امتیاز کاربران: 

پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم

word
121
1 MB
29872
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۲,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:  مدیریت آموزشی M.A))

  چکیده:                                                                                                                                

  هدف این پژوهش مطالعه تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پایه ششم شهر بندرعباس بوده است.این پژوهش به روش شبه تجربی و استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه و گروه آزمایش صورت گرفت.جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان پایه ششم ناحیه دو شهر بندرعباس در سال تحصیلی 93-92 بوده اند که جمعا 2817دانش آموز،که از این تعداد  1484 دانش آموز پسر و 1333دانش آموز دختر بوده است که با شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای خوشه ای 80 دانش آموز از بین مدارس ابتدایی ناحیه 2 بندرعباس دو مدرسه پسرانه  دانش و دخترانه سید قطب جهت مطالعه  انتخاب که از هر مدرسه دو کلاس در یک پایه و به تصادف یکی بعنوان گروه گواه و دیگری بعنوان گروه آزمایش بعنوان نمونه تحقیق لحاظ گردیده اند.داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss  و روش کواریانس تحلیل گردید.نتایج و یافته های پژوهش حاضر حاکی از تایید فرضیه کلی تحقیق می باشد.یعنی روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهر بندرعباس تاثیر معناداری دارد.

  واژگان کلیدی: روش تدریس جیگ ساو، روش تدریس در حد تسلط، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم.

  مقدمه

  " به راستی که دل ها خسته می شوند، همان طور که بدن ها خسته می شوند، پس نوبرانه ها و تازه یافته های حکمت را برای این دل ها بجویید. " حضرت علی (ع)

  آینده ای که امروزه پیش بینی می شود از راه خواهد رسید. اگر ما بدانیم که آینده چگونه باید باشد، می توانیم بر آن تأثیر بگذاریم. فرزندان ما در کلاس های درس از روش هایی بهره می گیرند که پنجاه سال پیش به کار می رفت و اگر ما می خواهیم آنان را برای آینده آماده کنیم، باید درک درستی از روش های آموزشی نوین پیدا کنیم.

  از آن جا که قواعد علمی و دانش بشری دائماً در حال پیشرفت و جایگزینی هستند، ما باید به دانش آموزان مهارت های فراگیری علوم را هم بیاموزند تا هیچ گاه در تنگنا قرار نگیرند. یادگیری مشارکتی یا آموزش از طریق همیاری، رویکردی جدید در آموزش دنیاست که هدف های عمده آن عبارتند از: درگیر کردن دانش آموزان در فرایند یادگیری، از بین بردن حالت تک بعدی و معلم محور کلاس ها و ایجاد علاقه و انگیزه به یادگیری فعال در دانش آموزان. با توجه به تغییرات و پیشرفت های سریعی که در علوم روی می دهد، دانش آموزان ما نیازمند روش هایی هستند که از طریق آن ها به مهارت های یادگیری دست یابند تا خود بتوانند علوم را بهتر و سریع تر و همگام با پیشرفت ها بیاموزند. روش یادگیری مشارکتی یا آموزش از طریق همیاری دانش آموزان را در این امر یاری می دهد(جانسون و جانسون[1]، 2000).

        اﻣﺮوزه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن، داﻧﺶآﻣﻮزان، واﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان، و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻼکﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و پیشرفت تحصیلی فراگیران بستگی به کیفیت تدریس معلمان و بهره گیری از روش های تدریس فعال دارد .روشهای فعال تدریس به روشهایی اشاره دارد که بتواند فعالیتهایی دانش‌آموزان را تقویت و یادگیری را به یک جریان دو سویه تبدیل نماید  ( فضلی خانی ، 1378  )

  بنابراین معلم باید فراگیران را با مطالب یادگرفتنی درگیر سازد و راه و روش دانستن را به آنها بیاموزد نه اینکه صرفاً به انتقال اطلاعات و معلومات اکتفا کند .بعضی اوقات ، معلمان مطالب زیادی را تدریس می‌کنند ولی بعداً متوجه می‌شوند دانش‌آموزان می‌توانند حتی مقدار کمی از آنچه که را که مطرح شده است بازگو نمایند .راستی دلیل این امر چیست ؟ چرا، گاهی بعد از ارائه توضیح مفصل در مورد موضوعی فراگیران نمی‌توانند حتی بخش کوچکی از آن موضوع را بازیابی کنند ؟ چرا دانش‌آموزان بجای درک معنائی مطالب ، به حافظه خود فشار می‌آورند ؟

  در پاسخ به این سوالات می‌توان بی توجهی معلمان به روشهای یاددهی یادگیری یعنی به کار نگرفتن روشهای فعال در آموزش را دلیل اصلی قلم داد کرد .به همین ، دلیل ، کیفیت آموزشی در بسیاری از مدارس از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش‌آموز اغلب مطالب را حفظ ، و پس از پایان یافتن امتحانات آنها را فراموش می‌کند . بکارگیری روشهای فعال تدریس باعث می‌شود تا یادگیری تا عمق جان دانش‌آموزان رسوخ کند و نه تنها یافته‌ها و کشفیات خود را به سادگی فراموش نکنند بلکه در طول زندگی آن را به صورت کاربردی به کار ببرند . در این تحقیق نیز بدون غفلت از سایر متغیرهای مهم نظیر پیشرفت تحصیلی و... تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط دانش آموزان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و امید است که روزنه برای مطالعه و تحقیق بیشتر و گامی برای فرایند یاددهی و یادگیری باشد.

   

  جیگ ساو (تقسیم موضوع به بخش های مختلف)

  روش جیگ ساو یک متد ویژه مشارکتی است که نزدیک به سه دهه پیشینه موفقیّت و سودمندی را در ابعاد مختلف تربیت به همراه دارد، توانسته است در کاهش تضادها و نابرابری های نژادی، ایجاد جو مثبت و پویای یادگیری، نقش ارزنده ای را ایفا نماید(رابرت[2] ، 2007).

   روش جیگ ساو یکی از ویژگی های برجسته را نسبت به سایر روش های ویژه یادگیری مشارکتی دارد که درآن افراد، تیم های ویژه و تخصصی پیرامون آن قسمت از بحث یا موضوعی که انتخاب کرده اند، تشکیل می دهند و این امر فرصت ویژه ای برای تمرین مهارت مسئولیت پذیری و سایر مهارت های اجتماعی است(آرونسون[3]، 2000).

   این روش یکی از الگوهای روش تدریس مشارکتی است که برای محیط های آموزشی مناسب می باشد، و در سال ۱۹۷۸ توسط آرونسون به کار برده شد. در این روش فراگیران به گروه های ۴ تا ۵ نفره تقسیم می شوند. آرونسون گروه های ۶ نفره تشکیل داد، ولی امروزه با توجه به نتایج تحقیقات بسته به شرایط، تعداد اعضای گروه فرق می کند.

  روش جیگ ساو به وسیله اسلاوین در سال ۱۹۸۶ اصلاح شد در این روش دانش آموزان به گروه های ۴ یا ۵ نفره تقسیم می شوند. در این روش، کلیه دانش آموزان، یک مطلب مشترک نظیر یک فصل کتاب، یک داستان کوتاه یا یک زندگینامه را مطالعه می کنند در عین حال از هر دانش آموز خواسته می شود تا در مورد یکی از عناوین مطلب مورد نظر(یک بخش خاص)، مطالعه عمیق تری به عمل آورد. آن دسته از دانش آموزانی که در مورد یک عنوان مشترک مطالعه می کنند گروه های تخصصی تشکیل می دهند و یادگیری خود را در مورد آن موضوع عمیق تر نموده و بعد به منظور تدریس آموخته های خود به سایر اعضای گروه به تیم های خود باز می گردند. سرانجام، همه دانش آموزان در آزمون های انفرادی شرکت می نمایند و نمره هر گروه بر اساس میانگین نمرات اعضای آن گروه مشخص می شود و گروه هایی که به حد نصاب معین رسیده باشند موفّق به اخذ گواهینامه یا پاداش می شوند.

   

  روش تدریس یادگری در حد تسلط

  در یادگیری در حد تسلط اساسی ترین مفهوم "تسلط" است.تسلط به مقدار یادگیری واقعی یادگیرنده اشاره می کند.مفهوم تسلط به مفهوم مهارت هم نزدیک است.مهارت به کارآمدی فرد در استفاده از یادگیری هایش اشاره می کند.هر چند که تسلط به اثر بخشی فراید یادگیری در ایجاد یادگیری مطلوب اشاره می کند.اندرسون و بلاک می گویند،مهارت بدنبال تسلط می آید؛یعنی نخست شخصی باید ابتدا بر کاری تسلط یابد تا بعد در آن ماهر شود.یادگیرندگان از راه تمرین کردن یادگیری هایی که قبلا برآنها تسلط یافته اند مهارت کسب می کنند.بنابراین می توان گفت تسلط پیش نیاز مهارت است.

  کنترل میزان تسلطی که دانش آموز در فرایند آموزش بدست می آورد از طریق آزمون های مرحله ای تکوین و پایانی، تجمعی و تراکمی ،امکان پذیر است.

  بر طبق نظریه روزنشتاین عواملی که زمینه ساز تسهیل و فرایند یادگیری اند،عبارتست از:تمرین های گام به گام،تمرینات مبتنی بر مثال هایی درباره ی مهارت ها و مفاهیم جدید،گفتار های توضیحی درباره ی مواد مورد نظر برای یادگیری،تلاش برای تسلط بر مفهوم یا مهارت و دوری از بی صبری و تشریح مجدد نکات.معلم باید تلاش کند متناسب با نوع درس و زبان بازخوردهای مناسب را ارائه دهد.

   

   

  بیان مساله:

      پیشرفت تحصیلی عبارت است از موفقیت دانش آموزان در یک یا چند موضوع درسی(مثل: درک، فهم خواندن یا محاسبه عددی)، چنین پیشرفتهایی توسط آزمودنهای میزان شده تحصیلی اندازه گیری می شود. همچنین این اصطلاح بر پیشرفت فرد در کلاس، آنطور که در کار مدرسه ارزیابی می شود دلالت دارد(ماهر، 1376).

  پیشرفت تحصیلی به جلوه ای(نمایی) از جایگاه تحصیلی دانشآموزان اشاره دارد که این جلوه ممکن است بیانگر نمره ای برای یک دوره، میانگین نمرات در دوره ای مربوط به یک موضوع یا میانگین نمرات دوره های مختلف باشد. برای پیشرفت تحصیلی می توان ملاک های گوناگون را در نظر گرفت که مشهورترین آنها میانگین نمرات کلای می باشد.(پالسون، 1994).

  از پیشرفت تحصیلی به عناون یکی از شاخص های پیشرفت در نظام آموزش و پرورش مفهوم «انجام تکالیف و موفقیت دانش اموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص» یا «موفقیت دانش آموزان در امر یادگیری مطالب درسی» استفاده می شود. وجه مخاف ان اُفت تحصیلی است که یکی از معضلات نظام آموزشی می باشد که بهشیوه های گوناگون همچون عدم موفقیت دانش آموزان در دست یابی به هدف های مقاطع تحصیلی مربوطه، مردودی و تکرار پایه های تحصیلی، ترک تحصیل زودرس، بیکاری و بلاتکلیفی خود را نشان می دهد(پورشافعی، 1370) باقری(1376) نیل به اهداف آموزشی را با اصطلاح پیشرفت تحصیلی بیان میدر مورد معیارهای پیشرفت تحصیلی باید گفت که پیشرفت تحصیلی از راههای مختلف و با معیارهای متفاوت مشخص می شود، یکی از این معیارها معدل دانش آموزان در یک نیم سال تحصیلی و محاسبه معدل یک سال وی است. معیار دیگر مشخص کردن پیشرفت تحصیلی، محاسبه نمرات دانش آموزان در یک درس است. شیوه دیگر استفاده از مجموعه نمرات دروس یک سال می باشد و معیار آخر تعیین پیشرفت تحصیلی در طی چند سال و یا یک دوره تحصیلی است(فراهانی، 1994، ). اگر یک نمره از یک دوره تحصیلی یا میانگینی از یک گروه از دروس مختلف در حیطه موضوعی خاص یا میانگینی از دوره های مختلف تحصیلی، ملاکی برای پیشرفت تحصیلی باشد، این ملاک ها مسائل و مشکات تشخیصی را به دنبال خواهد داشت. مثلاً کاربرد یک نمره واحد از یک دوره تحصیلی ویژه دارای روایی و پایایی کمتر است تا نمره ای که بر اساس ترکیب چندین نمره بدست می آید. کاربرد نمره های بدست آمده از دوره های مختلف تحصیلی در موضوعات مختلف نیز به منظور بدست اوردن معدل نمرات کلاس مسأله ای دشوار و غامض است، زیرا این گونه نمرات شامل نمرات است که از دوره ها و رشته های تحصیلی متفاوت بدست آمده است و در یک مقیاس واحد ترکیب شده اند، در صورتیکه هر یک از دانش اموزان می توانند سطوح متفاوتی از پیشزفت را در هر موضوع داشته باشند(پالسون، 1994، ).

  به نظر میرسدکه پذیرش یک مقیاس چند بعدی از پیشرفت به جای مقیاس یک بعدی از پیشرفت تحصیلی، مفیدتر است. این بدین دلیل است که میانگین نمرات کلاسی برای هر مجموعه از دوره های تحصیلی پیش بینی کننده بهتری از پیشرفت تحصیلی می باشد تا ترکیب مجموعه ای از دروس متفاوت تحصیلی در یک مقیاس واحد. به هر حال می توان مقیاس های پیشرفت یک فرد را در یک حیطه خاص مانند ریاضیات، علوم، تاریخ و ادبیات و غیره تحت عنوان معدل کلاسی ویژه طبقه بندی کرد. در حالی که مقیاس های معدل کلاسی عمومی به پیشرفت فرد در همه موضوعات اشاره می کند. از طریق انتخاب یک مقیاس های معدل کلاسی ویژه این امکان وجود دارد که پیشرفت تحصیلی هر فرد در یک گروه ویژه از موضوعات مربوطه تعیین کرد، ولی زمانی که «معدل کلاس عمومی» به کار برده می شود امکان پیگیری پیشرفت فرد در حیطه های موضوعی مختلف وجود ندارد. خلاصه اینکه میانگین نمرات کلاسی، ملاکی رایج برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی می باشد(فرهانی، 1994، ).

  سالهای متمادی است که محققان و پژوهشگران تعلیم و تربیت و روان شناسان اجتماعی مطالعات فراوانی در مورد عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان انجام داده و همیشه در نظر انها بوده است(محمدی باغملایی، 1374)، چرا که پیشرفت تحصیلی موضوعی است که به خصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است و هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می شود و پژوهش های زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد، عواملی مانند: خانواده، محیط زندگی، مدرسه و برنامه های آموزشی اختصاص یافته است(قاجاریه، 1373).

  هسته اصلی تدریس، ترتیب محیط های مناسب تعامل فرآیندی و نحوه یادگیری دانش آموزان است(هاروی، هانت، و شرودر[4]، 1961). الگوی تدریس، توصیف گر محیط یادگیری است و در چارچوب آن تحلیل محتوا، طرح ریزی و تدوین برنامه تحصیلی، آموزشی و درسی تا باز اندیشی و دوباره شکل دهی محتوای کتاب، تمرینات، برنامه های چند رسانه ای، برنامه های یادگیری به کمک رایانه و بالاخره ارزشیابی جای می گیرد. از آنجا که الگوهای یادگیری برای آموختن دانش آموزان است، برای رشد و نمو و برنامه های مناسب آنان به ویژه برای دانش آموزانی مناسب اند که «پیشینه های یادگیری آنان» موردی برای ملاحظه است(جویس و دیگران، به نقل از بهرنگی، 1384).

  هدف از تدریس افزایش توانایی یادگیری است و بهره گیری از ابعاد هوشی برای آن مناسب است. از نتایج تحقیقات جدید علوم تربیتی تایید تاثیر عمده آموزش و پرورش بر هوش چندگانه است. الگوهای تدریس ابزاری مهم برای گشودن راه سازمان دهی آموزش و پرورش، برای بهره گیری از انواع هوش و افزایش یادگیری است. بنابراین بسیاری از تفاوت هایی که دراغلب آموزش سنتی بازدارنده یادگیری هستند، مانند تفاوتهای نژادی، جنسی، فرهنگی و زمینه های اقتصادی- اجتماعی، در مقابل قدرت آموزش و پرورش با الگوهای تدریس که ابزار آموزش به خویشتن را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند ناچیز است(بهرنگی، 1383).

   تدریس خوب، نتیجه اش خوب یاد گرفتن دانش آموزان است. دانش آموزانی که خوب یاد می گیرند، راهبردهای خوب یاد گرفتن و کسب آموزش و پرورش را در خود توسعه می دهند. الگوهای تدریس به دانش آموزان کمک می کند که ذخایر این راهبردها در آن توسعه یابد. این الگوها به رشد  دانش آموزان به مثابه فردی با توانایی افزایش تفکر و رفتار عاقلانه و ساختن مهارت ها و تعهدات اجتماعی یاری می رسانند. تدریس فزاینده ساختن جمعهای یادگیرندگانی است که مهارت هایشان را برای آموزش به خود گرد می آورند و به کار می گیرند. الگوهای گوناگونی در یادگیری مشارکتی معرفی شده اند که الگوی جیگ ساو یکی از مهمترین آنها تلقی می شود. در آن دانش آموزان به منظور دستیابی به یک هدف مشخص و برای اجرای کامل وظیفه محوله با یکدیگر همکاری می کنند. معمولا دانش آموزان به تیم هایی برای مطالعه فصلی از یک کتاب درسی گروه بندی می شوند. آنگاه هرکدام از اعضای تیم قسمتی از فصل را مطالعه نموده و مسئول آموزش آن به سایر اعضای تیم خود می شوند. کلاسهای جیگ ساو علاوه بر ایجاد امنیت، حس همکاری و صمیمیت و جو عاری از تقلب و رقابتهای خشونت بار و جلوگیری از جو عاطفی منفی و حس حسادت در دانش آموزان در محیط مدارس به انتقال علم و دانش با الگوی هدفمند و مناسب به دانش آموزان و گسترش مهارتهای آنان کمک می کند(بهرنگی و آقایاری، 1383).

  بلوم و دیگران با طرح این نظریه و با عنایت به دادن زمان لازم به شاگرد ، انگیزش ، کیفیت تدریس و توانایی فهم تدریس ، یادگیری و پیشرفت تحصیلی شاگردان را افزایش داده اند . بلوم معتقد بود که فقط 5 الی 10 درصد از شاگردان یک کلاس نمی توانند با وجود وقت کافی ، نمره الف یا ب بدست آورند . به عقیده او ، مهارت یادگیری در حد تسلط بر مفهوم خود شاگردان اثر می گذارد . در این روش ، شاگردان به کفایت و ارزش خود پی میبرند و اطمینان حاصل می کنند که دارای زمینه های موفقیت هستند.شناخت مهارت های عمومی باعث تجدید قوا و ایجاد اعتماد و اطمینان از خود در شاگردان می شود و این عمل برای سلامت روحی شاگردان بسیار موثر است . بنابراین ، یادگیری در حد تسلط یکی از قویترین منابع سلامت روحی است و اگر شاگردان با این روش آموزش ببینند ، کمتر به روش های درمانی و کمک درمانی نیاز خواهند داشت .

   

  [1] .Johnson&Johnson

  [2] . Robert

  [3] . Aronson

  1.Harvey , Hunt & Schroeder.

   

   

   

  of  comparisoning  Between Jigsaw Teaching Method And The Method Of  Students Learning competence In Educational Achirement  In 6 Grade In Bandar Abbas City

   

  Abstract:  

  The goal of this research is the study of  comparisoning  Between Jigsaw Teaching Method And The Method Of  Students Learning competence In Educational Achirement  In 6 Grade In Bandar Abbas City .

  This is a semi experimental method with the pre and post test of sample that will be done . The sample group is introduced in the title and they are totally 2817 students includes  1484 boys and 1333 girls .

  Among this sample 80 students from two primary school in Bandar Abbas has been software and korianss method analyzed .

  The result of this analziation confirms the research hypothesis . It shows that Jigsaw method has a meaningful effect on the performance of student .

   

   

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

  چکیده..................................................................................................................................................1

   

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-  مقدمه......................................................................................................................................3

  1-2-  بیان مساله................................................................................................................................6

  1-3-  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش...........................................................................................9

  1-4-  اهداف تحقیق........................................................................................................................10

  1-5-  سؤالات تحقیق......................................................................................................................10

  1-6-  تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های پژوهش.......................................................................11

   

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

  2-1-  الگو چیست؟.........................................................................................................................15

  2-2-  معرفی الگوهای تدریس.........................................................................................................15

  2-3-  الگوی تدریس جیگ ساو......................................................................................................16

        2-3-1-  مراحل طرح تدریس جیگ ساو................................................................................16

        2-3-2-  مراحل تدریس جیگ ساو.........................................................................................17

        2-3-3-  کاربرد الگو................................................................................................................21

  2-4-  پیشرفت تحصیلی ..................................................................................................................21

        2-4-1-  معیارهای پیشرفت تحصیلی .....................................................................................24

        2-4-2-  عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی.................................................................25

        2-4-3-  خانواده و پیشرفت تحصیلی......................................................................................29

        2-4-4-  ارزشها و انتظارات والیدن و پیشرفت تحصیلی..........................................................29

        2-4-5-  شرایط اجتماعی و اقتصادی و  پیشرفت تحصیلی.....................................................30

        2-4-6-  سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی............................................................30

        2-4-7-  مدرسه و پیشرفت تحصیلی.......................................................................................30

        2-4-8-  انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی............................................................................31

        2-4-9-  نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی........................................................................31

  2-5-  مبانی نظری پژوهش...............................................................................................................32

  2-6-  محیط های یادگیری...............................................................................................................32

  2-6-1-  رویکرد رقابتی............................................................................................................32

  2-6-2-   رویکرد انفرادی.........................................................................................................32

        2-6-3-  رویکرد مشارکتی.......................................................................................................32

        2-6-4-  ویژگی های یادگیری مشارکتی..................................................................................33

        2-6-5-  دیدگاههای عمده در یادگیری مشارکتی.....................................................................34

        2-6-6-  روشهای یادگیری مشارکتی........................................................................................36

  2-7-  سازماندهی کلاس درس برای روش تدریس جیگ ساو........................................................42

        2-7-1-  نقش معلم در روش تدریس جیگ ساو.....................................................................46

        2-7-2-  اثرات کاربرد روش جیگ ساو...................................................................................48

        2-7-3-  محدودیت های کاربرد روش جیگ ساو...................................................................48

  2-8-  روش یادگیری در حد تسلط ................................................................................................51

        2-8-1-  مفهوم تسلط...............................................................................................................51

        2-8-2-  مراحل روش یادگیری در حد تسلط..........................................................................52

        2-8-3-  محاسن روش یادگیری در حد تسلط........................................................................53

        2-8-4-  محدودیت‌ها..............................................................................................................53

        2-8-5-  یادگیری تا حد تسلط (انفرادی) ...............................................................................53

        2-8-6-  روش آموزش برای یادگیری......................................................................................55

        2-8-7-  مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط..............................................................56 2-9-  خانواده الگو های انفرادی .....................................................................................................60

       2-9-1-  روش های آموزش انفرادی........................................................................................61

       2-9-2-  آموزش انفرادی و ویژگی های آن..............................................................................62

       2-9-3-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه اسکینر....................................................................64

       2-9-4-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه بلوم........................................................................65

       2-9-5-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه کلر..........................................................................66

  2-10-  روش تدریس یادگری در حد تسلط....................................................................................68

       2-10-1-  مراحل اجرای روش تدریس یادگیری در حد تسلط................................................69

  2-11-  سوابق پژوهشی...................................................................................................................70

       2-11-1-  تحقیقات انجام شده در داخل کشور.........................................................................70

       2-11-2-  تحقیقات انجام شده در خارج کشور.......................................................................72

  2-12-  جمع بندی............................................................................................................................74

   

  فصل سوم:روش تحقیق

  3-1-  روش تحقیق...........................................................................................................................76

  3-2-  جامعه آماری .........................................................................................................................77

  3-3-  نمونه آماری و شیوه نمونه گیری............................................................................................77

  3-4-  روش جمع آوری اطلاعات ..................................................................................................78

  3-5-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.............................................................................................78

   

  فصل چهارم: نتایج

  4-1-  مقدمه.....................................................................................................................................80

  4-2-  یافته­های استنباطی ................................................................................................................86

  4-3-  فرضیه  اصلی اول..................................................................................................................86

  4-4-  فرضیه فرعی دوم...................................................................................................................89

  4-5-  فرضیه فرعی سوم..................................................................................................................91

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1-  مقدمه......................................................................................................................................95

  5-2-  بحث و نتیجه‎گیری.................................................................................................................97

  5-3-  فرضیه اول ( روش تدریس جیگ ساو).................................................................................98

  5-4-  فرضیه دوم(یادگیری در حد تسلط).......................................................................................98

  5-5-  فرضیه سوم..........................................................................................................................100

  5-6-  محدویت­های پژوهش..........................................................................................................101

  5-7-  پیشنهادهای پژوهشی...........................................................................................................101

  5-8-  پیشنهادهای کاربردی............................................................................................................101

   

  فهرست منابع

  منابع فارسی....................................................................................................................................104

  منابع غیرفارسی...............................................................................................................................106

  پیوست ها

  پیوست الف

  چکیده انگلیسی .............................................................................................................................107 

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

  چکیده..................................................................................................................................................1

   

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-  مقدمه......................................................................................................................................3

  1-2-  بیان مساله................................................................................................................................6

  1-3-  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش...........................................................................................9

  1-4-  اهداف تحقیق........................................................................................................................10

  1-5-  سؤالات تحقیق......................................................................................................................10

  1-6-  تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های پژوهش.......................................................................11

   

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

  2-1-  الگو چیست؟.........................................................................................................................15

  2-2-  معرفی الگوهای تدریس.........................................................................................................15

  2-3-  الگوی تدریس جیگ ساو......................................................................................................16

        2-3-1-  مراحل طرح تدریس جیگ ساو................................................................................16

        2-3-2-  مراحل تدریس جیگ ساو.........................................................................................17

        2-3-3-  کاربرد الگو................................................................................................................21

  2-4-  پیشرفت تحصیلی ..................................................................................................................21

        2-4-1-  معیارهای پیشرفت تحصیلی .....................................................................................24

        2-4-2-  عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی.................................................................25

        2-4-3-  خانواده و پیشرفت تحصیلی......................................................................................29

        2-4-4-  ارزشها و انتظارات والیدن و پیشرفت تحصیلی..........................................................29

        2-4-5-  شرایط اجتماعی و اقتصادی و  پیشرفت تحصیلی.....................................................30

        2-4-6-  سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی............................................................30

        2-4-7-  مدرسه و پیشرفت تحصیلی.......................................................................................30

        2-4-8-  انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی............................................................................31

        2-4-9-  نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی........................................................................31

  2-5-  مبانی نظری پژوهش...............................................................................................................32

  2-6-  محیط های یادگیری...............................................................................................................32

  2-6-1-  رویکرد رقابتی............................................................................................................32

  2-6-2-   رویکرد انفرادی.........................................................................................................32

        2-6-3-  رویکرد مشارکتی.......................................................................................................32

        2-6-4-  ویژگی های یادگیری مشارکتی..................................................................................33

        2-6-5-  دیدگاههای عمده در یادگیری مشارکتی.....................................................................34

        2-6-6-  روشهای یادگیری مشارکتی........................................................................................36

  2-7-  سازماندهی کلاس درس برای روش تدریس جیگ ساو........................................................42

        2-7-1-  نقش معلم در روش تدریس جیگ ساو.....................................................................46

        2-7-2-  اثرات کاربرد روش جیگ ساو...................................................................................48

        2-7-3-  محدودیت های کاربرد روش جیگ ساو...................................................................48

  2-8-  روش یادگیری در حد تسلط ................................................................................................51

        2-8-1-  مفهوم تسلط...............................................................................................................51

        2-8-2-  مراحل روش یادگیری در حد تسلط..........................................................................52

        2-8-3-  محاسن روش یادگیری در حد تسلط........................................................................53

        2-8-4-  محدودیت‌ها..............................................................................................................53

        2-8-5-  یادگیری تا حد تسلط (انفرادی) ...............................................................................53

        2-8-6-  روش آموزش برای یادگیری......................................................................................55

        2-8-7-  مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط..............................................................56 2-9-  خانواده الگو های انفرادی .....................................................................................................60

       2-9-1-  روش های آموزش انفرادی........................................................................................61

       2-9-2-  آموزش انفرادی و ویژگی های آن..............................................................................62

       2-9-3-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه اسکینر....................................................................64

       2-9-4-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه بلوم........................................................................65

       2-9-5-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه کلر..........................................................................66

  2-10-  روش تدریس یادگری در حد تسلط....................................................................................68

       2-10-1-  مراحل اجرای روش تدریس یادگیری در حد تسلط................................................69

  2-11-  سوابق پژوهشی...................................................................................................................70

       2-11-1-  تحقیقات انجام شده در داخل کشور.........................................................................70

       2-11-2-  تحقیقات انجام شده در خارج کشور.......................................................................72

  2-12-  جمع بندی............................................................................................................................74

   

  فصل سوم:روش تحقیق

  3-1-  روش تحقیق...........................................................................................................................76

  3-2-  جامعه آماری .........................................................................................................................77

  3-3-  نمونه آماری و شیوه نمونه گیری............................................................................................77

  3-4-  روش جمع آوری اطلاعات ..................................................................................................78

  3-5-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.............................................................................................78

   

  فصل چهارم: نتایج

  4-1-  مقدمه.....................................................................................................................................80

  4-2-  یافته­های استنباطی ................................................................................................................86

  4-3-  فرضیه  اصلی اول..................................................................................................................86

  4-4-  فرضیه فرعی دوم...................................................................................................................89

  4-5-  فرضیه فرعی سوم..................................................................................................................91

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1-  مقدمه......................................................................................................................................95

  5-2-  بحث و نتیجه‎گیری.................................................................................................................97

  5-3-  فرضیه اول ( روش تدریس جیگ ساو).................................................................................98

  5-4-  فرضیه دوم(یادگیری در حد تسلط).......................................................................................98

  5-5-  فرضیه سوم..........................................................................................................................100

  5-6-  محدویت­های پژوهش..........................................................................................................101

  5-7-  پیشنهادهای پژوهشی...........................................................................................................101

  5-8-  پیشنهادهای کاربردی............................................................................................................101

   

  فهرست منابع

  منابع فارسی....................................................................................................................................104

  منابع غیرفارسی...............................................................................................................................106

  پیوست ها

  پیوست الف

  چکیده انگلیسی .............................................................................................................................107

   

  منبع:

   

  منابع فارسی

  کتاب:

  آلیس و والن. (1379). آشنایی با یادگیری از طریق همیاری. (ترجمه رستگار و ملکان). تهران: نی.

  جویس، بروس؛ ویل، مارشا و کالهون، امیلی. (1384). الگوهای جدید تدریس 2004. (ترجمه محمدرضا بهرنگی). تهران: کمال تربیت.

  سیف،علی اکبر،(1392).روانشناسی پرورشی نوین،نشر تهران دوران.صص 525-520

  بهرنگی،محمدرضا،(1384).الگوهای تدریس 2004،نشر کمال تربیت،انتشارات تهران،بهار 1384،صص341-339.

   

  مقاله و مجله:

  بهرنگی، محمدرضا؛ اقایاری، طیبه. (1383). تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو در وضعیت سنتی تدریس دانش آموزان پایه پنجم. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 10، صص 41-24.

  سیف، علی اکبر. (1379). روانشناسی تربیتی(ویراست نو). تهران: آگاه.

  فقیهی، فاطمه. (1381). جمع بندی تحقیقات انجام شده پیرامون یادگیری مشارکتی. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هشتم، شماره3.

  کرامتی، محمدرضا. (1382). نگاهی نو و متفاوت به یادگیری مشارکتی. مشهد: آیین تربیت.

  کرامتی، محمدرضا. (1386). تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، شماره 10، صص55-39.

  شعبانی،حسن،(1323).مهارت های آموزش وپرورش،روش ها و فنون تدریس.

  نوروزی حجی محمد ، محسنی زاده سید مصطفی ، جعفری ثانی حسین ، ابراهیم زاده سعید . تاثیر تدریس با تلفیق دوالگوی اموزشی همیاری ویادگیری در حد تساط بر یادگیری مبعث علایم حیاتی : :تجربه ای از دانشجویان پرستاری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد .مجله ایرانی اموزش در علوم پزشکی . (1390).

  شکاری کاشانی زهرا ، ابراهیم دماوندی مجید،  کرمی گزافی علیرضا ، تاثیر روش یادگیری تاحد تسلط در نگرش ، عملکرد وانگیزش درونی دانش اموزان دختر دبرستانی در یاد گیری مفاهیم شیمی. (1389).

   

  پایان نامه:

  اکبری، پروین. (1378). بررسی اختلالات رفتاری و یادگیری پسران و دختران کلاس پنجم ناحیه 3 شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.

  ایوبی، زهرا. (1377). مقایسه یادگیری مشارکتی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و حرمت خود دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه منطقه 10 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، مرکز آموزش مدیریت دولتی خراسان

  بذرگری، صغری. (1382). بررسی میزان تاثیر روش آموزش تبادلی راهبردهای درک وفهم خواندن بهبود درک مطلب دانش آموزان ضعیف پایه پنجم ابتدایی شهر ارسنجان. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تهران.

  رحمتی،عبدالمجید (1392)،بررسی تاثیر روش تدریس یادگیری در حد تسلط بز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی مراکز آموزش کودکان استثنائی شهر شیراز ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز.

  شعبانی، حسن. (1380). تاثیر روش حل مسئله به صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در شهر تهران. رساله دکتری، چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس.

  قدرتی، معصومه. (1380). مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی در میزان یادسپاری، درک و فهم، تجزیه و تحلیل، قضاوت اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر قم. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.

  قلتاش، عباس. (1383). بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر کره ای 83-1382. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  قهرمانی، بهپور. (1387). بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی با تاکید بر روش جیگ ساو بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پسر پایه دوم کوه سبز در سال تحصیلی 87-1386. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  میرزاخانی، محمد. (1384).بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر عزت نفس، مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهرستان ماهنشان در درس روان شناسی. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  -شکاری کاشانی، زهرا. (1388). بررسی تاثیر روش تسلط آموزی بر میزان یادگیری شیمی دانش آموزان ضعیف پایه دوم دبیرستان و مقایسه آن با روش متداول آموزشی در شهرستان کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش شیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.

  مرادی، سیما. (1392). بررسی اثر بخشی روش تدریس درحد تسلط بر پیشرفت تحصیلی، خودپنداره و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پایه ششم شهر بندرعباس. پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه هرمزگان

   

  منابع غیرفارسی:

  Aronson, E.(2000). Jigsaw classroom: Overview of the

  technique.Soial Psyhology network. Sage pub company.

  Cooper. (2002). Georgeanne. Teaching effectiveness Program. The benefits of collaborative learning. University of oregan.

  Farrell, M. (1999). Key issues for primary schools, Routldge.

  Hung, L. (2001)."Tidbits on the teaching of mathematics in girls Schools". Chinese Education and socity, Vol. 34. Issue 1.

  Jacobs.(2002). G-man etal. The teachers sour cebook for cooperative Learning. California: corwin press.

  Johnson, D. Roger Johnson. And Mary Beth stanne(2000). Cooperative learning methods: A metaanalysis. University of Minnesota.

  kagan,S.(1998). Cooperativw learning. University of California

   Miles, M. (2007); innovation in education; New york: teachers' College press

  Onwuebuzie, A. (2002)."Relationship between peer orientation and achievement  cooperative learning based research". Jounal of Educational Research, 94.

  Tobias، R(1999)، personal،social and health educational citizenship in primary school. www. ofsted. gov. uk.

  Whicher, K.M. , Nunnery,J.A(1997)."Cooertive learning in the classroom" . The Journal of Educational Research, Vol. 91. No.1.

   

  Block, J.H. & R.B. Burns.(1976)Mastery learning. In: L.S. Shulman (ed.). Review of research in education, vol 4, pp 3-49.

  Bruner, J.S. (1966).Toward a Theory of Instruction. Cambridge, Mass:Harvard University Press.

  Soled,S.W. (1986).Group instructional methods which are as effective as one-to-one tutoring in the improvement of both higher as well as lower mental process achievement.Doctoral diss university of Chicago

  Marzano,Rj.Rs.Brandt,Cs.Hughers,Bf.Jones.Bz.Oressersen.S.C.Rankin & c.Suhor. (1988).Dimensions of Thinking A Framework For Curriculum and InStruction.Alexandia.Va:Association For Super vision and curriculum development.

   

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک

Follow Us On: