امتیاز کاربران: 

پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان

word
138
1 MB
29865
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان

   پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته راهنمایی و مشاوره

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان بوده است. . پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، زنان مراجعه کننده به مراکز فرهنگی و  فرهنگسراهای شهر اصفهان در سال 1393 بودند. نمونه این پژوهش 48 زن  متاهل بودند که شامل 24 زن متاهل در گروه آزمایش و 24 زن متاهل در گروه کنترل بصورت تصادفی جایگزین شدند.روش نمونه گیری داوطلبانه بوده و از بین زوج هایی که به مراکز فرهنگی و فرهنگسراهای شهر اصفهان  مراجعه کرده بودند و به صورت داوطلبانه اماده شرکت در تحقیق بودند ، انتخاب شدند. پس از معرفی کارگاه آموزش روایت درمانی در مراکز فرهنگی و فرهنگسراها، از زوج های داوطلب درخواست شد تا برای ثبت نام اقدام نمایند. بعد از ثبت نام از تمامی افراد درخواست شد تا در جلسه توجیهی شرکت کنند. سپس از آنها خواسته شد تا به مقیاس کیفیت زندگی زناشویی (RDAS) پاسخ دهند. سپس گروه آزمایش 8 جلسه آموزشی روایت درمانی را گذراند. سپس از هر دو گروه خواسته شد تا مجددا به پرسشنامه به عنوان پس آزمون پاسخ دهند. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری کوواریانس استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که روایت درمانی بر میزان رضایت در زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان اثربخشی دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان داد که روایت درمانی بر میزان انسجام در زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان اثربخشی دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان  داد که روایت درمانی بر میزان توافق  در زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان اثربخشی دارد.

   

  کلیدواژه ها: کیفیت زندگی زناشویی ، روایت درمانی ، توافق زناشویی ، انسجام زناشویی ، رضایت زناشویی

  مقدمه:

  خانواده نخستین و مهم ترین واحد زیستی انسانی در جوامع بشری است. فضای عاطفی، ارزش های اساسی و چگونگی ارتباطات حاکم در خانواده بر نحوه شکل گیری استوانه های شخصیتی اعضای آن تأثیرات ژرف و پایدار دارد. خانواده ضمن آنکه به عنوان یک سیستم کنشی بسته، از استقلال نسبی در برابر محیط پیرامونی برخوردار است و در ارتباط دائم  و تأثیرپذیری متقابل با آن نیز به سر می برد (عرب بافرانی، 1391).

  در دهه اخیر محققان، کیفیت زندگی زناشویی و ارتباط این دو را با جنبه های مختلف زندگی انسان ها به صورت گسترده مورد مطالعه قرار دادند.  کیفیت زندگی و رضایت زناشویی علاوه بر متغیرهایی نظیر، رضایت از کیفیت زندگی و رابطه جنسی، مدیریت تعارض و ارتباط، از مهم ترین عوامل تعیین کننده عملکرد بهینه خانواده ها محسوب می شوند (گریف[1]،2000). برادبری، فینچام و بیچ (2000) در طول یک دهه به بررسی ماهیت و عوامل تعیین کننده ی رضایت و کیفیت زندگی زناشویی پرداختند، و به بیش از یکصد عنوان تحقیق، در زمینه کیفیت زندگی زناشویی دست یافتند.گستردگی این تحقیقات، اهمیت روز افزون رضایت و کیفیت زندگی زناشویی را اثبات می کند (گلس[2]، 1995؛ به نقل از فارسانی، 1391).

  به نظر گریف(2000)زوجین سازگار، زن و شوهرهایی هستند که توافق زیادی با یکدیگر دارند. از نوع و سطح روابطشان راضی هستند،از نوع و کیفیت اوقات فراغت رضایت دارند و مدیریت خوبی در زمینه وقت و مسائل مالی خودشان اعمال می کنند. سازگاری زناشویی فرایندی است که در طول زندگی زوجین به وجود می آید و لازمه پیدایش آن انطباق سلیقه­ها، شناخت صفات طرفین، وضع قوانین رفتاری و شکل گیری الگوهای مناسب است. کیفیت زندگی زناشویی ، فرایندی تکاملی بین زن و شوهر است (لاک ووالاس[3]، 1986؛به نقل از قربانعلی، 1384).   

  احساس رضایت از ازدواج در رابطه زناشویی نقش مهمی را در میزان کارکردهای بهنجار خانواده ایفا می کند (اسپیریچر، هاروی و ونزل[4]، 2008). از طرف دیگر یکی از مؤلفه های مهم در ازدواج کیفیت زندگی زناشویی است. در واقع کیفیت زندگی زناشویی ،  فرایندی است که در طی زندگی زوج ها به وجود می آید، و لازمه ی آن انطباق سلیقه ها، شناخت صفات شخصی، ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای مراوده ای است. سازگاری زناشویی یک فرایند تکاملی میان زن و شوهر است (لاس ول و لاوس ول[5]، 1982؛ به نقل از احمدی همکاران، 1383). با توجه به اهمیت روش های مداخله ای در درمان و بهبود کیفیت زندگی زناشویی ، در پژوهش حاضر به این مهم با توجه به روایت درمانی پرداخته شده است.

  1-2بیان مساله:

  ازدواج از مهم ترین و اساسی ترین روابط انسانی بوده و اولین واحد برای روابط خانوادگی و پرورش نسل بعدی است (لارسون [6]و هولمن[7]،1994؛ به نقل از دیاریان، 1391).

  ازدواج پیمان مقدسی است که در میان تمام اقوام و ملل و در تمامی زمان ها و مکان ها وجود داشته است (نوابی نژاد، 1376). درصد بسیاری از افراد در مراحلی از زندگیشان وارد روابط زناشویی صمیمانه ای می­شوند. در کشورهای غربی بیش از  90درصد جمعیت تا 50  سالگی ازدواج می کنند (هالفورد[8]، 1384، ترجمه مصطفی تبریزی ،کاردانی و جعفری).

  آنچه در ازدواج بیش از هر موضوعی مورد توجه است سازگاری و رضایت زناشویی است. ارتباط نقش مرکزی در ازدواج ایفا می کند (بورلسون و دنتون[9]، 1997) به گونه ای که از لحاظ ویژگی های زناشویی مشخّص شده است که ارتباط موثر و کارآمد(کیفیت روابط زناشویی) میان شوهر و همسر مهم ترین جنبه ی خانواده های دارای عملکرد مطلوب می باشد (گریف و مایهرب[10]، 2000). بک وجونز3 (1972 به نقل از ساپینگتون، 2001، ترجمه حسین شاهی، 1382) متوجه شدند که رایج ترین مشکل در ازدواج های نا آرام و پر دردسر هماناکیفیت روابط زناشوییضعیف است. به عبارت دیگر موضوعات ارتباطی ممکن است نگرانی ها و دل مشغولی های اوّلیه ی برخی زوج های مراجعه کننده برای درمان باشد (کار[11]، 2000). رویکردهای ارتباطی اغلب با سه فرض اساسی به بررسی ازدواج و روابط زناشویی می پردازند: 1- تعارض های زناشویی غیر قابل اجتنابند، هدف درمان های ارتباطی حذف کامل این تعارض ها نیست بلکه تلاش می کنند تا به آنها جهت دهند و آنها را در مسیرهایی سازنده به کار اندازند و کیفیت روابط را بالا ببرد؛  2- ارتباط در دو سطح کلامی و غیر کلامی روی می دهد و یکی از دلایل اصلی بروز اختلاف های زناشویی، ناهماهنگی پیام هایی است که به طور همزمان توسط این دو سطح منتقل می شوندکه منجر بهکیفیت روابط زناشوییضعیف می شود ؛ 3- همسران در شیوه های برقراری ارتباطی و کیفیت زناشویی با یکدیگر تفاوت دارند (سهرابی، 1382). در کل، یک فرض عمومی این بوده است که علّت بسیاری از مشکلات ارتباطی زناشویی، مهارت های ارتباطی ناکارآمد از طرف همسران می باشد و مطابق با این دیدگاه آموزش ارتباط و افزایش کیفیت روابط زناشویی به عنوان کوششی جهت ترمیم رابطه مسئله دار، مولّفه ای مهم در بسیاری از رویکردهای درمان زناشویی است. (بورلسون و دنتون، 1997).

  مطالعه‌ی روابط زوجین به روشن شدن چهارچوبهای ساختاری که روابط زوجین در آن شکل می‌گیرد کمک می‌کند. کیفیت روابط زناشویی[12] نقش اساسی در ارزیابی کیفیت کلی ارتباطات خانوادگی دارد (برادبوری، فینچام و بیچ[13]، 2000). کیفیت روابط زناشویی مفهومی چندبعدی است و شامل ابعاد گوناگون ارتباط زوجین مانند سازگاری، رضایت، شادمانی، انسجام و تعهد می‌شود (تروکسل[14]، 2006).

  سه رویکرد عمده برای مفهوم‌سازی کیفیت روابط زناشویی وجود دارد. پرویکرد اول مربوط به لیوایز و اسپانیر[15] (1979؛ به نقل از ادیتال و لاو[16]، 2005) است که کیفیت روابط زناشویی را ترکیبی از سازگاری و شادمانی می‌داند. رویکرد دوم مربوط به فینچام و برادبوری (1987؛ به نقل از کرولی[17]، 2006) است. بر اساس این رویکرد کیفیت روابط زناشویی منعکس‌کننده‌ی ارزیابی کلی فرد از رابطه‌ی زناشویی است. رویکرد سوم مربوط به مارکس[18] (1989؛ به نقل از تروکسل، 2006) است که تلفیقی از رویکرد لیوایز واسپنیر و رویکرد سیستمی بوئن[19](1978) است. مارکس نسبت به فرد، رابطه‌ی فرد با همسرش و رابطه‌ی فرد با دیگران نگرش سیستمی دارد. از این دیدگاه یک فرد متأهل دارای سه زاویه شامل «زاویه‌ی درونی، زاویه‌ی همسری و زاویه‌ی بیرونی» است. اولین زاویه خود درونی فرد است که در برگیرنده بعد درونی فرد و تلاشها، انگیزه‌ها و انرژی‌های گوناگون است که به وسیله‌ی پیشینه‌ی طولانی از تمامی تجربیات زندگی فرد شکل می‌گیرد. زاویه دوم رابطه با همسر است. آن بخش از خود که به طور مداوم به همسر توجه می کند، با او هماهنگ می­شود و از او مراقبت می‌کند. زاویه‌ی دوم پل استقلال- همبستگی است، به همین دلیل است که همسر به عنوان نیمه‌ی دوم شخص تصور می‌شود. زاویه‌ی سوم هر نقطه‌ای تمرکز خارج از خود بجز همسر را نشان می‌دهد. به عبارتی اینجا نیز از مثلث‌ها بحث می‌شود. منتها بر خلاف نظر بوئن که دیگری مهم را صرفاً یک شخص می­داند، مارکس معتقد است که دیگری مهم می‌تواند، شغل، سرگرمی و غیره، نیز می‌باشد. بر این اساس، مارکس کیفیت روابط زناشویی را چنین تعریف می کند: «کیفیت روابط زناشویی نتیجه‌ی شیوه هایی است که افراد متأهل به طور نظام‌مند خود را در این مثلث (سه زاویه) سازماندهی می‌کنند (تروکسل، 2006). بر اساس نظریه‌ی فینچام و برادبوری (1987؛ به نقل از ادیتال ،2005)، کیفیت روابط زناشویی و میزان شادمانی تابع نحوه‌ی تعامل زن و شوهر و شیوه‌های مقابله‌ی آنها با موقعیتهای تنش‌زای زندگی است (برادبوری، فینچام و بیچ، 2000؛ کرولی، 2006).

  ابزارهای متعددی برای ارتقای سطح کیفیت زندگی زناشویی وجود دارد . در این میان روایت درمانی به عنوان روشی جدید و تاثیر گذار بر سطح کیفیت زندگی زناشویی به شمار می رود. در روایت درمانی اعتقاد بر این است که افراد زندگیشان را به صورت داستان و روایت درک می کنند. یعنی در یک فرایند معناسازی مداوم بوسیله ابزار روایت که در خدمت معناسازی است خودشان را بازمی آفرینند. آنچه فلاسفه ای مانند پل ریکو و میشل فوکو بر آن تاکید کرده اند این است که ساختار زندگی انسان و ساختار روایت ها بر هم منطبق هستند و زندگی انسان را می توان به صورت روایت شناخت و بررسی کرد. از این نظر گذشته یک چیز صلب و غیر قابل تغییر نیست بلکه چیزی لست که ما از کل وقایع و لحظات به صورت داستانی ویژه گلچین کرده ایم . پس می توان گذشته را با تغییر زاویه دید و نگاه و تمرکز بر دیگر وقایع آن تغییر داد و این تغییر به تغییر زمان حال و آینده فرد منجر می شود.درمان روایتی به عنوان عضوی از باشگاه درمان های پست مدرن بر تغییر دیدگاه های جزمی و غیر قابل انعطاف مراجعان که باعث اختلال شده است تاکید دارد و مشکل را چیزی جدا از فرد می داند که بوسیله جامعه بر وی تحمیل شده است. این رویکرد تاکید دارد که هر مشکل در حقیقت توجیه و تفسیری نادرست است مه مراجع در قالب یک داستان به خود می گوید و آنرا باور دارد. با توجه به اهمیت این مساله در پژوهش حاضر به اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی پرداخته شده است.

  1-3اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

  ضرورت این پژوهش موقعی بیشتر روشن می شود که مطالعات نشان می دهد که  در زمینه کیفیت روابط زناشویی در خارج کشور پژوهشها رو به افزایش است ولی در داخل کشور کار نشده است، همچنین، اغلب روانشناسان وروانپزشکان برای تشخیص و اندازه گیری شاخص های مختلفخانوادگینیازبهیکابزاردقیقو پایادارند کهبتواننددرکمترینزمانممکنبهاهداف مورد نظر دستیابند.درهمینراستا،یکیازسازه هایمهمکهاغلب مشاوران خانوادهدر مراکز مشاوره ایباآنبرخوردمی کنند، کیفیت روابط زناشویی می باشد. درحالحاضردرمراکزمشاوره خانواده،درمانگرانبرایتشخیصو شناساییکیفیت روابط زناشویی ازابزارهای گوناگونبدوناینکهدر ایران اعتباریابی شدهباشدواز پایاییورواییمناسببرخوردارباشد،استفادهمیکنند،که ممکن استدرمانگربهنتیجه دلخواهنرسد. روش روایت درمانی به دلیل جدید بودن و لزوم تسلط درمانگر بر روایت درمانی و عناصر آن کمتر در تحقیقات رشته مشاوره کاربرد داشته است.از سوی دیگر ضرورت انجام این تحقیق در ابزار نوینی است که انتخاب شده است. یکیاز معتبرینپرسشنامه کهدرکشورهایدیگرتوسطمشاوران خانوادهدرابعاد مختلفتحقیقاتیوتشخیصعملکرد خانوادهدرابعادگوناگونازآناستفادهمینمایند،پرسشنامه کیفیت روابط زناشویی است. بنابراین،روانشناسان و مشاوران خانوادهدرفعالیتهایدرمانی درمراکزمشاورهو روان درمانی خانواده نیازمبرمبهیکپرسشنامهدر کیفیت روابط زناشویی کهبهصورتدقیقوباحداقلخطابتواندابعاد گوناگون کیفیت روابط زناشوییرادرخانواده تشخیصدهدومتناسببافرهنگکشورمانباشد،احساسمی شود.

   

  [1]-Greef

  [2]-Gelles

  [3]-Locke & Wallace

  [4]-Sprecher,Harrey & Wenzel

  [5]-Lasswel & Lasswel

  [6] -Larson

  [7]-Holman

  [8]-Halford

  [9]- Burleson, R., & Denton, W.

  [10]- Greeff, A.  & Malherbe, H.

  8. Beck & Jones

  [11]- Carr, A.

  4- marital quality

  5Bradbury, T., Fincham, F., & Beach, S.

  6-Troxel, W.

  [15]-Lewise&Spanier

  [16]-Adital, B., Lavee, Y.

  [17]- Crowley. A.

  [18]-Marks

  [19]-Bowen, B.

  Abstract:

  The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of narrative therapy on quality of life of women in marriage. . The study was a semi-experimental research. The study, women who were the cultural centers and cultural centers of the city in 1393. ready to participate voluntarily in the study were selected. After the introduction of narrative therapy training workshops and cultural centers, cultural centers, a couple of volunteers were asked to register for action. After registration of all participants were asked to participate in the briefing. Then they were asked to scale the quality of marriage (RDAS) respond. The group spent 8 sessions, narrative therapy. Then again, both groups were asked to respond to the questionnaire as a post-test. Analysis of covariance was used to test data. The results showed that narrative therapy on the effectiveness of women in marital satisfaction. In addition, the findings showed that the therapeutic narrative coherence and effectiveness of women in marriage. The findings also showed that narrative therapy on the agreement on the effectiveness of women in marriage.

  Keywords: quality of life, marriage, narrative therapy, marital agreements, marital cohesion, marital satisfaction

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان

  فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                   صفحه

  Contents

  چکیده: 1

  فصلاول : کلیاتتحقیق.. 2

  1-1-مقدمه. 3

  1-2بیانمساله. 4

  1-3اهمیتوضرورتانجامتحقیق.. 7

  1-4اهدافتحقیق.. 8

  1-5سوالاتتحقیق.. 8

  1-6- فرضیههایتحقیق.. 8

  تعریفنظریوعملیاتیمتغیرهایپژوهش.... 9

  فصلدوم: مبانینظریوسوابقتحقیق.. 10

  بخشاول: کیفیتزندگی.. 11

  2-3-1- تعریفکیفیتزندگی.. 12

  2-3-2-  ابعادکیفیتزندگی.. 17

  2-3-3- کیفیتزندگیمربوطبهسلامت... 22

  2-3-4-اندازهگیریکیفیتزندگی.. 22

  بخشدوم: رضایتدرزندگیزناشویی.. 23

  مفهومرضایت... 23

  توافقزناشویی.. 25

  توافقزناشوییدرمراحلمختلفزندگی.. 27

  عواملمؤثردرپایداریانسجامزندگیزناشویی.. 38

  جذبوجلبشدن. 40

  صمیمیت... 41

  اصوللازمبرایزندگیزناشوییبادوام ‏ 43

  طبقه‏بندیزوج‏ها 44

  زوج‏هایسنتی.. 44

  زوج‏هایناسازگار. 45

  زوج‏هایآزادومستقل.. 46

  نظریه‏هایمربوطبهکیفیتزندگیزناشویی.. 48

  نظریهسازه‏هایشخصیکلی.. 48

  نظریهغلبهبراحساسات... 48

  نظریهاسنادی.. 49

  نظریهیادگیری.. 49

  مجاورت... 50

  شباهت... 50

  جذابیتجسمانی.. 50

  نظریهتبادلاجتماعی.. 51

  منافع.. 51

  جایگزین‏ها 52

  سرمایه‏گذاری.. 52

  نظریهبرابری (عدالت) 52

  رضایتمندیارتباطیدرازدواج‏هایتکهمسری.. 54

  رضایتمندیارتباطی.. 54

  فرسایشهیجانی.. 56

  فرسایشانگیزشی.. 57

  دوامرابطه. 58

  رضایتمندی.. 58

  تعاملاتبینفردی.. 58

  عواملمؤثربرکیفیتزندگیزناشویی.. 61

  شخصیت... 61

  نگرش.... 61

  تحصیلاتوطبقه‏‏‏اجتماعی.. 62

  عقایدمذهبی.. 62

  مسائلمالی.. 62

  فرزندان. 63

  طولمدتازدواج.. 63

  همکاری.. 64

  درکهمسر. 64

  ابرازمحبت... 64

  توجهوعلاقهوحمایت... 65

  مسائلجنسی.. 65

  دخالتاقوامودوستان. 66

  صرفاوقاتفراغتباهم. 66

  اشتغال. 66

  سبکهایدلبستگی.. 67

  رشدعاطفیفکری.. 67

  نظریهآیرونبکدرموردعواملمؤثربررضایتمندیزناشویی.. 72

  جدولراهبردهاییجهتزندهنگهداشتنهمسریرومانتیک.... 84

  هفتنوعرفتارمثبت... 84

  بخشسوم: سوابقوپیشینهتحقیقاتی.. 86

  الف) سوابقدرخارج.. 86

  ب) سوابقدرداخل.. 89

  فصلسوم : روششناسیپژوهش... 91

  مقدمه. 92

  روشپژوهش.... 92

  جامعهآماری.. 93

  نمونهوروشنمونهگیری.. 93

  ابزارپژوهش.... 93

  متغیرهایپژوهش.... 95

  روشاجرایپژوهش.... 95

  روشتجزیهتحلیلدادهها 97

  فصلچهارم : یافتههایپژوهش... 98

  4-1-مقدمه. 99

  4-2-بخشاول: آمارههایتوصیفی.. 99

  آماراستنباطی.. 101

  فصلپنجم : نتیجهگیریوپیشنهادهایپژوهش.... 107

  مقدمه. 108

  بحثوتبیینفرضیههایپژوهش.... 108

  5-3-محدودیتهایپژوهش.... 111

  5-4-پیشنهادهایپژوهشی.. 112

  5-5-پیشنهادهایکاربردی.. 112

  منابعومآخذ. 114

  ضمایموپیوست... 125

  منبع:

   

  منابع و مآخذ

  اباذری،یوسف ، حسن چاووشیان. 1391، از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی ، رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی- فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره 20، ص :27-3.

  احمدی  ، ادریس (1389) بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر (طبقه، دین و رسانه) بر سبک زندگی ( مطالعه موردی شهر سنندج) ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان.

  احمدی، خطیب. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری زوجین و مقایسه دو روش مداخله ای تغییر شیوه زندگی و حل مشکل خانوادگی بر کاهش ناسازگاری زناشویی. پایان نامه دکتری رشته مشاوره خانواده. دانشگاه علامه طباطبایی.

  احمدی، خطیب؛ فتحی آشتیانی، عماد؛ اعتمادی، احمد (1393). بررسی تأثیر روش مهارت های حل مشکل خانوادگی بر کاهش ناسازگاری زوجین. فصلنامه روان شناسی.4،32،389 -403.

  ارنبرگ، اندرو ،پاتریک ، باروایز (1388) ، تلویزیون و مخاطبان آن  ،ترجمه :فرهاد رادپور . تهران :مرکز مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،.

  آزاد، حسین. نصیب البکاء، اعظم (1390). مقایسه ویژگی های فردی و شخصیتی در زوج های سازگار و ناسازگار شهر تهران. دانش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، علوم تربیتی و روان شناسی، شماره هفتم. ص 41.

  استونز ، رابینر . 1391، متفکران جامعه شناسی ،ترجمه مهرداد میر دامادی، نشر مرکز.

  استیونسون، نیک ، بودریار ، کولاک . پسا مدرنیته ، ارتباطات و مبادله نمادین . ترجمه : پیام یزدان جو ، رسانه ، فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی ، سال پانزدهم ، شماره 1 ، بهار ، شماره پیاپی 57 ، ص 244-197 .،1383 .

   اسدی ، علی. 1391، افکار عمومی و ارتباطات ،انتشارات سروش .

  اسلامی نسب، علی. (1393). روان شناسی سازگاری. تهران: نشر بنیاد.

  افخمی، ارزو (1385). بررسی تأثیر آمزش بخشودگی بر سازگاری، رضایت زناشویی و کاهش تعارضات بین زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

  امانی، حسین؛ یونسی، علی؛ طالقانی، محمد. (1384). تأثیر درمان های گروهی آموزش مهارت های زندگی بر رضایتمندی زناشویی در زنان. مجموعه مقالات تخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

  امیدوار ، فرشته (1389) سبک زندگی و طبقه اجتماعی ، نشریه نامه انجمن ، سال دوم شماره 14.امیری حیدری ، اسما (1390) بررسی رابطه بین هویت شخصی و سبک زندگی در بین زنان 45-18 ساله شهر کرمان  ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان.

  امینی سولاری، فرهاد. (1389). اثربخشی روایت درمانی به شیوه ی زوجی بر رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره،گرایش خانواده، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

  اولیاء، ناصر. (1385). بررسی تأثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش رضایتمندی زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه اصفهان.

  اون، بوداد. (1383). جنسیت و روان شناسی اجتماعی. ترجمه حبیب احمدی و بیتا شایق، شیراز: نوید شیراز.

   باکاک، رابرت . 1391،مصرف، ترجمه: خسرو صبری، انتشارات شیرازه .

  بخشی پور ، باب الله ، اسدی ، مسعود ، کیانی ، اسدالله ، شیرعلی پور ، اصغر واحمد دوست ، حسین  (1391)رابطه عملکرد خانواده با تعارضات زناشویی زوج های در استانه طلاق ، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی ، سال سیزدهم ، شماره 2 صص10-19.

  برازنده، هاجر؛ صاحبی، علی ؛ یزدی، امیر حسین؛ امیری، محمد (1385). رابطه معیارهای ارتباطی با سازگاری زناشویی. فصلنامه روان شناسی ایرانی. 2، 8، 330-319.

  بشریه، حسین . 1389، نظریه های فرهنگ در قرن بیستم، تهران :موسسه فرهنگی آینده پویان

  بک، اوبوتا (1383). عشق هرگز کافی نیست. ترجمه قراچه داغی، تهران : ذهن آویز. (1921).

  بهارلو، غدیر علی. (1389). بررسی رابطه ی بین عملکرد ازدواج با سازگاری زناشویی و مقایسه آنها در بین اقوام فارس، بختیاری و کرد. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، گرایش خانواده، دانشگاه اصفهان.

  بهرامی، بهرام. (1390). مقایسه اثربخشی دو شیوه روان درمانی گروهی با شیوه های تحلیل درمانی و شناختی بر روی ناسازگاری زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره،گرایش خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی.

  بوردیو، پیر ،1389،تکوین تاریخی زیبا شناسی ناب ،ترجمه:مراد فرهاد پور، فصلنامه ارغنون، شماره ،17 پورافکاری، ناصر .(1393). فرهنگ جامع روانشناسی- روانپزشکی، انگلیسی- فارسی: حاوی بیش از 2000 واژه و اصطلاح. تهران: نشر فرهنگ معاصر.

  تبریزی، مصطفی. (1392). اثربخشی رویکرد زوج درمانی شناختی بک و کتاب درمانی و خانواده درمانی تلفیقی بر افزایش رضایت زناشویی. پایان نامه دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.

  ثنایی، باقر. (1387). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.

  جلالی، دلیله؛ جلالوند. لادن. (1390). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی زوج ها. دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی.

  حاج ابول زاده، نامور. (1391). بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد شناختی- رفتاری بر میزان سازگاری زناشویی زوجین ساکن شهرستان کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.

  حسینی، سید سعید (1390). نظریه ها وفنون خانواده درمانی. تهران: رشد.

  حسینی، سید سعید (1391).کتاب زن، تهران: انتشارات امیرکبیر.

  خسروی، زهره.(1392). مبانی روان شناختی جنسیت، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر برنامه ریزی اجنماعی و مطالعات فرهنگی.

  خمسه، امیر علی  ، حسینیان، سیمین. (1387). بررسی تفاوت های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متأهل. فصلنامه مطالعات زنان، 1، 35-52.

  خمسه، امیر علی (1386). بررسی نقش عوامل فرهنگی- اجتماعی بر طرحواره های نقش جنسیتی در دو گروه قومی از دانشجویان در ایران. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 2 (3)، ص 146-129.

  خمسه، امیر علی (1392). آموزش قبل از ازدواج. دانشگاه الزهرا (س) تهران: پژوهشکده زنان.

  دیاریان محمد رضا (1391). بررسی رابطه علاقه اجتماعی، دینداری، ویژگی های شخصیتی و عوامل  دموگرافیک با کیفیت رابطه زناشویی و ارائه مدل معادله ساختاری پیش بینی کیفیت رابطه زناشویی. پایان نامه دکتری رشته مشاوره،گرایش خانواده، دانشگاه اصفهان.

  راودراد، دوراده، نایبی، هوشنگ. (1386). تحلیل جنسیت نقش های مورد انتظار و کار بست زنان . مجله ی پژوهش زنان، 17، ص 57-27.

  رایت، ن. (1386). در مغز مردان چه می گذرد. مترجمان: شمس الدین حسینی و الهام آرام. تهران: نسل نو اندیش. (2004).

  روژه، پ. (1392). روان شناسی اختلافی زن و مرد،ترجمه حسین سروری، انتشارات جانزاده.

  زمانپور، صادق. (1390).بررسی رابطه ی رضایت زناشویی مادر با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ی پنجم شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی. دانشگاه تربیت معلم.

  ستاری، فرهاد؛ فاتحی زاده، معین (1387). بررسی تأثیر آموزش علاقه اجتماعی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین شهرستان نجف آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره گرایش خانواده، دانشگاه اصفهان.

  سیف، علی اکبر. (1388). تئوری رشد خانواده، تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.

  شاپینگتون، ادوارد (1384). بهداشت روانی. ترجمه حمیدرضا حسین شاهی براوتی. تهران: انتشارات روان.

  شاکریان، علی اکبر. (1390). نقش ابعاد شخصیت و جنسیت در پیش بینی سازگاری زناشویی. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 16، 1، 22-16.

  شاملو، سعید. (1390). آسیب روانی. چاپ سوم. تهران: انتشارات رشد.

  شیرمحمدی، فرهاد. (1391). تأثیر آموزش تصویرسازی ارتباطی بر رضایت زناشویی و بهزیستی ذهنی زوجین مراجعه کننده مراکز مشاوره و فرهنگسرا شهر اصفهان در سال 90-91. پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش راهنمایی و مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر.

  صیاد پور، زهرا. (1383). ازدواج موفق: بررسی رضایت از ازدواج در دانشویان. روان شناسی ایرانی. 1 (2)، 157-145.

  عبدی فرد، سعید. (1393). بررسی رابطه حمایت اجتماعی و منبع کنترل درونی با سازگاری در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد رودهن.

  عرب بافرانی، حسین. (1391). مقایسه اثربخشی آموزش معنویت و آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی بر سازگاری زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره،گرایش خانواده، دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

  عریضی، حسن؛  فراهانی، حسین. (1386). روش های کاربردی پژوهش در روان شناسی بالینی و مشاوره، تهران: نشر دانژه.

  عریضی، حسین؛ بهادران، پدرام (1386). رابطه بین رفتارهای تحکم آمیز معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی با میزان مقبولیت آنان در ارزشیابی مدیران، مجله ی پژوهش زنان،3، ص 82-63.

  علیمحمدی، حمید. (1389). بررسی رابطه بین نقش های جنسیتی و سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل تهرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه الزهرا.

  فاضلی، محمد. (1392 )مصرف و سبک زندگی ، انتشارات صبح صادق.

  فراست، زهره. (1391). بررسی و مقایسه منبع کنترل و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و خانه دار شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه تربیت معلم تهران.

  فرقانی،راحله . (1392). بررسی اثربخشی آموزش گروهی شناختی – رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین شهرستان شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

  فلاح جوشقانی ، راحله  (1389) بررسی اثربخشی آموزش معنویت به شیوه گروهی بر افزایش امید ، رضایت از زندگی و شادکامی در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پوشش مرکز تحقیقات سرطان ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  قربانعلی پور، محمد. (1383). بررسی اثربخشی رویکرد زوج درمانی تغییر سبک زندگی بر افزایش رضایت زناشویی زوجین ساکن شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

  قریشیان، منصور. (1388). اثربخشی بازآموزی سبک اسنادی بر رضایت زناشویی و هوش هیجانی زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

  قندهاری علویجه، سهیلا. (1388). بررسی کلیشه های جنسیتی و اثر آن بر انتظار افراد از خودابرازی در موقعیت های خانه،کار و ورزش. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش عمومی. دانشگاه اصفهان.

  کاوه فارسانی، ذکریا. (1391). تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری و رضایت زناشویی زنان متأهل روستایی شهرستان فارسان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره،گرایش خانواده، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

  کوزر، لوئیس، 1386، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناختی،ترجمه :محسن ثلاثی ، نشرعلمی

  کالات، جانگ. (1388).روان شناسی فیزیولوژیک،ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: انتشارات روان. (2007).

  کریمی، مروارید. (1386). ازدواج و سازگاری زناشویی. مشاوره مدرسه، دوره ی دوم، شماره 4. ص 21-20.

  گاتمن، جان. (1388). انتخاب با شماست، ازدواج خوب، ازدواج بد. ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران: نشر رایین. (1942).

  گروسی، سعید. (1387). بررسی ساختار قدرت در خانواده های شهرستان کرمان، فصلنامه ی مطالعات زنان، 17، ص 25-7.

  گری، جان. (1390). مردان مریخی،زنان ونوسی، راهنمای بهبود روابط و ارضای نیازهای زناشویی. ترجمه سید رضا نیازی،قم:انتشارات نجبا.

  گشنیزجانی ، کامران  (1390) گونه شناسی سبک های زندگی در میان دانشجویان:مطالعه موردی در دانشگاه تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان .

  گیدنز، آنتونی. 1388،تجدد و تشخص در جامعه جدید ،ترجمه : ناصر موفقیان ، نشر نی.

  مجد، مهدی. (1391). انسان در دو جلوه: روان شناسی زن و مرد، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی مکیال.

  مرادی اورگانی، علی. (1391). رابطه بین طرحواره های جنسی با رضایت جنسی و سازگاری زناشویی در فرهنگیان متأهل شهر فلاورجان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

  مرادی، زهرا؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ سودانی، منصور. (1387). اثربخشی آموزش ارتباط مؤثر بر رضایت زناشویی در مادران دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد. 5، 17، 114-97.

  مستقیمی، مهدیه سادات. (1387). تحلیل فلسفی از رابطه ی ارزشمندی ذاتی و جنسیت، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان،42، ص 150-132.

  میر احمدی زاده، علی (1382). رضایتمندی زناشویی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در شیراز. اندیشه و رفتار. سال هشتم، شماره 45، 56-63.

  میرخشتی، فریبا. (1385). خانواده و خانواده درمانی، مترجم؛ باقرثنایی، چاپ دوم، تهران.

  نجاریان پور، سعید. (1391). تدوین الگوی رابطه بین تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی در زوجین. پایان نامه دکتری رشته مشاوره، گرایش خانواده، دانشگاه اصفهان.

  نجاریان، بهمن؛ خدارحیمی، صولت. (1387). دوگانگی جنسی(آندروژنی). مجله ی تازه های روان درمانی.

  نظری، علی محمد (1386). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. تهران: انتشارات علم.

  نظری، علی محمد، نوابی نژاد، شکوه. (1384). بررسی تأثیر برنامه بهبود بخشی ارتباط بر زوجین هر دو شاغل. تازه ها و پژوهش های مشاوره. 4، 13، 59-35.

  نورخانی، ارزو (1387). مقایسه میزان سلامت روان خانم های دارای مشکلات حاد با خانم های گروه های مشابه. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. دانشگاه آزاد رودهن.

  هاید، ژاله. (1387).روان شناسی زنان ( سهم زنان در تجربه بشری). ترجمه اکرم خمسه.تهران: نوربخش. (1996).

  Akturk, E. (2006). Marital satisfaction in Turkish remarried families: comparison among Marital, status, effect of step children and contributing. Factors. Unpublished Masters Thesis, Middle East Technical Univesity, Ankara.

  Amos, V. Parmar, P. (2005). Chllenging imperial feminism, feminis review, 80, 44-62.

  Baldwin, J. H., Ellis, G. D. & Baldwin, B. D. (2009). Marital satisfaction: An examination of its relationship to spouse support and congruence of commitment among runners. Journal Leisure Sciences, 21, 117-131.

  Berdahl, J. L. (2006). Gender and leadership in work groups. Leadership Quarterly.

  Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. (2010). Research on nature and determinants of marital satisfaction A decade in review .Journal of Marriage and Family, 62, 964-980.

  Bem, S. L. (2007). Gender Schema Theory and Romantic Tradition; In Review of personality and socil psychology P. Shavwe & C. Henrick (Eds.), Vol. 7: Sex and Gender (PP. 251-271): New burt park, C A: Sage.

  Casta, P. T., Terracciano, A. & Robert, A. M. (2011). Gender Differences in Personality Traits Across Cultures: Robust and Surprising Findings. Journal of Personality and Social Psydwlog 2;322-331.

  ‍‍Chodorow, N. (2014). Family structure and feminine personality: In Women, Culture, and society by M. Z. Rosaldo and  L. Lamphere (Eds.): PP. 42-66; Stanford, C A :Sanford University press.

  Christopher, S. E. & Sprecher, S. (2010). Sexuality in marriage, dating and other relationships. Journal of Marriage and the Family, 62, 107-115.

  Craddoc, A. (2007). Relationship between attitudinal similarity couples satisfaction maried and factor coupls. Australin. Journal of psychology, 43, 11-16.

  Crawford, H. M., & Unger, R. (2014). Women and gender, New York. Mcgraw Hill company.

  Crockett, E. E., & Neff, L. A. (2012). When Receiving Help Hurts: Gender

  Differences in Diurnal Cortisol Responses to Spousal Suppor. Social Psychological and Personality Scienc, 4(2) 190-197.

  Dehle, C., & Weiss. R. L. (2012). Association between anxiety and marital adjustment. The Journal of  Psychology, 136 (3), 328-338.

  Eagly, A. H., & Kite, M. E. (2007). Are stereotypes of nationalities applid to both women and men. Journal of personality and social psychology, 53, 451-462.

  Fam, J. (2007). Therole of intuitive Judgment in predicting marital satisfaction, quality, and stability. Medline pubmed, 18(1): 58-71.

  Fine, S., Lui, H.(2014). Extramarital affairs, Marital satisfaction, and divorce; Evidence from hong kong. Contemporaty economic Policy, 22(4), 442-453.

  Gelles, R. J. (2005). Contem Porary families: A sociological view. Thousand oaks: sage.

  Gilligan, C. (2012). In a different voice: Psychological theory and womens development. ‍ombridge, M. A: Harvavrd University Press.

  Gorchoff, S. M. (2008). Marital satisfaction in women: Determinants, Change and Consequences. Ph. D. Dissertation, University of California, Berkely.

  Greef, A. P. (2010). Characteristice of families theat function well. Journal of Familly Jssues, 21, 948-962.

  Greeffe, A. P., & Malherbe, H. L. (2011). Intimacy and marital satisfaction in spouses. Journal of Sex & Marital Therapy, 27, 247-257.

  Gutek, B. A., Morasch, B. (2012). Sex-rations, Sex-role spillover, and sexual harassment of woman at work. Journal of social Issues, 38, 55-74.

  Lemasters, E. E. (2009). Holydead lock: a study of unsuccessful marriage in R. S. cavan(ed). Marriage and family in the modern world(2 ed), New York thomasy. Crowell company.

  Leslie, C. B. and Langer, E. J. (2005). Mindfulness and Marital satisfaction. Journal Of Adult Development, Vol 12, 43-51.

  Luckey, T. & Bain, J. (2009). Children: a factor in marital satisfaction. Journal Of  Marital and Family. 62, 653-665.

  Olson, D. H, & Olson, A. (2009). Preventive approaches in couple therapy. New York: Taylor, Francis pub.

  Pallier, P. (2013). Gender Differences in the Self-Assessment of Accuracy on Cognitive Tasks. Plenum Publishing Corporation 5 & 6: 265-276.

  Qadir, F., Silva, P., Parince, M. & Khan, M. (2005). Marital satisfaction in pakistan: A pilot investigation. Sexual and Relationship Therapy, 2 (20), 195-209.

  Roberts, L. J. (2010). Fire and ice in marital communication: Hostile and distancing behaviors as predictors of marital distress. Journal of Marriage and the Family, 62, 693-707.

  Rosen-Grandon, J. R.,Myers, J. E., & Hattie, J. A(2014). The relationship between marital characteristics, marital interaction process and marital satisfaction. Journal of counseling & Development, 82, 1, 58-68.

  Rubio, V. J., Pena, D., Colom, R. & Santacreu, J. (2007). Sex differences dynamic spatial ability: The unsolved question of performance factors. Psychonomic Society, Inc. 35 (2): 297-303.

  Sanderson, C. A., & Evans, S. M. (2011). Seeing ones partner through intimacy-colored glasses: An examination of the process underlying the intimacy goals-relationship satisfaction link. Journal Personality & Social Psychology Bulletin, 27: 463-473.

  Schumacher, J. A., Leonard, K. E. (2005). Husbands and wives marital adjustment verbal aggression and physical aggression as longitudinal predictors of physical aggression in early marriage. Journal of Consulting and clinical psychology. 73(1): 28-37.

  Sprechers, Wenzel, A., & Harvex, J. (2008). Handbook of relationship initiation. New York: Taylor & Francis croup; 337-353.

  Tallman, I., & Hsiao, Y. (2014). Resources, Cooperation, and Problem-Solving in early marriage. Social psychology Quarterly, 67, 2, 172-188.

  Taniguchi, S. T. Freeman, P. A., Taylor, S., & Malcarne, B.(2006). A study of married couples,perceptions of marital satisfaction in outdoor recreation. Journal of Experiential Education, 28(3), 253-256.

  Tirgari, A. (2011). Relationship structure of emotional intelligence with marital adjustment and application of emotional intelligence intervention program to reduce marital mal adjustment [Dissertation]. England  psychiatric Institution.

  White, L. & Rogers, S. J. (2010), Economic circumstances and family outcomes: A review of the 1990. Journal of Marriage and the Family, 26, 1035-1052.

  Yalsema. P. & Marrow. S. (2012). An Examination of Couples Difficulties With Emotional Expressiveness and their Marital satisfaction. The Journal of  Family Communication Cation, 3 (1), 41-62.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه تسیس داک

Follow Us On: