقی پورظهیر، ع، دلاور، ع ، غفاری مجلج، م. (1388). طراحی و ارزیابی مدت علّی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران. فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد مرودشت، سال دوم، شماره ی پنجم.

  اله یاری، س. (1389). بررسی رابطه هوش اجتماعی و رهبری اخلاق مدیران گروه­های آموزشی در دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  هاشمی، ا ، صادقی فرد، ا. (1388). بررسی ارتباط بین انواع سبک تفکر و خلاقیت و نوآوری مدیران   مدارس در شهرستان لاود.پایان نامه کارشناسی ارشد.

  هومن، ح. (1391). شناخت رفتاری روش علمی در علوم رفتاری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

  هویدا، ر ، نادری، ن. (1387). بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، پژوهش نامه مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره 1، صص117-103.

  الوانی، س.(1386). مدیریت عمومی، تهران، نشر نی.

  الوانی، م ، پورعزت، ع.(1382)، عدالت اجتماعی، شالوده توسعه پایدار، کمال مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، شماره3-2.

  یزدانی ، ح. (1385). ارزیابی وضعیت موجود کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از نظر نوآوری بر اساس مدل دکتر آمابیلی و ارائه راه کارهایی برای بهبود، پایان نامه کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت صنعتی.

  ب: منابع انگلیسی

  Abraham, C. & Josman, Z. (2006). The relationship among emotional intelligence, task performance and organizational citizenship behavior. Human Performance, 19(4), pp. 403-419.

  Ackfeldt, A.L. & Coote, V.L . (2005). "A study of organizational citizenship behavior in a retail setting". Journal of Business Research 58 ,pp.151-159.

  Adam Rita, C.S. (2010). The effect of gestalt therapy and cognitive behavioural therapy group intervention on the assertiveness and self- esteem of women, For the degree Doctorof philosophy, wayne state university.

  Albrecht, K. (2005). Social Intelligence: the New Science of Success: New York, Amason.

  Albrecht, K., Francisco, S. (2008). Social Intelligence: The New Science of Success; Beyond IQ, Beyond EI, Applying Multiple Intelligence Theory to Human Interaction, Economics and International Business, Vol .5, No.1, 115-130.

  Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beaumier, E., Boulanger, J., Corrigan, R. Dore, I., Girard, C. & Serroni, C. (2004). "Organizational citizenship behavior: acase study of culture, leadership and trust ". management decision,Vol.42, No.1, pp. 13-40.

  Bachrach, D. G., & Jex, S. M. (2000)."Organizational Citizenship and Mood: Anexperimental Test of Perceived Job Breadth". Journal of Applied Social Psychology, 30(3), 641-663.

  Bakhshi, A., K. K & E. Rani (2009). Organizational justice perception as predictor of job satisfaction and organizational Commitment, Int. J. Business and Management, 4(9): 145-154.

  Balogh, A., Gaal, Z & Szabo, L. (2011). Relationship Between Organizational Culture and Cultural Intelligence, Management & Marketing Challenges for the Knowledge, Vol. 6, No. 1, 95-110.

  Barnard, C.I. (1983). The functions of the executive Cambridge, MA: Harvard university press.

  Barnes, M.L., & Sternberg, R.J., (1989). Social Intelligence and Decoding of Nonverbal Cues, Intelligence, 13, 263-287.

  Bar-on, R. (2006). The Bar-on model of Emontional - Social Intelligence (ESL). Psicothema 18, 13-25.

  Barrick, M.R.; L. Parks & M.K. Mount(2005), Self-Monitoring as a moderator of the relationship between affect and employ " citizenship" Academy of Management Journal, 2.6: 587-595.

  Berdy, W. (2006). “Pioneering versus incremental innovation: Review and Research propositions”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 11, pp. 60-68

  Berman, J.S., & Kenny, D.A. (1976). Correlational bias in observer ratings.

  Bienstock, C.C., DeMoranville, C.W. & Smith R.K. (2003). "Oganizational Citizenship Behavior and Service quality", Journal of Service Marketing, 17/4-5: 357- 373.

  Bogler, R., somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools», Journal of teaching and teacher Education, 20, 277-289.

  Bolino, M.C. & Turnley, W.H. (2003). Going the Extra Mile: Cultivating and Managing Employee Citizenship Behavior, Academy of Management Executive, Vol.17, pp. 60-71.

  Boohem J. (2009). Improving Managerial Productivity. Vol 424, Iss pgs. Computer world. Availablefrome:http://proquest.umi.com.

  Borman, W.C  and  Motowidlo, S.J. (1993). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance.in N.schmitt W.C borman, and associates (eds). Personnel selection in organizations: 71-98. San Francisco: josseybss. 

  Brayfield, A.H. & Crockett, W.H. (1955). Employee attitudes and employee performance. Psychological Bulletin, 52, 396–424.

  Brief, A.P., & motowidlo, S.J. (1986). Prosocial organizational behaviors. Academy of management review (11), 25, 110.

  Burns T, Carpenter J, (2008), Organizational Citizenship and Student Achievement, Journal of Cross-Disciplinary Perspectives in Education, 1, 1, 51–58.

  Buzan, T. (2002). The Power of Social Intelligence, New York: Perfect Pound Publisher.

  Cantor, N. & Kihlstrom, J.F. (1989). Social intelligence and cognitive assessments of personality.In  R.S.Wyre.

  Carmeli, A. & Colakoglu, S. (2005). The relationship between affective commitment and organizational citizenship behaviors. Research on Emotion in Organization, 1, pp.77-93

  Castro , A. (2004). The influence of employee Organizational Citizenship Behavior Customer Loyalty, International Journal of Service Industry Management, 15.1: 27-53.

  Chompookum, D., & Derr, B.C. (2004). The effect of internal orientations on organizational citizenship behavior in tailand career development in international vol g. pp.406-423.

  Cichy, R.F., Cha, J., & Kim, S. (2009). The relationship between organizational commitment and contextual performance among private club leaders. International Journal of Hospitality Management, 28, 53-62.

  Cohen, A. & Kol, Y. (2004). Professionalism and Organizational Citizenship Behavior, An empirical examination among Israeli nurses, Journal of Managerial Psychology, 19.4:47-56.

  Crowne, K.A. (2007). The relationship among social intelligence, emontional intelligence, cultural intelligence and Cultural Exposure: Temple University: In Fulfillment of the Requirement for the Degree of Doctor of Philosophy.

  Crowne, K.A. (2009). The relationships among social intelligence, emotional intelligence and cultural intelligence, Organization Management Journal. 6, 148–163.

  Csikzentmihalyi, M. Wolf, R. (2002). New conception and research approaches to creativity: implications of systems perspective for creativity in education.

  Desiviya, H.S., sabag, y. & Ashton. E. (2007). Prosocial tendencies in organizations.international journal of organizational analysis, xiv (1). 22.

  Dogan, T. & Cetin, B. (2009). The validity, reliability and factorial structure of the Turkish version of Tromso Social Intelligence Scale, Educational Science: Theory & Practice, 9(2), 709-720.

  Ebru, O. (2010). The relationship between the leadership styles of the school administrators and the organizational citizenship behaviors of teachers, Social and Behavioral Sciences 9, 1188–1193.

  Foote, D. & Li-piing Tong, T. (2008). ”job satisfaction and obc Does team commitment make a difference in eelf directed team?”. vol.25 no.9.

  Ford, M.E. & Tisak, M.S. (1983). A Further Search for Social Intelligence, Journal of Educational Psychology, 75, 196-206.

  FrankovskZ, M. (2006). Behavioral- Situational Approach to Examining social Intelligence, Vol48: No3. 133-154.

  Friborg O., Barlaug D., Martinussen, M., Rosenvinge, J.H., Hjemdal O. (2005). Resilience in relation to personality and intelligence. International Journal of Methods in Psychiatric Research. 14(10), 29-42.

  Gini, G. (2006). Brief report: Adaptation of the Italian Version of the Tromso Social Intelligence Scale to the adolescent population. Journal of Adolescence. 29, pp.307-312.

  Goleman, D. (2000). Leadership that gets results, Harvard Business, Review, March.      

  Golman, D. (2006). Social Intelligence: The New Science of Human Relationships, New York: Bantam Books.

  Gouldner, A.W. (1960). The norm of reciprocity a preliminary statement, American sociological review, 25: 161-178.

  Graham, j.w. (1991). An essay on organizational citizenship behavior Employee responsibilities and rights journal (4), 249-270.

  Grorg, J.M., & Brief, A.P. (1992). Feeling good-doing: A conceptual analysis of the mood at work - organizational spontaneity relationship psychological bulletin (112), 311-329.

  Guallgling, W. (2010). The study on relationship between employess, sense of organizational justice and organizational citizenship behavior in private enter prises, journal energy procedia 5 (2011), 2030-2034.

  Hall, A. T., Zinko, R., Perryman, A. A. & Ferris, G. R. (2009). Organizational Citizenship Behavior and Reputation: Mediators in the Relationships Between Accountability and Job Performance and Satisfaction, Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol. 15, No. 4, pp. 381-39.

  Hampel et al. (2011). The relations between social anxiety and social intelligence: Anxiety Disorders 25, pp .545-553.

  Harmer, R. (2007). Organizational citizenship, emotional intelligence and spirituality, What is the relationship? Australian Catholic University, school of psychology.

  Hoon, H., Tan, T.M.L. (2008). Organizational Citizenship Behavior and Social Loafing: The Role of Personality, Motives, and Contextual Factors, The Journal of Psychology, 142 .1: 89–108.

  Hossam, A. E. (2007). Relationship between Personality and Organizational Citizenship Behavior, International Review of Business Research Papers, 3.4: 31-43.

  Huei, M. (2004). A study to improve Organizational Citizenship Behaviour, Academy of Management Journal, 47:29-44.

  Ilgın, B. & Guney, S. & Ergeneli, A. & Tayfur, O. (2009). The Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behaviors and the Moderating Effects of Gender on This Relationship, Creativity, Innovation and Management Abstracts of the 10th International Conference Sousse, Tunisia.

  Jakub, H. (2004). Organizational innovation in SME, European journal of marketing Vol. 38 No, pp.1091-1112.

  Katz, D. (1964). The motivational basis of organizational behavior. Behavioral science, 9, 131-136.

  Keating, D.P. (1978). A Search for Social Intelligence, Journal of Educational Psychology, 70, 218-223.

  Koopman, R. (2006). The relationship perceived organizational justice and organizational citizenship behavior: are view literature. Applied psychology, ms ad vised by dr, Richard tafall.

  Korkmaz, T & Arpaci, E. (2009). Relationship of Organizational Citizenship Behavior with Emotional Intelligence, Procedia Social and Behavioral Sciences,Vol. 1, pp. 2432–2435.

  Kosmitzki, C. & John, O.P. (1993). The Implicit Use of Explicit Conceptions of Social Intelligence, Personality and Individual Differences, 15, 11-23.

  Koys, D.J. (2001). The effect satisfaction, organizational citizenship behavior and turnover on organizational effectiveness. Aunit level, longitudinal study, personnel psychology, 54(1): 101-114.

  Kuldeep, K., Arti B & Ekta, R. (2009). Linking the ‘Big Five’ Personality Domains to Organizational Citizenship Behavior, International Journal of Psychology Study, 1.2: 47-63.

  Lepine J.A, van Dyne L. (2001). Voice and cooperative behavior as contrasting forms of contextual performance devidevnce of differential relationship with big psychology, vol.86. pp.326.36.

  Lavelle, J. J & Brockner, J & Konovsky, M. A & Price, K. H & Henley, A. B & Taneja, A & Vinekar, V, (2009), “Commitment, procedural fairness, and organizational citizenship behavior: A multifoci analysis”, Journal of Organizational Behavior, Vol.30, pp337-357.

  Mackenzie, S.B. Podsakoff, P.M. & Fetter, R. (1993). The impact of organizational citizational behavioron evaluations of salespersons performance. Journal of marketing (57), 70-80.

  Mackenzie,S.B.Podsakoff,P.M.& fetter,R.( 2000).organizational citizenship behavior and objective productivity as determinants of managerial evaluations of salespersons performance.organizational behavior and human decision processes(50),123-150.

  Markoczy Livia & Xin Katherine, (2004), “the virtues of omissiom in Organizational citizenship behavior”, university of California.

  Makovska, Suzana. (2006). Correlates of Social and Abstract Intelligence: V.48; No, 3.

  Martins, E. C. Terblanceh, F. (2003), "Building organizational culture that stimulates creativity and innovation", Eurpean Journal of Management, volume 6, Namber. 1, Pages: 64-74.

  Meijs, N., Cillessen, A.H.N., Scholte, R.H.J., Segers, E., & Spijkerman, R. (2008). Social Intelligence and academic achievement as predictors of adolescent popularity. Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen.

  Modassir, A. & Singh, T. (2008). Relationship of Emotional Intelligence with Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behavior, International Journal of Leadership Studies, Vol. 4, No. 1, pp. 3-21.

  Mogosti, C.M. (2009). An empirical investingation into the relationship among knowleage sharing behavior organizational citizenship behavior, job satisfaction and organizational commitment, submitted in partial fulfillment of the reguirements for the degree doctor of philosophy, university of Pretoria.

  Motowidlo, S.J., & Vanscotter, J.R. (1994). Evidence that task performance shoud bedistinguished from contextual performance. Journal of applied psychology, IV (79), 475-480.

  Nauman, S. (2012). Patterns of Social Intelligence and Leadership Style for Effective Virtual Project Management, International Journal of Information Technology Project Management, 3(1), 49-63.

  Nijholt, A., Stock, O., & Nishida, T. (2009). Social intelligence design in ambient intelligence, AI & Soc, 24:1–3.

  Noorlaila Hj Y., Noormala A.I., Raja Munirah R.M. & Raja Suzana, R.K. (2009). Employee Performance on Organizational Citizenship Behavior: The Influence of Leader's Emotional Intelligence, The International Journal of Knowledge, Culture and Change Management,Vol.8, No.10, pp. 29-34.

  Okediji, P.A. Esin, K. B. Sanni, O.O.U. (2009). The influence of personality characteristics and gender on Organizational Citizenship Behavior (OCB), Global Journal of Social Sconces, 8.2: 69-76.

  Organ D.W, (1988), organizational citizenship behavior: the good Lexington book soldier syndrome, Lexington, MA.

  Organ, D.W. (1991). The motivitonal basis of organizational citizenship behavior. Researchin organizational behavior (12), 43-72.

  Organ, D.W. (1998). Organizational Citizenship Behavior: It’s construct clean-up time, Human Performance, 10:85–97.

  Organ, D. W.; Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: its nature, antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: sage publications.

  Park, O.S., & Sims, h.p. (1989). Beyond cognition in leader-ship: prosocial behavior and of fect in managerial judgment.annual acdemy of management meetings. Washington, dc: academy of management.

  Petrowski, W. (2004). Creativity research implication for teaching, learning, and thinking. Open uni press

  Podsakoff, P. M., MacKenzie, S.B., Paine, J.B & Bachrach, D.G. (2000). "Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions For Future Research". Journal of Management, 26, 513-563.

  Podsakoff, P.M, .mackenzzie, S.B. (1993). Organizational citizenship behaviors and managerial evaluations of employee performance: A review and suggestions for future research. (R. gerald, ed) research in personnel and human resources management (11), 1-40.

  Podsakoff, P.M., Mackenzie, S.B., Paine J.B. and Bachrach, D.G. (2000). "Organizational Citizenship Behavior: A critical review of the theorical and empirical literature and suggestions for future research". Journal of Management, 26, No. 3, p. 513-563.

  Polat, S. (2009). organizational citizenship behavior (ocb) display levels of perception of the teachers at secondary schools according to the perceptions of the school according to the perceptions of the school administration. Procedia social and behavioral sciences,1(2009), pp.1591-1596.

  Prajogo, DI., & McDermott, CM. (2011). “The relationship between multidimensional organizational culture and performance”, International Journal of Operations & Production Management, Vol.31, No.7, pp.712-735.

  Richard, H. (2008). OCB, Emotional Intelligence, and Spirituality Intelligence: What’s the Relationship? Australian catholic university.

  Rogelberg, S.G. (2007). Encyclopedia of industrial and organizational psychology (vol.1). London: SAGE publications, INC.

  Runco, A. & Albert, R. (2006). Theories of creativity. McGraw hill press. Robbins, Stephen P. Judge, Timothy A. (2007), Organizational behavior, Twelfth Edition, prentice. Hall.

  Sells, N. (2007). A Social Intelligence Primer, Sales and Marketing Management, 159(8), 10.

  Silberman, M. (2000). Peoplesmart: Developing Your Interpersonal Intelligence, San Francisco, CA: Berrett - Koehler Publishers Inc.

  Sterenberg, R. (2003). Nature of creativity. Yale University Press.

   Mangal, S. K. (2004). Advanced education psychology. New Delhi: new Delhi press.

  Van Dyne, l., Cummings, l.l., & Mclean parks, j.m. (1995). Extra-role behaviors: in pursuit of construct and definitional clearity (A bridge over muddied waters). (L.L.cummings, & B.M. Staw, Eds. j) Researchin organizational behavior, XVII, 215-285.

  Vasilova, K & Baumgartner, F. (2005). Why is Social Intelligence Difficult to Measure? [25.06.2010.]‌ http://www.saske.sk/cas/archiv/4-2005/ studia_vasilova-baumgartner.html.

  Volfolc, S. (2008). Facilitating employee creativity in the libraryenvironment. Journal of Library Management. Vol 29. No 3. PP.159-17.

  Wallenius, M., Punamaki, R.L., & Rimpela, A. (2007). Digital Game Playing and Direct and Indirect Aggressionin Early Adolescence: The Roles of Age, Social telligence, and Parent Child Communication, J Youth Adolescence, 36.

  Weis, S & Süβ, H.M. (2007). Revivng the search for social intelligence –A multitrait- multimethod study of its structure and construct validhty. Personality and Individual Differences, 42, 3 -14.

  Williams, S. & Shiaw, W.T. (1999). "Mood and Organizational Citizenship Behavior: The Effects of Positive affect on Employee Organizational Citizenship Behavior Intentions". The Journal of Psychology, 133(6), 656-68.

  Yun, S., X., J., Jr, P.S. (2007). Leadership and teamwork: the effects of leadership and job satisfaction on team citizenship. International Journal of Leadership studies, 68(12): 172-190.

  Zalizan,M.,­Norzaini,­A.,­Saemah,­R.,­Norliza,A.(2010). Communication Skills and Work Motivation Amongst Expert Teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences 7(C), 565–567.

   

                                                                              

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک

Follow Us On: