امتیاز کاربران: 

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

word
111
935 KB
29883
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۱,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی(MA)

  چکیده

  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه بود. به این منظور از بین دانش آموزان تعداد 348 نفر و همچنین والدین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند، پرسش نامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر و نیز پرسش نامه سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان داد که  بین شیوه‫های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد و بین سبک های تفکر با شیوه های حل مسئله دانش آموزان رابطه  معنادار وجود دارد. همچنین بین شیوه های  فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله دانش آموزان رابطه  معنادار وجود دارد.

  واژگان کلیدی: شیوه های فرزند پروری، سبک های تفکر، سبک های حل مسئله، دانش آموزان.

  1مقدمه

  زندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده اولین و مهم‌ترین بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازد. در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم. تقریبا همه افراد در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکلاتی می‌شوند و استرس و تعارضی را که به دنبال می‌آید، می‌تواند به مشکلات رفتاری-عاطفی و یادگیری در آن‌ها بینجامد. اکثر مشکلات رفتاری دانش آموزان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده به‌ویژه والدین می‌باشد. به عبارت دیگر وجود مشکلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش‌های تربیتی و شیوه های فرزند پروری نادرست والدین و تعاملات معیوب آن‌ها با فرزندان  ارتباط دارد(هیبتی، 1381).

  منظور از شیوه‌های فرزند پروری، روش‌هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به‌کار می‌گیرند و بیانگر نگرش‌هایی است که آن‌ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می کنند. ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزند پروری به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه‌های اقتصادی تغییر می‌کند(حسینیان، پورشهریاری و کلانتری، 1387). این پژوهش بر آن است که ارتباط شیو ه های فرزند پروری والدین را باسبک های تفکر و سبک های حل مسئله بررسی نماید.

  پژوهش در مورد سبک های تفکر از مطالعات مربوط به ابعاد روانشناختی، اجتماعی و فیزیولوژیک فرآیند آموزش سرچشمه گرفته است. شناخت و درک مدل های مرتبط با سبک های تفکر یکی از پیشرفت های اساسی روانشناسی در قرن بیستم است. شناخت سبک های تفکر و متغیرهای مربوط به آن در آموزش و پرورش امری ضروری است زیرا بسیاری از تفاوت ها در عملکرد افراد را به جای نسبت دادن به توانایی ها می توان به سبک های تفکر نسبت داد. به گونه ای که اگر معلمان از سبک های تفکر دانش آموزان آگاهی داشته باشند، با طراحی و جهت دهی مناسب فعالیت های آموزشی می توانند به نتایج موثری برسند( ژانک[1]، 2003؛ به نقل از جهانشاهی و ابراهیمی قوام،1386).

     متغیر دیگر مورد بحث در پژوهش حاضر سبک های حل مسئله است. به این معنی که افراد در موقعیت های تنش زا از مهارت های حل مسئله متفاوتی استفاده می کنند و کارآمد و ناکارآمد بودن این راهکارها نقش اساسی در بهزیستی جسمی و روانشناختی آن ها ایفا می کند (نوری،1377). از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه است.

  1-2بیان مسئله

  ارتباط والدین و فرزندان ازجمله موارد مهمی است که سالها نظرمتخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط را فراهم می کند. کودک در خانواده نگرش های اولیه درباره ی جهان را  فرا می گیرد و از لحاظ ذهنی و جسمی رشد می یابد(هیبتی، 1381).

  هر خانواده شیوه ی خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خود به کار می گیردکه این شیوه سبک های فرزند پروری نامیده می شود (بخشی،1387). سبک های فرزند پروری ترکیبی از رفتارهای مختلف  والدین است که در موقعیت های گسترده ای روی می دهند و جو فرزند پروری بادوامی را پدید می آورند(زارعان و بخشی پور رودسری، 1386). در سبک های فرزند پروری  سه ویژگی آشکار شده است که روش موثر را از روش نه چندان موثر فرزند پروری جدا می سازد. این سه ویژگی عبارتند از: پذیرش یا روابط نزدیک، کنترل و استقلال دادن.  که از تعامل این سه ویژگی سه سبک فرزند پروری مشخص می شود: مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه. والدین دارای سبک مقتدرانه، از نظر پذیرش  و  روابط نزدیک رابطه ای معقولانه برقرار می کنند و همچنین از نظر میزان استقلال دادن به فرزند خود نیز، معقول و درست عمل می کنند. سبک مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین است و از نظر کنترل اجباری بالا و از نظر استقلال دادن پایین است. در حالی که  والدین با سبک فرزند پروری سهل گیرانه روشی مهرورز و پذیرا نشان می دهند و متوقع نیستند و کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می کنند. این والدین به فرزندان خود اجازه می دهند، در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند، حتی اگر هنوز قادر به انجام این کار نباشند(دیاز[2]، 2005). بخشی (1387) عنوان نمود که سبک های فرزند پروری  والدین تاثیرات بسیاری بر فرزندان دارد و از جمله اینکه بر شکل گیری تفکر و نوع سبک تفکر فرزندان نیز بی تاثیر نیست.

  استرنبرگ[3](2002) عنوان نمود که  سبک مترادف با توانایی نیست،  بلکه شیوه ی ترجیحی تفکر یا به بیان دیگر نحوه ی استفاده از توانایی های بالقوه است. استرنبرگ بر اساس نظریه ی خود مدیریتی ذهنی خود براین باور است که ما یک سبک خاص نداریم، بلکه دارای  نیمرخی از سبک ها هستیم و افراد ممکن است از توانایی مشابه اما سبک های متفاوت برخوردار باشند. این نظریه 12 سبک تفکر را توصیف می کند که در 5 بعد از یکدیگر متمایز می شوند:کارکردها، شکل ها، سطوح، حوزه ها و گرایش ها.

  در نظریه خود مدیریتی ذهنی، سبک های تفکر بر اساس کارکرد به سبک های قانونی، اجرایی و قضایی تقسیم می شوند(ژانگ[4]،2001).  با توجه به اینکه سبک های تفکر در افراد  متفاوت است،  بنابراین شناختن مفهوم سبک های تفکر از اهمیتی ویژه برخوردار است و امروزه رشد و ارزشیابی سبک های تفکر، یکی از کارکرد های اساسی تعلیم و تربیت است(استرنبرگ، 2001). علاوه بر اینکه سبک های فرزند پروری والدین بر سبک های تفکر فرزندان دارای تاثیراتی است، به فرزندان می آموزد که در مواجهه با شرایط و مسائل مختلف از راهکارهای مختلف استفاده کنند و سبک های حل مسئله منحصر به فرد خود را داشته باشند(هیبتی، 1381).

  حل مسئله فرآیندی شناختی، رفتاری و مبتکرانه است که فرد به کمک آن راهبرد های سازگارانه برای مشکلات روزمره شناسایی و ابداع می کند (نزو[5]،1987؛ به نقل از کسیدی و لانگ[6]، 1996).

   نزو (1987) شش سبک حل مسئله را معرفی کرده است، شامل: خلاقانه، اعتماد،گرایش، درماندگی، مهارگری و اجتناب. سبک حل مسئله خلاقانه نشان دهنده ی برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع بر حسب موقعیت مسئله ساز است. سبک اعتماد در حل مسئله بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است و سبک گرایش نگرش مثبت به مشکلات وتمایل برای مقابله رودر رو با آنهاست و سبک درماندگی بیانگر بی یاوری فرد در موقعیت های مسئله ساز می باشد. همچنین سبک مهارگری در حل مسئله به تاثیر کنترل کننده های بیرونی و درونی در موقعیت مسئله ساز اشاره دارد و در نهایت سبک اجتناب گویای تمایل به نادیده گرفتن مشکلات به جای مقابله رودر رو با آنهاست. که کسیدی و لانگ  ( 1996) سه سبک نخست  را شیوه های حل مسئله سازنده و سه سبک بعدی را شیوه های حل مسئله غیرسازنده نامیده  است.

  برت[7] (2005) در مطالعه خود به این نتیجه رسید که نوع روابط نقش های مختلف در خانواده، منجر به بروز رفتارهای متفاوت از سوی فرزندان در عرصه ی اجتماعی خواهد شد و از  جمله اینکه تفکر کودکان و نوع سبک های تفکر آنها راشکل می دهد و نیز بیان نمود که بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر فرزندان آنها ارتباط وجود دارد. در همین راستا هرز و گون[8] (2012) در پژوهشی عنوان نمودند که بدون تردید کیفیت ارتباط والدین با فرزندان در شکل گیری شخصیت و رشد اجتماعی، عاطفی و عقلانی و نوع برخورد با مشکلات و نوع حل مسئله ، نقش و اهمیت فراوانی دارد و به رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله فرزندانشان اشاره نمودند.  از این  رو هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به سئوالاتی نظیر این سوال است که آیا بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله  دانش آموزان  مقطع متوسطه رابطه وجود دارد؟

  1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

   نظام تربیتی خانواده و یا به تعبیر دیگر روش های فرزند پروری یکی از عوامل مهم در شکل گیری شخصیت کودک است (جهانشاهی و قوام، 1386). مطالعات  بسیاری از جمله مطالعات هیبتی(1381)  نشان می دهد که فرزند پروری حساس و پاسخگو باعث رشد مهارت های خود گردان کودکان می شود و  از طرفی  ناتوانی والدین در هماهنگ کردن رفتارهایشان با نیاز های کودکان باعث بروز رفتارهای باز داری زدایی و کنترل نشده در بعضی از کودکان می شود.

   بنابراین تردیدی نیست که خانواده اثر عمیق و پایدار در پی ریزی رفتار فردی کودک، برانگیختن روح زندگی و آرامش روانی او دارد. موضوع تاثیر شیوه های تربیتی و وقایع دوران کودکی و نقش اساسی آن در  زندگی آینده فرد جایگاه مهمی دارد. بنابراین تاثیرات والدین و نوع ارتباطی که با فرزندان خود دارند و به بیان دقیق تر نوع سبک ها وشیوه های فرزند پروری آنها در آینده فرزندان تاثیر گذار است(حسینیان و کلانتری ،1387). پس مطالعه در خصوص شیوه های فرزند پروری والدین، کاری خالی از لطف نیست.

  نتایج پاره ای از  پژوهش ها از جمله پژوهش بورشن[9] (2003) نشان داده است که یکی از شاخص های مهم سلامت روانی، توانایی حل مسئله و تصمیم گیری است. وی خاطر نشان کرد که تشخیص به موقع موقعیت مسئله مدار یکی از معیارهایی است که به واسطه آن می توان سطح تندرستی افراد را برآورد کرد و همچنین با آموزش سبک های حل مسئله کارآمد می توان تا حدی بسیاری به افراد در شرایط مختلف و به خصوص شرایط استرس زا سلاحی برای موفقیت داد.

  در مورد اهمیت مطالعه سبک های تفکر می توان عنوان نمود که  طبق مطالعات احدی، خویینی، کریمی، دلاور و زری باف (1390) اگر ما به پیشرفت افراد امیدواریم،  باید سبک های تفکر آنها را مد نظر قرار دهیم  و نیز همخوانی بین سبک های تفکر و توانایی ها یک نیروی افزایشی ایجاد می کند که بسیار افزون تر از مجموع اجزای آن است. پس افرادی که تصور می شود از انجام کاری ناتوانند ممکن است به خاطر فقدان توانایی نباشد بلکه سبک های تفکر ، ناهمخوانی دارد.  بنابراین باید سبک های تفکر افراد را مد نظر قرار داد چرا که  سبک های تفکر در افراد از اهمیتی ویژه برخوردار است. ولی متاسفانه به دلیل ناشناخته ماندن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چه بسا که امروزه در دیدگاههای تعلیم و تربیت سبک های تفکر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا رشد و پرورش و ارزیابی تفکر یکی از کارکردهای اساسی تعلیم و تربیت است. شکست ها و موفقیت هایی که به توانایی ها نسبت داده می شود، اغلب ناشی از سبک های تفکر است. معلم باید بداند، عملکرد ضعیف دانش آموز همیشه به خاطر عدم توانایی نیست،  بلکه گاهی بخاطر عدم تناسب بین سبک های تفکر دانش آموز و انتظاراتی است که معلم از او دارد. استرنبرگ(1997)معتقد است در جوامع مختلف سبک های تفکر ارتباط متفاوتی با پیشرفت تحصیلی دارند.  برای مثال در جوامع غربی سبک های آزادمنشانه و قانون گذارانه، پیش بینی کننده مهمتری برای سبک های تفکرمی باشند و شناخت و به کارگیری سبک های تفکر و عوامل مرتیط با آن در دنیای آموزشی و حرفه ای امری لازم و ضروری است.

   

  [1] Zhank

  [2] Dias

  [3] Sternberg

  [4] Zhang

  [5] Nezu

  [6] Cassidy  & Long

  [7] Burt

  [8] Hers,  & Gone

  [9] Burtion

  The relationship between parenting styles and modes of thinking and problem-solving styles of students

  By: Hadi Somali

   

  Abstract
  The main objective of this study was to examine the relationship between parenting styles and styles of thinking and problem-solving styles in high school male students in Kermanshah. On the order of 348 persons between students and their parents using simple random sampling were selected. The information collected from questionnaires Bamrynd parenting practices, Sternberg and Wagner Thinking Styles Inventory and problem-solving style questionnaire Cassidy and Long was used. Pearson correlation test was used for data analysis. The results showed that the students 'thinking styles of parenting styles and styles There seems to think there is a significant relationship with students' problem-solving techniques. Between parenting practices and problem-solving styles of students, there is a significant relationship.

  Keywords: Parenting styles, thinking styles, problem solving styles and students

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

  فهرست:

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل اول.. 2

  کلیات پژوهش... 2

  1-1مقدمه. 3

  1-2بیان مسئله. 4

  1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش... 7

  1-4 اهداف پژوهش... 9

  1-4-1 هدف اصلی.. 9

  1-4-2اهداف فرعی.. 9

  1-5 فرضیه های پژوهش... 10

  1-5-1 فرضیه اصلی.. 10

  1-5-2فرضیه های فرعی.. 10

  1-6  تعاریف متغیر ها 10

  1-6-1 تعاریف مفهومی متغیر ها 10

  1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 11

  فصل دوم. 12

  مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش... 12

  2-1 شیوه های فرزند پروری.. 13

  2-1-1 تعاریف شیوه های فرزند پروری.. 13

  2-1-2 نظریه ها و دیدگاههایی درباره شیوه های فرزند پروری   14

  2-1-2-1 نظریه بامریند. 14

  2-1-2-2 الگوی شفر. 17

  2-1-2-3 دیدگاه السون. 18

  2-1-2-3 نظریه اریکسون. 20

  2-1-2-4 الگوی زیگلمن.. 21

  2-1-3 نگرش های فرزندپروری.. 24

  2-1-4 مزایای سبک فرزند پروری اقتدارانه. 25

  2-1-5 تاثیر شیوه های فرزندپروری مقتدارنه بر شایستگی فرزندان  27

  2-1-6 طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری.. 28

  2-1-7 فرهنگ و فرزندپروری.. 29

  2-2 سبک های تفکر. 30

  2-2-1 تعریف تفکر و سبک های تفکر. 30

  2-2-2 انواع سبک های تفکر. 32

  2-2-3 تفکر از دیدگاه جان دیویی.. 36

  2-2-4 تفکر از دیدگاه گیلفورد. 37

  2-2-5 مراحل تفکر منطقی در مواجهه با مشکلات.. 38

  2-2-6 سبک های تفکر از دید استرنبرگ.. 39

  2-2-7  رابطه هوش و تفکر. 40

  2-2-8 عوامل بستر ساز تفکر. 42

  2-3 سبک های حل مسئله. 43

  2-3-1 تعاریف  و مفاهیم سبک های حل مسئله. 43

  2-3-2 دیدگاه نزو در رابطه با حل مسئله. 46

  2-3-3 دیدگاه دزوریلا و گلدفرید در رابطه با حل مسئله. 47

  2-3-4 دیدگاه بدل و لناکس در رابطه با حل مسئله. 47

  2-3-5 فرآیند حل مسئله. 49

  2-3-6 نظریه های حل مسئله. 53

  2-4 پیشینه پژوهش های انجام گرفته. 56

  2-4-1 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور. 56

  2-4-2 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور. 57

  فصل سوم. 59

  روش پژوهش... 59

  3-1 طرح پژوهش... 60

  3-2 طبقه بندی متغیرها 60

  3-3 جامعه آماری پژوهش... 60

  3-4 نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری.. 60

  3-5 ابزار پژوهش... 61

  3-5-1پرسش نامه  شیوه های فرزند پروری.. 61

  3-5-2 پرسش نامه  سبک های تفکر. 61

  3-5-3پرسش نامه سبک های حل مسئله. 62

  3-6روش اجرا 62

  3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 63

  فصل چهارم. 64

  تجزیه و تحلیل داده ها 64

  الف) یافته های توصیفی.. 65

  4-1- فراوانی و درصد سبک های فرزندپروری والدین.. 65

  4-2- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های فرزندپروری   66

  4-3- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های تفکر. 66

  4-4- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های حل مسئله. 67

  ب) یافته های استنباطی.. 67

  4-5- ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های تفکر و سبک های فرزندپروری   68

  4-6- ضریب همبستگی پیرسون بین  شیوه های حل مسئله  و سبک های تفکر  69

  4-7- ضریب همبستگی پیرسون بین  شیوه های حل مسئله  و سبک های فرزند پروری   70

  فصل پنجم. 72

  بحث و نتیجه گیری.. 72

  5-1 تفسیر نتایج.. 73

  5-2 نتیجه گیری کلی.. 78

  5-3 محدودیت ها 78

  5-4 پیشنهادات.. 78

  5-4- 1 پیشنهادهای پژوهشی.. 78

  5-4-2 پیشنهاد های کاربردی.. 79

  منابع فارسی.. 80

  منابع لاتین.. 86

  منبع:

   

  منابع فارسی

  احدی،جمال؛ خویینی،زهرا؛ کریمی،علی اکبر؛ دلاور،سعید و زری باف، احمد.(1390).مقایسه انواع سبک های تفکر با میزان یادگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان دانشجویان دختر و پسر مدارس فنی حرفه ای شهرستان تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور تهران.

  اسفندیاری، علی. (1388). بررسی و مقایسه شیوه های فرزند پروری مادران مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار و تأثیر آن بر اختلالات رفتاری فرزندان، پایان نامه کارشناسی ارشد، انیستیتو روان پزشکی ایران، فصلنامه علوم روانشناسی ، سال دوم، شماره 3، 26-19.

  اسماعیل پورحسامی، فاطمه(1388). روابط والدین و فرزند و نقش آن درشکل گیری هویت، مجله تربیت، ماهنامه پرورشی وزارت آموزش وپرورش، انتشارات معاونت آموزشی، شماره 8 .

  امامی‌پور، سوزان و سیف ، علی اکبر. ( 1382). بررسی تحولی سبک های تفکر در دانش آموزان و رابطه آن ها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی ، فصلنامه نوآوری های آموزشی ، تهران .

  آزادی، شهدخت. (1389). بررسی رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین با کمرویی دختران شهرستان نورآباد سال تحصیلی 82-81 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه الزهراء.

  بخشی،احمد.(1387). رابطه باورهای خودکارآمدی و سبک های حل مسئله در دانشجویان ،مجله روانشناسی سال دهم،شماره 32، ص 35-56.

  برهمند، اوشا(1389). بررسی رابطه بین مزاج، سبک فرزندپروری و مشکلات رفتاری میان کودکان پیش دبستانی درشهر تبریز، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی

   پور فرج عمران ، مجید (1387).  بررسی رابطه بین خلاقیت ، هوش هیجانی و سبک های تفکر . اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و مدیریت نوآوری در ایران .

  پوراحمدی، رضا و مهرابی، مریم .(1388). بررسی اثر کوتاه مدت آموزش برنامه ی فرزندپروری مثبت بر تغییر شیوه های فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای ، فصلنامه خانواده پژوهی ، سال دوم، شماره 8، 23-16.

  جهانشاهی، ناهید،ابراهیمی قوام،صغری.(1386). بررسی تطبیقی رابطه بین سبک تفکر با سن، جنسیت،رشته تحصیلی و میزان تحصیلات و شیوه های فرزند پروری والدین معلمان مقاطع سه گانه ابتدایی،راهنمایی، متوسطه، فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی دوره ی چهارم، شماره 2،پاییز 86.

  حسینی نسب، علیرضا. (1387). بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با خودکارآمدی و سلامت روانی دانش آموزان، مطالعات تربیتی و روان شناسی ، سال دوم، شماره 37 ، 7-2.

  حسینیان،اکبر،پورشهریاری ،رضا و کلانتری، قاسم.(1387). سبک های فرزند پروری، چاپ دوم، تهران: نشر و پژوهش دادار.

  حمیدی زاده،محمد رضا.(1382). بررسی رفتار وسازه  سبک های حل مسئله نیروی انسانی دانش گرا .مجله مدیریت و توسعه.6و61،15_25.

  رحمانی، فرناز . (1387).  ارتباط شیوه تربیتی والدین با میزان مشکلات رفتاری دانش آموزان، مقاله پژوهشی، مهر

  رضایی، محمد. (1389). بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزند پروری مادران با بلوغ اجتماعی دانش آموزان مدارس راهنمائی منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 76-75، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

  رضایی،خدادخواه.(1388). بررسی تحلیلی سبک های تفکر و عملکرد مدیران مدارس متوسطه . شهر شیراز . پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز.

  رضوی، ع ؛ شیری ، ا . ع. (1384). بررسی تطبیقی رابطه بین سبک های تفکر دختران و پسران دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی آنان ، فصلنامه نوآوری های آموزشی شماره‌ی 12 ، تهران .

  زارع ، حسین ؛ آخوندی ، نیلا و اعراب شیبانی ، خدیجه ( 1390 ). رابطه‌ی سبک های تفکر با خلاقیت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ، اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت ، تهران.

  زارعان، معین و بخشی پور رودسری،حسین.(1386).بررسی رابطه سبک های  فرزند پروری با سبک های حل مسئله در دانش آموزان مقطع متوسطه،مجله روانشناسی ،شماره 34.

  زارعان،مصطفی،اسدالله پور،امین و بخشی رودسری،عباس.(1386). رابطه هوش هیجانی و سبک های حل مسئله با سلامت عمومی. مجله روانپزشکی بالینی ایران.13و2،166_172..

  سروقد،اکرم، رضایی،عبدالله و معصومی،احمد.(1389).پیش بینی خلاقیت از سبک های تفکر در دانشجویان ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور تهران.

  سروقد،سیروس ودیانت،عارفه سادات.(1388).مقایسه سبک های یادگیری و شیوه های حل مسئله دانشجویان دختر و پسر گرایش های علوم انسانی ،علوم پایه و فنی مهندسی .فصل نامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی .2و4،77_92.

  سلطانی امرآبادی ، مرضیه (1381). بررسی رابطه بین خلاقیت وسبک های تفکر و شیوه های مقابله با استرس در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان . پایان نامه کارشناسی ارشد . فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران .

  سلگی، زهرا (1390). بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت .

  شریفی درآمدی ،پرویز.(1384).تاثیر آموزش سبک حل مسئله به میزان عزت نفس دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری .فصل نامه ی نوآوری های آموزشی.14و4،38_62.

  شکری ، امید؛ کدیور ، پروین؛ فرزاد ، ولی الله و دانشورپور ، زهره .( 1387). رابطه ‌ی سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان . فصلنامه تازه های علوم شناختی ، شماره‌ی 30، تهران .

  صادق خانی، اسدالله. (1391). مقایسه شیوه های فرزندپروری مادران دانش آموز پسر 7 تا 9 سال دوره ی ابتدایی با اختلال یادگیری، فصلنامه افراد استثنایی ، سال سوم ، شماره 6 ، 23-12.

  صدری، سید جلال . (1392). مقایسه شیوه‌های فرزندپروری و کارکرد خانواده در خانواده‌های بدسرپرست دارای اختلالات رفتاری و عادی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 7، شماره 2.

  فرضی ، مرجان. (1391).مقایسه شیوه‌های فرزند پروری مادران کودکان دارای اختلال های افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری و عملی با مادران کودکان عادی، مقاله پژوهشی در حیطه کودکان استثنائی، شماره 4و3.

  فطین حور، شهاب. (1391).بررسی رابطه اختلالات رفتاری با شیوه‌های فرزندپروری مادران در بین دانش آموزان پسرکلاسهای چهارم و پنجم ابتدائی شهر اردبیل در سال تحصیلی 75-74،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی،دانشگاه تربیت معلم.

  قلتاش ،عباس ،صالحی ،مسلم و خادم کشاورز ،مریم.(1388). بررسی سبک های حل مسئله وترس از ابراز وجود در نوجوانان مبتلا به اختلال رفتار هنجاری.فصل نامه روانشناسان ایرانی.3و1،44-68.

  لیل آبادی، لیدا .(1392).بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و شیوه‌های فرزندپروری مادران عادی و مبتلا به اختلال سلوکی در مدارس ابتدائی، فصلنامه رهیافتی نو در روانشناسی، سال دوم، شماره 3. 26-15.

  محرابی، شهربان . (1389). مقایسه میزان اختلالات روانی دختران نوجوان با توجه به شیوه های فرزندپروری والدین در دبیرستان های شهرستان جیرفت ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه .

  محمدی ،نورالله و حاجی علیزاده ،کبری.(1387).بررسی سبک های حل مسئله و ترس از ابراز وجود در نوجوانان مبتلا به اختلال رفتار هنجاری .فصل نامه روانشناسان ایرانی .3و3،42_50

  محمدی،فریده.(1377).بررسی شیوه حل مسئله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه فردوسی مشهد.

  محمدی،محمد و حاجی علیزاده،عرفان.(1387).بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی ،مسند مهارگذاری با موفقیت تحصیلی ،مجله روانشناسی شماره 31 ،ص 44-47.

  محمودی ،علی و واحدی ،حسین.(1386).بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسئله در زندانیان مجرم. دوماهنامه ی علمی پژوهشی شاهد.16و34،61-69.

  مهرافروز، حجت الله. (1390). بررسی رابطه بین نگرش نسبت به شیوه‌های فرزندپروری مادر (اقتدار، منطقی، استبدادی، آزادگذاری)، مکان کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدائی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

  ناطقیان، سارا ( 1387) پبینی خلاقیت از سبک های تفکر در دانشجویان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روان 10-

  هیبتی،علیرضا.(1381). بررسی تطبیقی رابطه بین سبک های فرزند پروری و رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان.تازه های علوم شناختی،سال 8،شماره 2، 44-52.

  هیبتی،علیرضا.(1381). بررسی تطبیقی رابطه بین سبک های فرزند پروری و رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان.تازه های علوم شناختی،سال 8،شماره 2، 44-52.

  یوسفی، آیت الله. (1389). رابطه شیوه‌های فرزند پروری با مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان ابتدائی شهر اسفراین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

   

  منابع لاتین

  Anagold A, Costello E, Erkanli A.(2013). Comorbidity. J Child Psychol Psychiatry; 40: 57-97

  Barbara M, Richard R, Julie M, Robert G, Haward M. (2014).Conduct disorder and oppositional defiant disorder in national sample: Developmental epidemiology. J Child Psychol Psychiatry; 45: 609-21

  Baumrind, D. (2002). Parenting styles and adolescent development. In J. Brooks-Gunn, R.M.Lerner, & A. C.2:1-26.

  Bedell,J.r.&Lennoxe,s.s.(2012).Hand book for Communication and Problem_solving Skills Treaning.Pubication series of the department of pasychiatry

  Bradly SJ.(2013). Affect regulation and the development of psychology. New York: Guildford;: 361-91.

  Burt SA, Krueger RF.(2011). Parent-child conflict and the co-morbidity among childhood externalizing disorder. J Gen Psychiatry; 60: 505-13.

   Burt, K. G. (2005). Analyzing of the factors involved in technological problem- solving in a college technology education classroom. North Carolina State University.

  Burton, J.(2003). thinking styles and Accessing information on the World wide web, bangor, university college of North wales , Avaialable.

  Cassidy ,K & Long B. (1996). Gifts Differing: Understanding Personality type. Palo Alto: Davis-Black Publishing.

  Cassidy,T.&Long,G.(2009).problem solving style ,stress and psychological illness:Development of a multifactorial.British Journal of clinical psychology.35,256_277.

  Costin J, Lichte C, Smith AH, Vance A, Luk E.(2012). Parent group treatments for children with oppositional defiant disorder. AeJAMH; 3: 12-23

  Dias, L. (2005). Thinking styles and academic achievement among Hong Kong students. Educational research Gornal, 13(1), 4-62.

  Diaz, Y. (2005). Association between parenting and child behavior problems among Latino mothers and children. Unpublished Master Thesis, University of Maryland, Maryland. Disabilities. The Internet Journal of Mental Health, 1(2), 48-61.

  Durizalla,I.T.&Sheedy,F.C.(2011).The relation between social problem _solving ability and subsequent level of academic competence in college students, Journal of personality and social psychology .Vol,19.563_587.

  Dzurilla ,I,T.& change .F.(2009).The relation between social problem solving and coping . Cognitive therapy and Research.Vol ,19.563_587.

  Dzurilla,I,T.&Goldfried,M. R .(2008).Problem_solving and behavior modification .Journal of abnormal psychology .Vol,78,107_270.

  Dzurilla,T.J&Nezue ,A.M.(2007).Social Problem Solving in Adults.In :P.C.KendalyEditor.Advances in cognitive.Behavioral research and therapy (Vol, 1,P.P.207_274),New York Acodemic.

  Gardunio,e.L.H.(2009).The influence of cooperative problem solving on Gender difference in achoivement ,self –efficacy ,and attiude toward mathematic in gifedstudents.Gifted Child Quarterly,45.250-268.

  Glasgow, K (2009). Parenting style, adolescent`s attributions and educational outcomes in nine heterogeneous high schools. Journal of Child Development. Vol.68 (3), 507-529.

  Hanson ,K.M.,Mintz,L.B.(2014).psychological lealth and problem solving .self apprasical on order odults. Jurnal of counseling ,Psychology.44,433-442.

  Hers, E& Gone .H. (2012). The influence of cooperative problem solving on Gender differences in achievement, self-efficacy, and attitudes toward mathematics in gifted students. Gifted Child Quarterly, 45, 250-268.

  Hoga  ,D. (2012). Social Problem _Solving deficts dependency and depetssive symptom Cognitive Therapy and Resarch .Vol,19,147_158.

  Holstein T.(2014). Rigidity in parent-child interaction early childhood. J Abnorm Child Psychol; 32(4): 595-607.

  Ivanoff,A.Smyth,I,N.Grochowski,S.Long,I,S.&Kelin,E.k.(2009).Problem_Solving and suicidality among prison imates,Another look at state Versus traite.Jurnal of personality and Social Psychology.Vol,6,970-973.

  Kagan J, Conger JH, Mussen PH.(2013). [Child development and personality]. Tehran: Mad. 3:325-350.

  Kant,G.L.Dzurilla,T.J.Maydeu-Olivavs,A.(2010). Social problem _solving as a mediator of stress _related depression and anxiety in middle_ aged and elderly community residents .Cognitive Therapy and Research.Vol,27,73_96.

  keras , Kelly (2012). From Sternberg, a new take on what makes kidsTufts – worthy.Tufts Daily, November.

  Largo_Wight,E.(2014).Gender differences in problem solving abilities:Implication for health promotion.Department of Health Education &Behavior,University of Florida.,F .L .Groom 5,Stadium aroad,Gainesville,E.L ,326,392_0583.

  lobart, Y. S. & Chann. L. (2014). The Relationship among creative, critical Thinking and Thinking Style in Taiwan ltinght School Students. Journal of instructional Psychology

  Lumbe, J. (2013). thinking styles and Accessing information on the World wide web, Bangor, university college of North Wales , Available.

  Mash EJ, Barkley RA. Child psychopathology.(2012). 1st ed. New York: Guildford;: 108-48.

  Petersen, K. (2010), The encyclopedia on adolescence New York: Garland Publishing. International Congress on Culture and Religious Thought; 3: 746-758.

  Reinhold, Zig_Zag.(2008). Problem Solving Madel .http://www .personalitypathways.com/article /problem solve.html.

  Sanders MR. (2012).Triple p-positive parenting program: A population approach to promoting competent parenting. AeJAMH; 2(3): 1-17.

  Sternberg, R. J(2002). Mental self Government: A Theory of Intellectual styles and their development, human development, 31, 197 – 224. 21-

  Sternberg, R. J.(2005). Mental self Government: A Theory of Intellectual styles and their development, human development

  Sternberg, R.J. 8 Grigorenko, E.L.(2002): Teaching for successful intelligence. Arlington Heights, I.L: skylight.

  Sternberg, R.J.(2003). A three facet model of creativity in R.J.Sternberg(ED).The nature ofCreativity Cambridge: Cambridge University Press.

  Sternberg,r.j.(2009). Thinking styles. network. comb ridge university press.

  Sternberg. R. Wagner, R. K (2005) Thinking styles Inventory. Yale University Unpublished test.

  Tullet, A.D.(2011).the thinking style of the managers of multiple projects:Imiplications for problem solving when managing change .International Jurnal of Project Management .14(5):281_287.

  Vertly, E. and Eyvinson, A.(1987). The stress process, self-efficacy expectations, and psychological health. perssonalihy and Individual Differences, 37, 1033-1043.

  Vilder , C & watt. M. (2002). Applying psychological type and "gifts differing" to organizational change. Journal of Organizational Change Management 15 (5): 502-511.

  Zhang ,l. (2014( Revisiting the predictive power of thinking styles for Academic performance . The Journal of psychology Interdisciplinary and Applied . 132 , 4 July 2004

  Zhang, L. F. (2001). Relationship between thinking styles inventory and process Question. Personality and individual. Differences.21.840-850.

  Zhang. Li – Fang. (2012). Thinking Styles and big Five Personality traits revisited Journal Elsevier Personality and individual difference 40.

  Zhang. Li – Fang. (2013). Thinking Styles and modes of Thinking: implications for education and research Journal of Psychol 2002 May 136

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک

Follow Us On: