امتیاز کاربران: 

پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

word
153
1 MB
29867
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۵,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

  چکیده؛

  هدف از پژوهش حاضر بررسی بار شناختی بیرونی ایجاد شده در چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل در درس زیست شناسی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی در زمره پژوهش های شبه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی شهر ملایر در سال تحصیلی 93-1392 بود. نمونه های پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه کنترل (15 نفر) و آزمایش (15 نفر)  به صورت تصادفی گماشته شدند. گروه آزمایش در معرض متغییر مستقل (چند رسانه ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل) قرار گرفت. گروه کنترل محتوای درس زیست شناسی را که با توجه به الگوی طراحی آموزشی مریل طراحی شده بود به شیوه سخنرانی آموزش دیدند. ابزار جمع آوری داده ها، مقیاس اندازه گیری 5 درجه ای برونکن، پلاس  و لیوتنر بود. روایی و پایایی پرسشنامه توسط صاحب نظران به ترتیب 83/. و 80/. بدست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که چند رسانه ای طراحی شده مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل، بار شناختی بیرونی کمتری را نسبت به روش ارائه به شیوه مرسوم برای آزمودنی ها ایجاد می کند.

   

  کلید واژها: بار شناختی بیرونی، چند رسانه ای آموزشی، طراحی آموزشی، الگوی طراحی آموزشی مریلمقدمه

  یکی از نظریه های قدرتمند یادگیری در روان شناسی تربیتی، نظریۀ شناختی است. بر طبق این نظریه، یادگیری انسان از فرآیندهای درونی تأثیر می پذیرد. اصول روان شناسی شناختی بر این مبنا شکل گرفته اند که افراد چگونه اطلاعات را کسب و پردازش می کنند و آن ها را به کار می گیرند. نظریۀ یادگیری شناختی بر مشخص سازی ساختارها، فرآیندها و بازنمایی های شناختی تمرکز دارد که آموزش و یادگیری را تسهیل می بخشند (اسمیت و راگان[1]، 2005). نظریه پردازان شناختی معتقدند که فرآیندهای ذهنی یادگیرنده، عامل اصلی در توضیح یادگیری هستند. طریقه ای که یادگیرنده به واسطۀ آن، اطلاعات را مورد پردازش قرار داده، به کار می برد و می تواند اندیشه ها و ساختارهای ذهنی درونی وی را تغییر دهد. یکی از اندیشه های اصلی نظریۀ شناختی، نظریۀ خبر پردازی یا پردازش اطلاعات است. این نظریه به وجود سه نوع حافظۀ حسی[2]، فعال یا کوتاه مدت[3] و بلند مدت[4] در نظام شناختی انسان اشاره دارد (بیابانگرد، 1390).                                              

      از جمله مباحثی که در روان شناسی تربیتی بر اساس دیدگاه خبرپردازی برای حمایت از فرآیند پردازش داده ها در حافظه فعال ایجاد گردیده است، نظریه بار شناختی[5] می باشد. در واقع تلاش اصلی طراحان آموزشی باید طراحی درس ها به طریقی باشد که با فرآیند های یادگیری انسان سازگار باشد. استفاده از نظریه بار شناختی، نمونه ای از این تلاش در طراحی آموزشی است.

      مفهوم بار شناختی برای اولین بار در سال های 1950 ارائه گردید و بر این فرض استوار است که کانال های ارتباطی ظرفیت محدودی را برای ارسال اطلاعات دارند. این نظریه می گوید که ظرفیت شناختی انسان از محدودیت برخوردار است. ما در آن واحد، می توانیم تعداد محدودی از واحد های اطلاعاتی را پردازش نماییم.

      اصطلاح بار شناختی، به میزان باری که در هنگام پردازش اطلاعات بر روی حافظه فعال یا کوتاه مدت وارد می آید، تا بتواند آن اطلاعات را برای جای دهی در حافظه درازمدت رمزگذاری کند، اشاره دارد. این تلاش ذهنی برای پردازش اطلاعات را بار شناختی می نامیم (کالیوگا[6]، 1391). نظریه بار شناختی صریحاً بعنوان یک نظریه از طراحی آموزشی بر پایه دانش ما از معماری شناختی[7] انسان توسعه داده شده است.

      نظریه بار شناختی شامل جنبه هایی از معماری شناختی انسان است که به آموزش، به همراه نتایج آموزشی که از معماری شناختی ناشی می شود، مربوط هستند. تأکید و هدف نهایی این نظریه، این است که بتوانیم از دانش خود در زمینۀ شناخت انسان، برای تهیۀ اصول طراحی آموزشی بهره ببریم (سوئلر و دیگران[8]، 1998).

      در نظریه بار شناختی، در ابتدا دو منبع مستقل مؤثر بر ظرفیت حافظه ی فعال معرفی شدند؛ 1- بار شناختی درونی[9]، که بر اساس پیچیدگی ذهنی مواد آموزشی مورد یادگیری مشخص می شود (کالیوگا، 1391). بار درونی به عنوان اولین نوع بار شناختی به وسیلۀ کنش پذیری عناصر محتوا مشخص می شود. به عنوان طراح هیچ کنترلی بر کنش پذیری نداریم. اگر بین عناصر، سطح بالایی از کنش پذیری وجود داشته باشد، در آن صورت بار شناختی درونی بالا خواهد بود. اما اگر کنش پذیری سطح پایینی داشته باشد، بار شناختی درونی کم خواهد بود (موریسون و دیگران[10]، 1387). 2- بار شناختی بیرونی[11]، که بر اساس شکل آموزش، می تواند به صور گوناگون (آموزش های نوشتاری، نمایش عملی و غیره)، و انجام فعالیت های مختلف (حل مسأله، مطالعۀ مثال های عملی و غیره) از سوی یادگیرندگان باشد، معین می گردد (کالیوگا، 1391). بار شناختی بیرونی، هنگام طراحی یا آرایش مواد آموزشی عرضه می شود. با کاربرد دقیق طراحی آموزشی و عناصر طراحی پیام می توانیم بار شناختی بیرونی بر یادگیرنده را کنترل کنیم. بنابراین، بار شناختی بیرونی به نحوۀ ارائه آموزش مربوط می شود.

  بیان مسأله

  در این پژوهش از انواع بار شناختی مطرح شده، بار شناختی بیرونی در آموزش به شیوۀ چند رسانه ای[12] مورد بررسی قرار می گیرد. بار شناختی بیرونی بیشتر با فعالیت شناختی ناشی از چگونگی سازماندهی و ارائه مواد آموزشی مرتبط می باشد (سوئلر، چندلر، تیرنی و کوپر1990؛ سوئلر و چندلر، 1994). در واقع، در این پژوهش در پی بررسی بار شناختی بیرونی ایجاد شده در چند رسانه ای آموزشی در مقایسه با روش سخنرانی با تأکید و رعایت اصول الگوی طراحی آموزشی مریل هستیم.

      هیچ آموزشی بدون آگاهی از اصول طراحی آموزشی اثربخش نخواهد بود. از موارد مهم در طراحی آموزشی نیز آگاهی از نظریه بارشناختی، انواع و اصول آن است. همانطور که ذکر شد، بارشناختی بیرونی مربوط به نحوۀ ارائه آموزش است. در صورتی که طراحان و مجریان آموزشی از اصول مطرح شده نظریه بارشناختی آگاهی نداشته باشند، ممکن است که آموزش ارائه شده بار شناختی زیادی را بر یادگیرندگان در هنگام پردازش اطلاعات وارد کند، و در نتیجه مطالب دشوار گردد و آموزش اثربخش نباشد. استفاده از چندرسانه ای های آموزشی یکی از روش هایی است که در سالیان اخیر برای ارائه آموزش به یادگیرندگان رواج یافته است. در این پژوهش به بررسی می پردازیم که از بین دو روش ارائه آموزش از طریق چندرسانه ای و روش سخنرانی کدام یک بارشناختی بیرونی کمتری برای یادگیرندگان در هنگام پردازش اطلاعات ایجاد می کند. 

     کولیک[13] (1986) دریافت که با استفاده از چند رسانه ای ها، نسبت به زمانی که از آن ها استفاده نمی شود، متوسط زمان یادگیری به میزان زیادی- در مواردی تا 80 درصد- کاهش می یابد و سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیش از یک انحراف استاندارد بالاتر افزایش می یابد (به نقلِ هافستر[14]، 2001).

     استفاده از مجراهای ارتباطی متنوع مانند: متن، گفتار، تصویر، موسیقی، حرکت و ... در چند رسانه ای ها، سبب جذابیت بیشتر برنامه ها و افزایش انگیزه در یادگیرندگان شده است. این امر در عین حال با انطباق ماده آموزشی مورد نظر با انواع هوش های چند گانه سبب می شود که یادگیرندگان مختلف بر اساس تفاوت های فردی خود از آموزش بیشتر بهره ببرند (امیرتیموری، 1390).

     با وجود فوایدی که در به کارگیری چندرسانه ای در آموزش وجود دارد، اما در صورتی که از اساس طراحی آموزشی مناسبی برخوردار نباشد، آموزش اثربخش نخواهد بود. در واقع آموزش اثربخش نیاز به طراحی مناسب دارد. اگر معلمان بخواهند فرآیندهای تدریس- یادگیری را مؤثر نمایند، باید دارای تفکر دقیق طراحی باشند. بنابراین، به طور وسیعی بحث بر این است که طراحی آموزشی وظیفه ای فنی برای حل مسایل آموزشی می باشد. وظایف صحیح طراحی آموزشی از طریق انتخاب تکالیف پرمحتوا، مانند یک پروژه طراحی آموزشی که در فراگیران ایجاد انگیزه کرده و آزادانه به گفتگو درباره انتخاب مسایل آموزشی می پردازند، شکل می گیرد (دیناروند، 1390).

     در واقع با به کارگیری الگوی مناسب طراحی آموزشی و آگاهی از نظریه بارشناختی و رعایت اصول آن برای طراحی چند رسانه ای آموزشی می توان فرآیند تدریس- یادگیری را اثربخش نمود. برای طراحی چندرسانه ای در این پژوهش از الگوی مریل استفاده خواهد شد، زیرا این الگوی طراحی آموزشی برای موضوعات شناختی و همچنین برای استفاده یادگیرندگان به صورت گروهی طراحی شده است.

  اهمیت و ضرورت پژوهش

  تعیین ماهیت ظرفیت یا منابع ذهن، مستلزم تدوین یک ساز و کار ویژه برای چگونگی پردازش اطلاعات یا معماری شناخت انسان است. در چارچوب الگوی معماری بنیادی شناخت انسان، حافظۀ فعال با محدودیت های ظرفیت و مصرف منابع شناختی مواجه است. مطالعات صورت گرفته در مورد پدیدۀ بار شناختی در طی حل مسائل، نشان داده اند زمانی که بار شناختی بیش از ظرفیت حافظۀ فعال باشد، یادگیری موضوع مورد نظر دشوار خواهد بود و این امر مانع از اکتساب طرحواره و خودکار شدن قاعده ها خواهد شد. بر این اساس، بیان شده است که علت غیر مؤثر بودن تعداد زیادی از مواد آموزشی سنتی، بی توجهی آنها به محدودیت های نظام پردازش اطلاعات انسان، به ویژه محدودیت ظرفیت پردازش حافظۀ فعال می باشد. نظریۀ بار شناختی (سوئلر1988، 1989، 1993، 1994، 1999، 2003، 2004؛ سوئلر و چندلر، 1994؛ سوئلر و ون بائر و پاس، 1998) برخی اصول شناختی مهم و مرتبط با پردازش اطلاعات آموزشی و پیامدهای آن در طراحی آموزشی را مشخص ساخته است.

      در تعریف نظریه بار شناختی، ویژگی های زیر را برای این نظریه برمی شمارند که ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن می سازد، از جمله این ویژگی ها عبارت اند از؛ 1- نظریه بار شناختی، یک نظریۀ جامع محسوب می شود. این نظریه در مورد تمامی رسانه ها و محتواهای آموزشی، یادگیرندگان و توسط تمامی متخصصان آموزشی قابل کاربرد است. 2- نظریۀ بار شناختی بیانگر اصول و راهبردهای طراحی آموزشی است. این نظریه در مورد طراحی و نحوۀ ارائه متن، تصویر یا گفتار آموزشی، توصیه هایی را ارائه می دهد. 3- نظریه بار شناختی از حمایت پژوهشی برخوردار است. 4- نظریه بار شناختی، یادگیری اثربخش را مقصد خود قرار می دهد (کالیوگا، 1391).

      پژوهش ها نشان داده اند که در صورت توجه به اصول بار شناختی در طراحی و تولید محتوای آموزشی، یادگیری اثربخش تر می شود. این نظریه به محدودیت های شناختی انسان توجه می کند تا یادگیری را به حد اکثر ممکن برساند. نظریه بار شناختی، بیانگر آن است که میزان اطلاعاتی که می تواند در حافظۀ فعال ما در یک زمان مورد ذخیره و استفاده قرار بگیرد، بدون آنکه ظرفیت شناختی این حافظه را بیشتر از حد اشغال کند، مقدار محدود و مشخص شده ای است.

      نظریۀ بار شناختی، یکی از مهم ترین نظریه ها در طراحی آموزشی محسوب می شود. این نظریه راهبردهایی را برای طراحی مواد یادگیری که در قالب چند رسانه ای و سایر قالب ها هستند ارائه می کند. هدف نظریه بار شناختی، پیش بینی پیامدهای یادگیری با توجه به قابلیت ها و محدودیت های ساختار شناختی انسان است. این نظریه می تواند در گسترۀ وسیعی از محیط های یادگیری به کار گرفته شود. به علت این گستردگی کاربرد نظریه بار شناختی، پژوهش های وسیعی انجام پذیرفته است که ارتباط میان ساختار شناختی انسان، طراحی مواد آموزشی و یادگیری موفق را به نمایش می گذارند (کالیوگا، 1391).

      مطالعات شناختی نحوۀ عملکرد و یادگیری انسان، تأثیر بالقوۀ مهمی بر اصول طراحی آموزشی دارد. به طور کلی، طراحی آموزشی باید درگیری شاگردان با فعالیت های یادگیری فراتر از ظرفیت محدود حافظۀ فعال آنها را به حداقل رساند و با ساختارهای دانش موجود در حافظۀ بلند مدت فرد مطابقت داشته باشد. هنگامی که مواد آموزشی دارای بار شناختی درونی بالا می باشد (یعنی میزان تعامل بین عنصر ها بالاست)، بار شناختی بیرونی ناشی از طراحی آموزشی می تواند برای یادگیری بسیار حیاتی باشد (چندلر و سوئلر، 1996؛ سوئلر و چندلر، 1994).

       مطالعات صورت گرفته در مورد نظریه بار شناختی و کاربرد های آموزشی آن نشان داده است که طراحی مواد آموزشی به گونه ای که بار شناختی بیرونی را کاهش دهد، می تواند به طور قابل ملاحظه ای سبب بهبود یادگیری گردد. وجود یک بار شناختی بیرونی اضافی ناشی از طراحی نامناسب مواد آموزشی می تواند برای یادگیری زیان بخش باشد.

  هدف پژوهش؛

      هدف از این پژوهش، بررسی بار شناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی برالگوی طراحی آموزشی مریل است.

  سوال­ پژوهش؛

      بار شناختی بیرونی در کدام یک از دو روش آموزش به شیوۀ چند رسانه ای و آموزش به شیوۀ سخنرانیِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل بیشتر است؟

  فرضیه پژوهش؛

       بار شناختی بیرونی آموزش با چند رسانه ای طراحی شده بر اساس الگوی طراحی آموزشی مریل، کمتر از بار شناختی بیرونی آموزش به شیوۀ سخنرانی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل است.              

        تعریف مفاهیم؛

  تعریف های مفهومی:

  - بار شناختی: بار شناختی وارده بر حافظۀ کاری یادگیرنده در هنگام پردازش اطلاعات را بار شناختی می گویند.

  - بارشناختی بیرونی: بارشناختی وارده بر حافظۀ کاری یادگیرنده بر اثر نحوۀ ارائه آموزش، در هنگام پردازش اطلاعات را بارشناختی بیرونی می گویند.

  - چند رسانه ای آموزشی: به رسانه هائی اطلاق می شود که در آن ها هم از متن (متن چاپی، متن نوشتاری بر روی صفحه نمایش یا به صورت بیانی)، و هم از تصویر (ثابت یا پویا نمایی)، استفاده می شود (مایر، 2001؛ 2005).

  - طراحی آموزشی: طراحی آموزشی را می توان تجویز یا پیش بینی روشهای مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانشها، مهارت ها و عواطف فراگیران دانست (فردانش، 1392).

   

  [1] - smit & Ragan

  2- Sensory Memory

  3- Short-Term Memory (STM) or Working Memory

  4 - Long-Term Memory  (LTM)

  5- cognitive Load Theory (CLT)

   

  1- kalyuga

  2- Cognitive architectures

  3-sweller & et. al

  4- Intrinsic cognitive load

  5-Morrison & et. al

  6- Extraneous cognitive load

  7-Multimedia

   

   

  [13]-colik

  [14]-Hofstetter

  Investigation Extraneous Cognitive load training method multimedia based on instructional design model of Merrill

   

  The purpose of this study was to establish extraneous cognitive load in multimedia Learning based on instructional design model of Merrill in biology lessons. This Study was target applied research and among the quasi-experimental methodological research. Statistical community of the research was all male students of the college of malayer in the academic year of 93-1392 was malayer. At first, it was selected a school and then two classes consisting of 15 students as samples and another class for the experimental group (n=15) and also other class as the control group (15). Groups exposed to the independent variable (multimedia learning based on instructional design model of Merrill ) was used. Biological control the content of the course was designed according to the instructional design model of Merrill, lecture trained. Data collection tools, measure 5 degree Brunken, palas and Lutner. Reliability and validity of the questionnaire by the authorities 83 /. And 80 /. Respectively . The data collected were analyzed using spss software. The results showed that multimedia Learning based on the instructional design model of Merrill, extraneous load is less than the conventional methods provide a way for participants to create.

  Key words: Extraneous cognitive load, Multimedia learning, instructional design, instructional design model of merrill

   

    

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

  فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                              صفحه

  فصل اول: کلیات

  مقدمه .................................................................................................................................................................................2

   بیان مسأله........................................................................................................................................................................3

  اهمیت و ضرورت...............................................................................................................................................................5

  هدف.....................................................................................................................................................................................6

  سوال....................................................................................................................................................................................6

  فرضیه..................................................................................................................................................................................6

  تعریف مفاهیم....................................................................................................................................................................7

  تعریف های مفهومی.........................................................................................................................................................7

   تعریف های عملیاتی.......................................................................................................................................................7

  فصل دوم: ادبیات پژوهش

  بخش اول) مبانی نظری

  چند مفهوم بنیادی...........................................................................................................................................................9

  آموزش.................................................................................................................................................................................9

  تدریس................................................................................................................................................................................9

  یادگیری...........................................................................................................................................................................10

  طراحی آموزشی..............................................................................................................................................................11

  نظریه های یادگیری......................................................................................................................................................12

  رفتارگرایی.......................................................................................................................................................................12

  طراحی آموزشی رفتارگرایانه........................................................................................................................................13

  شناخت گرایی.................................................................................................................................................................14

  طراحی آموزشی شناخت گرایانه.................................................................................................................................15

  ساختن گرایی..................................................................................................................................................................16

  طراحی آموزشی ساختن گرایانه.................................................................................................................................17            

  ارتباط گرایی...................................................................................................................................................................19

  اصول ارتباط گرایی در طراحی آموزشی...................................................................................................................20

  الگوی طراحی آموزشی مریل.......................................................................................................................................20

  نظریه نمایش اجزاء........................................................................................................................................................22

  اهداف یا انواع عملکرد از نظر مریل............................................................................................................................23

  عناصر محتوا در دیدگاه مریل.....................................................................................................................................25

  ماتریس هدف- محتوا....................................................................................................................................................26

  عناصر یا اجزاء آموزش از نظر مریل...........................................................................................................................27

  انواع ارائه..........................................................................................................................................................................29

  انواع ارائه اولیه................................................................................................................................................................30

  انواع ارائه ثانویه...............................................................................................................................................................32

  قواعد طراحی در نظریه نمایش اجزاء.........................................................................................................................36

  مراحل طراحی آموزشی بر اساس الگوی مریل........................................................................................................39

  معماری شناختی انسان................................................................................................................................................43

  نظریۀ پردازش اطلاعات................................................................................................................................................44

  نظام حافظه.....................................................................................................................................................................44

  اصول پردازش اطلاعات.................................................................................................................................................50

  اصل ذخیرۀ اطلاعات.................................................................................................................................51

  اصل اقتباس و سازماندهی مجدد...........................................................................................................52

  اصل تکوین تصادفی..................................................................................................................................55

  اصل تغییرات محدود................................................................................................................................56

  اصل ارتباط و سازماندهی محیطی........................................................................................................57

  نظریه بارشناختی...........................................................................................................................................................58

  بارشناختی...................................................................................................................................................................... 59

  بارشناختی درونی...........................................................................................................................................................61

  بار شناختی بیرونی.........................................................................................................................................................62

  بار شناختی مطلوب.......................................................................................................................................................64

  تعامل بین عناصری........................................................................................................................................................66

  اثرات بارشناختی............................................................................................................................................................68

  اثر هدف- آزاد.................................................................................................................................................................68

  اثر مثال های کارشده....................................................................................................................................................70

  اثر تقسیم توجه..............................................................................................................................................................71

  اثر مجراهای حسی.........................................................................................................................................................72

  اثر پرهیز از زیاده کاری.................................................................................................................................................73

  اثر معکوس خبرگی........................................................................................................................................................74

  اثر کاهش تدریجی راهنمایی.......................................................................................................................................75

  اثر تصور و خود- تفسیری............................................................................................................................................76

  اثر تعامل پذیری عناصر................................................................................................................................................77

  چندرسانه ای آموزشی..................................................................................................................................................78

  عناصر نظام های چند رسانه ای ................................................................................................................................80

  مزایای چند رسانه ای آموزشی...................................................................................................................................83

  مدیریت بارهای شناختی در چندرسانه ای های آموزشی.....................................................................................86

  نظریه شناختی چندرسانه ای......................................................................................................................................86

  اصول چند رسانه ای آموزشی مایر.............................................................................................................................89

  اصل چندرسانه ای....................................................................................................................................89

  اصل مجاورت مکانی..................................................................................................................................89

  اصل مجاورت زمانی..................................................................................................................................89

  اصل انسجام................................................................................................................................................90

  اصل مجراهای حسی................................................................................................................................90

  اصل پرهیز از زیاده کاری........................................................................................................................90

  اصل تفاوت های فردی.............................................................................................................................90

  بار شناختی و طراحی چندرسانه ای آموزشی..........................................................................................................91

  الف) اصولی برای کاهش بار شناختی بیرونی...........................................................................................................92

  1- اصل انسجام.......................................................................................................................................................93

  2- اصل پرهیز از زیاده کاری................................................................................................................................94

  3- اصل علامت دهی..............................................................................................................................................95

  4- اصل مجاورت مکانی.........................................................................................................................................95

  5- اصل مجاورت زمانی..........................................................................................................................................96

  ب) اصولی برای مدیریت بار شناختی درونی.....................................................................................................96

  1- اصل قطعه بندی...............................................................................................................................................97

  2- اصل پیش نیاز آموزش....................................................................................................................................98

  3- اصل مجراهای حسی........................................................................................................................................98

  ج) اصولی برای افزایش بارشناختی مطلوب......................................................................................................98

  1- اصل چند رسانه ای..........................................................................................................................................99

  2- اصل شخصی سازی.......................................................................................................................................100

  3- اصل بازخورد...................................................................................................................................................100

  4- اصل تأمل و تفکر...........................................................................................................................................101

  بخش دوم) پیشینه پژوهش

   پیشینه پژوهش خارجی...........................................................................................................................................101

  پیشینه پژوهش داخلی..............................................................................................................................................103

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

   طرح کلی.....................................................................................................................................................................106

  جامعه آماری................................................................................................................................................................106

  نمونه آماری و روش نمونه گیری.............................................................................................................................106

  ابزار اندازه گیری یا روش جمع آوری داده ها ی پژوهش..................................................................................106

  روایی و پایایی..............................................................................................................................................................107

  روش اجرای پژوهش...................................................................................................................................................107

  روش تحلیل یافته ها..................................................................................................................................................107

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  مقدمه.............................................................................................................................................................................109

  آمار توصیفی پژوهش..................................................................................................................................................109

  آمار استنباطی پژوهش..............................................................................................................................................110

  فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه گیری

  مقدمه.............................................................................................................................................................................112

  پیشنهادها.....................................................................................................................................................................113

  محدودیت ....................................................................................................................................................................113

  منابع..............................................................................................................................................114

  پیوست..........................................................................................................................................122

  طرح درس....................................................................................................................................................................122

  پرسشنامه بار شناختی بیرونی..................................................................................................................................136

  نمونه های اسلاید چند رسانه ای.............................................................................................................................137

  چکیده انگلیسی...........................................................................................................................................................140

  فهرست جداول

  جدول 2-2. انواع بار شناختی و ویژگی های آن.....................................................................................................65

  جدول 4-1. توصیف نمونه آماری پژوهش.............................................................................................................108

  جدول 4-2. نتایج به دست آمده در دو گروه کنترل و آزمایش در آزمون بار شناختی .............................108

  جدول 4-3. نتایج آزمون تی مستقل برای فرضیه پژوهش................................................................................110

  فهرست شکل ها

  شکل 2-1. ماتریس هدف محتوا................................................................................................................................25

  شکل 2-2. انواع ارائه اولیه...........................................................................................................................................30

  شکل 2-3. نظریه شناختی یادگیری چند رسانه ای..............................................................................................88

  منبع:

   

  منابع

  فارسی

  امیرتیموری، محمد حسن (1386)، یاددهی-یادگیری برنامه ای، تهران: انتشارات اساطیر.

  امیرتیموری، محمد حسن (1390)، طراحی پیام های آموزشی، تهران: سمت.

  بیابانگرد، اسماعیل (1390)، روان شناسی تربیتی، تهران: ویرایش.

  حسینی غنچه، سید سالار (1391)، اصول سیستم های چند رسانه ای، تهران: ناقوس.

  دیناروند، حسن (1390)، طراحی آموزشی برای اثربخشی تدریس، تهران: آییژ.

  رضوی، عباس (1386)، مباحث نوین در فناوری آموزشی، اهواز: دانشگاه شهید چمران.

          ریچی، ریتاسی، کلاین، جیمز دی، ترسی، مونیکا دبلیو (1391)، دانش پایۀ طراحی آموزشی، ترجمه حسین زنگنه و الهه ولایتی، تهران: آوای نور.

  زنگنه، حسین (1391)، مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی، تهران: آوای نور.

  سیف، علی اکبر (1389)، روان شناسی پرورشی نوین (روان شناسی یادگیری و آموزش)، تهران: دوران.

  شعبانی، حسن (1386)، روش ها و فنون تدریس، تهران: سمت.

  فتحی آذر، اسکندر (1387)، روش ها و فنون تدریس، تبریز: دانشگاه تبریز.

  فردانش، هاشم (1386)، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی (ویراست سوم)، تهران: سمت.

  فردانش، هاشم (1388)، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی (ویراست چهارم)، تهران: سمت.

  فردانش، هاشم (1392)، مبانی و رویکردهای طراحی آموزشی، تهران: سمت.

  کالیوگا، اسلاوا (1391)، بار شناختی و طراحی آموزشی، ترجمه محمد حسن امیرتیموری، سونیا موسی رمضانی، الهه ولایتی، تهران: آوای نور.

         کدیور، پروین (1387)، روان شناسی تربیتی، تهران: سمت.

      کرمی، زهره، عطاران، محمد (1385). بررسی تأثیر ساخت چند رسانه ای توسط دانش آموزان در میزان یادگیری آن ها در درس علوم (پایه                                پنجم). فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال اول، شماره 2.

       لوی، اریه (1386)، مبانی برنامه ریزی آموزشی، ترجمه فریده مشایخ، تهران: مدرسه.

      مایر، ریچارد (1387)، یادگیری چند رسانه ای، ترجمه مهسا موسوی، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، (نشر اثر به زبان اصلی 2001).

       موریسون، گری آر، روس، استیون ام، کمپ، جرالد ای (1387)، طراحی آموزشی اثربخش، ترجمه غلامحسین رحیمی دوست، اهواز: دانشگاه شهید چمران

     موسی رمضانی، سونیا (1390)، تأثیر آموزش چند رسانه ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و خود تنظیمی دانش آموزان از راه دور، نشریۀ علمی پژوهشی فناوری آموزشی، سال ششم، جلد 6، شمارۀ 1، پاییز.

      موسی رمضانی، سونیا، کنعانی، اسماعیل، ولایتی، الهه (1392)، بررسی تأثیر کنترل بار شناختی وارده بر حافظه بر میزان یادگیری و یادداری دستور زبان انگلیسی، اندیشه های نوین تربیتی، دورۀ 9، شمارۀ 1.

      میلر، جی پی (1389)، نظریه های برنامه درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی، تهران: سمت.

      محبوبی، طاهر، زارع، حسین، سرمدی، محمد رضا، فردنش، هاشم و فیضی، آوات (1391) تأثیر رعایت اصول طراحی آموزشی بر بار شناختی موضوعات یادگیری در محیط های یادگیری چند رسانه ای. فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. سال 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، ص: 46-29.

      ملکیان، فرامرز، آخوندی، آذر (1389)، تأثیر چند رسانه ای آموزشی در درمان اختلال املاء دانش آموزان ویژه یادگیری شهر کرمانشاه در سال            تحصیلی 87-86. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال ششم، شماره اول،162-145.

   

     نوروزی، داریوش (1371)، طراحی آموزشی چیست؟، مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی آموزش از راه دور، تهران: دانشگاه پیام نور.

     نوروزی، داریوش، رضوی، عباس (1390)، مبانی طراحی آموزشی، تهران: سمت.

     نوروزی، داریوش، احمد زاده بیانی، احمد، آقا براتی، نجمی (1390)، تأثیر آموزش چند رسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی دانش            آموزان پسر در خود مانده، فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، شماره 4، سال اول. ص 51-23.

   

    زارعی زوارکی، اسماعیل، غریبی، فرزانه (1391)، تأثیر آموزش چند رسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی           پایۀ چهارم شهر اراک، فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، سال دوم، شمارۀ 5، ص 19-1.

   

  انگلیسی

  Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system   and its control processes. In J. T. Spence & K. W. Spence (Eds.), The  psychology of learning and motivation (Vol. 2, pp. 89–195).  Oxford/England: Academic.

   

  Baddeley, A. (1986). Working memory. New York: Oxford University Press.

   

  Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

   

  Bartlett, F. C. (1932). Remembering: A study in experimental and social psychology. Oxford/ England: Macmillan.

   

  Bednar, A. K., Cunningham, D., Duffy, T. M., & Perry, J. D. (1992). Theory into practice: How do we link? In T. M. Duffy & d. H. Jonassen (Eds), Constructivism and the technology of instruction: A conversation (pp. 17-34). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, publishers.

   

  Bruner, J. s. (1990). Acts of meaning. Cambridge, MA: Harvard University press.            

   

  Brünken, R., Plass, J. L., & Leutner, D. (2004). Assessment of cognitive load in multimedia learning with dual-task methodology: Auditory load and modality effects. Instructional Science, 32, 115-132.

  Chandler, P., & Sweller, J. (1991). Cognitive load theory and the format of instruction. Cognition and Instruction, 8, 293–332.

  Chandler, p., & sweller, J. (1996). Cognitive load while learning to use a computer program. Applied cognitive psychology, 10, 1-20.

  Chi, M. T. H., de Leeuw, N., Chiu, M.-H., & LaVancher, C. (1994). Eliciting self- explanations improves understanding. Cognitive Science, 18, 439–477.

   

  Cook, A. E. , Zheng, R. Z. , & Blaz, J. W. (2009). Measurement of cognitive load during multimedia learning activities. In R. Z. Zheng (Ed. ), Cognitive effects of multimedia learning (pp. 34-50). Hershey, PA: Information Science References (IGI) .

   

  Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A  reconsideration of  mental storage capacity. The Behavioral and Brain  Sciences, 24, 87–185.

  Dick, W., & Carey, J. O. (2009). The systematic design of instruction (7 ed). Upper Saddle River, NJ: Merrill.             

   

  Downes, Stephen. (2006). Learning networks and connective knowledge, Retrieved February 20,2009 fromhttp://it.coe. Uga.eddu/itforum/paper92/paper92.Html.

   

  Ericsson, K. A., & Charness, N. (1994). Expert performance: Its structure and  acquisition. The American         Psychologist, 49, 725–747.

   

  Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of  deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100, 363406.

   

  Gabrys,G., Weiner, A., & Lesgold, A. (1993). Learning by problem solving in a coached apprenticeship system. In M. Rabinowitz (Ed.), cognitive science foundations of instruction (pp. 119-147). Hillsdale, NJ: Erlbaum.  

  Gagne, R. M. (1962). The Acquisition of Knowledge. Psychological Review, 69, 355- 365.

   

  Hofstetter, F.T. (2001), Multimedia literacy, McGraw- Hill.

   

  Jonassen, D. (1991). Evaluating Constructivistic Learning. Educational Technology,    31(9), 28-33.

   

  Kalyuga, S. (2009). Cognitive load factors in instructional design for advanced learners. New York, NY: Nova Science Publishers, Inc .

   

  Mayer, R. E. (1989a). Models for understanding. Review of  Educational Research, 59,43- 64.

  Mayer, R. E. (1997). Multimedia learning: Are we asking the right questions? Educational psychology, 32,1-19.

  Mayer, R. E. (2001). Should there be a three-strikes rule against pure discovery    learning? The case for guided methods of instruction. The American                     Psychologist, 59, 14–19.

   

  Mayer, R. E. (Ed.). (2005). Cambridge handbook of multimedia learning. New York: Cambridge University Press.

   

  Mayer, R. E., & Anderson, R. B. (1992). The instructive animation: Helping students build connections between words and pictures in multimedia learning. Journal of  Educational Psychology, 84, 444–452.

   

  Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38, 43–52.

   

  Mayer, R. E., & Sims, V. K. (1994). For whom is a picture worth a thousand  words? Extensions of a dual-coding theory of multimedia learning. Journal of  Educational Psychology, 86, 389–401.

   

  Mayer, R., & Gallini, l. (1990). When is an illustration worth ten thousand words? Journal of Educational psychology, 82, 715-726.

  Mayer. R, Moreno. R, Boire.m & Vagge. Sh (1999). Maximizing constructivist learning from multimedia communications by minimizing cognitive load. Journal of educational psychology. Vol.91,No.4,p638-643.

  Meadow, A., Parnes, S. J., & Reese, H. (1959). Influence of brainstorming   instructions and problem sequence on a creative problem solving test. The   Journal of Applied Psychology, 43, 413–416.

   

  Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63, 81–97.

   

  Moreno, R. (2005). Instructional technology: Promise and pitfalls. In L.  PytlikZillig, M. Bodvarsson, & R. Bruning (Eds.), Technology-based  education: Bringing researchers and practitioners together (pp. 1–19). Greenwich, CT: Information Age Publishing.

   

  Moreno, R. (2006).When worked examples don’t work: Is cognitive load  theory at an impasse? Learning and Instruction, 16, 170–181.

   

  Moreno, R. (2009). Learning from animated classroom exemplars: The case for guiding student teachers’ observations with metacognitive prompts. Journal of  Educational Research and Evaluation, 15(5), 487–501.

  Moreno, R., Mayer, R. E., Spires, H. A., & Lester, J. C. (2001). The case for  social agency in computer-based teaching: Do students learn more deeply when they interact with animated pedagogical agents? Cognition and Instruction, 19, 177–213.

   

  Moreno, R.,&Mayer, R. E. (2007). Interactive multimodal learning environments. Educational Psychology Review, 19, 309–326.

   

  Morrison, G. R., Ross, S. M., Kemp, J. E. (2004). Designing Effective Instruction. 6th Edition American: Psychological Association

   

  Mousavi, S. Y. , Low, R. , & Sweller, J. (1995). Reducing cognitive load by mixing  auditory and visual presentation modes. Journal of Educational Psychology, 87, 319-334 .

   

  Osborn, A. F. (1953). Applied imagination. New York: Scribners.

   

  Paas, F. G. W. C., & van Merriënboer, J. J. G. (1994). Variability of worked  examples and transfer of geometrical problem-solving skills: A cognitive-load  approach. Journal of Educational Psychology, 86, 122–133.

   

  Paas, F., Renkl, A., & Sweller, J. (2003). Cognitive load theory and instructional  design:  Recent developments. Educational Psychologist, 38, 1–4.

   

  Perkins, D. N. (1992). Technology meets constructivism: Do they make a marriage?  In T. M. Duffy & D. H. jonassen (Eds), Constructivism and the technology of instruction: A conversation (pp. 45-55). Mahwah: NJ: Lawrence Erlbaum Associates  publishers, Inc.

   

  Peterson, L., & Peterson, M. J. (1959). Short-term retention of individual verbal items. Journal of Experimental Psychology, 58, 193–198.

  Piskurich, G. M. (2006). Rapid instructional design: Learning ID fast and right (2 ed).    San Francisco: Pfeiffer.

   

  Plass, J. L., Moreno, R, Brunken, R (2010). Cognitive load theory. New York:   University cambrige.

   

  Reigeluth, C. M. (1983). Instructional design: What is it? In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional design and models: An overview of their current status (pp. 3-36). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbuaum Associates, publishers.

   

  Siemens, George & Tittenberger, peter (2009). Handbook of Emerging Technologies     for Learning, University of Manitoba, Available at: http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism-self-amused.htm.

   

  Siemens, George (2004). Eportfolios, Retrieved March 7, 2010 from http://www.elearnspace.org/Articles/eportfolios.htm.

   

  Siemens, George (2005). Connectivism: Learning as network-creation, Retrieved  April16, 2010 from http://www.elearnspace.ord/Articles/networks.htm.

   

  Silvern, L. C. (1964). Designing Instructional Systems. Los Angeles: Education and Training Consultants.

   

  Smit, p. L., & Ragan, T. J. (2005). Instructional design (3 ed). Hoboken, NJ: & Sons, Inc.

   

  Sweller, J. (1989). Cognitive technology: procedures for facilitating learning and problem solving in mathematics and science. Journal of  Educational psychology, 81, 457-  466.                 

  Sweller, J. (1993). Some cognitive processes and their consequences for the organization and presentation of information. Australian Journal of psychology, 45, 1-8.              

  Sweller, J. (1994). Cognitive load theory, learning difficulty and instructional design. Learning and Instruction, 4, 295-312.

  Sweller, J. (1999). Instructional design in technical areas. Camberwell: ACER   Press.

   

  Sweller, J. (2003). Evolution of human cognitive architecture. In B. Ross (Ed.), The psychology of learning and Motivation, vol. 43 (pp.215-266). Sandiego:  Academic press.           

  Sweller, J. (2004). Instructional design consequences of an analogy between evolution by natural selection and human cognitive architecture. Instructional Science, 32, 9–31.

   

  Sweller, J., & Chandler, P. (1994). Why some material is difficult to learn.  Cognition and Instruction, 12, 185–233.

   

  Sweller, J., Ayres, P., Kalyuga, S. (2011). Cognitive Load Theory. New York:   Springer.

   

  Sweller, J., chandler, p., Tierney, p., & cooper, M. (1990). Cognitive load and selective attention as factors in the structuring of technical material. Journal of Experimental  psychology: General, 119, 176- 192.             

   

  Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. G. W. C. (1998). Cognitive  architecture and instructional design. Educational Psychology Review, 10, 251–   296.

   

  Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. G. W. C. (1998). Cognitive  architecture and instructional design. Educational Psychology Review, 10, 251–  296.

   

  Sweller, J.,van merrienboer, J., & paas, f. (1998). Cognitive architecture and Instructional design. Educational psychology Review, 10, 251- 296.       

   

  Sweller, l. & Levin, M. (1982). Effects of goal specificity on means-ends analaysis and learning. Journal of Experimental psychology: learning, memory, and   cognition, 8, 463-474.             

  Sweller, l. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive  science, 12, 257-285.

   

  Tarmizi, R. A., & Sweller, J. (1988). Guidance during mathematical problem solving.  Journal    of Educational Psychology, 80, 424–436.

   

  Tarmizi, R., & Sweller, J. (1988). Guidance during mathematical problem solving. Journal  of Educational psychology, 80, 424-436.    

   

  Tindall-ford, s., chandler, p., & sweller, J. (1997). When to sensory modes are better than one. Journal of  Experimental Psychology: applied, 3, 257-287.                                                                         

   

  Wittrock, M. C. (1989). Generative processes of comprehension. Educational  Psychologist, 24, 345–376.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل, مقاله در مورد پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل, پروژه درباره پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک

Follow Us On: