امتیاز کاربران: 

پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

word
124
1 MB
29881
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۲,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: علوم تربیتی(M.A)

  گرایش: مدیریت آموزشی

  چکیده

   هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش بندرعباس که تعداد آنها در سال 1393 به 402 نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور نمونه ای به حجم 181 نفر براساس فرمول کوکران تعیین گردیده است که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه که، شامل پرسشنامه 21 گویه ای تسهیم دانش بر اساس مدل نانسی دیکسون(2000)، 15 گویه ای رفتار شهروندی( اورگان) و 30 گویه ای خلاقیت سازمانی( رندسیپ)  برای گردآوری داده ها استفاده شد. داده ها بعد از گردآوری به کمک آماره‌های توصیفی و آمار استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه آنالیز شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی رابطه معنادار وجود دارد، همچنین بین خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی رابطه معنادار وجود دارد و بین ( انتقال سریالی، خبره، نزدیک، دور و استراتژیک) و رفتار شهروندی رابطه معنی داری دیده شد.

   

  کلید واژه: تسهیم دانش، انتقال سریالی، انتقال پنهان، انتقال آشکار، انتقال استراتژیک، انتقال خبره، خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی

  مقدمه

       هر چند اولین بار واژه رفتار شهروندی سازمانی[1] بوسیله اورگان[2] و همکارانش در سال 1983 به کار گرفته شد ولی قبل از او افرادی همچون کتز[3] و کاهن[4] با تمایز قایل شدن بین عملکرد نقش و رفتارهای نوآورانه و خود جوش[5] در دهه هفتاد و هشتاد میلادی و قبل از انها چستر برنارد[6] با بیان مفهوم تمایل به همکاری[7] در سال 1938 میلادی این موضوع را مورد توجه قرار دادند. اورگان رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است (مقیمی، 1384)، همچنین معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی رفتار فردی و داوطلبانه است اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود( اسلامی و سیار، 1386).

         آداب اجتماعی، وجدان کاری و نوع دوستی به عنوان مولفه های کمک کننده فعال و مثبت در رفتار شهروندی مطرح شده اند. آداب اجنماعی به عنوان رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد، وجدان کاری رفتاری است که فراتر ازالزامات تعیین شده بوسیله سازمان در محیط کار می باشند. نوع دوستی عبارت است از کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان، جوانمردی و نزاکت مولفه های هستند که بیانگر اجتنا ب  از وارد نمودن خسارت به سازمانند. جوانمردی عبارتست از تمایل به شکیبایی در مقال مزاحمت های اجتنا ب ناپذیر و اجحافهای کاری بدون این که گله و شکایتی صورت پذیرد. در حالیکه نزاکت درباره اندیشیدن به این است که چطور اقدامات افراد بر دیگران تاثیر می گذارد(حقیقی، 1389).

     اما سازمان ها باید محیطی برای اشتراک، انتقال و تبادل دانش در میان اعضا به وجود آورند و افراد را در جهت مفهومی کردن تعاملات خویش آموزش دهند. با توجه به افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی سازمان ها، ایجاد تفکر سیستمی و بینش مشترک در سازمان و همچنین برقرای یادگیری سازمانی و تبدیل یادگیری فردی به سازمانی احساس می شود، از این رو اگر بتوان مجموعه هایی از عناصر از قبیل ساختارها، روش ها، راهبردها، فرایندها، و منابع انسانی را با الگوی مطلوب یادگیری سازمانی تطابق و سازگاری داد، بهتر می توان در مقابل رقابت های سازمانی از خود واکنش نشان داد(قلتاش، جاودانی و سینا، 1390).

         بعلاوه سازمان ها برای بقای محیط متلاطم امروز که تنها تغییر را در خود ثابت می بینند، باید نوآور باشند و به کسب یا حفظ برتری بپردازند و برای کسب این برتری باید سریع عمل کنند(انوری،2007). خلاقیت در هر سازمانی مبتنی بر نظم منطقی و تابعی از خلاقیت افرادی است که نظام از آنها تشکیل شده است.  برای شکوفایی خلاقیت نیاز به فضای مناسب برای پرداختن و ایجاد ایده های نودر کارکنان آن می باشند( طارق خلیلی، 1383). شاید بتوان یکی از موانع خلاقیت در سازمان عدم به اشتراک گذاری دانش بین کارکنان یک سازمان دانست. زیرا تامین اهداف سازمان ها یه میزان مطلوب، مستلزم استفاده صحیح از قابلیت ها و توانمندی های نیروی انسانی وهمچنین فراهم نمودن امکانات برای پرورش استعداد ها و در نهایت افزایش بهره وری سازمان می شود(طبرسا و اورمزدی، 1387).

          اهمیت اشتراک و خلق دانش جدید، در رفتار شهروندی کارکنان در سازمان ها و شرکت ها بر  اهمیت سرمایه گذاری وسیع در این زمینه تاکید می کند، و این اشتراک دانش نه فقط در حیطه های علمی و فنی، بلکه در حوزه منابع انسانی نیز بسیار مفید واقع شده است. دانش در این شرکت ها به عنوان یک منبع قدرت و مدیریت دانش در جهت پیوند آنهایی که سئوال دارند، و آن هایی که جواب این سئوالات را در اختیار دارند، مورد توجه قرار گرفته است.   مدیریت دانش، ایجاد بسترهای خلاقانه و نوآورانه را برای این شرکت ها به همراه داشته است(پیرویسیانی، 1389).

   

  12 بیان مسأله

        نیروی انسانی که امروزه از آن به عنوان سرمایه انسانی[8] یاد می کنند یکی از مهمترین سرمایه های هر سازمانی است  که کیفیت آن می تواند در رشد و تعالی سازمان نقش بسزایی داشته باشد و با توجه به پیچیدگی های آن مباحث مختلف در ابعاد رفتاری در حال ظهور می باشد که یکی ازآنها در سال های اخیر موضوع رفتار شهروندی می باشد که به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داو طلبانه از خود بروز می دهند( سام بند و انگویی ، 1389).

            درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ما بین محققان توافق نظر وجود ندارد. در این زمینه در تحقیقات مختلف به ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است(مستبصری و نجابی، 1387). که شاید بتوان معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده درباره مولفه های رفتار شهروندی سازمانی توسط اورگان دانست که در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته و عبارتند از: آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و نزاکت می باشد.

     دانایی فرد، خائف الهی و حسینی(1390)، در بررسی تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی،  ارتباط معنی دار بین رفتارشهروندی و ابعاد آن(بجز جوانمردی) و تسهیم دانش گزارش کردند. نتایج رگرسیون نیزنشان داد که، رفتارشهروندی4/18% از واریانس تسهیم دانش را پیش بینی کرده است.  امروزه در کشورهای مختلف جهان و از جمله ایران، مدیریت دانش مقوله ای مهم تر از خود دانش محسوب می شود، و سازمان ها به دنبال آن هستند، تا چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت های فردی و گروهی، تبیین و روشن نمایند. بنابراین در این هزاره سوم اجرای مدیریت دانش ضروری شده، و مؤسسه ها باید با برنامه ریزی برای اجرای آن اقدام کنند(قلتاش، جاودانی و سینا، 1390).

       بهبود تسهیم دانش بین افراد در سازمان و همچنین بین افراد و سازمان به منظور ایجاد مزیت رقابتی می باشد. تسهیم دانش موثر بین اعضای سازمان منجر به کاهش هزینه ها در تولید دانش و تضمین انتشار بهترین روش های کاری در داخل سازمان شده و سازمان را قادر به حل مسائل و مشکلات خود می نماید، در این رابطه مجاب کردن افراد برای انتقال دانش خود به دیگر همکاران و نحوه صحیح این انتقال بسیار حائز اهمیت است

             برطبق مدل نانسی دیکسون[9](2000)  پنج شیوه اصلی تسهیم دانش را؛ شامل:1- انتقال سریالی، نوعی از انتقال دانش است، که دانش ضمنی و صریح که در یک حوزه  یا زمینه بدست آمده برای استفاده بعدی به حوزه یا زمینه دیگر انتقال داده می شود.2- انتقال آشکار، شامل انتقال صریح و اطلاعات خاصی که یک تیم برای برای انجام یک وظیفه لازم دارد به تیم دیگری که همان وظیفه را انجام می دهد انتقال داده می شود. 3-انتقال پنهان، به تسهیم دانش بین تیم ها در یک سازمان اشاره دارد. 4-انتقال استراتژیک، عبارت است از انتقال دانشی که بر کل سازمان اثر گذار است؛ و  5-انتقال خبره عبارت است از بدست آوردن دانش صریح از خبرگان و متخصصان می باشد. هر کدام از اینها  بسته به اهداف، متد ها وروشی که بکار گرفته می شوند، فرق دارند(محمدی فاتح، سبحانی و محمدی، 1385).

           طبق پژوهش های انجام شده از جمله، مصطفی نژاد و همکاران(1389)، رابطه بین خلاقیت و رفتار شهروندی سازمانی اشاره شده است. خلاقیت به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام مراحل زندگی مطرح است و عبارت است از، تحولات دامنه دار و جهتی در فکر و اندیشه انسان به طوری که حائز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی به طرق جدید می شوند. تلاش های خلاقیت وسیله ای برای نوآوری است. خلاقیت بیشتر یک فعالیت ذهنی و فکری است ونوآوری بیشتر جنبه عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی نوآوری است(آقایی فیشانی، 1387).

           تعریف های گوناگونی برای خلاقیت وجود دارد که هر یک بیانگر دیدگاه ویژه ای هستند از جمله، رابینز[10] (1991) خلاقیت را به معنای ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده ها می داند، لوتانز[11] (1992) خلاقیت به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافت های افراد و یا گروهها در یک روش جدید می دانست(انوری،2007).

          عدم تسهیم دانش و به کارگیری مجدد دانش تولید شده در تجربیات و سرمایه های فکری و دانشی موجود در هر سازمانی، در حقیقت هدر دادن هزینه ها و نشان دهنده ی عدم بهره وری در این سازمان ها می باشد. مدل های مدیریت دانش، درچنین فضایی و با هدف تأثیر گذاری بر شناسایی، خلق، ذخیره سازی، بازیابی، تسهیم و به کارگیری دانش مورد نیاز در سازمان به وجود آمدند. فراگرد مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا مأموریت خود را به خوبی انجام داده و به چشم انداز و اهداف خود دست پیدا کنند(هاشمیان بجنورد، 1386).

      همان گونه که مشخص است در هیچ یک از تحقیقات انجام شده در ارتباط موضوع پژوهش موردنظر، به طور صریح، به بررسی رابطه سه متغیر مورد نظر به صورت همزمان پژوهشی انجام نگردیده است، و با توجه به اهمیت این مسئله جای بحث و تحقیق بیشتر را می طلبد. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که آیا بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش وپرورش شهرستان بندرعباس  رابطه وجود دارد؟ تا در جهت رفع خلا تحقیقاتی ذکر شده گام هایی برداشته شود.

   

  13 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

       بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به رفتار افراد از جمله کارکنان در سازمان و جامعه نیاز فراوان دارد، و در این میان لازم است به مسائل و مشکلات مهمی که به نحوی بر رفتار شهروندی آنها موثر است یا لطمه می زند توجه لازم مبزول گردد.

          رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی می باشد که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان و مدیران تاکید دارد و بروز چنین رفتاری در سازمان نیازمند داشتن یک راهبرد رفتار شهروندی سازمانی و تقویت آن در بین کارکنان می باشد تا بتوان یک محیط هم راه و همگرا در جهت رسیدن به اهداف سازمان را ایجاد نمود و با گسترش رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن  که بیشتر بار اخلاقی دارند تعا لی سرمایه انسانی و به پشتیانی آن تعالی سازمان را رقم زد(حقیقی و میرزاده، 1389).

  در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمان ها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل می­گیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهره گیری بهینه از منابع و سرمایه هایی هستند که تحصیل آنها هزینه ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره ورترین طُرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی های خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است. باتمان و ارگان(1983) اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می‌دانند که ورای الزامات سازمانی است( هندسون[12]، 2006).

        شهروند خوب سازمانی یک تفکر و ایده است و آن مشتمل بر رفتارهای متنوع کارکنان نظیر، پذیرش و بعهده گرفتن وظایف و مسئولیت­های اضافی، پیروی از مقررات و رویه های سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، شکیبایی و تحمل نارضایتی و مشکلات در سرکار می‌باشد. بر پایه و اساس تئوری­ها و نظریه های سازمانی مسلماً رفتار شهروندی سازمانی به رقابت و عملکرد سازمان کمک می­کند، به علاوه رغبت و تمایل به رفتار شهروندی به علت رقابت های روز افزون جهانی، اهمیت نوآوری، انعطاف پذیری، بهره وری و پاسخگویی به شرایط بیرونی پیوسته در حال افزایش است ( دانایی فرد، خائف الهی وحسینی، 1390).

          تقویت رفتار شهروندی مانند هر رفتار دیگری که از ما سر می زند نیاز به ترغیب و تشویق دارد یکی از مواردی که می تواند دراین زمینه تاثیر گذار باشد سیاستها و اقدامات سازمانی می باشد. مدیران سازمانی باید با وضع سیاستها و راهبردهای مناسب در جهت شکوفاتر شدن رفتارهای شهروندی سازمانی تلاش کنند(عبداللهی، زرگرپور و مدیری، 1387).

        اکثر سازمان ها بخصوص سازمان های دولتی اهمیت مولفه های رفتار شهروندی در نهادینه کردن رفتارهای داوطلبانه و خدمات صادقانه می باشد، وقتی در سازمانی شرایط رفتارهای فراتر از چارچوب تعریف عملکرد سازمان را کارکنان می توانند انجام دهند، وجود داشته باشد. امکان خلاقیت و ابتکار برای انجام بهتر و یا روشی متفاوت تر فراهم خواهد شد. رابطه بین رفتارهای خلاقانه و رفتار شهروندی ارتباطی ناگسستنی و این پیوند منجر به ارتقای وضعیت سازمانها در کل و بخصوص ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس خواهد شد( مقیمی، 1385).

    انجام این تحقیق می تواند برای ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس به طور اخص، و سایر ادارات آموزش و پرورش استان و دیگر سازمان های دولتی به طور اعم، مفید واقع گردد. زیرا مسئولین مربوطه می توانند بررسی وضع موجود تسهیم دانش و خلاقیت کارکنان و شناسایی نارسایی های سازمان مزبور، با اتخاذ تدابیر مقتضی، در صدد بهبود و ارتقای رفتارشهروندی آنان برآیند.

   

   

  [1] -Organizational Citizenship Behavior

  [2] - Organ

  [3] - Katz

  [4] - Kahn

  [5] - Organizational Spontaneity

  [6] - Barnard

  [7] - Willingness Cooperate

  [8] - Human Capital

  [9] -Nancy Dixon

  [10] -Rabinz

  [11] -Lotanz

  [12]- Hodson

   

  Abstract

  The study explores relationship between Relationship Between Sharing Methods and Creativity Organizational With Citizenship Behavior Among Employees, Departments of Education City of Bandar Abbas. The purpose of study is functional and its method is correlative. Participants of the study are all Departments of Education City of Bandar Abbas and have been over 181 people in 1393. A group of 181 people are selected from the mentioned participants which is based on statistics. To collect data ,tree questionnaires applied in this study that consist of 21 items on sharing science based on Nancy Dickson model(2000), 15 items on Citizenship Behavior(Organ) and 30 items on Creativity Organizational(Ransip). After collecting, the data were analyzed by descriptive statistics, multiple regression and correlative deductive statistics of Pierson. The results illustrated that there is a significant relationship among Sharing Methods and Citizenship Behavior, illustrated that there is a significant relationship among Creativity Organizational With Citizenship Behavior. Also between  (serial transmission, critic, close, remote and strategic) and Citizenship Behavior

  Keywords: sharing methods of science, serial transmission, critic transmission, strategic transmission, close transmission and remote transmission, Creativity Organizational, Citizenship Behavior

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

  فهرست:

   

   

  عنوان                                                                                                  صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه 2

  1-2- بیان مسأله اساسی.. 3

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 6

  1-4- اهداف تحقیق.. 8

  16........................................................................................ 1-4-1- اهداف اصلی تحقیق

  1-4-2-اهداف فرعی تحقیق.. 8

  1-5- سوالات تحقیق.. 9

  1-5-2- سوالات فرعی تحقیق.. 9

  1-6-فرضیات تحقیق.. 10

  1-6-1- فرضیات اصلی تحقیق.. 10

  1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق.. 10

  1-7- تعاریف متغیرها 11

  1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرها 11

  1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها 12

  1-8-  قلمرو تحقیق.. 13

  1-9 متغیرهای تحقیق.. 13

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  2-1- بخش اول مبانی رفتار شهروندی.. 16

  2-1- 1- رفتار شهروندی سازمانی.. 16

  2-1-  ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی.. 17

  2-1-3- عناصر رفتار شهروندی.. 18

  2-1-4- مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی.. 19

  2-1-5- عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 22

  2-1-6- پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی.. 23

  2-2- بخش دوم: مبانی نظری تسهیم دانش... 24

  2-3- بخش سوم: مبانی نظری خلاقیت شغلی.. 34

  2-3-3- تعریف خلاقیت... 36

  2-3-4- ضرورت و اهمیت خلاقیت... 36

  2-3-5- مدل های خلاقیت... 37

  2-3-6- ویژگی های افراد خلاق.. 37

  2-3-7- تاثیر خلاقیت فردی روی سازمان. 43

  2-3-8- کارهای لازم برای ایجاد خلاقیت و نوآوری گروهی.. 44

  2-3-9- اصول مدیریت برای نوآوری: 45

  2-3-10- شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری: 45

  2-3-11- روشهای افزایش خلاقیت... 46

  2-3-12- مدیریت تقویت خلاقیت در سازمان: 47

  2-4- بخش چهارم: پیشینه تجربی.. 47

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- مقدمه. 58

  3-2- روش انجام تحقیق.. 58

  ٣-3-  فرآیند تحقیق.. 60

  3-4-  جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 61

  3-5- ابزار جمع آوری داده ها 62

  3-6-روش تحلیل آماری ..................................................................................................65

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  4-1 توصیف داده‌ها 68

  ب- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن.. 69

  پ- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات... 70

  ج- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار. 72

  4-1-2 توصیف کمی متغیرهای تحقیق.. 73

  4-1-3 توصیف کیفی متغیرهای تحقیق.. 74

  4-2 بررسی فرض نرمال. 77

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  مقدمه: 92

  5-1- نتیجه گیری.. 92

  5-2- بحث: 93

  ۵-2-۱- فرضیه اصلی اول تحقیق: 93

  ۵-2-2- فرضیه اصلی دوم تحقیق: 94

  ۵-2-3- فرضیه فرعی اول تحقیق: 95

  ۵-2-4- فرضیه فرعی دوم تحقیق: 95

  ۵-2-5- فرضیه فرعی سوم تحقیق: 96

  ۵-2-6- فرضیه فرعی چهارم تحقیق: 96

  ۵-2-7- فرضیه فرعی پنجم تحقیق: 97

  3-5- محدودیت های تحقیق.. 97

  4-5- پیشنهادات تحقیق.. 98

  1-4-5- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 98

  2-4-5-  پیشنهادها برای تحقیق در آینده 100

  منابع انگلیسی: 105

  پیوست ........................................................................................................................................118

   

   

   

  فهرست بندی جداول

  عنوان                                                                                                  صفحه

   

  جدول 3-1. محتوای پرسشنامه تسهیم دانش... 64

  جدول 4-2 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن.. 69

  جدول 4-3 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات... 70

  جدول 4-5 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار. 72

  جدول 4-6 مقادیر شاخص‌های توصیف کمی متغیرهای تحقیق (181=n) 73

  جدول 4-7 توزیع فراوانی تسهیم دانش... 74

  جدول 4-8 توزیع فراوانی خلاقیت سازمانی.. 75

  جدول 4-10 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن  توزیع داده ها 78

  جدول 4-11 ضریب همبستگی بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی.. 79

  جدول 4-12 ضریب همبستگی بین خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی.. 81

  جدول 4-13 ضریب همبستگی بین انتقال خبره و رفتار شهروندی.. 82

  جدول 4-14ضریب همبستگی بین انتقال پنهان و رفتار شهروندی.. 84

  جدول 4-15 ضریب همبستگی بین انتقال آشکار و رفتار شهروندی.. 85

  جدول 4-16 ضریب همبستگی بین انتقال استراتژیک و رفتار شهروندی.. 87

  جدول 4-17 ضریب همبستگی بین انتقال سریالی و رفتار شهروندی.. 88

  جدول 4-18 خلاصه مدل. 90

  جدول 4-19 تحلیل واریانس... 90

  جدول 4-20 ضرایب... 90

   

   

   

   

   

  فهرست بندی نمودارها

  عنوان                                                                                                  صفحه

  نمودار ۳-۱. فرایند تحقیق.. 60

  نمودار 4-1 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت... 68

  نمودار 4-2 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن.. 69

  نمودار 4-4 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تاهل.. 71

  نمودار 4-5 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار. 72

  نمودار 4-6 نمودار پراکندگی تسهیم دانش و رفتارشهروندی.. 80

  نمودار 4-7 نمودار پراکندگی خلاقیت سازمانی و رفتارشهروندی.. 81

  نمودار 4-8 نمودار پراکندگی انتقال خبره و رفتارشهروندی.. 83

  نمودار4-9 نمودار پراکندگی انتقال پنهان و رفتار شهروندی.. 84

  نمودار4-10 نمودار پراکندگی انتقال آشکار و رفتار شهروندی.. 86

  نمودار4-11 نمودار پراکندگی انتقال استراتژیک و رفتار شهروندی.. 87

  نمودار4-12نمودار پراکندگی انتقال سریالی و رفتار شهروندی.. 89

  منبع:

  منابع فارسی:

  آذر، ع و مومنی، م.(1389). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: سمت.

  آغاز. ع ؛ نگین تاجی. ف.(1391). اعتماددرون سازمانی: عامل کلیدی در جهت تسهیم واقعی دانش، فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال هفتم، شماره 28، ص67-86.

  آقایی فشیانی، ف.(1387). بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر خلاقیت سازمانی در واحدهای صنعتی قم، مجتمع آموزش عالی قم، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی.

  اسلامی. ح؛ سیار.ا (1386). رفتار شهروندی سازمانی، مجله تدبیر، شماره 187 ، ص 56-59.

  احمدی، س.ع.ا و صالحی، ع.(1388). مدیریت دانش، مجله مدیریت دولتی، شماره 3و4، ص 1-160.

  احمدی، ع.ا؛ ایرانیان، س.ج و پارسانژاد، م.(1390). رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی/ سازمانی، سال دوم، شماره هشتم، ص 71-84.

  برزین پور، ف و اسدی، آ.(1390). ارائه چارچوب مفهومی ترسیم  نقشه دانش مبتنی بر استخراج عوامل کلیدی موفقیت، دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، دانشگاه علامه طباطبایی، ص 1-12.

  پیرخالقی، علی،(1384)، مبانی و روش های پرورش خلاقیت، تهران: انتشارات هزاره ققنوس.

  پیرویسیانی.گ.(1389). بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش، مطالعه موردی: سازمان مسکن و شهرسازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

  تقوی، م و شفیع زاده، ح .(1388). اصول و مبانی مدیریت دانش، فصلنامه رشد فناوری، سال پنجم، شماره 18، ص 40-58.

  جعفرزاده کرمانی. ز.(1387). زیرساخت های اشتراک دانش در آموزش عالی: بررسی گروه های آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی، دانشور، ص1-10.

  جلیلیان، ح.ر؛ مرادی، م و کاکایی ماموایی، ح.(1389). رهبری تحول گرا و خلاقیت کارکنان، دو ماهنامه توسعه ی انسانی پلیس، سال هفتم، شماره ی 32، ص60-78.

  حافظ نیا، ع.ر. (1389). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران : انتشارات سمت، ص 69-74.

  حسینی، م.س و موسوی، ز.(1391). تعیین سهم نسبی مدیریت دانش بر سلامت سازمانی در اداره کل تربیت بدنی و هیأت های ورزشی شهر اصفهان، پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم، شماره 3، ص 51-63.

  حقیقت جو. ز؛ فتاح. ن.(1387). خلاقیت مدیران، سلامت سازمانی و بهره وری کارکنان دانشکده های علوم پزشکی کشور، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره ی چهارم، شماره اول، ص 143-151.

  حقیقی. م. ع ؛ میرزاده. ل.( 1389).جایگاه عدالت در اسلا م و نقش ان در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی، مشکوه، شماره 108، ص 80-58.

  خادم حسینی، لیلا،(1386)، رابطه بین خلاقیت مدیران آموزشی و استرس شغلی دبیران مقاطع متوسطه و راهنمایی شهرستان ارسنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  خاکی، م.(1386).

  خانعلیزاده، ر؛ کردنائیچ، ا.ا؛ فانی، ع.ا و مشبکی، ا.(1389). رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی( مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس)، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 3، ص 21-45.

  خائف الهی، ا.ع و متقی، پ.(1386 ). ارائه الگوی فرایندی خلق دانش سازمانی: تبین نقش اعتماد در خلق دانش، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، دانشگاه تربیت مدرس، ص 20-31.

  دانایی فرد. ح؛ خائف الهی. ا؛ حسینی. س.(1390). تاملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهر سازی وزارتخانه راه و ترابری)، پژوهش های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره چهاردهم، ص 63-84.

  رضائیان، ع.(1381). نقش مدیر عالی دانش در مدیریت دانش، فصلنامه پیام مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، دوره دوم،  شماره 3 و4، ص 1-23.

  زندی. م.(1389). تعیین رابطه بین تسهیم دانش و عملکرد کارکنان در شرکت گاز استان کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  سام بند. م؛ انگویی. ف.( 1389). عدالت سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان، توسعه مدیریت، شماره 84 ، ص35-28.

  سیدجوادین، س.ر؛ عابدی، ا؛ یزدانی، ح.ر و پورولی، ب.(1392). بررسی نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان ها، مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 1، ص 105-118.

  سرداری پور، ع.؛ منتظری، م  و یوسفی، ح.(1392). بررسی رابطه تسهیم دانش و یادگیری سازمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزا اسلامی واحد سیرجان.

  شاهسواری. م.(1389).بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و تسهیم دانش در بانک سپه شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.

  شیخ مونسی، فاطمه؛ شهسواری، محسن؛ جعفرزاده، عاطفه و خادملو، محمد،(1389)، مقایسه بهره هوشی و خلاقیت در افراد مبتلا به اختلال دو قطبی و فرزندان آن ها با گروه کنترل، مجله علوم پزشکی مازندران، دوره بیستم، شماره 76، ص 55-60.

  صادقی مال امیری، منصور و رئیسی، محبت،(1389)، ارائه مدل مفهومی برای سنجش خلاقیت، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 30، ص98-112.

  صلواتی، ع.(1383). مدلی برای مدیریت دانش در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  ضرغامی، حمیدرضا؛ جعفری، مصطفی و اخوان، پیمان،(1390)، بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمان های پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره 4، ص 38-63.

  طبرسا.غ؛ رامین مهر. ح.(1389). ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 3، ص 03-117.

  طبرسا، غ.ع و اورمزدی، ن.(1387). تبیین و سنجش عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش مطالعه موری، شرکت نفت، مجله پیام مدیریت، شماره 26، ص 37-47.

  طبرساف غ.ع و رامین مهر، ح.(1389). ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 3، ص 103-117.

  عبداللهی.ا.م؛ زرگرپور. ح؛ مدیری، ع.(1387). ساخت و پیشنهاد یک نظام مدیریت دانش در سازمانهای مهندسی مطالعه موردی: قرب نوح، اولین همایش ملی توسعه قابلیت ها و ظرفیت های مهندسی در شرکتهای ایرانی.

  فاتح، ا؛ سبحانی، م.ص و محمدی، د. (1387). مدیریت دانش: رویکردی جامع (استراتژی، فن‎آوری، رفتار و تولید). تهران: پیام پویا، مجله پیام مدیریت، شماره 28، ص 135-148.

  فتحی زاده. ع؛  پاک طینت. ا؛ شهبا. م.ج.( 1390). بررسی میزان خلاقیت ونوآوری در سه اداره دولتی آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان شهرستان سیرجان و ارائه یک مدل پیشنهادی جهت افزایش خلاقیت و نوآوری در سازمان ها،  فصلنامه مدیریت، سال هشتم، ویژه نامه، 79-94.

  قلتاش. ع؛ صالحی. م؛ جاودانی. م و سینا. ح.(1390). رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش اعضاء علمی دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال هفتم، شماره اول، ص 70-75.

  قلیچ لی، ب .(1388). مدیریت دانش: فرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، ص 1-23.

  کشاورزی، ع.(1386). موانع و تسهیل کننده های تسهیم دانش در سازمان ها. مدیریت دانش، مرکز همایش های بین المللی رازی، ص 13و12.

  محمدی فاتح، ا.(1389). مدیریت دانش. چاپ سوم، انتشارات ترمه، ص 12-23.

  محمدی فاتح، سبحانی، محمدصادق و محمدی، داریوش.(1385). مدیریت دانش، مجله پیام مدیریت، شماره 26، ص 37-47.

  مستبصری.م؛ نجابی.ع،ر.(1387). فرسودگی شغلی عامل تعدیل کننده  در سازمان، مجله مدیریت تحول، شماره 3، ص 34-62.

  مصطفی نژاد،.ج؛ کریمی. س.ب؛ کریمی.ح؛ حسنی. م.(1390). بررسی رابطه خلاقیت و رفتار شهروندی سازمانی با کار آفرینی در بین معلمان دوره ابتدایی، اولین همایش ملی آموزش در ایران.

  مقیمی. س م.(1384). رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل، فرهنگ مدیریت، شماره 11، ص19-48.

  مقیمی. س.م.(1385). بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمان های دولتی، فرهنگ مدیریت، شماره چهارم، شماره سیزدهم، ص 171-192.

  مقیمی، س. م و رمضان، م.(1390). پژوهشنامه مدیریت، جلد دوم، انتشارات بهار، تهران.

  ملکی نیا، ع و بجانی، ح.(1388). مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده، ماهنامه تدبیر، سال بیستم، شماره 203، ص41-63. ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

  منوریان، ع؛ عسگری، ن و آشنا، م.(1386). ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان های دانش محور، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، دانشگاه اصفهان، ص 1-3.

  ناظم،ع.(1390).ارایهالگویساختاریسرمایهفکریبراساسیادگیریسازمانیدردانشگاهشهید بهشتی، مجله مدیریت دولتی، شماره 4، ص 121-134.

  نصر اصفهانی، ح و همکاران .(1387). بررسی ضرورت ها و چالش های استقرار مدیریت دانش در شرکت ملی گاز ایران، تهران، ص 24و25.

  نعمتی. م.ع؛ جمشیدی. ل.(1386). بررسی رابطه و تاثیر فرآیند تسهیم دانش و تجربه بر توسعه سرمایه اجتماعی در میان اعضای واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی، مرکز همایش های بین المللی رازی.

  نیسی.  ع؛ نمکی.ا.(1389). بررسی رابطه ی نشر دانش(تسهیم دانش) و سطوح یادگیری سازمانی بین کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ی ششم، سال 22-17، شماره 3و4، ص 171-192.

  یعقوبی. ن.م؛ مقدمی. م؛ کیخا. ع.(1389). بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 4، 65-96.

   

  منابع انگلیسی:

   

  -Adler P.S, Chen C.X.(2011).Combining creativity and control: Understanding individual motivation in large-scale collaborative creativity ,Accounting, Organizations and Society: 36( 2); 63-85.

  -Chae S, Seo Y, Lee K.C.(2013).Effects of task complexity on individual creativity through knowledge interaction: A comparison of temporary and permanent teams Computers in Human Behavior, In Press, Corrected Proof.

  -Castro C.B & Armario E.M & Ruiz  D.M,(2004), The Influence of Employee Organizational Citizenship Behavior on Customer Loyalty  , International Journal of Service Industry Management , 15(1): p1 .

  García-Morales V.J, Jiménez-Barrionuevo M.M, Gutiérrez-Gutiérrez L.(2012).Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation Original Research Article Journal of Business Research, Volume 65, Issue 7, Pages 1040-1050.

  -Hon A.H.(2011).Enhancing employee creativity in the Chinese context: The mediating role of employee self-concordance , International Journal of Hospitality Management: 30( 2); 375-384.

  -Lee D.J, Ahn J.H.(2007). Reward systems for intra-organizational knowledge sharing. European Journal of Operational Research. 180, 938–956.

  Matthews J, Shulman A.D.(2006). Questioning Knowledge Transfer and Learning  Processes Across R& D Project Teams.

  Nonaka  I , Takeuchi  H. (1995).The Knowledge Creating Co. New York, Oxford University Press, pp. 112-136.

  Shao Z, Feng Y, Liu L.(2012).The mediating effect of organizational culture and knowledge sharing on transformational leadership and Enterprise Resource Planning systems success: An empirical study in –

  China. Original Research Article, Computers in Human Behavior, Volume 28, Issue 6, P 2400-2413.

  -Organ  D.W, Podsakoff P.M & MacKenzie  S. B, (2005), Organizational Citizenship Behaviors: Its Nature, Antecedents, and Consequences: Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  -Organ D.W  & Konovsky  M, (1989), Cognitive Versus Affective Determinants of Organizational Citizenship Behavior, Journal of Applied Psychology, 74, 157-164

  -Organ D.W,(1990), Organizational Citizenship Behavior : The Good Soldier Syndrome , Lexington Book, Lexington, MA.- Organ  D. W,(1997),Organizational Citizenship Behavior: It’s Construct Clean-Up Time, Human Performance, 10: 85-97

  -Podsakoff  P.M, MacKenzie  S.B, Moorman  R. H & Fetter  R,  (1990), Transformational Leader Behaviors and Their Effects on Followers’ Trust in Leader Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior, Leadership Quarterly, 1(2), 107-142

  -Yan Y, Davison R.M.(2013). Employee creativity formation: The roles of knowledge seeking, knowledge contributing and flow experience in Web 2.0 virtual communities,Computers in Human Behavior: 29( 5); 1923-1932تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک

Follow Us On: